Ders içeriklerinin belirlenmesi
Indir 152.28 Kb.
TitleDers içeriklerinin belirlenmesi
Page2/3
Date conversion01.03.2013
Size152.28 Kb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://e-ozmen.com/wp-content/uploads/2012/10/2012-2013-1.DÖNEM-6-Mesleki-Gelişim.doc
1   2   3

2. BİLGİYE ULAŞMA

2.1. Bilgi kaynakları

2.2. Bilgiye ulaşma yolları

2.3. Bilgiyi Toplama

2.4. Bilgiyi Sunma

2.5. Bilgi Toplumu

2.5.1. Bilginin toplumsal boyutu

2.5.2. Bilgi kirliliği

2.5.3. Bilginin güvenilirliği


3. VERİ TOPLAMA

3.1. Bilim ve Bilimsel Bilgi

3.2. Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri

3.3. Araştırmanın Planlanması

3.4. Araştırma Yöntemleri

3.4.1. Deneysel Araştırma Yöntemleri

3.4.2. Alan Araştırmaları

3.4.3. Tanıtıcı Araştırmalar

3.4.4. İstatistik Araştırmaları

3.5. Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

3.6. Veri Toplama Araçları Geliştirme

3.7. Verilerin Toplanması

3.8.Verilerin yorumlanması ve değerlendirmesi


4. RAPOR YAZMA

4.1. Araştırmanın Bölümleri

4.2. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

4.3. Metin Aktarımları ve Alıntılar

4.4. Tablo Şekil ve Grafikler

4.5. Resim ve Fotoğraflar

4.6. Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri

4.7. Raporun Düzenlenmesi

4.8. Raporun Sunulması


5. BİLGİYİ KULLANMA

5.1. Bilgiyi Etkili ve Verimli Kullanma

5.1.1. Bilgiyi İhtiyacına Göre Kullanma

5.1.2. Bilgiyi amaca uygun, doğru ve yerinde kullanma

5.1.3. Bilgiyi Transfer Etme

5.1.4. Yeni Bilgi Üretme

5.1.5. Bilgiyi sunma

5.2. Bilgiyi Başkalarıyla Paylaşma

5.3. Bilgiyi Sürekli Güncelleme


 1. GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME MODÜLÜ

1. GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR

  1. Girişimcilik tanımı,

  2. Girişimcinin Özellikleri,

  3. Başarılı girişimci örnekleri,

  4. Girişimcinin Temelleri,

1.4.1. Yaratıcılık,

1.4.2. İcat,

1.4.3. Yenilik,

1.4.4. İnovasyon,

1.4.5. Lider,

1.4.6. Yönetici,

1.4.7. Fırsat,

1.4.8. Risk,

1.5. Girişimcilik Süreçleri,

1.5.1. Girişimcilik Türleri,

1.5.2. İç Girişimcilik,

1.5.3. Ticari Girişimcilik,

1.5.4. Sosyal Girişimcilik,

1.5.5. Kamu Girişimciliği,

1.5.6. Teknoloji Girişimciliği,

1.6. Girişimciliğin desteklenmesi,

1.7. Yaratıcılık ve Motivasyon


2.İŞ FİKRİ OLUŞTURMA

2.1. İş Fikri üretmek için kaynaklar

2.2. Beyin fırtınası

2.3. Zihin Haritası

2.4. İş fikirleri üretme


3. İŞ FİKRİ İÇİN BİLGİ/VERİ TOPLAMA

3.1. İş fikri dosyası oluĢturma,

3.2. İş fikri için piyasa araştırması,

3.3. İş Fikirleri hakkında bilgi toplama araçları,

3.3.1. Basılı kaynakların/yayınların taranması,

3.3.2. İnternet taraması,

3.3.3. Kurum ve kişiler ile görüşme,

3.3.4. Ulusal ve uluslararası stratejik belgeler,

3.3.5. Anket, form, vb. araçlar,

3.4. Toplanan bilgilerin analizi ve yorumlanması


4. GİRİŞİM FİKRİNE KARAR VERME

4.1. GZFT (SWOT) Analizinin Unsurları

4.1.1. İş Fikrinin Güçlü Yönleri

4.1.2. İş Fikrinin Zayıf Yönleri

4.1.3. İş Fikrinin Fırsatları

4.1.4. İş Fikrinin Tehditleri

4.2. Değerlendirme ve Karar Verme

4.2.1. Güçlü yönler ile çevre fırsatları için uygun stratejiler

