2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Indir 365.17 Kb.
Title2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
Page6/6
Date conversion28.02.2013
Size365.17 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.simyaci.biz/zaki/yp/11.yp.doc
1   2   3   4   5   6

ÇEKİRDEK KİMYASI


MAYIS

3

2

  1. ÇEKİRDEĞİN YAPISI VE KARARLILIĞI

   1. Atom Altı Tanecik

   2. Kararlılık Kuşağı

   3. Doğal Radyoaktiflik

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 1. Çekirdeğin yapısı ve kararlılık ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Atom altı taneciklerin temel parçacık olup olmadıklarını sorgular.

  2. Nükleonların yapı taşlarını ve diğer temel parçacıkları sınıflandırır.

  3. İzotop çekirdeklerinin yapısı ile kararlılığı arasında ilişki kurar.

  4. Kararsız izotopların kararlı hâle geçiş mekanizmalarını (doğal radyoaktifliği) açıklar.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı il ilgili olarak öğrenciler;

  1. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmasının Türk Tarihindeki önemini bilir.

  2. Atatürk’ün gençler verdiği önemi bilir.

Atatürk’ün "Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizindir." Özdeyişini kavrar.

 • “Maddenin bölünmez bir yapı taşı var mıdır?” sorusu esas alınarak, atom altı taneciklerin nasıl çarpıştırılabileceği ve halen başarılmış çarpıştırma deneylerinin sonuçları tartışılır.

Bu deney sonuçlarından hareketle geliştirilen standart modelin, leptonlar ve kuarklar ile ilgili kısmı özetlenir. Atom çekirdeğindeki protonların ve nötronların farklı kuark tiplerinin bir araya gelmesi ile oluşumuna ilişkin çıkarımlar irdelenir. Nükleonların (proton, nötron) gerçekte temel parçacık sayılıp sayılamayacağı tartışılır (1.1).

 • Nükleonların hızlandırıcılarda çarpıştırılması deneylerinin sonuçları kısaca özetlendikten sonra bu sonuçları açıklamak için varlıkları teorik olarak ortaya konulan kuarkların ve leptonların, yükleri ve ‘renkleri’ incelenir. Protonun ve nötronun yapısını teşkil eden kuarkların tipleri ve yükleri irdelendikten sonra protondaki ve nötrondaki kuarkları bir arada tutan “güçlü nükleer kuvvetler” ve proton içi/nötron içi yük dağılımının asimetrik olmasından kaynaklanan “dipol” karakter ele alınarak bu parçacıkların çekirdekte bir arada bulunabilmelerinin sebebi, “zayıf nükleer kuvvetler” ile açıklanır (1.2).

Kararlı doğal izotopların nötron sayıları proton sayılarına karşı grafiğe alınarak oluşturulan “kararlılık kuşağı” incelenir. Proton ve nötron sayıları ile bulunan noktanın bu grafikteki yerine bakılarak çeşitli izotopların kararlı olup olmayacağı irdelenir. Bir çekirdeğin kararlılığı ile içerdiği proton ve nötron sayıları arasında ilişki bulunduğu sonucuna varıldıktan sonra, çekirdekte proton ve nötronların yerleşimi sorgulanır (1.3).

 • Kararlılık kuşağının altında, üstünde ve ötesinde yer alan çekirdeklerin, beta () ışıması, nötron yakalama; pozitron yayma, elektron yakalama ve alfa () ışıma yolu ile kararlı hâle geçişleri örnekleri ile işlenir. Yayılan ışın tiplerinin atom numarası ve kütle numarasında yol açtığı değişimler irdelenir.

Yalnızca gama () ışıması yaparak kararlı hale geçen radyoaktif izotop örneklerinin yaydıkları bu ışınların, elektronların katman değiştirmesinden kaynaklanmadığı bilgisi kullanılarak, nasıl oluştukları sorgulanır.  fotonlarının çekirdek tarafından yayılmış olmasından çıkılarak, nükleonların da elektronlar gibi belli enerji düzeylerine dağılmış olduğu, çekirdeklerin temel ve uyarılmış enerji düzeylerinden söz edilebileceği sonucuna götürecek yönlendirilmiş bir tartışma yapılır (1.4; 1.5).

 • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri: Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmasının Türk Tarihindeki önemi hakkında bilgi verilir.

