İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Indir 0.89 Mb.
Titleİşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini
Page8/9
Date conversion01.03.2013
Size0.89 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.isguvenligi-uzmani.org/wp-content/uploads/2012/09/ÖRNEK-SORU-BANKASI.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. İskelede çalışırken yapılmaması gerekeni bulunuz?

( )Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır

( )Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır

( )Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar

tapalı olmalıdır

( )Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır


7. Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

( )Asit üzerine su dökülmemelidir

( )Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır

( )Su üzerine asit dökülmemelidir

( )Asitler plastik kaplara konulmamalıdır


8. Kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde

tanımlanır?

( )Deniz iş kanunu

( )4857 sayılı iş kanunu

( )Ticaret hukuku

( )Borçlar kanunu


9. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durum sebebi değildir?

( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

( )Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

( )Uygun olmayan termal konfor şartlar

( )Koruyucu tertibatın bulunmaması ya da uygun olmaması

10. İş kazaları meslek hastalıklarının aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

( )Deniz iş kanunu

( )4857 sayılı iş kanunu

( )Sosyal sigortalar kanunu

( )Borçlar kanunu


11. İş kazaları iş saatlerin en fazla kaçıncı saatinde olur?

( )Vardiyalı çalışmalarda

( )1.Saat

( )2.Saat

( )Öğleden sonra


12. Aşağıdaki tanımlardan hangisi belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve

sonuçlarının birleşimidir?

( )Tehlike

( )Risk

( )Vak'a

( )Tolore edilebilir risk


13. Aşağıdakilerden hangisi kazalardan korunmak için yapılacak çalışmalardan

değildir?

( )Teşvik tedbirleri uygulama

( )Kişisel özürleri önleme

( )Mühendislik ve revizyon

( )Eğitim


14. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranış değildir?

( )Koruyucu tertibatı kullanmama

( )Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

( )Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma

( )Eğitim yetersizliği


15. Fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik olarak sağlığın tanımı nerede

tanımlanmıştır?

( )Dünya sağlık örğütü (WHO)

( )Avrupa parlamentosu ve konseyi direktifi

( )Dünya çalışma örgütü (ILO)

( )Avrupa konseyi direktifleri


16. İş kazalarının içinde önlenmesi mümkün olmayan kaçınılmaz kazaların oranı

aşağıdakilerden hangisidir?

( )%2

( )%3

( )%10

( )%5


17. İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil

durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir.........hazırlanmalıdır.

Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

( )Etkilenmiş alan planı

( )Risk analizi

( )Patlamadan korunma dokümanı

( )Acil eylem planı


18. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda,

aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir

koruma sağlanır?

( )P3

( )FFP2

( )FFP1

( )P2


19. İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil

durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

( )Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

( )Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri

kullanıma hazır bulundurmak

( )Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm

çalışanların girmesi talimatını vermek

( )Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası,

kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek


20. Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

( )20

( )15

( )5

( )10

21. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?

( )Ruhi bir arıza

( )Sürekli hastalık

( )Yaşlılık

( )Geçici hastalık


22. LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

( )Zehirlenme süresi

( )Yarılanma zamanı

( )Öldürücü konsantrasyon

( )Öldürücü doz


41. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

1. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı gruplarından biri değildir.

( )Fiziksel nedenli meslek hastalıkları

( )Kimyasal nedenli meslek hastalıkları

( )Tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları

( )Stres nedenli meslek hastalıkları


2. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanısında kullanılabilecek laboratuar

yöntemlerinden biri değildir

( )Biyokimyasal yöntemler

( )Analitik yöntemler

( )Patolojik incelemeler

( )Radyolojik yöntemler


3. İşyeri sağlık birimlerinde çalışmalar sırasında en çok karşılaşılan sağlık sorunları

hangisidir.

( )Kalp damar hastalıkları

( )üst solunum yolu enfeksiyonları

( )Duyu kaybına yol açan hastalıklar.