4.2.2. Zayıf yönler ile çevredeki fırsatlara yönelik alternatif stratejiler

4.2.3. Dış tehditlere karşı firmanın güçlü yönleri ile uygun savunma ve karşılama stratejileri

4.2.4. Dış tehditlere karşı firmanın zayıf yönleri ile ilgili alternatif stratejileri


 1. GİRİŞİMCİ FİKRİ GELİŞTİRME MODÜLÜ

1. PAZARLAMA PLANI

1.1.Piyasa kavramı ve Pazar tanımı

1.2.Pazarın ve çevrenin durumunu analizi

1.3.Hedef Pazar belirleme

1.4.Markalaşma ve imaj

1.5.Reklam stratejileri belirleme

1.6.Rakipleri analiz etme

1.7.Pazarlama maliyetlerini hesaplama


2. ÜRETİM/HİZMET PLANININ OLUŞTURULMASI

2.1. Ürün/Hizmet yelpazesindeki benzer üretim ve hizmet süreçleri

2.2. Üretim süreçleri ve iş analizleri

2.3. Ürün ve hizmetlerin yapılabilirliğinin analizi

2.4. Kuruluş yerinin seçimi

2.5.Üretim için gerekli makine-ekipman-işyeri tedarik etme yolları ve maliyetleri

2.6. Kalite Standartları ve kalite geliştirme

2.7. Fikri Sınai Mülki Haklar (Patent, Faydalı Model, marka tescili, vb.)


3.YÖNETİM VE ORGANİZASYON PLANI

3.1. Organizasyon şeması

3.2. Görev tanımlarını hazırlama

3.2. Özgeçmiş hazırlama

3.2. İş Hukukunun temel kavramları ve ilkeleri


4. FİNANSAL PLAN

4.1 Finansal okuryazarlık

4.2 Girişimin finansman ihtiyacı

4.3 Borç öz sermaye bileşimi ( finansal yapı)

4.4 Finansman kaynakları

4.4.1. Kişisel kaynaklar

4.4.2. Yakın cevreden sağlanan kaynaklar

4.4.3. Krediler

4.4.4. Destek veren diğer kuruluşlar

4.5. Çalışma sermayesi yönetimi

4.5.1 Nakit yönetimi

4.5.2. Alacak yönetimi

4.5.3. Stok yönetimi

4.6.Satışları tahmin etme

4.7 Başa başnoktası

4.8.Karlılık hesaplama,


5.RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

5.1. Risk analizi

5.2. Senaryo analizi

5.2.1. İş Planı sahibinin hedeflerine ulaşması için potansiyel fırsat ve tehditlere yönelik alternatif stratejiler

5.2.2. Risklerin gerçeğe dönüşmesi durumunda riskten kaçınma yolları


 1. İŞ KURMA VE GELİŞTİRME MODÜLÜ

1. İŞ KURMA

1.1. İşletme Çeşitleri,

1.1.1. Özel İşletmeler,

1.1.2. Kamu İşletmeleri,

1.1.3. Karma İşletmeler,

1.2. İşletmenin Yasal Kuruluş İşlemleri,

1.2.1. Yasal sorumluluklar,

1.2.2. Kullanılan Belgeler,

1.2.3. İş Yerinin Donanım işlemleri,

1.2.4. Personel işlemleri,

1.3. İşletmenin Faaliyetini Başlatma,

1.3.1. Açılış,

1.3.2. Duyuru,

1.3.3. Tanıtım ve reklam,

1.3.4. Faaliyetlerin yürütülmesi


2. İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

2.1. Yönetim ve Organizasyon İlişkisi,

2.2. Yönetici Özellikleri,

2.3. Farklı Sektör ve İşletmelerdeki Yönetim Modelleri,

2.4. Kalite Yönetimi Sistemi,

2.4.1. Stratejik Yönetim,

2.4.2. Süreç Yönetimi,

2.4.3. Proje Yönetimi,

2.4.4. Bireysel Faaliyetlerin Yönetimi

2.5. Toplam Kalite Yönetimi,

2.6. Demokratik Organizasyon,

2.7. İşletme Denetleme,

2.7.1. Denetimin Özellikleri,

2.7.2. Denetimin Çeşitleri,

2.7.2.1. Finansal Denetim,

2.7.2.2. İş Denetim,

2.7.2.3. Dış Denetim,

2.7.3. Kalite Denetiminin Özellikleri


5. İŞLETMEYİ GELİŞTİRME

3.1. İşletmenin Ayakta Kalabilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler

