Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8
Indir 204.38 Kb.
TitleSistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8
Page2/14
Date conversion28.02.2013
Size204.38 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.eytpe.net/wp-content/uploads/2012/09/Modern-Yönetim-ve-Örgüt-Teorisi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
A.Giriş
Klasik yönetim anlayışı ve Neo-klasik yönetim anlayışından sonra ortaya çıkmış olan modern yönetim anlayışı esas olarak iki başlık altında toplanabilir. Bunlar “Sistem Yaklaşımı” ile “Durumsallık Yaklaşımı”dır. Bu araştırma ödevinde sistem yaklaşımını ana hatlarıyla ele alınıp aşağıda açıklanmış olan ana başlıklar dahilinde ele alınmıştır.

İlk bölümde modern örgüt teorisine bir giriş yapılıp genel sistem teorisinin tarihsel gelişim süreci ele alınmış ve sisteme ait temel kavramlardan bahsedilmiştir.İkinci bölümde sistem düşüncesinin problemleri çözmede ve gerçek durumları somut olarak benzetimde kullandığı model çeşitleri ele alınmış ve işletmede karşılaşılan, sezilen problemlerin çözümünde izlenen aşamalar açıklanmıştır. Daha sonra “Organizasyon Olarak Sistem” başlığı altında sistem modeline göre organizasyon yapısı incelenmiş, alt sistemleri ve diğer bileşenleri modellenmiştir. Bunu izleyen bölümlerde yönetim işlevi ve fonksiyonları sistem yakalaşımı açısından incelenmiş ve disiplinler arası ilişkilerin üzerinde durulumuştur. Sonuç olarak sistem yaklaşımına getirilen eleştiriler ile konu noktalanmıştır.

Bu araştırmada tek başına yeni bir bilimsel disiplin olmaktan çok, belirli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı, bir metod, bir yaklaşım olan sistem teorisi ve sistem yaklaşımı, temel kavram ve esasları dahilinde ele alınmış, yönetim ve organizasyon bilimi çerçevesinde değerlendirilmiştir.


B.Modern Yönetim ve Örgüt TeorisiModern yönetim ve örgüt teorisi, klasik ve neoklasik yönetim ve örgüt teorilerinden sonra ortaya çıkmıştır. Bunların eksiklerini gidermek, olumlu yanlarından yararlanmak modern teorinin temelidir.

Klasik Yönetim anlayışının hakim olduğu yıllarda, örgütlerin tek ihtiyacı üretimin artırılmasıydı. Bu anlayışta, iş ve pozisyonlar ile bunların arasındaki ilişkiler ön planda değerlendirilirken, insan unsuru veri olarak kabul edilir ve psiko-sosyal karakteri ile psikolojik ve sosyal çalışma koşulları göz önüne alınmaz. Yani, neyin, nasıl, ne zaman ve ne karşılığı olarak yapılacağının açık ve kesin bir şekilde tayin edilmesi gerektiğini ve bu iş, kural, yöntem ve disiplinine sıkı bir biçimde uymayanı ücretini kesme, işten atma gibi kesin cezalandırma önlemleriyle yola getirme zorunluluğu öne sürer. Bu sebeplerden dolayı, klasik yaklaşım, dar, sınırlı, mekanik ve bürokratik olmakla eleştirilir.1

Klasik görüşe karşı eleştiriler II.Dünya Savaşı öncesi başlamış ve yapılan araştırmalarda işletmelerin verimliliğinde insanın önemli rol oynadığı ortaya çıkmıştır.2

Örgütün sosyal ve beşeri yönünü ele alan Neoklasik görüşün önderleri, eserlerinde zamanımızın en önemli sorununun bireyler ve örgütler arasında işbirliği ruhunun ve anlayışının geliştirilmesi olduğunu ileri sürerek klasik organizasyonu bir bakıma eleştirip bir bakıma da tamamlamışlardır. Ancak neoklasik teoride motivasyon konusuna gereğinden fazla önem vermiştir ve tüm dikkatini insan ve davranışları üzerine yoğunlaştırdığı için eleştirilmiştir.

Buraya kadar olan kısımdan da anlaşılacağı gibi klasik ve neo-klasik teori ortak olarak örgütü kapalı bir sistem olarak tasarlamıştır. Çevrenin örgüt üzerindeki etkisini gözönünde bulundurmamışlardır. Birisi sadece “iş, diğeri ise sadece insan faktörü üzerine yoğunlaşmışlardır.