( )İşle ilişkili hastalıklar


4. Hangisi meslek hastalığı sınıflandırmasında yer almaz

( )Cinsiyete göre sınıflandırma

( )İşyerlerindeki faktörlere göre sınıflandırma

( )Hastalığın türüne göre sınıflandırma ( deri hastalığı, solunum sistemi hastalığı

vb.)

( )Hastalığa neden olan faktöre göre sınıflandırma


I. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması

II. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması

III. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması

5. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın

aşamaları yukarıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır

( )I-III-II

( )III-I-II

( )II-I-III

( )I-II-III


6. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda

işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir

( )Rücu davası

( )Manevi tazminat davası

( )Maddi Nafaka davası

( )Maddi Tazminat davası


7. Hangisi C grubu meslek hastalığı sayılmıştır

( )Cıva ve krom nedeniyle oluşan hastalıklar

( )Mesleki solunum sistemi hastalıkları

( )Deri kanseri

( )Kemik ve eklem zararları


8. Çalışan bir kişinin sağlık sorunları 3 grupta ele alınabilir, hangisi bu tanımlama

içinde yer almaz

( )Ailevi yatkınlık gösteren hastalıklar

( )Genel sağlık sorunları

( )İşle ilişkili hastalıklar

( )İşe özgü olan sağlık sorunları


9. Meslek hastalığının tanımı hangisinde yapılmıştır.

( )4857 sayılı iş kanununda

( )Temel sağlık hizmetleri tüzüğü

( )Mesleki hastalıklar kanununda

( )Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü'nde


10. Hangisi meslek hastalığının tanımıdır

( )Belli meslek sahiplerinde sıklıkla görülen hastalıklardır

( )Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır

( )İş hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır

( )Meslek hastalığı bir kişinin, çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle

meydana gelen hastalığıdır


11. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımlanmasında kullanılan ayrıntılı

çalışma öyküsü içinde yer almaz?

( )İşyeri maruziyetleri

( )Bütün işlerin tanımlanması

( )Benzeri yakınmaları olan başka işçilerin varlığı

( )İşçinin ailesinde aynı hastalığın varlığı


I. Maruziyetin sonlandırılması

II. Hastalık tanımlanıncaya kadar üretimin durdurulması

III. Gerekiyorsa spesifik tedavi uygulanması

IV. Gerekiyorsa semptomatik-destekleyici tedavi uygulanması

12. Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca

ilkelerdendir

( )III,IV

( )I,III

( )Hepsi

( )I,III,IV


13. Meslek hastalığına yakalanan bir işçiye çalışamadığı günler için hangi tür ödeme

yapılır

( )İşsizlik maaşı

( )Sürekli iş göremezlik ödeneği

( )Kıdem tazminatı

( )Geçici iş göremezlik ödeneği


14. Hangisi meslek hastalıklarından korunma yaklaşımlarından sayılmaz

( )Kişisel koruyucu uygulamaları

( )Psikolojik rehberlik uygulamaları

( )Kaynakta kontrol yaklaşımları

( )Tıbbi yaklaşımlar


15. Slikozis hastalığı durumunda işverenin yükümlülük süresi ne kadardır

( )6 ay

( )2 yıl

( )1 ay

( )10 yıl


16. Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene

çeşidi hangisidir.

( )Sistematik muayene

( )İlk muayene

( )Aralıklı muayene

( )İşe giriş muayenesi


17. Hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir

( )Tedavilerinin kolay olması

( )Ağır sağlık riski yaratmaması

( )Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülmesi

( )İşyerinde yapılacak düzenlemelerle


42. İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken

Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

1. İşyerinde bir kayıt sistemi bulunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

( )Hizmetlerinin devamlılığını sağlar

( )Risk değerlendirmesine herhangi bir katkı sağlamaz.

( )İşyerinin ve çalışanların durumları sürekli izlenebilirliğini sağlar.

( )Aksayan yönlerin rahatça görülebilmesini sağlar


2. Aşağıdakilerden hangisi işçilere periyodik olarak sağlık kontrolü yapılmasının

amaçlarından değildir?