 • Yine Atatürk’ün “Ey Yükselen Yeni Nesil! İstikbal Sizindir” özdeyişi ile gençlere verdiği önemden söz edilir.

 [!] 1.2 Elektron ve pozitron haricindeki leptonların isimlendirilmesine girilmez; antilepton sayılarını belirtmekle yetinilir. Antikuarklar, gluonlar ve spine göre sınıflandırma (hadronlar, fermionlar) konularına girilmez.

 [!] 1.2 Kuarklar ile leptonlardan elektron, antileptonlardan ise pozitron tanıtılır; her kuarkın bir antikuarkı olduğu belirtilir. Kuarkların yükleri ve ‘renk’ özellikleri açıklanır.

 Öğrenciler, tabiattaki temel kuvvetleri 9. Sınıf Fizik dersi 4. ünitede ismen öğrenmişlerdir.

[!] 1.4 Çekirdekteki katmanlı enerji düzeylerinin henüz ayrıntıları ile bilinmediği vurgulanır.

 1.4 Radyoaktif parçalanma serileri ile ilgili kütle numarası/atom numarası hesaplama uygulamalarında gerçek örnekler kullanılır; hipotetik örnekler üzerinden ölçme-değerlendirme yapılmaz.

Anlatım

Soru-Cevap

Beyin Fırtınası

Buluş yoluyla öğretim

Sunuş yoluyla öğretim

Problem çözümü

Kavram Haritası

Ders kitabı: Ortaöğretim Kimya 11 (MEGA Yay.)

MEB tarafından önerilen kitaplar

Yaprak testler

Bilgisayar

CD (animasyon ve video)

Projeksiyon
4

1


1


  1. YAPAY ÇEKİRDEK REAKSİYONLARI FİSYON VE FÜZYON

   1. Çekirdek Dönüşümü (Transmutasyon)

   2. Nükleer Enerji
 1. Yapay çekirdek reaksiyonları, fisyon ve füzyon ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Çekirdek dönüşümünü açıklar ve örneklendirir.

  2. Yaygın kullanılan yapay radyoaktif izotopların üretimini çekirdek dönüşümleriyle ilişkilendirir.

  3. Çekirdek fisyonunu örnek denklemlerle açıklar.

  4. Nükleer reaktörlerin işlevini ve çalışma ilkelerini açıklar.

  5. Nükleer enerjiyi sosyal, ekonomik ve çevre yönüyle sorgular.

  6. Geleceğin enerji kaynağı olarak füzyonu ve önemini açıklar.

 • Hafif izotop çekirdeklerinin nötron (n), proton (p) ve alfa () parçacıkları ile bombardımanı sonucu ortaya çıkan çekirdek dönüşümlerle ilgili Rutherford’ın ilk deneyimi (1919) ve başka örnekler incelenir. Bu tepkimelere ilişkin denklemlerin nasıl denkleştirileceği tartışılır.

Çekirdek dönüşümü yoluyla doğada bulunmayan izotopların elde edilip edilemeyeceği tartışıldıktan sonra, özellikle tıp alanında kullanılan iyot-131, talyum-201, teknesyum-99, kobalt-60 gibi yapay radyoizotopların elde ediliş yöntemlerine ilişkin denklemler incelenir (2.1; 2.2).

 • U-235 ve Pu-239 izotoplarının nötron bombardımanıyla fisyona uğrama tepkimelerine örnek denklemler yazılır. Zincir reaksiyonu kavramı açıklanır. Fisyon reaksiyonunun nasıl kontrol edilebileceği irdelenir. Fisyon tepkimelerinin nasıl enerji açığa çıkardığı sorgulanır.

Nükleer reaktörlerde yakıtın ve moderatörün işlevi tartışılır. Reaktörün çalışma ilkeleri şekil üzerinde açıklanır. Nükleer reaktörlerin enerji üretimi yanında yapay izotop elde etme işlevlerine örnekler verilir (2.3; 2.4).

 • Nükleer enerji, maliyet, çevre ve sürdürülebilirlik açısından diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırılarak irdelenir. Nükleer santrallerin hangi şartlarda kabul edilebilir bir çözüm olabileceği konusunda bir tartışma açılır.

Nükleer atıklardaki çeşitli radyoizotopların nasıl oluştuğu sorgulandıktan sonra yarı ömür kavramı irdelenir. Yarı ömür kavramı çerçevesinde nükleer atıkların gelecek için tehlikeli bir kirletici sayılmasının nedeni tartışılır (2.5).

