Place of Employment
Indir 121.82 Kb.
TitlePlace of Employment
Page1/2
Date conversion06.03.2013
Size121.82 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://manas.kg/erehber/data/personel_cv/en1545.doc
  1   2
CURRICULUM VITAE

Name, Last Name: Bayram KODAMAN

Date of Birth: 02.01.1943

Education:

Degree

Department/Program

University

Graduation year

Lisans

History

Ankara University

1960

Yüksek Lisans


Doktora

History

Aix –Marseilles Üniversitesi

1967

Thesis Title and Advisor:

Doctoral Dissertation Title and Advisor:

Les Ambassades de Rechid Pacha a Paris (Reşit Paşa’nın Paris Elçilikleri), Prof. Dr. Robert MANTRAN

Working Experience:

Position/Title

Place of Employment


Year

Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi

1972-1976

Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi

1981


Thesis Title and Advisor of Graduate students:

Doctoral Dissertation Title and Advisor of PhD students:

Advisor:

List of post-graduate students defended their Doctoral dissertations:

Military Service: -

Projects:

Administrative Responsibilities:

  • 1982-1985 Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı

  • 1985-1993 Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

  • 1993 (Şubat-Ağustos) Süleyman Demirel Üni. Burdur Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı

  • 1993 Ağustos-2000 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanı

  • 1996-2010 Süleyman Demirel Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

  • 2000-2010 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı

Professional Activity:

  • 1983-1986 Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

  • 1983-1995 Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi

  • 1985-2009 Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi

Grants and Fellowships:

Awards and Honors:

Courses taught (last two years)

Academic year

Semester

Course title

Hours per week

Number of students

Theory

Practicum

2008-2009

I

II

2009-2010

I

II


Courses Taught:


Publications:

KODAMAN, B., "Atatürkçülükte Milliyetçilik ve Halkçılığın Yorumu", Milli Eğitim ve Kültür, Ankara 1972, sayı:2, ss.80-91. 

KODAMAN, B., "XVIII. Yüzyıla Kadar Türkler ve Batı", Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Ankara, Mart-Ekim 1975. Cilt: 7 Sayı :l-2, ss. 84/97. 

KODAMAN, B., "II. Abdülhamid ve Aşiret Mektebi", Türk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1976, XV/-l, ss. 253-268. 

KODAMAN, B., "XVIII. Yüzyılın Son On Yılında Ayanlık Müessesesi", Tarih Dergisi, İstanbul 1978, ss.163-182, (Tercüme: Bayram Kodaman). 

KODAMAN, B., "Hamidiye Hafif Süvari Alayları, II.Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretleri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, İstanbul, Mart 1979 sayı: 32, ss.427-480. 

KODAMAN, B., "Tanzimat'tan II. Meşrutiyete Kadar Sanayi Mektepleri", Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920). I. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, Ankara, 1980, ss.287-296. 

KODAMAN, B., "Avrupa Emperyalizminin Osmanlı İmparatorluğuna Giriş Vasıtaları (1839-1914)", Milli Kültür, Ankara, Haziran 1980, Cilt II. Sayı : I, ss. 23-33. 

KODAMAN, B., "Ermeni Meselesinin Doğuş Sebepleri", Türk Kültürü, Ankara, Mart -Nisan 1981, sayı: 219, ss. 240-249. 

KODAMAN, B., "Plevne'nin Düşmesinden Sonra Osmanlı Dış Politikası", Yeni Çığ, İstanbul, Aralık 1981, ss. 4-7. 

KODAMAN, B., "Avrupai Fikirler karşısında Türk Aydını", Türk Kültürü, Ankara, Eylül-Ekim 1981, sayı: 222, ss. 415-422. 

KODAMAN, B., "II. Abdülhamid Devrinde Hakkari Sancağında Nesturiler ve İngiliz-Rus Emperyalizmi", IX. Türk Tarih Kongresi, 25-30 Eylül 1981, ss.1-14. 

