ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE
Indir 1.12 Mb.
TitleÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE
Page25/43
Date conversion05.03.2013
Size1.12 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yasarsucu.net/word/SY.doc
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

8.4. Örgütsel davranış, kültür ve iş ahlakıİşletmelerle ilgili kararlar oluşturulurken, işletme içinde yer alan bireylerin, grupların veya örgütlerin davranışları ve bu davranışlarına yön veren etkenler bilinmelidir. Bu, alınan kararların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Örgütün beşeri kaynaklarının davranışlarının tanımlanabilmesi açısından, örgüt içindeki davranışsal boyutlar, örgütün kültürel özellikleri ve etik değerleri bilinmelidir.

8.4.1. Örgütsel davranışÖrgüt içinde iş gören durumunda olan (düşünsel ve fiziksel olarak emek harcayan) farklı niteliklere, yeteneklere, yeterliliklere, değerlere, yönelimlere sahip bireyler bulunmaktadır. Örgütsel davranış kavramıyla; örgütsel sistem içinde yer alan bireylerin ve onların oluşturdukları grupların arasındaki biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler; farklı bir anlatımla, örgütün içindeki birey ve birimlerin özel ve örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlarının niteliği ile davranışların yönlendirilmesi tanımlanmaktadır. Geniş bir anlatımla, örgütsel sistem içinde yer alan bireyler (üstler, astlar, meslektaşlar ve bireyin benliği); örgütsel sistemde kullanılan güç kaynakları, yetki türleri, iletişim biçimleri, güdüleme, önderlik şekilleri, örgütsel sistemi oluşturan gruplar, ortay çıkan çatışmalar ve bunların yönetimi bu başlık altında değerlendirilmektedir. Örgütsel incelemede bu konulara açıklık kazandırılmalıdır. Örgüt içindeki liderlik biçimi, çalışanların güdülenme biçimleri ve düzeyi, iletişimin niteliği, grupların yapısı, çatışmaları çözme yeteneği ona rekabet üstünlüğü kazandıracak önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

8.4.2. KültürGüçlü bir örgüt kültürünün oluşturulması, örgütsel performansın artırılması açısından önemlidir. Örgüt kültürü, bir işletmede çalışanların davranışlarını, örgüt yapısını ve örgüt içi ilişkileri, yönetim anlayışını ve uygulamalarını şekillendiren paylaşılan felsefe, tutum, değer ve inanç sistemidir.


İşletme tarafından sunulan hizmetin ve/veya ürünün niteliği, sosyal ilişkileri, işletmenin yenilik yapabilme gücü, değişim yapabilme gücü ve etkinliği üzerinde önemli rolü olan örgütsel kültür, örgütsel sistemin en zor değişen bir bileşeni görünümündedir.


Örgüt kültürü bir eşgüdümleme ve denetim aracıdır. Yüksek ölçüde özerk, profesyonelleşmiş ve normlara bağlı davranışların gerçekleştirildiği örgütlerde eşgüdümleme ve denetleme işlevi örgüt kültürü aracılığıyla gerçekleştirilir.

8.4.3. İş ahlakıİş ahlakı, çevresel unsurlarda özellikle, tüketicilerde veya kamuda güven duygusu yaratarak işletmelere rekabet avantajı kazandırmaktadır. İş ahlakı; işletmenin çıkar gruplarıyla güvene dayalı ilişkiler kurulabilmesi, onun toplum içindeki imajı ve ürünün sağlayabileceği olumlu davranışlar ile işletme içi davranışların düzenlenmesi ve performansın arttırılması açısından oldukça önemlidir. İşletmenin iş ahlakına uygun davranması, buna yönelik mekanizmaları (etik sloganlar, ödül yapıları, denetim sistemleri) geliştirmesi, çalışanlarına bu davranışı benimsetmesi ve çevresi ile olan ilişkilerine yansıtması ona rekabet avantajı sağlayacaktır.


İş etiği, işletmelerin, sosyal ve moral sorumluluklarını yerine getirmelerini, çevrelerine zarar vermeyecek kararlar oluşturmalarını (Ciulla, 1991), farklı bir deyişle, iş hayatında geçerliliği olan doğru ve yanlış davranışları tanımlar. İşletmelerin amaçları, faaliyet alanları, kültürel özellikleri, yönetim yapıları ve yöneticileri, çalışanları ve içinde bulundukları ortam farklılaştıkça, iş ahlakı konusunda evrensel bir tanım yapılmasını zorlaştırmaktadır. İşletmelerin içinde etkinlikte bulundukları çevrede, uygun seçimler yapmalarında yol gösterici rol oynayan ilkeler ve değerler toplamı iş etiğine karşılık gelmektedir.


Bir işletmenin etik standartları, işletmenin çevresel unsurlarıyla ilişki kurma şeklini belirleyen önemli faktörlerden biridir. İşletme yöneticileri, yalnızca, kanunlar, politikalar, prosedürler, programlar aracılığıyla örgüte yön vermezler, aynı zamanda belirledikleri etik standartları, sürekli uygulanır kılmaya çaba harcarlar. Böylece çalışanların faaliyette bulunurken izleyebilecekleri örnekleri sağlarlar. Çalışanlar tarafından sıklıkla gerçekleştirilen etik olmayan davranışlar, hem yöneticiler hem örgüt için ciddi sorunlara neden olur.


