HUKUK MAKALELERİ
Indir 4.07 Mb.
TitleHUKUK MAKALELERİ
Page17/80
Date conversion05.03.2013
Size4.07 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.atackutup.com/static/hukuk/makaleler.doc
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   80

Talih Uyar


TBBD, sayı 49, Kasım-Aralık, 2004, sayfa 159

İcra Hukukunda tebligat

Talih Uyar


İBD, cilt 78, sayı 2004/2, sayfa 602

Adi konkordatoda rehinli alacakların hukuki durumu

Mikdat Güler &

Mahmut Kabakcı


İBD, cilt 78, sayı 2004/1, sayfa 88

İflasın ertelenmesi

Muhip Şeyda Işıktaç


İBD, cilt 78, sayı 2004/1, sayfa 105

İcra kovuşturmasında haksız çıkan alacaklıdan vekille temsil edilen borçlunun, İcra Müdürlüklerinden avukatlık ücreti isteme hakkı vardır

Osman Kuntman


İBD, cilt 78, sayı 2004/3, sayfa 1002

Takip hukukunda icranın durdurulması-icranın iadesi

Talih Uyar


İBD, cilt 78, sayı 2004/3, sayfa 1021

Mal varlığının terki suretiyle konkordato

Seyithan Deliduman


İBD, cilt 78, sayı 2004/3, sayfa 1032

İcra hukukunda paylaştırma kavramına genel bakış

Hüsrev Mustafaoğlu


İBD, cilt 77, sayı 2, Haziran 2003, sayfa 333

İcra ve İflas Kanunu ışığında harçlar yasasının uygulanması

Enver Karmış


İBD, cilt 77, sayı 1, Mart 2003, sayfa 77

Sıra cetveli düzenlenerek paraların paylaştırılması (İİY. Md. 140, 141, 142)

Talih Uyar


İBD, cilt 75, sayı 3, Eylül 2001, sayfa 707

Haczin kalkması, rehinli takibin düşmesi ve sıra cetveli yapılması

Enver Karmış


İBD, cilt 76, sayı 2, Haziran 2002, sayfa 466

Takip hukukunda faiz

Ayşe Özkul


İBD, Eylül 2000 Ek.2, sayfa 188

Dayanışma aidatı

Ümit Gezder


İBD, cilt 4, sayı 3, Eylül 2000, sayfa 727

Borç ödemeden aciz belgesinin cezai sonuçları

S. Deliduman


İBD, cilt 4, sayı 3, Eylül 2000, sayfa 774

Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri

Talih Uyar

İBD, cilt 75, sayı 2, Haziran 2001, sayfa ...

İhtiyati haciz kararı açısından mahkeme kararlarının değeri

Metin Ünsal

İBD, cilt 75, sayı 2, Haziran 2001, sayfa ..

İcra iflas hukukunda Şikayet sebepleri (III)

Talih Uyar

TBBD, sayı52, Mayıs-Haziran 2004, sayfa 185

İtirazın iptali davası ve icra inkar tazminatı

Halil Yılmaz

Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 2004, sayı 1-2, sayfa 45

İflas davasında depo kararı (emri)

Ebru Uzgören Baykal

BATIDER, cilt XXI, sayı 1, Haziran 2001

İcra Hukukunda şikayetin hukuki niteliği ve konusu

Talih Uyar

Yargı Dünyası, sayı 97, Ocak 2004

4949 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra, İcra ve İflas Kanunu m. 206’ya göre imtiyazlı alacaklar (sıra cetveli)

Erdal Tercan

BATIDER, cilt XXII, sayı 2, Aralık 2003

Adi konkordato hakkında İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Sema Taşpınar

BATIDER, cilt XXII, sayı 2, Aralık 2003

4389 sayılı Bankalar Kanunu’na göre TMSF’nin ve Tasarruf Mevduatı sahibi alacaklıların, bir bankanın iflası halinde iflas masasına imtiyazlı alacaklı olarak yazılmaları