KODAMAN, B., "Atatürk ve Kültür", 100. Yıl Özel Sayı, Ankara 1982, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss. 3-15. 

KODAMAN, B., "Atatürk, Milli Kültür ve Tarih", 10 0. Yıl Atatürk Konferansları, Ankara 1982, ss. 124-129. 

KODAMAN, B., "Emperyalizm Karşısında Türk Aydını ve Halkı", Kemalist Atılım, Ankara 1982, ss. 23-26 

KODAMAN, B., "Çağdaşlaşma, Atatürk ve İlkeleri", Türk Kültürü, Yıl XXI, sayı:232, ss.590-593, Ankara 1982. 

KODAMAN, B., "Atatürk'çü Düşünce ve Kalkınma Modelinde Kültürün Yeri", Atatürk, Kültür ve Eğitim, Kayseri 1982, ss. 67-72. 

KODAMAN, B., "Atatürkçü Düşünce ve Kalkınma Modelinde Kültürün Yeri", Atatürk, Kültür ve Eğitim, Kayseri 1982, ss. 7-72. 

KODAMAN, B., "Atatürk'ün Kültür ve Eğitim Politikası", Yeni Çığ, İstanbul 1982, ss.1-5. 

KODAMAN, B., "Kalkınmada Çağdaş Devletin Temel Görevleri", Yeni Düşünce, İstanbul 1982, ss.22-23. 

KODAMAN, B., "1911 Trablusgarp Savaşı'nın Türk Tarihi ve Milli Mücadele Bakımından Önemi", Milli Kültür, Ankara, Ocak 1982, Cilt: 3, Sayı: 8, ss. 5-7. 

KODAMAN, B., "Doğu Meselesi Yahut Anadolu'nun Bütünlüğü Açısından Üç Devir, Üç Politika", Töre Dergisi, Ankara, Aralık 1984, Sayı: 163, ss. 14-18 

KODAMAN, B., "Şark Meselesi, Emperyalizm ve Ermeniler", Kaynaklar, İstanbul 1984 Sayı:2, ss.7-15. 

KODAMAN, B., "Tanzimat'tan Cumhuriyete Uzanan Osmanlı Tarihinin Meseleleri", Töre Dergisi, 1984 Sayı:l59, ss. 8-10. 

KODAMAN, B., "Tanzimat'tan Sonra Türk Kadını", Tercüman Kadın Ansiklopedisi, İstanbul, 1984, Cilt :2, ss.601-647. 

KODAMAN, B., "Doğu Anadolu'nun (Sosyal, Kültürel ve İktisadi) Meseleleri Sempozyumu Tebliğleri", Devlet, Coğrafya, Toplum, Tunceli Valiliği, Fırat Üniversitesi 13-15 Mayıs 1985. 

KODAMAN, B., "Bir Amerikalı Gazeteci Gözüyle Ermeni Macerası (1897)", Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 628, Erzurum 1985, ss. 255-263; Belleten, Ankara, Aralık 1986 Cilt, XIIX, Sayı:195, ss.569-579. 

KODAMAN, B., "Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu'nun İdari Durumu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun,1986, sayı: I, ss. 21-30. 

KODAMAN, B., "Erzurum, Van, Bitlis Vilayetlerinde Aşiretler(1876-1908)", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Aralık 1986, sayı:22 ss. 54-56. 

KODAMAN, B., "Milli Egemenlik", Milli Hakimiyet Fikrinin Gelişmesi, T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No:24, 22 Nisan 1986, Samsun, ss. 23-30. 

KODAMAN, B., "Amasya Protokolü", Belgelerle Türk Tarih Dergisi, İstanbul, Haziran, 1986, sayı: 16 ss. 20-24. 

KODAMAN, B., "Erzurum, Van, Bitlis Vilayetlerinde Aşiretler (1876-1908)", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Aralık 1986, sayı: 22, ss. 54-56. 