( )İleride işçi ve işveren arasında oluşması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda

kullanılmak üzere kayıt ve belge oluşturulması

( )Proaktif yaklaşım

( )Kayıp işgünü sayısının azaltılması

( )İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin güvenirliliği ile yeterliliğinin

ölçülmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanması gereken kayıt

ve belgelerden değildir?

( )Acil durum planları

( )Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarının kayıtları

( )İşyeri sağlık birimi yıllık çalışma planı

( )İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıkları ile ilgili kayıtlar


4 Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporun

"Değerlendirme" bölümünde yer alması zorunlu bilgilerden değildir?

( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin mevzuatlarda belirtilen limit

değerlere uygun olup olmadığı

( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler bir önceki kontrole göre

değerlendirildiğinde iyileşme olup olmadığı

( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin, teknik özellikleri karşılayıp,

karşılamadığı

( )Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerlerin ilgili standartlar, teknolojik

literatürde ve mevzuatlarda belirtilen limit değerlere uygun olup olmadığı


5. Kontrol, ölçüm ve test usulu ile tekniği, testte kullanılacak cihaz ve aletler ile

uyulacak kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerin hangilerinden faydalanılmaz?

( )Mevcut hukuki düzenlemeler

( )İlgili standartlar

( )İş kazası kayıt ve belgeleri

( )Fenni ve teknolojik literatür


6. İşyerindeki ekipmanların periyodik kontrol dokümanında aşağıdakilerden hangisi

bulunmak zorunda değildir?

( )Ekipmanın kullanma talimatları ile ilgili bilgiler

( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler

( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler

( )Makine ve/veya tesis ile ilgili bilgiler


7. Aşağıdakilerden hangisi teknik periyodik kontrollerin esaslarından değildir.

( )İkame

( )Güvenlik

( )Verimlilik

( )Süreklilik


8. Aşağıdakilerden hangisi periyodik olarak kontrol edilmek zorunda değildir?

( )İşyerinin elektrik tesisatı

( )İşyeri sıhhi tesisatı

( )İşyerinin aydınlatma tesisatı

( )İşyerinin havalandırma tesisatı


9. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Rapor ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

( )Teknik Raporun sonuç bölümünde kontrole tabi tutulan kişiye konan tanı ve

yapılması gerekenler yazılır.

( )Raporda, yapılan test ve kontroller esnasında elde edilen bilgiler yer alır.

( )Teknik Rapor; teknik periyodik kontrol ve test sonrasında düzenlenen bir

belgedir.

( )Raporda, yetkili teknik elemanın kanaat ve onayı yer alır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Teknik Periyodik Kontrol sonrası düzenlenecek raporda

bulunması gerekli bilgilerden değildir?

( )Operatör ile ilgili bilgiler.

( )Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili kanaat.

( )Test tekniği ve şartları ile ilgili bilgiler.

( )Yetkili teknik eleman ile ilgili bilgiler.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon4 DAKİKA İÇİN BİLE OLSA OKUYABİLMEK

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconSanat insanın zihinsel yaratımları içerisinde zorunlu bir biçim olarak ortaya çıkar. Çünkü, söz konusu olan sanatta olsa bilim de olsa ya da başka bir

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconMADDE 75. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconRamazan ayının sonuna erişen ve temel İhtiyaçlarından başka, en az nisab miktarı bir Mala sahip bulunan her müslüman için verilmesi vacip olan sadakaya Fitre

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconCumhuriyetin Kızları Giligan’ın Sesine Sahip Olsa

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini icon“ Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconYeni doğmuş bir bebeğin bile çok küçük olsa dahi sinüsleri vardır. Başlangıçta bezelye büyüklüğünde olan bu boşluklar burnun içinden yüz ve kafatası

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconAranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile, günaha girerek yemek için onları yetkililere (rüşvet olarak) vermeyin

İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini iconArtık tıpta uzmanlaşmanın bile yeterli olmadığı bir bir bilgi çağına girdik. Şimdi süper uzmanlaşma ya da diğer adıyla üst ihtisaslaşma dönemi. Eğer sadece

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page