Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir?
Indir 41 Kb.
TitleToprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir?
Date conversion01.03.2013
Size41 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.agri.ankara.edu.tr/soil_sciences/1248__zto203_odev11_cevap.doc
TOPRAK BİLGİSİ


Ödev#11


 1. Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir?

Toprak sınıflandırmanın amacı, toprak bilgilerini düzenlemek, toprak özelliklerini kolaylıkla hatırlamak, toprakların temel özelliklerini ve oluşum unsurları ile ilişkilerini öğrenmek ve ortaya çıkarmak ve uygulamada etkin bir şekilde kullanılmak üzere, toprakları kategorilere ayırmaktır.

Toprak yönetimi açısından yararları, toprak davranışları hakkında doğru tahminler yapmak, en iyi kullanım biçimlerini saptamak ve verimliliklerini belirlemektir.


 1. Kaç adet “toprak ordosu” vardır; bu ordolar neye göre belirlenmiştir?

On iki adet (12 adet)

[Inceptisol, Alfisol, Mollisol, Andisol, Spodosol, Ultisol, Aridisol, Vertisol, Entisol, Histosol, Oxisol, Gelisol]

Ordolar, 5 adet toprak oluşum etmenlerine göre belirlenmiştir (Zaman, Ana materyal, Canlılar [Bitki örtüsü], Topografya, İklim)


 1. Aşağıdaki çizelgede verilen topraklar hangi aşamada sınıflandırılmışlardır; belirtiniz ve toprakları kısaca tanımlayınız?
Adı

Sınıflandırma Düzeyi

Kısa Açıklama

Andisols

Ordo

Oluşumlarında ana materyalin etkili olduğu bir Ordodur ve volkanik kül ana-materyali üzerinde oluşan topraklardır.

Ustox

Alt-ordo

Kuru ve ılıman arasında toprak nem rejimine sahip (Ustic) bir “Oxisol”dür ve Oxisoller, tropik (sıcak-kuşak) ve yarı-sıcak-kuşak bölgelerin yüksek derecede ayrışmış topraklarıdır.

Calciargids

Büyük Toprak Grubu

Calcic + Argillic + Aridisols [= Calcic ve Argillic yüzey altı horizonlarına sahip “Aridisol”ler] [yüzey-altı horizonu]. Aridisoller, orta veya güçlü horizon gelişimine sahip kurak bölge topraklarıdır.

Vertic Argiustolls

Toprak Alt Grubu

Vertic + Argillic + Ustic + Mollisols [= Vertik özelliklere sahip, yani şişip-büzülen, Argillic yüzey altı horizonlarına ve Ustic toprak nem rejimine sahip bir “Mollisol”dür. Mollisoller, yüksek baz içeriği olan çayır – mer’a topraklarıdır.

İnce tınlı, karışık, yüksek derecede aktif, kalkerli, mesic, Typic Torrifluvents

Toprak Familyası

Typic + Torri + Fluvial + Entisolls [= Alışıla gelen en tipik, sıcak ve kuru iklim kuşağında (Torric) bulunan nehir ana materyali üzerinde oluşan (Fluv) bir “Entisol”dür. Entisoller, çok az morfolojik (biçim-bilimsel) gelişime sahip olan topraklar veya hiç bir biçim-bilimsel gelişim göstermeyen topraklardır.
 1. Orta-anadolu’da, jeolojisi, topoğrafyası ve iklimi göz önünde bulundurulduğunda, en yaygın olarak hangi “toprak ordosu”nu veya ordolarını görmeyi beklersiniz? Nedenleri ile birlikte yazınız?

Jeolojisi genç olduğundan (ana kayanın ayrışması için geçen zaman az olduğundan), yüzey altı tanımlayıcı veya belirleyici horizonları ya az gelişmiş veya hiç gelişmemiştir (doğrudan ana kaya üzerinde oluşmuş olabilirler). Bu yüzden Entisoller’e yaygın bir şekilde rastlanılır.