KODAMAN, B., "Milli Mücadelenin Tarihi ve Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi", Milli Mücadelede Amasya Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Valiliği, Amasya 1986, ss. 22-26. 

KODAMAN, B., "Osmanlılar Devrinde Doğu Anadolu'nun İdari Durumu", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Dün/Bugün/Yarın, sayı: 25, ss. 31-37; Anadolu Basın Birliği Genel Merkezi Genel Başkanlık Özel No:22, Ankara 1986; Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun 1986, sayı:1, ss. 3-20. 

KODAMAN, B., "İstiklal Beyannamesinin İlanı İçin Neden Amasya Seçilmiştir", 67. Yılında Amasya Tamimi, Amasya Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Amasya 1986, ss. 7-10. 

KODAMAN, B., "Milli Hakimiyet Kavramı", Kardelen, Samsun 1987, Yıl: 1, sayı: 3, ss. 2-3.  

KODAMAN, B., "The Eastern Question: Imperialism and the Armenians", The Eastern Question: Imperialism and The Armenian Community (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını) Ankara 1987, Publication 74, Seria III. Number: A-19, ss. 1-12. 

KODAMAN, B., "Mustafa Reşit Paşa'nın Paris Sefirliği Esnasında Takip Ettiği Genel Politikası", Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri Bildirileri, (Ankara 13-14 Mart 1985) Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1987, ss. 71-75. 

KODAMAN, B., "Terör ve Otorite ve Gençlik", Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987, ss. 70-74. 

KODAMAN, B., "Abdülhamid ve Paul Terziyan", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun 1987, sayı: 2, ss. 42-48. 

KODAMAN, B., "Doğu Anadolu İsyanlarında Yabancı Parmağı", Tercüman Gazetesi, 8-13 Temmuz I987. 

KODAMAN, B., "Milli Mücadele Tarihini Yeniden Yazmak, Ama Nasıl?", Tercüman Gazetesi, 6 Kasım 1988. 

KODAMAN, B., "Türkiye ve Iraklı Mülteciler Meselesi", Tercüman Gazetesi, 9-10 Eylül 1988. 

KODAMAN, B., "Atatürk, Milli Mücadele ve Yeniden Yapılanma", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk'e Armağan Kitabı, Samsun 1988, ss. 29-38. 

KODAMAN, B., "İstiklal Savaşlarının Tarihi ve Sosyal Temelleri", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1988, sayı: 308, ss. 751-755. 

KODAMAN, B., "Lozan Antlaşması Hakkında Bir Değerlendirme (24 Temmuz 1923)", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun, 1989, sayı: 4, ss. 5-12. 

KODAMAN, B., "Günümüzden Tanzimata Bakış", Türk Yurdu, Ankara, Aralık 1989, cilt: 9, ss.5-8. 

KODAMAN, B., "Doğu Anadolu'ya Bakış ve Gap", Forum Dergisi, Ankara 1989, cilt:II, ss. 70-72. 

KODAMAN, B., "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik Kalkınması Hakkında Maliye Nazırı Cavit Beye Sunulan Bir Rapor", Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Ercüment Kuran Armağanı, Ankara, 1989, ss.155-174. 

KODAMAN, B., "Günümüzden Tanzimata Bakış", Türk Yurdu, Ankara, Aralık 1989, cilt 9. ss. 5-8. 

KODAMAN, B., "Bir Amerikalı Gazeteci Gözüyle Ermeni Macerası (1987)", Dış Politika, Ankara 1990, ss. 7-13. 

KODAMAN, B., "XVIII. Yüzyılda Samsun Gümrüğü", Uluslararası Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını), Samsun 1990 ss, 92-97. 

KODAMAN, B., "Tarihi ve Siyasi Açıdan Doğu Anadolu'ya Bakışlar", Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi II. İlmi Kongresi, Tebliğler, Türk Yurdu Yayını, Samsun 1990, ss. 69-74. 

KODAMAN, B., "Azerbaycan Olaylarına Genel Bir Bakış", Samsun Rotary Kulübü Bülteni, Samsun, 8 Şubat 1990. 

