ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE
Indir 1.12 Mb.
TitleÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE
Page10/43
Date conversion05.03.2013
Size1.12 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yasarsucu.net/word/SY.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

2.9. Durumsallık YaklaşımıDurumsallık yaklaşımı, sistemleri kapalı sistem olarak inceleyen yaklaşımları sınırlamış bulunan dar görüş açılarından uzak kalmaya, çok genel ve soyut niteliklere sahip sistem yaklaşımının da sınırlılıklarını gidermeye çalışmaktadır. Durumsallık yaklaşımı sistem yaklaşımını temel almaktadır. Diğer yaklaşımların, değişkenlerin etkilerini sınırlayan yanına karşılık, sistem yaklaşımı çok sayıda ve birbirleriyle çatışan ve örtüşen yönde etkide bulunan, aynı zamanda incelenen birimin performansını etkileyen durumsal değişkenlerin etkilerinin bir bütün olarak göz önünde bulundurulmasını sağlamakta, her hangi bir sistem tasarımının tam olarak anlaşılması çabalarını desteklemektedir (Gupta ve Dirshmith, 1994).


Sistem yaklaşımı temelinde geliştirilen durumsallık yaklaşımı; sistemin ve içerisinde yer aldığı koşulların bir birleri karşısında özel konum taşıdıkları, buna bağlı olarak ortam koşullarının sistemin işleyişini, ilişkilerini ve eylemlerini belirlediğini; incelenen durum dışında, her durumda uygulanabilecek genel ilkelerin olmadığı düşüncesini taşımaktadır (McGuire, 1982).


Durumsallık yaklaşımı, incelenen sistemi, kendisini etkilemesi olası diğer değişkenlerle birlikte ele alıp incelemekte; incelenen bir değişkenin yapı ve işleyişinin, etken değişkenlerle olan karşılıklı ilişkisi temelinde açıklanabileceğini öne sürmektedir. Bu yaklaşımda, adına uygun bir çözümleme asıldır, bu çözümlemenin özü ''her şeyin ancak kendine özgü koşullar içinde açıklanabileceği'' veya ''her şeyin duruma bağlı olduğu'' gerçeğidir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; anılan çözümleme sürecinde, durumsallık yaklaşımının örgütün bütünüyle ilgilenen sistem yaklaşımından farklı olarak, dikkatleri özel karşılıklı ilişkiler üzerinde yoğunlaştırmakta olduğudur.


Öncül yaklaşımlarda olduğu gibi, durumsallık yaklaşımı ve bu yaklaşım temelinde gerçekleştirilen çalışmalarda karşılaşılan bir takım problemler bulunduğu öne sürülmektedir (Schoonhven, 1981; Wooton, 1977; Brown ve Moberg,1980, s.15-16; Kilmann, 1983); fakat, durumsallık yaklaşımlı çalışmalarda bir takım problemlerin bulunması, anılan yaklaşımın gelecekteki gelişimini engelleyici değil güçlendirici rol oynamaktadır. Durumsallık yaklaşımının, sistem yaklaşımının kavramları ile oluşturulan çerçevesinin; sistemin içsel ve dışsal iyi seçilmiş ve iyi tanımlanmış değişkenleri arasında neden-sonuç ilişkisini araştırmaya yönelik (kısıtları, problemleri ve eksiklikleri tam olarak ortaya konmuş) çalışmalarla desteklenmesi, ilgili alanda bilgi birikiminin artmasını sağlayarak, yaklaşım biçimi ile uygulama arasındaki açıklığın daralmasını sağlayabilecektir.


Özetle, sistem yaklaşımının sağladığı bilgi tabanında yükselen ve bu bilgilerin öncül yaklaşımların sundukları bilgilerle bütünleştirilmesi sonucu, ilgilenilen konulara açıklık kazandırması çabalarında önemli bir rol oynayan durumsallık yaklaşımı; bir konunun, bir olayın veya bir kavramın sistem olarak ele alınıp incelenmesini sağlamaktadır. Durumsallık yaklaşımıyla incelenen bir sistem; daha büyük bir sistemin göreceli bağımlılıklara sahip bir alt sistemi iken, kendiside bir birlerinden farklılıkları olan karşılıklı ilişkili ve göreceli bağımlılıkları olan sistem nitelikli bileşenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu yaklaşım; incelenen bir sistemin , aynı zamanda hem bir değişken görünümünde olabileceği hem de bir değişkenler kümesinden oluşabileceğine dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımla, incelenmeye çalışılan değişkenin; sistemin içinde ve dışında yer alan değişkenlere karşı konumu ile bunlarla olan ilişkilerinin yönü ve gücü araştırılmaktadır.