 • Hafif çekirdeklerin kaynaşması (füzyon) örneklerle açıklanır. Füzyon reaksiyonlarında birim kütle başına enerji kazanımı, fisyon reaksiyonlarıyla karşılaştırılır. Füzyon yoluyla enerji elde etmenin çevre ve sürdürülebilirlik açısından önemi tartışılır.

Füzyon reaksiyonlarının oluşma şartları gözden geçirilerek güneşte süre giden bu olayların yeryüzünde neden henüz başarılamadığı irdelenir (2.6).

 • Ölçme Değerlendirme: İşlenen konuların kazanımlarıyla ilgili hazırlanacak olan kısa cevaplı ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı sınav yapılır.

 2.1 Çekirdek dönüşümleri ile ilgili kütle numarası/atom numarası hesaplama uygulamalarında gerçek örnekler kullanılır; hipotetik örnekler üzerinden ölçme-değerlendirme yapılmaz.

[!] 2.4; 2.5 Nükleer reaktörlerle ilgili bir okuma metni verilir. Bu metinde, uranyumun doğal izotopları, bu izotopların fisyon özellikleri, uranyum izotoplarının birbirinden ayrılması, nükleer reaktörde oluşan yapay radyoizotoplar, atıkların zararsız hâle getirilmesi, U-238 izotopuna nötron difüzyonu sonucu ağır izotopların oluşması, bu izotoplardan bazılarının atom bombası yapımında kullanılması ve bunların sonucu olarak U-235, U-238 karışımı ve Pu-239 yakıtlarını kullanan iki reaktörün stratejik açıdan neden farklı oldukları açıklanır.

[!] 2.5 Yaygın kullanılan ve nükleer reaktörlerde oluşup atıklara karışan radyoizotopların yarı ömürleri ile ilgili bir çizelge verilir.

[!] 2.6 Güneş ve yıldızların enerjilerini nasıl ürettikleri konusu hakkında bir okuma parçası verilir.

Anlatım

Soru-Cevap

Beyin Fırtınası

Buluş yoluyla öğretim

Sunuş yoluyla öğretim

Problem çözümü
MAYIS

5

1

1

2.Yazılı Yoklama

  1. AKTİFLİK, RADYOAKTİF IŞINLARIN SAYIMI VE SAĞLIĞA ETKİSİ

   1. Radyoaktif Işın

   2. Aktiflik

   3. Absorblanmış Doz, Biyolojik Eşdeğer Doz

   4. Radyoaktiflikten Kaynaklanan Tehlikeler ve Korunma Yolları

 1. Aktiflik, radyoaktif ışınların sayımı ve sağlığa etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Radyoaktif ışınları giricilik ve iyonlaştırma özellikleri bakımından karşılaştırır.

  2. Aktiflik, “absorblanmış doz”, “biyolojik eşdeğer doz” kavramlarını ve bunların birimlerini, ışınların zararları ile ilişkilendirir.

  3. Radyoaktiflikten kaynaklanan tehlikelerden korunmak için alınacak tedbirleri sıralar.

  4. Radyoaktiflik ile ilgili uyarı işaretlerini tanır.

 • Radyoaktif ışınların çeşitli ortamlardaki giricilikleri ve iyonlaştırma özellikleri karşılaştırılır. Bu özellikler ile radyoaktif maddelerin ambalajlarının nitelikleri ilişkilendirilir (3.1).

 • Radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların sayılmasının ve taşıdıkları enerjinin önemi tartışılır. Aktiflik birimi olarak becquerel (Bq) tanıtılır. Absorblanmış doz (soğurulmuş doz) kavramının anlamı tartışıldıktan sonra bu büyüklüğün birimi olan gray (Gy) tanımlanır. Biyolojik eşdeğer doz [Birim: sievert (Sv)] ile absorblanmış doz arasındaki fark irdelenir (3.2).

 • İş güvenliği ve sivil savunma açısından, radyoaktif ışınların zararlarından korunmak için alınabilir önlemler açıklanarak tartışılır. Radyoaktivite ile ilgili uyarı ve alarm işaretleri ile tehlike sembolleri tanıtılır (3.3; 3.4).