İşletmelerin ulusal ve uluslararası alanda öneminin artması, belirli eylemlerle ilgili oluşan sosyal baskılar; şirket yaşamın bir parçası olan yönetimin gücünün önem kazanması; değişik çıkar gruplarının şirketlerin işlemleriyle yakından ilgilenmesi; örgütlerin kendilerini güne uyarlama gereksinimi duymaları; ideolojik temelde, moral, estetik, din gibi değer sistemlerinin incelenmesi ve ilgili tartışmaların yoğunluğu vb. nedenlerle iş etiğinin önemi gün geçtikçe artmaktadır (Lazano,1996).


Değişen ekonomik, siyasal ve sosyo kültürel yapı, toplumsal ve bireysel bilinçlenme ve bir takım hak ve değerlere sahip çıkma eğilimindeki artış, çıkar gruplarının etik davranış konusundaki baskıcı tutumları, yöneticilerin içsel ve dışsal bir takım nedenlerle ilgi konuda duyduğu gereksinim, işletmeleri iş ahlakı kuralları oluşturmaya ve bunlara uymaya zorlamaktadır. Hızla değişen, karmaşık ve belirsiz bir çevrede işletme üyelerinin kararlarına yön verecek, değişikliklere açık ve tolere edebilen, ussal-anlaşılabilir-net ve açık bir değer sisteminin oluşturulması yaşamsal önem taşımaktadır.


Günümüzde iş etiği konusu ile ilgilenilmesinin üç önemli nedeni vardır : Bunlardan birincisi, artık, insanların (halkın) iş etiği ile doğrudan ilgili olması; ikincisi, yöneticilerin bireysel olarak yasal yükümlülüklerinin artması; ve üçüncüsü ise iş yaşamında çeşitli gruplar tarafından etik davranışa yönelik yapılan çağrılardır (Kreitner vd., 1990, s.59).


İş ahlakı, insanlara yönelimli olması nedeniyle, onların duygularını, değer ve tutumlarını yönlendirmekte, onların etkinliklerini ve verimliliklerini arttırmalarına zemin oluşturmaktadır. İş ahlakına uyan bir işletme, dış ve iç çevre unsurlarından sağladığı destekle yaşamını sürdürme, gelişme ve büyüme mücadelesini daha etkin olarak verebilecektir. İş ahlakı, kalite ve mükemmellik, iş yaşamının evrensel değerleridir. Ahlaki değerler de bunların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, önemli olan, ahlaki standartların geliştirilmesini, çalışma yöntemlerini iyileştirebilecek bir fırsat olarak görmektir. Ahlaki değerleri dikkate almak işletmelere çok şey kazandırır. Dürüstlük, güven ve sorumluluk kişiler için olduğu kadar kuruluşların başarısı açısından da önemlidir. Bu nedenle, iş yerlerinde bu kavramların yerleştirilmesi ve iş ahlakına uygun davranışların sağlanması gereklidir. Karşılıklı güven işbirliğini ve ilişkilerde açıklığı sağlar. Buda korku ve riski azaltır, enerjinin ve zamanın olumlu yönde kullanılmasına aracılık eder. İlişkilerde bireylere, işletmelere ve topluma karşı duyulan sorumluluk saygınlık artışına, dolayısıyla, zorluklardan ve diğer gruplarla karşı karşıya kalınmasından kaçınılmasını sağlar (Tierney,1997, s.30-31).


İş ahlakının olmaması durumunda, çıkar grupları ile ilişkilerin bozulacak, kaynakların düzenli, zamanlı, sürekli ve düşük bir maliyetle elde edilmesi olanaksızlaşacak; üretilen ürün ve/veya hizmetleri alanlar hızla alıcı olmaktan uzaklaşacaklardır. Böylesi bir durumda satışlar düşebilecek, müşteriler başka firmalarla iş yapmayı tercih edebilir, siparişler azalabilir ve tüm bunların sonucunda kar da azalma görülebilir. Bu etkinlikler sonrasında azalan sosyal saygınlık, ciddi anlamda kurumsal zararı beraberinde getirecektir. Ayrıca, ahlaka aykırı uygulamalar nedeniyle açılan davalar ve ödenmesi gereken tazminatlar işletmeyi olumsuz yönde etkileyebilir.Ahlaka aykırı davranma; taraflar arasında güvenin yitirilmesine, oluşturulan imajın zedelenmesine yol açar. Güven yitimi çıkar grupları ile olan ilişkilerde bozulmanın yanı sıra, kurum içinde gerçekleştirilen grup çalışmalarında etkinliğin yitirilmesine, güvenilirliğin yitirilmesine, iletişimin zarar görmesine, öz saygının yok olmasına, bağlılık duygusunun yok olmasına, sadakatin yitirilmesine, istifalara neden olur.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

Similar:

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY YÖNTEMİ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY 19 SORULAR-CEVAPLAR

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖrnek Olay 1: Endeks-Hedging

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖRNEK OLAY 33 (Firma Değerlemesi)

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMELLERİ- ÖRNEK OLAY

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÜRETİM YÖNETİMİNİN TEMELLERİ – ÖRNEK OLAY

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconKONU: ÖRNEK OLAY 5- FİNANSAL ANALİZ

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconÖrgüt İçi Bilgi Paylaşımı: Bir Örnek Olay Çalışması

ÖRNEK OLAY ÇÖZÜMLEMESİ VE iconFİNANSAL YÖNETİM ve MUHASEBE DERSİ ÖRNEK OLAY

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page