Modern teoride ise örgüt, tüm unsurları ve çeşitli yönleriyle ele alınır. Modern teoriye göre örgüt uyum gösterebilen, yani yaşamını sürdürebilmek için çevresindeki değişikliklere uymak zorunda olan bir sistem olarak ele alınmalıdır.3

Modern teorinin temelini iki yaklaşım etkiler. Bunlar sistem yaklaşımı ve durumsallık yaklaşımıdır.4

    • Genel Sistem Teorisi ve Tarihçesi


Sistem yaklaşımı, 19.yy.’ın yüzyılın başlarında şekillenmeye başlamıştır. Bu konudaki en eski ve temel nitelikli bazı kavramlar Alman filozofu Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-1831) tarafından ileri sürülmüştür. Bu temel kavramlar şunlardır:


  1. Fonksiyonu yerine getiren bir bütün, daima bileşenlerinin toplamının oluşturduğu değerden daha büyük bir değere sahiptir.

  2. Bütün, bileşenlerin doğasını belirler.

  3. Bileşenler bütünden soyutlanarak incelendiklerinde yeterince anlaşılamazlar.

  4. Bileşenler, dinamik olarak birbirleri ile ilişkili veya bağımlıdır.5

Hegel’in ileri sürdüğü bu kavramlar o dönemde yeterli ilgi görmemiştir. Bununla birlikte Genel sistem teorisinin Enerji Mühendisliğinin gelişmeye başladığı dönemlerde önem kazanmaya başladığı söylenebilir.

20.yy. başlarında Köhler, konuyu fizik alanında incelemiştir. Lotka ise 1925 yılında sistem kavramını genel olarak ele almış ve temel formüller geliştirmiştir.6

Bu dönemlerde sistemleri açıklamaya yönelik iki görüş mevcuttu. Bunlardan birincisi olan “Mekanistik Görüş”; her oluşumun esasının, fiziksel ve kimyasal etkenlere bağlı olduğunu ileri sürmekteydi. İşte bu görüşe tepki olarak 19.yy.ın sonlarında taraftar toplayan ikinci görüş ise “Vitalistik Görüş” ise canlılığın metafizik kurallara bağlı olduğunu ileri sürmekteydi.7

Genel Sistem Teorisi, uygulama alanındaki en geniş hali ile ele alındığında konunun üç ana başlık altında uygulandığı görülecektir:


  1. Sistem Mühendisliği (System Engineering)

  2. Yöneylem Araştırması (Operations Research)

  3. Beşeri Mühendislik (Human Engineering)8

Genel Sistem Teorisi çalışmalarında iki yöntemden söz edilir. Birincisi, Ludwig Von Bertalanffy’nın geliştirdiği, temelde deneysel olan bir yöntemdir. Buna göre sistemler algılandıkları biçimde gözlenip incelenir ve daha sonra bu gözlem sonuçları ifadelendirilir.

İkinci olarak ise, Ashley’in düşünebilen bütün sistemleri gözönüne alarak bunları, üzerinde işlem yapılabilecek ve yargılara varılabilecek en uygun boyuta indirgediği yöntem yer almaktadır.

Kenneth E. Boulding ise genel sistem teorisini “Genel sistem teorisinin amacı, ilgili disipline ilişkin teorilerden ve saf matematikten yararlanarak yeni bir model inşasıdır” olarak tanımlar.9

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Similar:

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconEkoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 icon6. SİSTEM / ALT-SİSTEM KAVRAMLARI

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconMontessori Yaklaşımının Temel Özellikleri

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconMUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE TEMEL KAVRAMLARIN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE ETKİLERİ

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconBuna göre Ernst von Glasersfeld’in hangi öğretim yaklaşımının temel kuramcısı olduğu söylenebilir?

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconReklamcılık dersinin amacı öğrencilerin, reklamcılıkla ilgili temel kavramları, reklam dizaynı, reklam kampanyası ile ilgili kavramları değerlendirebilmesi ve

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconSistem düşüncesindeki temel gelişmeler ve olayların sistem görüşü ile incelenmesi isteklerinin ortaya çıkışı 1940’ lı yıllara rastlamaktadır. Bununla birlikte

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconTEMEL KAVRAMLARI

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconGazeteciliğin temel kavramları

Sistem Yaklaşımının Temel Kavramları 8 iconBİLGİSAYAR TEMEL KAVRAMLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page