Durumsallık yaklaşımı, etkinlik arayışı sürecinde, ilgili alanda, bir birlerini çok farklı şekillerde (doğrudan veya dolaylı) etkileyebilen, önemli tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması, aralarındaki ilişkiler temelinde uyumlu kılınmaları gerektiğini savunmaktadır. Örgütler açık sistemlerdir, çevreleri tarafından etkilenirler ve üst üste binen amaçlara sahiptirler. Bütün örgütler evrensel sorunlara sahip oldukları gibi kendilerine has benzersiz problemlere de sahiptirler. Bu nedenle etkin performans, dışsal gerekliliklerle içsel sınırlamalar arsındaki uyumu gerektirir (Turner ve Bolam, 1998). Durumsallık yaklaşımı, bu yönüyle de örgüt ve yönetim ile ilgili faklı çalışma alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalarda temel yaklaşım biçimi olarak kullanılmakta, ilgili konularda bilimsel bilgi birikiminin gelişmesine olanak sağlamaktadır.


Durumsallık yaklaşımının başlıca özellikleri şunlardır (Carlisle, 1974; Wooton, 1977);


Örgütlerin yönetiminde karar alma sürecinin karmaşıklığını en aza indirgemeye çalışan durumsallık yaklaşımında pragmatizm üzerinde oldukça fazla durulmaktadır. Öncül yaklaşımların en iyi tek bir yol bulunduğu görüşüne karşı çıkarak, ortam koşulları ile yönetsel eylemler arasında uyumun sağlanması gerektiği düşüncesindedir ve sağlanacak bu uyumda görecelilik görüşü hakimdir.


Yöneticileri yenilik yapmaya yönelterek, onların örgüt içinde faaliyette bulunduğu ortam koşullarına uygun stratejiler ve kavramlar seçip uygulamalarını sağlayacak şekilde yeteneklerini geliştirmelerine önem vermektedir.


Örgütü açık sistem olarak görmektedir. Dolayısıyla, oluşturulan yapısal ve örgütsel düzenlemelerin ortam koşullarındaki değişikliklere uyum sağlayacak esneklikte olması gerektiği görüşüne sahiptir. Bu yönüyle bir taraftan koşulların belirleyiciliğine dikkat çekerken, diğer taraftan gelecek ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi konusuna dikkat çekmektedir.


Örgütsel ve yönetsel davranışlar ile ilgili mutlak doğruların bulunduğu görüşünü reddetmekte ve kullanılabilir çok az sayıda (ve genel şekilleriyle) mutlak doğmanın var olabileceğini belirtmektedir.


Örgütsel ve yönetsel problemlerin, ilgili koşullardaki özel bir dizi değişken arasındaki ilişkilerdeki değişikliklerin sonucu ortaya çıkabileceğini öne sürmektedir.


Özellikle;


-Örgütün alt ve üst sistemlere sahip bir sistem olduğu görüşünü taşıması,

-Örgüt elemanları arasında karşılıklı bağımlılıkların şekli ile ilgilenmesi,

-Yönetimde süreklilik ve uyum ikili işlevinin önemini, yani örgütlerin yaşamını sürdürmek, gelişmek ve büyümek için çevrelerine uyum sağlamaları gereğini vurgulaması,

-Konuda evrensel ilkelerin varlığına karşı çıkması,


yönleriyle sistem yaklaşımına çok benzeyen durumsallık yaklaşımı, uygulama alanında sistem yaklaşımından farklılaşmaktadır (Brown ve Moberg,1980, s.15).


BÖLÜM 3.
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ : GENEL BİR DEĞERLEME
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   43

Similar:

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY 19 SORULAR-CEVAPLAR

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖrnek Olay 1: Endeks-Hedging

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY 33 (Firma Değerlemesi)

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMELLERİ- ÖRNEK OLAY

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMELLERİ – ÖRNEK OLAY

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconKONU: ÖRNEK OLAY 5- FİNANSAL ANALİZ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖrgüt İçi Bilgi Paylaşımı: Bir Örnek Olay Çalışması

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconFİNANSAL YÖNETİM ve MUHASEBE DERSİ ÖRNEK OLAY

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page