Erdal Tercan

BATIDER, cilt XXII, sayı 1, Haziran 2003

İflasın ertelenmesi

Oğuz Atalay

Prof. Dr. Baki Kuru armağanı, TBB, Ankara 2004

Elbirliği mülkiyetinde pay haczettiren alacaklının usulden ve esastan yararlanma yöntemleri

Şakir Balcı

Prof. Dr. Baki Kuru armağanı, TBB, Ankara 2004

İcra-İflas Hukuku bakımından yabancı para ipoteği

Adnan Deynekli

Prof. Dr. Baki Kuru armağanı, TBB, Ankara 2004

İcra tetkik merciinde yargılama usulü

Talih Uyar

Prof. Dr. Baki Kuru armağanı, TBB, Ankara 2004

Genel olarak iflas davaları ve iflasta paylaştırmanın esasları

Sümer Altay

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 2

Sayfa 891

İcra davasında düzenlenen tutanakla haciz ve 89 ihbarı

İbrahim Akın

ABD, sayı 2003/1, yıl 61, sayfa 59

Mal varlığının terki suretiyle konkordatonun Lex Commisoria yasağına aykırılık teşkil edip etmemesi üzerine bir inceleme

Ahmet Cahit İyilikli

Yargıtay Dergisi, Ekim 2004, sayı 4, sayfa 591

Tasarrufun iptali davasında dava şartı olarak aciz vesikası, sorunlar, Yargıtay kararları ve düşüncelerimiz

Timuçin Muşul


Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2004, sayfa 2823

İcra Hukukunda gecikmiş itiraz

Talih Uyar


Yargı Dünyası, sayı 109, Ocak 2005, sayfa 13

3095 sayılı Faiz Kanununun anatomisi ve Bütçe Kanunu ile değiştirilebilmesinin yorumu

Nezih Sütçü


Yargı Dünyası, sayı 109, Ocak 2005, sayfa 19

İcra Kovuşturmasında haksız çıkan alacaklıdan vekille temsil edilen borçlunun, İcra Müdürlüklerinden avukatlık ücreti isteme hakkı vardır

Osman Kuntman


İBD, cilt 78, 2004/3, sayfa 1002

Takip hukukunda icranın durdurulması, icranın iadesi

Talih Uyar


İBD, cilt 78, 2004/3, sayfa 1021

Mal varlığının terki sureti ile konkordato

Seyithan Deliduman


İBD, cilt 78, 2004/3, sayfa 1032

İflasın Ertelenmesi

Hakan Pekcanıtez


İBD, cilt 79, 2005/2, sayfa 323

İcra Hukukunda “İstihkak İddiası” Kavramı

Av. Talih Uyar


İBD, cilt 79, 2005/6, sayfa 2044

Anonim Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi

Av. R. Murat Dönmez


İBD, cilt 79, 2005/5, sayfa 1565

İstihkak Davasında Kanıtlar (Karineler) (İİK mad. 97a)

Av. Talih UYAR


İBD, cilt 80, 2006/2, sayfa 491

Yeni Yasaların Işığında İcra ve İflas Suçları ile Yargılama Yöntemine Farklı Bakış


Mehmet Uysal (Yargıç)

İBD, cilt 80, 2006/3, sayfa 1013

Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi

Av. Talih Uyar


Yargı Dünyası, sayı 121, Ocak 2006, sayfa 9

İhtiyati Hacizin Hacze İştiraki

Seyit Çavdar

(Yargıtay 19. HD. Üyesi)


Yargıtay Dergisi, Temmuz 2006, sayı 3, sayfa 331

Limited Şirket Paylarının Haczi

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

Makalelerim, Cilt II, 2001-2006, Birinci Bası, S:91

Anonim Ortaklıkta Çıplak Payların Haczi

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

Makalelerim, Cilt II, 2001-2006, Birinci Bası, S:203

Taşınmaz Mallara İlişkin İhalenin Yapılması

Av.Talih Uyar


İBD, cilt 80, sayı 2006/5, sayfa 1905

Mükellefiyetler Listesi

R.Murat Dönmez


TBBD, sayı 64, Mayıs-Haziran 2006, sayfa 368

Hacze Takipsiz (İmtiyazlı) Katılma (İİK. Mad.101)