KODAMAN, B., "Çürüksu Kazası", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 7, Samsun 1992, ss. 99-120 

KODAMAN, B., "Şark Meselesi ve Tarihi Gelişimi", Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye'nin Sorunları Sempozyumu, TTK Basımevi, Ankara, 1992, ss. 59-63. 

KODAMAN, B., "XX. Yüzyıl Başında Sivas Vilayeti (1901)", X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, TTK Basımevi Ankara 1993. 

KODAMAN, B., "Yahudilerin Filistin'e Yerleştirilmeleri İle İlgili Olarak II. Abdülhamit'e 1879'da Sunulan Layiha" , Belleten, cilt: LVII, Ağustos 1993, sayı 219, TTK Basımevi, Ankara 1994.  

KODAMAN, B., "Dünya Siyaseti ve Türkler", Standart, Ağustos 1993, sayı: 380, ss. 10-14. 

KODAMAN, B., "Aşiret alayları", Tarih ve Medeniyet, Mart 1994, sayı: 1, ss. 16-20. 

KODAMAN, B., "31 Mart Hadisesi (Son Osmanlı Vak'anüvisi Abdurrahman Şeref Efendi'ye Ait Bir Yazma Esere Göre)" , XI. Türk Tarih Kongresi, T.T.K Basımevi, Ankara, 1994. 

KODAMAN, B., "Şark Meselesinin Anadolu Cephesi, Avrupa'nın İlk Maşası: Ermeniler", Tarih ve Medeniyet, Sayı: 15, Mayıs 1995, ss. 13-21. 

KODAMAN, B., "Milliyetçilik ve Küreselleşme", Türk Yurdu, cilt: 16,Ağustos 1996, sayı: 109, ss. 2-7. 

KODAMAN, B., "Milliyetçilik ve Küreselleşme" , Türk Yurdu, Eylül 1996, cilt: 16, sayı: 109, ss. 2-7. 

KODAMAN, B., "Jakobenizm ve Demokrasi" , Yeni Türkiye, Yıl: 3, Sayı: 17, Eylül-Ekim 1997, ss. 469-478.  

KODAMAN, B., "Şark Meselesi" , Türk Yurdu, cilt: 17, sayı: 122, Ekim 1997, ss. 22-32. 

KODAMAN, B., "Tarihçi Gözüyle Din-Devlet-Toplum" , Türk Yurdu, Nisan-Mayıs 1997, cilt: 17, sayı: 116-117, ss. 58-64. 

KODAMAN, B., "Milliyetçiliği Halka Mal Eden Adam Alparslan Türkeş" , Türk Yurdu, Temmuz 1997, cilt: 17, sayı: 119, ss. 5-11. 

KODAMAN, B., "Tarih Araştırmalarında Metod Meselesi" , Akademik Açı, 1997/2, sayı: 4, ss. 1-8. 

KODAMAN, B., "Yörük Türkmen Kıyafeti" , Yörük-Türk, Yıl: 1, sayı: 7-8, Ocak-Şubat 1997, ss. 12-15. 

KODAMAN, B., "Laikliğin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Örneği", Türk Yurdu, cilt: 17,Kasım 1997, sayı: 124, ss. 5-7. 

KODAMAN, B., "Atatürk’ün Türk Tarihindeki Yeri", Türk Yurdu, cilt: 17, Ocak 1997,sayı: 113, ss. 4-8. 

KODAMAN, B., "Devlet", Akdeniz, 27 Temmuz 1998. 

KODAMAN, B., "Atatürk ve Devrinin İmajı", Türk Yurdu, Ekim 1998, cilt: 18, sayı: 134, ss. 25-30. 

KODAMAN, B., "Osmanlı’dan Cumhuriyete", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1998, sayı:3, ss. 5-13; Türk Yurdu, Aralık-Ocak, 1999, cilt: 19-20, sayı: 148-149, ss. 169-173. 