3.1.1. Müşteri memnuniyeti

3.1.2. Ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi

3.1.3. Tanıtım ve reklam hizmetleri

3.1.4. Personel niteliklerinin iyileştirilmesi

3.1.5. Yenilik ve rekabet koşullarının iyileştirilmesi

3.2. Kapasite Artırılması ve Geliştirilmesi

3.2.1. Fiziki Ortam ve koşulların kapasitelerinin güçlendirilmesi

3.2.2. Makine, teçhizat, ekipman ve donanım kapasitesinin güçlendirilmesi

3.2.3. Personel sayısının ve kapasitesinin artırılması

3.2.4. ARGE-Hizmetlerinin güçlendirilmesi

3.2.5. Yeni yatırımların yapılması


 1. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLÜ

1. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR

1.1. İş Güvenliğinin Tanımı

1.2. İş Güvenliğinin Önemi

1.3. İş Güvenliğinin Amacı

1.4. İşçi Sağlığı

1.5. Tüm Takım Tezgâhları ile ilgili Ortak Güvenlik Önlemleri

1.5.1. Genel Güvenlik

1.5.2. Kişi Güvenliği

1.5.3. Tezgâh ve Cihaz Güvenliği

1.6. Koruyucu Araçlar

1.6.1. Solunum Sisteminin Korunması

1.6.2. Vücudun Korunması

1.7. Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar

1.8. Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar

1.8.1. Sıhhi Tesisatlar

1.9. Elektrik Tesisatları,

1.9.1. Elektrik Enerjisi

1.9.2. Evlerde Kullanılan Elektrik Enerjisi ve Elektrikli Aletler

1.9.3. Sigortalar

1.9.4. Topraklama ve Önemi

1.9.5. Aydınlatma

1.10. Isıtma ve Havalandırma Tesisatları

1.10.1. Isıma Araçları

1.10.2. Yakıt ve Yakacaklar

1.10.3. Havalandırma Tesisatları


2. MESLEK HASTALIKLARI

2.1. Meslek Hastalığı nedir?

2.1.Meslek Hastalıklarının nedenleri

2.2. Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler

2.2.1. İşverenin sorumlulukları

2.2.1. Çalışanın sorumlulukları

2.3. Meslek hastalıklarından korunma yolları


3. KAZA VE YARALANMA

3.1. İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

3.2. Yaralanma Şiddetinin Belirlenmesi

3.3 Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları

3.4. Kaza Raporları.

3.5. Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri


4.YANGIN

4.1. Yanma Olayı

4.2. Yangın Çeşitleri

4.3. Yangının Nedenleri

4.3.1. Korunma Önlemlerinin Alınmaması

4.3.2. Bilgisizlik

4.3.3. İhmal

4.3.4. Kazalar

4.3.5. Sabotaj

4.3.6. Sıçrama

4.3.7. Doğa Olayları

4.4. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

4.4.1.- Soğutarak Söndürme

4.4.2. Havayı kesme

4.5. Söndürücü Maddeler

4.6. Yangın Önlemleri,

4.6.1. Yapısal Bakımdan Yangından Korunma

4.6.2.Organizasyon Bakımından Yangından Korunma

4.7. Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler


5. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

5.1. İş kazasının İşverene Bildirilmesi

5.2. İş Kazasının İşveren Tarafından İlgili Birimlere Bildirilmesi

5.3. İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler,


6. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

6.1. Kanunlar ve Yönetmelikler

6.2. İş yerlerinde alınacak önlemler ile ilgili düzenlemeler.


 1. ÇEVRE KORUMA MODÜLÜ

1. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI

1.1. Çevrenin Tarihi Gelişimi

1.2. Çevreye İlişkin Tanımlar

1.2.1. Çevre

1.2.2. Çevrebilimi

1.2.3.Çevre Kirliliği

1.2.4. Ekoloji

1.2.5. Ekolojik Denge

1.2.6. Doğa

1.2.7. Yaşam Kalitesi

1.2.8. Sürdürülebilir Kalkınma

1.2.9. Çevre Koruma

1.2.10.Alıcı Ortamlar

1.2.11. Atık

1.2.13. Geri kazanım (Geri Dönüşüm)

1.2.14. Çevre Hakkı

1.2.15. Çevre İle İlgili Bazı Terimlerin Tanımları

1.3. Elektrik ve Enerji Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları,

1.4. Turizm Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

1.5. Yapı/İnşaat Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

1.6 Tekstil Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları.

1.7. Motorlu Taşıtlar Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

1.8. Makine ve Metal Sektörünün Yol Açtığı Çevre Sorunları

1.9. El Sanatları ve Materyaller (Kuyumculuk, Cam, Seramik, El Dokuma, Plastik, Kâğıt, Ahşap, vb.) Sektörlerinin Yol Açtığı Çevre Sorunları

1.10. Hizmet ve Diğer Sektörlerin Yol Açtığı Çevre Sorunları


2. HAVA KİRLİLİĞİ

2.1. Havanın Özellikleri

2.1.1. Azot (N2)

2.1,2. Oksijen (O2)

