Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan
Indir 24.72 Kb.
TitleTelevizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan
Date conversion11.12.2012
Size24.72 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://teav.ankara.edu.tr/browse/837/837.rtf
Özet

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan değerlendirmek ve televizyonun iyi bir eğitim aracı olarak kullanılmasını sağlayıcı öneriler geliştirmek amacıyla yapılan bu araştırmada alt amaçlar şu ana başlıklarla ifade edilmiştir:

1. Televizyon kanallarının çocuk yayınları ile ilgili politikaları nelerdir?

2. Televizyon kanallarındaki mevcut çocuk programları nelerdir?

3. Çocuklar televizyonu hangi nedenlerden dolayı seyretmektedirler?

4. Çocuklar programların etkisinde kalmakta mıdırlar? Eğer kalıyorlarsa bu etki nasıl olmaktadır?

5. Çocukların televizyonu izleme süreleri ve programların içeriği aileler tarafından denetlenmekte midir?

6. Genellikle hafta içi ve hafta sonu günde kaç saat TV izlemektedirler?

7. Kardeşler televizyon seyrettme alışkanlıkları açısından birbirlerini etkilemekte midirler?

8. Evde bilgisayar, game-boy, atari gibi araçlar mevcut mudur? Evdeki televizyon sayısı nedir?

9. Çocuklar hangi tür programları seyretmektedirler?

Alt amaçlarla ifade edilen sorular sosyo-kültürel seviye ve cinsiyet değişkenlerine göre de incelemeye tabi tutulmuştur.

Sörvey tipi bir çalışma olan araştırmanın evrenini 1995-1996 yılında İstanbul' dan bulunan okul öncesi çağda (4-6 yaş) çocuklar ve aileleri oluşturmuştur. Belirtilen evren üzerinden tesadüfi örnekleme yoluyla 188 aile seçilmiş, bunların 63'ü alt sosyo-kültürel seviyeyi, 66'sı orta sosyo-kültürel .! seviyeyi, 59'u da sosyo-kültürel seviyeyi oluşturmuşlardır.

Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve görüşme formu kullanılmıştır.

Veriler örneklem grubundan toplandıktan sonra istatistiksel çözümlemeler için frekans ve yüzdelik tablolar hazırlanmıştır. Daha sonra, ankette yer alan her bir sorunun cinsiyet ve sosyo-kültürel seviye değişkenine göre ki-kare yöntemiyle etkileşimine bakılmış ve tablolar haline getirilerek yorumlanmıştır.

Elde edilen bulgular anahatlarıyla şu şekilde özetlenebilir:

1. Televizyon kanallarının çocuk yayınları ile ilgili politikalarına bakıldığında TRT'nin her yıl çıkardığı yapım ve uygulama talimatı ile bunu gerçekleştirdiği ancak özel kanalların çocuk programları ile ilgili detaylı çalışma yapmadıkları hatta kanalların Radyo Televizyon Yasasının' da belirtilen eğitim ve kültür yayınların asgari ortalamasının %10 olarak belirlemiş olmasına rağmen hiçbir kanalın bunu yerine getirmediği çizgi filmleri dolgu malzemesi olarak kullanarak eğitimde kullanılması gerekli yüzde oranım tutturamadıkları görülmüştür.

2. Aileler çocuklarının birinci derece eğlenmek için televizyon .i seyrettiğini ifade ederlerken bunu ikinci derecede öğrenmek ve ufkunu genişletmek ve daha sonrada arkadaşı olmadığı için izlemiştir.

3. Ailelerin büyük bir kısmı çocuklarının televizyondan etkilendiğini belirtirlerken sosyo-kültürel seviye ve cinsiyet değişkeni ile etkilenme arasında anlamlı bir etkileşim görülmüştür.

4. Televizyonun çocuklar üzerindeki etkilerine bakıldığında hayal dünyasının genişlemesi birinci sırada tercih olarak belirtirken bunu sorduğu sorular ve tavırlarındaki değişiklikler ve hırçınlaşıyor, saldırgan ve huzursuz oluyor izlemiştir. Cinsiyetle programlardan etkilenmeleri arasında etkileşim görülmemiştir.

5. Çocukların televizyonu izleme süresini denetleyip kısıtlama getirmede ailelerin büyük bir kısmı evet cevabını verirken, ailelerin sosyo-kültürel seviyeleri ve cinsiyet ile çocukların televizyonu izleme sürelerini denetleme ve kısıtlama getirmeleri arasında anlamlı bir etkileşim görülmemiştir.

6. Aileler yine çocuklarının izledikleri programları denetleyip kısıtlama getirdiklerini belirtirlerken, sosyo-kültürel seviye değişkeni ile denetleme arasında anlamlı bir etkileşim görülmüşken, cinsiyet ile bir etkileşim görülmemiştir.

