MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR
Indir 2.19 Mb.
TitleMÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR
Page12/79
Date conversion11.12.2012
Size2.19 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.mulkiyeteftis.gov.tr/ortak_icerik/mulkiyeteftis/Duyurular/SORU BANKASI 2012.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   79

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
  1. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre; tebligatlar kimler vasıtası ile yapılır?

Madde 1 – (Değişik : 11/1/2011-6099/1 md.)

Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

Tebligatın memur vasıtasiyle yapılması:

Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 6/6/1985 - 3220/2 md.) Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.

Zor kullanılmasını gerektiren veya hazırlık tahkikatına taallük eden vazifelerini zabıta tarafından yapılacağına dair olan hükümlerle bu kanunun ikinci babında yazılı hususi hükümler mahfuzdur.

  1. Tebligat Kanununa göre; bir tebliğ tutanağında bulunması gereken kayıtlar nelerdir?

Madde 9 - Davetiye aşağıdaki kayıtları ihtiva eder:

1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgah veya mesken yahut iş adreslerini,

2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,

3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazımgeldiğini ve bu merciin yerini,

4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icabeden sair hususları,

5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkatibinin ve diğer mercilerde salahiyetli memurun imzasını.  1. Tebligat Kanununa göre; tüzel kişilere, ticarethanelere ve askeri şahıslara tebligat nasıl yapılır?

Madde 12 - Hükmi şahıslara tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine yapılır.

Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.

Madde 13 - Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

Madde 14 - Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.

Yukarıki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır.  1. Tebligat Kanununa göre; otel, hastane, fabrika, okul ve ceza evinde bulunanlara nasıl tebligat yapılır?

Madde 18 - Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.

Madde 19 - Mevkuf ve mahkümlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder.  1. Tebligat Kanununa göre; tebliğin imkansızlığı ve tebellüğden imtina hallerinde tebligat nasıl yapılır? Anlatınız.

Madde 21 – Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir ve memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.  1. Tebligat Kanununa göre; yabancı ülkede Türk Vatandaşlarına nasıl tebligat yapılacağını anlatınız.

Madde 25 - Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasiyle yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister.

Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasiyle Dışişleri Bakanlığına, oradan da memuriyet havzası nazarı itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir.

Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir.

Madde 25/a - Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir.

Bu halde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar.

Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve otuz gün içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle gönderilir.

Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı takdirde tebligat otuzuncu günün bitiminde yapılmış sayılır. Muhatap Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurduğu takdirde tebliğ evrakını almaktan kaçınırsa bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliğ yapılmış sayılır. Evrak bekletilmeksizin merciine iade edilir.

(Ek fıkra: 11/1/2011-6099/7 md.) Bu maddeye göre kazaî merciler tarafından çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.

  1. Tebligat Kanununa göre; yabancı ülkede Türk Memurlarına ve Askeri Kişilere Tebligat nasıl yapılır? Anlatınız.

Madde 27 - Yabancı bir memlekette resmi bir vazife ile bulunan Türk memurlarına tebligat, Dışişleri Bakanlığı vasıtasiyle yapılır.

Yabancı memleketlerde bulunan askeri şahıslara yapılacak tebligat bağlı bulundukları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kumandanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasiyle yapılır.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   79

Similar:

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconMÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconMÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR icon2. Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince gerçekleştirilen seçme sınavının soru ve cevapları yoğun kamuoyu baskısı üzerine A kitapçığı esas alınarak 10/04/2004 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. 3

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconKanun Hakkında Soru ve Cevaplar

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconSPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN 1'İNCİ MADDESİ HAKKINDA

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconKıbrıs Türk Yönetimi Meclisi'nin 18 Haziran, 1971 tarihli oturumunda geçirilen "1971 Sendikalar Yasası", Anayasa'nın 52'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconİL ÖZEL İDARESİNİN 15. 08. 2007 – 06. 08. 2010 TARİHLERİ ARASINDA GENEL İŞ VE YÜRÜTÜMÜNÜ TEFTİŞ EDEN MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ MUZAFFER ÖZTÜRK İLE MÜLKİYE MÜFETTİŞİ İSMAİL ÇATAKLI’NIN DÜZENLEDİĞİ 06. 08. 2010 TARİHLİ TEFTİŞ RAPORUNUN ÖZETİ

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconAB KOMİSYONU’NUN “REACH HAKKINDA TEKNİK SORU VE CEVAPLAR” BAŞLIKLI BELGESİ

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR icon657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 36-A-12/d hükmü gereğince yapılacak İntibakta mezkur Kanunun 64 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince verilen bir

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SEÇME SINAVI VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 40 INCI MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORU VE CEVAPLAR iconAmaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. maddesi gereğince, Mersin İl Özel İdaresi’nde oluşturulan birimlerin görev, yetki, çalışma ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page