[!] 3.1; 3.2 Geiger-Müller yöntemini şekil üzerinde açıklayan ve ayrıca, radyoaktif maddelerle çalışanlar ve diğer vatandaşlar için öngörülen biyolojik eşdeğer doz sınırları ile ilgili açıklama ve çizelgeleri içeren bir okuma metni verilir.

Anlatım

Soru-Cevap

Beyin Fırtınası

Buluş yoluyla öğretim

Sunuş yoluyla öğretim

Problem çözümü

Ders kitabı: Ortaöğretim Kimya 11 (MEGA Yay.)

MEB tarafından önerilen kitaplar

Yaprak testler

Bilgisayar

CD (animasyon ve video)

Projeksiyon

HAZİRAN

1

2

  1. RADYOKATİF MADDELERİN KULLANIM ALANLARI

   1. Radyoaktif maddelerin Kullanım Alanları

 1. Radyoaktif maddelerin kullanım alanları ile ilgili olarak öğrenciler;

  1. Radyoaktif izotopların kullanım alanlarını sıralar.

  2. Bilimsel araştırmalarda radyoaktif izotop kullanımına örnekler verir.

  3. Radyoizotopların tıptaki teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalarına örnekler verir.

  4. Endüstride radyoizotopların kullanım ilkelerini açıklar.

 • Radyoaktif izotopların kullanım alanları sınıflandırıldıktan sonra, radyoaktiflik sayım yoluyla arkeolojik kalıntıların tarihlenmesi, izotop etiketleme yoluyla radyoaktif hâle getirilmiş moleküller kullanılarak bitki gelişiminin incelenmesi gibi bilimsel; teşhis ve tedavi amaçlı tıbbî ve ayrıca endüstriyel amaçlı radyoizotop uygulamalarına örnekler verilir (4.1-4.4).

[!] 4.1- 4.4 Örnek olarak alınan uygulamaların dayandığı ilkeler açıklanır; özellikle tıptaki uygulamalarda hastanın maruz kaldığı dozun kalıcı etki bırakmayacak düzeyde seçildiği belirtilir.

 [!] 4.2 Radyoizotop yöntemi ile Yerküre’nin yaşının belirlenmesi ve arkeolojik tarihleme yöntemleri işlenirken kabul edilen varsayımlar irdelenir. Bu varsayımlar üzerine kurulu tarihleme ilkeleri açıklanır ve ölçme-değerlendirmede bu ilkeler esas alınır. Konu ile ilgili sayısal problemler ölçme-değerlendirmede kullanılmaz.

[!] 4.3 Bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) yöntemleri ile görüntülemenin ilkeleri hakkında bir okuma metni verilebilir.

Anlatım

Soru-Cevap

Beyin Fırtınası

Buluş yoluyla öğretim

Sunuş yoluyla öğretim
  • 01.05.1992 tarih ve 127 sayılı kararı ile kabul edilerek, 25 Mayıs 1992 tarih ve 2359 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Kimya Dersi Programı”,

  • 26.12. 2008 tarih ve 289 sayılı kararı ile kabul edilerek, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından internet üzerinden yayınlanan “Ortaöğretim 11.Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı”,

  • 14.10.2004 tarih ve 146 sayılı kararı ile kabul edilerek, Aralık 2004 tarih ve 2567 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği”,

  • 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararı ile kabul edilerek, Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”,

  • 19.11.1981 tarih ve 320/10110-81 sayılı kararı ile kabul edilerek, 18 Ocak 1982 Tarih ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi”

  • 14.09.2010 tarih ve 1 numaralı “OLTU Lisesi 1.Dönem Kimya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantısı Kararları” incelenerek bu ders planı hazırlanmıştır.15/09/2011

Uygundur


Zekeriya ÖZGÜNER Cengiz AYDIN

Kimya / Kimya Teknolojisi Öğretmeni Okul Müdürü

: Sınıf-Okul İçi Etkinlik : Okul Dışı Etkinlik :Ders İçi İlişkilendirme :Diğer Derslerle İlişkilendirme :Ölçme ve Değerlendirme ???:Kavram Yanılgısı [!]:Uyarı :Sınırlamalar
1   2   3   4   5   6

Similar:

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINIFLAR KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TC İNKILÂP T. VEATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon10 FEN A/B SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconRİZE FINDIKLI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIFLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI iconF. M. G. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ 11 RESİM 11 MÜZİK SINIFLARI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 10. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 11. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/FEN SINIFLARI KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSESİ 12. SINIF KİMYA DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page