Av.Talih Uyar


Yargı Dünyası, Ekim 2006, Sayı:130, Sayfa: 25

İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemlerle İlgili Bozma Nedenleri

Av.Talih UyarİBD, Cilt 80, Sayı 2006/6, Kasım-Aralık, Sayfa 2421

İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosu

Seda Öktem


İBD, Cilt 80, Sayı 2006/6, Kasım-Aralık, Sayfa 2477

İflas Davasında Hakem Şartı Geçerli Midir?

Av.Nafi Pakel


İBD, cilt 81, sayı 2007/1, Ocak-Şubat, sayfa 39

Usulsüz Tebligat ve Memurun İşleminde İcra Müdürünün Sorumluluğu


Enver Karmış (İcra Müdürü)

İBD, cilt 81, sayı 2007/1, Ocak-Şubat, sayfa 53

Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak İstihkak Davası (İİK. Mad. 99)

Av.Talih UyarABD, Yıl.65, Sayı:1, Kış 2007 Sayfa:62

İflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (İİK. Mad. 158)

Av.Talih Uyar


ABD, Yıl.65, Sayı:2, Bahar 2007 Sayfa:201


İflasın Ertelenmesi Tedbir Talepli İflas Davasıdır

Av.Ömer Gören


ABD, Yıl.65, Sayı:2, Bahar 2007 Sayfa:211


Olumsuz Tespit Davasının Sonuçları

Av.Talih Uyar


Yargı Dünyası, Sayı 136, Nisan 2007, Sayfa 9

İcra Hukukunda “Taşınmaz Rehni” Kavramı

Av.Talih Uyar

İBD, Cilt 81, Sayı 2007/2, Mart-Nisan, Sayfa 509

İcra İflas Kanunu’na Göre İhalesi Yapılan Taşınmazların Tahliyesi


Murat Dönmez

TBBD, sayı 71, Temmuz-Ağustos 2007, sayfa 355

“İhalenin Feshi” İstemini İçeren Dilekçede “Yurt İçinde Bir Adres Gösterme” Zorunluluğu

Av.Talih UyarİBD, Cilt 81, Sayı 2007/4, Temmuz-Ağustos, Sayfa 1465

Taşınmaz Satışlarında İhale Kararlarının Kaldırılması ve Tamamlayıcı Arttırma

Av.Murat Dönmez


TBBD, sayı 73, Kasım-Aralık 2007, sayfa 309

Bilgi edinme ve verilere ulaşma özgürlüğü

Ahmet İyimaya

ABD, sayı 2003/1, yıl 61, sayfa 41

Kamulaştırma Yasasının 4560 sayılı yasa ile değiştirilen hükümleri çerçevesinde maddi hata davası

T. Murat Paluk

TBBD, sayı 50, Ocak-Şubat 2004, sayfa 121

Danıştay Kararları ışığında iptal davalarında “menfaat” kavramı”

Deniz Daştan

İBD, cilt 78, sayı 2004/2, sayfa 640

İdari yargılama usul hukukunda temyiz aşamasındaki yürütmenin durdurulması kararının özelliği

Cüneyt Büyükyaka

İBD, cilt 78, sayı 2004/1, sayfa 112

İdari işlem ve idari yargının kuruluş ve işleyişine ilişkin temel esaslar

Sait Güran

İBD, cilt 77, sayı 1, Mart 2003, sayfa 7

Türkiye’deki olağanüstü hal uygulamalarının İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yansıması