2.1.3. Karbondioksit (Co2)

2.1.4. Soy gazlar(Asal Gazlar)

2.1.5. Ozon (O3)

2.2. Havanın Tanımı

2.3. Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

2.3.1. İnsan Sağlığına Etkileri

2.3.2. Tabiata Etkileri

2.3.3. Eşyaya Etkiler

2.4. Hava Kirliliğinin Sebepleri

2.4.1. Şehirleşme ve Konutların Isıtılması

2.4.2. Endüstrileşme

2.4.3. Motorlu Taşıtlar

2.4.4. Atmosferik Özellikler

2.5. Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları,


3. SU KİRLİLİĞİ

3.1. Suyun Özellikleri

3.1.1. Fiziksel Özellikler

3.1.2. Kimyasal Özellikler

3.1.3. Bakteriyolojik Özellikler

3.1.4. Radyoaktif Özellikler

3.2. Su Kirliliğinin Tanımı

3.3. Su Kirliliğinin Nedenleri

3.3.1. Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduğu Kirlilik

3.3.2. Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlilik

3.3.3. Yerleşim Yerlerindeki Atıkların Neden Olduğu Kirlilik

3.3.4. Atık Sular ve Arıtmaları

3.4. Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri

3.4.1. İnsan Sağlığına Etkisi

3.4.2. Doğaya Etkisi

3.5. Su Kirliliğinin Önlenmesi


4. TOPRAK KİRLİLİĞİ

4.1. Toprağın Tanımı

4.2. Toprak Kirliliğinin Nedenleri

4.2.1. Atıklar

4.2.2. Çöpler

4.2.3. Sanayi atıkları

4.3. Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevresine Etkileri

4.3.1. Erozyonun Etkileri

4.3.2. Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri

4.3.3. Taşlık ve Kayalığın Etkileri

4.3.4. Gübre ve Gübrelemenin Etkileri

4.3.5. Endüstriyel Kirlilik ve Tarım Arazisinde Bozulmaların Etkileri

4.4. Toprak Kirliliğinin Önlenmesi,


5. GÜRÜLTÜ

5.1. Gürültünün Tanımı ve Çeşitleri

5.2. Gürültünün Kaynakları

5.2.1. Yapı İçi Gürültüler

5.2.2. Yapı Dışı Çevre Gürültüleri

5.2.3. Doğal Gürültüler

5.3. Gürültünün İnsan Ve Çevresine Etkileri.

5.3.1. İşitme Sistemine Etkisi

5.3.2. Fizyolojik Etki

5.3.3. Psikolojik Etki

5.3.4. Performans Etkisi

5.4. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi


6. ENERJİ

6.1. Enerjinin Tanımı

6.2. Türkiye'nin Enerji Kaynakları

6.2.1. Kömür

6.2.2. Petrol

6.2.3. Doğal Gaz

6.2.4. Hidrolik (Hidroelektrik) Enerji

6.2.5. Elektrik

6.2.6. Odun, Hayvan, Bitki Artıkları

6.2.7. Jeotermal Enerji

6.2.8. Biogaz ve Biomas

6.2.9. Güneş Enerjisi

6.2.10. Rüzgâr Enerjisi

6.3. Enerji ve Çevre İlişkisi

6.4. Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları

6.5. Enerji Elde Etme Çalışmalarının Çevreye Etkileri

6.5.1. Fosil Yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz)

6.5.2. Elektrik Santralleri

6.5.3. Odun, Tezek ve Bitki Atıkları,

6.5.4. Jeotermal Enerji

6.5.5. Biogaz

6.5.6. Güneş Enerjisi

6.5.7. Rüzgâr Enerjisi

 1. PROBLEM ÇÖZME MODÜLÜ
1   2   3

Similar:

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDers içeriklerinin belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconDoku/Organ Spesifik Mikrosatellit DNA Gen İçeriklerinin Capsicum cDNA Kütüphanelerinde In Silico ve In Vitro Yaklaşımlarla Belirlenmesi

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconUzaktan Eğitimde Ders Materyallerinin Hazırlanmasında Ders İçeriklerinin Tasarımı ve Senaryolaştırılması

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconAmaç ve hedef belirleme, yeterliklerin ve çıktıların belirlenmesi, ders planlarının oluşturulması ve sürdürülebilir gelişme

Ders içeriklerinin belirlenmesi iconAmaç ve hedef belirleme, yeterliklerin ve çıktıların belirlenmesi, ders planlarının oluşturulması ve sürdürülebilir gelişme

Ders içeriklerinin belirlenmesi icon1- Aşağıdaki besin içeriklerinin öncelikli görevlerini tabloda işaretleyiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page