Topografyası dik ve çok dik olduğundan, özellikle yüksek arazilerde erozyon süreçleri ile taşınma (ve birikme) olayları baskın olduğundan, yine Entisoller ve yer yer Inceptisoller’e yaygın bir şekilde rastlanılır. Ayrıca, nehir yataklarında ve taban arazilerde, taşınmış ana materyaller (aluviyal) üzerinde oluşmuş Entisoller de çok yaygın olarak bulunur.

Ana materyalin ayrışma derecesine ve zamana bağlı olarak, eğer yüzey-altı horizonları gelişmiş ise, iklim göz önünde bulundurulduğunda, kurak ve yarı-kurak iklim kuşağı toprakları (Aridisoller) oluşabilir.


 1. Ülkemizde hangi “toprak ordosu”nu veya ordolarını görmeyi beklemezsiniz? Nedenleri ile birlikte yazınız?

Ülkemizde, Oxisoller [tropik (sıcak-kuşak) ve yarı-sıcak-kuşak bölgelerin yüksek derecede ayrışmış toprakları] oluşmamaktadır. Bunun yanında, Spodosollerin [bir metal-humus bileşkesi birikiminin olduğu yüzey altı zonuna sahip asit topraklar] ve Gellisollerin [profilinde 2 m derinlikte devamlı don katmanı olan topraklar (permafrost = perma (permanent) + frost)] oluşumu da oldukça sınırlıdır. Bu Ordoların bulunmaması ve az bulunmasının birinci nedeni iklim olup, daha sonraki neden ise bitki örtüsüdür. 1. Alfisols’ leri Ultisols’lerden ayırt edebilmek için kullanılan en önemli toprak özelliği nedir? Bu özellik bu toprakların yönetimini etkiler mi? Neden?

Alfisols’ leri Ultisols’lerden ayırt edebilmek için kullanılan en önemli toprak özelliği, argillic yüzey altı horizonlarındaki killerin ayrışma derecesi ve buna bağlı olarak baz doygunluğu yüzdeleridir (%BD). Bu toprakların yönetimini doğrudan etkiler, çünkü BD yüksek olan Alfisoller, Ultisollere göre oldukça verimlidir. 1. Alfisols’ leri Aridisols’lerden ayırt edebilmek için kullanılan en önemli özellik nedir? Bu özellik bu toprakların kullanımını etkiler mi? Neden?

Alfisols’ leri Aridisols’lerden ayırt edebilmek için kullanılan en önemli özellik, Aridisollerin kurak ve yarı-kurak iklim kuşağında oluşmalarıdır. Buna bağlı olarak, bir argillic horizona ek olarak, toprak profilinde yıkanma süreçleri olmadığından, natric (sodyumlu bileşilerin birikimi), Aridisollerde calcic (CaCO3 birikimi), gypsic (CaSO4 birikimi) ve salic (jips’ten daha fazla çözünebilir tuzların birikimi) horizonlara rastlanılır. Bu horizonların varlığı, toprakların sulama, bitki besleme ve toprak işleme gibi açılardan yönetimini doğrudan olumsuz olarak etkiler.


 1. Bir “Argialbolls” profili çiziniz ve horizonlarını gösteriniz?


 1. Bir “Calcids” profili çiziniz ve horizonlarını gösteriniz?


 1. Bir “Natrargids” profili çiziniz ve horizonlarını gösteriniz? 1. Oxisols’lerin alt ordoları, “Aquox, Perox, Torrox, Udox, Ustox” dır. Oxisols’lerde alt-ordo belirlenmesinde hangi özellik ön plana çıkmaktadır? Bunun nedeni için bir-iki cümlelik yorum yapınız?