M. Sezgin Tanrıkulu

İBD, cilt 75, sayı 3, Eylül 2001, sayfa 745

Telefon dinleme

Mehmet Selim Eren

İBD, cilt 75, sayı 3, Eylül 2001, sayfa 761

Türk Ceza Kanunu Madde 502 ve adli astronomi

N. Ege Gürel

İBD, cilt 4, sayı 3, Eylül 2000, sayfa 837

4483 sayı ve 02.12.1999 tarihli “memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun”un değerlendirilmesi

Hamide Zafer

İBD, cilt 74, sayı 4, Aralık 2000, sayfa 981

İdari yargıda müdahilin temyiz hakkı

Kahraman Berk

İBD, cilt 74, sayı 4, Aralık 2000, sayfa 1121

Vakıf üniversiteleri

Ali Akyıldız

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 459

4756 sayılı kanunla gelen Radyo ve Televizyon düzeni: değişiklikler ve değerlendirmeler

Ayhan Ceylan

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 501

Etkin yargısal koruma ve idari yargı

Ramazan Çağlayan

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 531

Anayasa ve idare hukukunda kesitler

Sait Güran

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 577

Kamu ihale sürecinde rekabetin bozulmasının cezai yaptırımları

Meltem Kutlu Gürsel

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 597

Kamu görevine girişte kadın-erkek eşitliği ilkesi konusunda bir değerlendirme

Meltem Kutlu Gürsel

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 625

Ölçü normlar bazında hukukun genel ilkeleri ve uluslararası gelenekler

Emin Memiş

Bilgi Toplumunda hukuk

Ünal Tekinalp’e armağan 3

Sayfa 649

Uyarma-Kınama Cezaları ve Yargısal Denetimi

Sercan Coşkun KULAK

(Hakim Adayı)

İBD, cilt 80, sayı 2006/2, sayfa 577

İdari Yargıda Gerekçesiz Kararlar, Silahların Eşitliği İlkesi ve Adil Yargılanma Hakkı


Mehmet Kayhan (Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi)


TBBD, sayı 65, Temmuz-Ağustos 2006, sayfa 129

Anayasa m.90/5 ve AİHS m.6/1 Karşısında Uyarma-Kınama Cezaları ve Yargısal Denetimi


Sercan Coşkun Kulak

(İdari Yargı Hakim Adayı)


TBBD, sayı 65, Temmuz-Ağustos 2006, sayfa 143

Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna İtiraz Yöntemi
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   80

Similar:

HUKUK MAKALELERİ iconSOSYAL HUKUK ALANINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER IŞIĞINDA EVRENSEL HUKUK-ULUSAL HUKUK İLİŞKİSİ Dr. Serkan Odaman Genel Olarak

HUKUK MAKALELERİ iconHUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Müspet Hukuk Mevzu Hukuk Tabii Hukuk

HUKUK MAKALELERİ iconWeb of Science, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir

HUKUK MAKALELERİ iconÖğrencinin, mikroskobinin temel kavramlarını anlamasını ve mikroskobi alanında yapılmış bilimsel makaleleri anlayacak düzeye ulaşmasını sağlamak

HUKUK MAKALELERİ icon2. Bunun dışında uluslararası sempozyumlarda sunulan ve bildiri kitapçıklardında tam makale olarak basılan bilim felsefesi ve biyolojide indirgemecik sorunu ile ilgili makaleleri mevcuttur. 3

HUKUK MAKALELERİ iconHUKUK BÖLÜMÜ T. C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2006/5-489

HUKUK MAKALELERİ iconHUKUK YÜKSEK LİSANS VE HUKUK DOKTORA PROGRAMI

HUKUK MAKALELERİ iconHukuk, her şeyden önce sosyal bir olgudur. İn­san topluluğunun bulunduğu her yerde, bir hukuk düzeni­nin olduğu görülür. Hukukun herkes tarafından

HUKUK MAKALELERİ iconLisans Hukuk A.Ü. Hukuk Fakültesi 1988

HUKUK MAKALELERİ iconTicaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını içeren ve Borçlar Hukukunun alt dallarından biri olan bir hukuk branşıdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page