KODAMAN, B., "Türkiye Fransa ve Ermeniler", Akdeniz, 10 Haziran 1998. 

KODAMAN, B., "Kıyafet Meselesi", Akdeniz, 1 Temmuz 1998. 

KODAMAN, B., "Medeniyet-Kültür", Türk Yurdu, Mart-Nisan 1998, cilt: 18, sayı: 127-128, ss. 53-55. 

KODAMAN, B., "Milliyetçiliğin Tarihi Seyri", Türk Yurdu, Mart-Mayıs 1999, cilt: 19, sayı: 139-141, ss. 67-72. 

KODAMAN, B., "Türkiye ve Bölücülük Hareketleri", Süleyman Demirel Üniversitesi Bülteni, Isparta 1999, sayı:14. 

KODAMAN, B., "II. Abdülhamid Hakkında Bazı Düşünceler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1999, sayı: 4, ss. 23-41. 

KODAMAN, B., "Kosovalı Arnavutlar ve Kürtler", Gülses, 14 Haziran 1999. 

KODAMAN, B., "İlkeler ve Şartlar Meselesi", Millet, 14 Mayıs 1999. 

KODAMAN, B., "Milliyetçilik ve Sol-Merkez-Sağ", Kurultay, 7 Mayıs 1999. 

KODAMAN, B., "Ermeni Meselesi (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme)", Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2001, Yıl:7, Sayı 37, ss. 200-212. 

KODAMAN, B., "Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı", Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2001, Yıl:7, Sayı 37, ss. 495-501. 

KODAMAN, B., "II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1914)", Yeni Türkiye, Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, cilt. 13, s. 165-211. 

KODAMAN, B., "İttihat-Terakki ve Almanya", Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı II, Mart-Nisan 2002, Yıl: 8, Sayı: 44, s. 258-264. 

KODAMAN, B., "Cumhuriyet'e Giden Yol", Türk Yurdu, Sayı: 185, Ocak 2003, s.41-43. 

KODAMAN, B., "Kıbrıs Meselesi ve Annan Planı", Türk Yurdu, Sayı: 187, Mart 2003, s.18-24.  

KODAMAN, B., "Ermeni Yanılgıları", Eğitim, Sayı: 38, Nisan 2003, s.16-19. 

KODAMAN, B., "2003 Irak Savaşı", Türk Yurdu, Sayı: 189, Mayıs 2003, s.8-12. 

KODAMAN, B., "Lozan Barış Antlaşması-24 Temmuz 1923", SDÜ Fen-Ed. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, Kasım 2003, s.1-4. 

KODAMAN, B., "Monarşi ve Cumhuriyetin Demokrasi ile Münasebeti", Türk Yurdu, Sayı: 195, Kasım 2003, s.34-37.  

KODAMAN, B., “Devlet Adamlığı Üzerine Düşünceler”, SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 10, yıl 2004, s. 1-7.

KODAMAN, B., “Ermeni Hadiseleri: Kimin İçin Mesele, Kimin İçin İsyan, Kimin İçin Macera?”, Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Ankara, Haziran 2005, Sayı 82, s. 15-22.

KODAMAN, B. , “Fransız Arşiv Vesikalarına göre Erzurum-Van-Sivas Vilayetlerinde Ermeni Nüfusu”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, (Genelkurmay ATASE Yayınları), Ankara, Ağustos 2005, Sayı 6, sayfa 1-28.

KODAMAN, B., “Ermeni Hadiseleri” Global Strateji, (Global Strateji Enstitüsü Dergisi), Ankara, 2005, ss.58- 69.

KODAMAN, B. , “Millî Devlet ve Millî Kimlik Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu, Ankara, 2006, c. 26, S. 221, ss. 5-12.

KODAMAN, B., “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çağdaşlaşma Sorunları”,Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları), Konya, 2005, Sayı:18, ss.149-158. .