“Oxisoller”de alt-ordo belirlenmesinde “toprak nem rejimleri” [Aquic, Torric, Udic, Ustic] ön plana çıkmıştır. Bir alt-ordoda ise “toprak sıcaklık rejimi” kullanılmıştır (Pergellic). Ya nem ya da sıcaklık rejimlerinin bu düzeyde kullanılmasının nedeni, zaten bu Ordonun, toprak oluşturan etmenlerden iklimin (tropik iklimin) etkisi altında oluşmasıdır.


 1. Aridisols’lerin alt ordoları, “Argids, Cambids, Calcids, Gypsids, Salids, Cryids, Durids” dir. Aridisols’lerde alt-ordo belirlenmesinde hangi özellik ön plana çıkmaktadır? Bunun nedeni için bir-iki cümlelik yorum yapınız?

“Aridisoller”de alt-ordo belirlenmesinde “tanımlayıcı yüzey altı birikim horizonları” [Argillic, Cambic, Calcic, Duripan, Gypsic, Salic] ön plana çıkmıştır. Bunun yanında, bir alt-ordoda ise “toprak sıcaklık rejimi” kullanılmıştır (Cryic). Çoğunlukla, birikim horizonlarının bu düzeyde kullanılmasının nedeni, kurak iklim koşullarının bunlara çok elverişli olmasından dolayıdır. 1. Aşağıdaki 1’no’lu toprak profilini “alt grup düzeyinde” sınıflandırınız? Bu profil çok yaygın olarak görülen ve sınıfının tipik bir örneğidir.

1 nolu profil: Spodosols (Spodic yüzey altı horizonu = amorf ve ayrışabilir organik maddenin taşınarak birikiminin [h] ve seskioksit ve organik maddenin iluviyal birikiminin [s] olduğu yüzey altı B horizonu[ods]) + Çok yaygın görülen [orth] + Duripan (çimentolaşmış ve sertleşmiş B horizonu [m]) [Dur] + En tipik (Typic)

Typic Durorthod

 1. Yukarıdaki 2 no’lu toprak profilini “büyük grup düzeyinde” sınıflandırınız? Bu toprak profili kurak ve ılıman iklim arasında geçit oluşturan bir iklim kuşağında tanımlanmıştır ve oldukça verimli bir topraktır.2 nolu profil: Oxisols (Oxic yüzey altı horizonu = Bo: seski-oksitlerin yerinde birikimi (Fe2O3, Al2O3) [oxs]) + Ustic (kurak ile ılıman nem rejimleri arasında geçit oluşturan bir iklim) [ust] + Eutr (verimli, yüksek baz doygunluğu [Eutr]

Eutrustox

 1. En az (minimum) toprak horizon gelişimi olan yukarıdaki 3 no’lu toprak profilini “alt grup düzeyinde” sınıflandırınız? Bu toprak profili kurak bir iklim kuşağında tanımlanmıştır; ama iklim, aynı zamanda, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olma özellikleri göstermektedir.3 nolu profil: Aridisols (Arid iklim [ids]) + Cambic [Bw] (renk ve yapı gelişimi pek az veya hiç illuviyal materyal birikimi görülmemesine karşın renk veya toprak yapı gelişimini veya her ikisinin birlikte gelişiminin görüldüğü yüzey altı horizonu [hapl] + Calcic [Bk] (kalsiyum karbonattan veya alkalin karbonatların birikiminin görüldüğü yüzey altı horizonu [calc] + Xeric (yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı; Akdeniz iklimi benzeri bir iklim) [xer]

Xeric Haplocalcid

 1. Alt grup düzeyinde tanımlanan aşağıdaki toprakların tanımlamasını yapınız ve koşullarını karşılayabilecek en basit profillerini çiziniz?