7. Televizyonu izleme kararlanın ailelerin genellikle çocukları ile birlikte verdikleri görülmüştür.

8. Çocuk programları dışında en çok izlenen 1. derecedeki programlar komedi dizileri olurken bunu 2. Derecede müzik-eğlence programları izlemiş, belgeseller üçüncü derecede yer almıştır. Sosyo-kültürel seviye ile tercih edilen programlar arasında anlamlı bir etkileşim görülmekteyken cinsiyet ile program tercihi arasında anlamlı bir etkileşim görülmemiştir.

9. Çocukların hafta içi televizyonu en fazla günde 1-1.5 saat izledikleri, hafta sonu ise bunun günde 2-3 saate çıktığı görülmektedir. Cinsiyet ve ailenin sosyo-kültürel seviyesi ile televizyon izleme süresi arasında analamlı bir etkileşim görülmemiştir.

10. Çocukların en çok saat 18.00-21.00 arası televizyon izledikleri, cinsiyet değişkeni ile çocukların televizyon izleme saatleri arasında bir etkileşim olmadığı görülmüştür.

ll. Çocukların birbirlerini televizyon seyretme açısından etkileyip etkilemediklerine bakıldığında ailelerin büyük çoğunluğu kardeşlerin birlikte karar verdiklerini belirtirlerken bunu büyük kardeşin isteğinin izlediği görülmüştür.

12. En çok izlenilen çizgi filmlerin Jetgiller, Aslan Kral ve Örümcek Adam ve Heidi olduğu, Heidinin seyredilmesiyle cinsiyet arasında anlamlı bir etkileşim olduğu görülmüştür.

13. En çok izlenilen çocuk programı 7'den 77'ye Barış Manço olurken bunu Susam Sokağı izlemiştir. Barış Manço'nun izlenmesi ile sosyo-kültürel seviye ve cinsiyet arasında anlamlı bir etkileşim görülmezken, Susam Sokağı'nın seyredilmesi ile sosyo-kültürel seviye ile anlamlı bir etkileşim görülmüştür. Ayrıca ankette yer alan diğer çocuk programlarının izlenme oranı son derece düşüktür.

14. Hugo en çok- izlenen yarışma programı olarak belirtilirken cinsiyet ve sosyo-kültürel seviye ile bu programı izleme arasında

anlamlı bir etkileşim görülmemiştir.

15. Belgesellerin, komedi dizileri ve müzik eğlence programlarının . ardında 3. Derecede tercih edildiği görülmüştür.

16. Araştırma sonucunda Kemal Sunal filmlerinin büyük bir çoğunluk tarafından (her üç seviyede de) seyredildiği görülmüştür. Cinsiyetle bu filmlerin seyredilmesi arasında anlamlı bir etkileşim görülmemiş, ancak sosyo-kültürel seviye ile anlamlı bir etikleşim görülmüştür.

17. Dizilerden en çok "İnce İnce Yasemince" tercih edilmiştir.

18. KRAL TV'nin seyredilme oranının düşük olduğu cinsiyet ve sosyo-kültürel seviye ile seyredilme arasında anlamlı bir etkileşim olmadığı görülmüştür.

19. Araştırmada aileler çocuklarının büyük bir çoğunluğunun f reklamları izlediklerini belirtmişlerdir. Cinsiyet ve sosyo-kültürel seviye ile reklamları izleme arasında anlamlı bir etkileşim görülmemiştir .

Add document to your blog or website

Similar:

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOkul öncesi eğitim bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. İstenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için bu dönemde çocukların etkin bir okul

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan icon1. Lütfen eğer mevcutsa, çalışan ve/veya sokakta çalışan çocuklarla ilgili istatistikleri veriniz. Eğer mevcut istatistikler mevcut değilse, hükümetinizin çalışan ve/veya sokakta çalışan çocuklarla ilgili sayıyı belirlemede kullandığı diğer araçları açıklayınız

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan icon2. Divan Başkanı Altan KAVAK Hazirun listesini kontrol ederek, toplam 146 (yüzkırkaltı) bağımsız bölümden 68 (atmışsekiz) bağımsız bölüm temsilcilerinin katıldığını tespit ederek, saygı duruşu ile toplantı gündeminin başlatılmasına karar vermiştir. 3

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOkul Öncesi Eğitimde Uygulanan Program Ve Çocukların Demokratik Davranışları İle Öğretmenlerin Demokratik Tutum Ve Davranışları Arasındaki İlişkinin

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconÇizgi filmler, okul öncesi çocukların en çok izledikleri çocuk programlarıdır. Çizgi filmler görsel ve işitsel özellikleri nedeniyle, okulöncesi çocuklar

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconTÜRK HABER-SEN’İN TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU İLE İLGİLİ OLARAK TBMM’DE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLERE GÖNDERMİŞ OLDUĞU GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOkul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu hem eğitimciler hem aileler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Gelişmiş ve nitelikli bir toplum için temelin

Televizyon kanallarının çocuklarla ilgili yayın politikalarını tespit ederek okul öncesi çocukların izlemekte olduğu bu yayınları eğitimsel açıdan iconOkul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğu hem eğitimciler hem aileler tarafından kabul edilen bir gerçektir. Gelişmiş ve nitelikli bir toplum için temelin

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page