KODAMAN, B., “Milli Devlet ve Milli Kimlik Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”, SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, Yıl: 2005, Isparta 2006, s. 1-14.

KODAMAN, B., “Millî Devlet ve Millî Kimlik Meselesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu, Ocak 2006, c. 26, S. 221, s. 5-12.

KODAMAN, B., “Milli Kimlik”, Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Ankara, Nisan 2006, Sayı:92, ss.7-8.

KODAMAN, B. , “Kanuni Devrinde Türk Dünyası”, Trabzonlu Cihan Padişahı Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon 2005, s.50-52.

KODAMAN, B., “Türk Boyları ve Yörük-Türkmenler” TÜRK BOYLARI (Türk Boyları Konfederasyonu Kültür Dergisi), Ankara, Nisan-Haziran 2006, s.50-51.

KODAMAN, Bayram, “Ermeni Hadiseleri Kimin İçin Mesele, Kimin İçin İsyan, Kimin İçin Macera?”, Türk Yurdu, Ankara 2006, Sayı 225, ss.8-18.

KODAMAN, Bayram, “Cumhuriyet ve Demokrasi Kıskacında Türkiye”, Türk Boyları Konfederasyonu Kültür Dergisi, Haziran 2007, Sayı 8. Demokrat Gazetesi, Isparta, 22 Mart 2007.

KODAMAN, B., “II. Meşrutiyet’in 100. Yılında Türkiye Üzerine Kaygılar”, Türk Yurdu, Sayı 251, Temmuz 2008, s.37-39.

KODAMAN, B., “1939-1949 Dönemi Türk Dış Politikası: Fransa’nın Tutumu”, Türk Dış Politikası: 1919-2008, (Ed. Haydar Çakmak), Ankara 2008, ss.298-301.

KODAMAN, B., “1919-1938 Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi: Uluslararası Durum”, Türk Dış Politikası: 1919-2008, (Ed. Haydar Çakmak), Ankara 2008, ss.63-68.

KODAMAN, B., “Tarih ve Hafıza Ekseninde Milli ve Üniter Devlet”, Türk Yurdu, Aralık 2008, s.18-20.

KODAMAN, B., “Tarih ve Hafıza Ekseninde Milli ve Üniter Devlet”, Türk Yurdu, Ankara, Aralık 2008, cilt. 28, Sayı. 256, s. 18-20.

KODAMAN, B., “Büyük Devletler ve Ortadoğu ”, Türk Dış Politikası, (Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu, USAK-Kafkas Üniversitesi Yayını), Ankara, 2009, ss.223-229.

KODAMAN, B., “Demokrasilerde İktidar Olmak-Muhalefet Olmak-Hain Olmak”, Türk Yurdu, Sayı:262, Cilt 29, Haziran 2009, ss.20-21; Isparta Çözüm Gazetesi, 22 Haziran 2009.

KODAMAN, B. “Kürt Açılımı: Türk-Kürt Kaynaşması mı, Ayrışması mı?”, Akdeniz Gazetesi, 15 Ağustos 2009, s.2.

KODAMAN,B. “Kürt Sorunu mu Kürtlerin Sorunları mı?”,Türk Yurdu, sayı Nisan 2010,

  1   2

Add document to your blog or website

Similar:

Place of Employment iconPlace adverb + place verb (yer zarfı + bulunma yüklemi)

Place of Employment iconSelf Employment Opportunities

Place of Employment iconEmployment History

Place of Employment iconOf Education, Employment and Workplace Relations

Place of Employment iconHEMPL Employment Details and Summary

Place of Employment iconA PPLICATION FORM FOR EMPLOYMENT AS SEAFARER

Place of Employment iconDepartment of Education, Employment and Workplace Relations

Place of Employment iconGetting in, staying in and getting on Disability employment support fit for the future

Place of Employment iconMikro Ekonomi 4 İşsizlik ve İstihdam (Unemployment and Employment)

Place of Employment iconTable 1: Proportions of UK employment by selected sectors, 1983 and 2001 14

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page