Ustic Petroargids:  Ustic + Petro + Argillic + Aridisols [= Ustic (kurak ile ılıman nem rejimleri arasında geçit oluşturan) toprak nem rejimine sahip, profilinde taşlaşmış bir katman ile Argillic kil birikme horizonu (Bt) olan Aridisol’ler] [Petro yüzey-altı taşlaşmış bir katman (m)]

Mollic Epiaquepts:  Mollic + Epi + Aquic + Inceptisols [= Mollic epipedona benzer A horizonuna sahip, Cambic yüzey altı horizonu olan (Bw: renk ve yapı gelişimi pek az veya hiç illuviyal materyal birikimi görülmemesine karşın renk veya toprak yapı gelişimini veya her ikisinin birlikte gelişiminin görüldüğü yüzey altı horizonu), Aquic toprak nem rejiminde profilinde belirli bir yüksekliğe kadar çıkıp-inen su tablası (Epi) olan bir Inceptisol’dür]

Lithic Quartzipsamments:  Lithic + Quartzi + Psamm + Entisols [= Profilinin üst 50 cm’de kaya değinimi olan, kuvarsça zengin (Quartz), kum bünyeye sahip (Psamm) bir Entisol’dür]

Typic Natralbolls:  Typic + Natric + Albic + Mollisols [= Mollic yüzey horizonu (epipedon) olan, sınıfının tipik örneği (Typic) ve profilinde beyaz yıkanma (Albic) ve sodyum içeren argillic yüzey altı horizonlarına sahip bir Mollisol’dür]

Rhodic Kandiudalfs: Rhodic + Kand + Udic + Alfisols [= Koyu kırmızı renkli (Rhodic), 1:1 silikat killerince zengin (Kand), nemli ılıman iklimlerde oluşan (Udic) bir Alfisol’dür] [Not: Alfisol olabilmesi için Argillic (Bt) yüzey altı horizonunun varlığı gereklidir]

21/12/10: 10. ödevin öğrenci tarafından teslim tarihi ve 11. ödevin öğrenciye veriliş tarihi

31/12/10: 11. ödevin öğrenci tarafından teslim tarihi (son ödev)


Bilgi: Ödev_11 için kişisel web sayfasında verilen “toprak_sınıflandırma_I” ve ”toprak_sınıflandırma_II” ders notlarından yararlanılacaktır.


Prof. Dr. Günay Erpul (erpul@agri.ankara.edu.tr); Araş. Gör. Selen Deviren (Selen.Deviren@agri.ankara.edu.tr);

Add document to your blog or website

Similar:

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconGüneş ışınları yer yüzüne ulaşınca, üzerine düştüğü taş, toprak, su gibi maddeler ısınır; ışınların bir kısmı ısıya dönüşür. Yazın çok ısınan taş, kum, toprak

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconKotlar belli bir referansa göre verilir. Bu referans ZetaCAD’da zeminin altıdır. Yani zannedildiği gibi toprak 0 değildir. Zemini 1 m yükseltirseniz toprak

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconGüneş ışınları yer yüzüne ulaşınca, üzerine düştüğü taş, toprak, su gibi maddeler ısınır; ışınların bir kısmı ısıya dönüşür. Yazın çok ısınan taş, kum, toprak

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconMantar, toprak altı ve toprak üstü organları olmak üzere iki bölümden oluşur. Toprak altı organları misellerdir. Toprak üstü organları ise sap ve şapkalardır

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconIngiltere'de yapılan toprak tahlillerinde, topraktaki bakır miktarının 25 12. 5 kg/dekar arasında değişiği görülmüştür. Toprak (ph) si yükseldikçe veya

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconTOPRAK ÖZELLİKLERİ VE TOPRAK KONDİSYONLAYICI KULLANIMI

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconTOPRAK CANLILARI VE TOPRAK KALİTESİNDEKİ ROLÜ

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconToprak analizlerinin amacı ve önemi

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconTOPRAK OLUŞUMU ve TOPRAK TÜRLERİ

Toprakları sınıflamanın amacı nedir; toprak yönetiminde toprak sınıflamanın ne gibi yararları olabilir? iconGılgameş Ankara da: Yazan: Şirin Aktemur Toprak Gökhan Aktemur, Yöneten: Umut Toprak, KONYA Devlet Tiyatrosu TİYATRO OYUN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page