TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM)
Indir 90.7 Kb.
TitleTÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM)
Date conversion07.03.2013
Size90.7 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ortaokul.gen.tr/sites/default/files/2012-2013 Sene başı Türkçe Zümresi.doc
........................................... İLKÖĞRETİM OKULU

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM)

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


Dersin Adı : Türkçe

Toplantı No : 1

Toplantı Tarihi: :

Toplantı Yeri :

Toplantı Saati :

Toplantıya Katılanlar :


GÜNDEM:


1- Açılış ve yoklama.

2- Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçlarının okunup

İncelenmesi.

3 - Müfredat Programının İncelenmesi (2098 S.T.D).

4 - Atatürkçülük Konularının Yıllık Planlara Aktarılması (2504 S.T.D).

5 - Öğrenci Başarısını Artırmak İçin Alınacak Tedbirler.

6 - Öğretim Metot ve Teknikleri.

7 - Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçler.

8 - Ders Öncesi Hazırlık.

9- Diğer Zümre Öğretmenleri İle İş Birliği.

10 - Ölçme ve Değerlendirme.

11- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32. , 33. , 35. , 36. , 38. maddelerinin okunup

İncelenmesi (Ölçme ve Değerlendirme).

12- Performans ve Proje Görevlerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi.

13- 100 Temel Eser, sınıf kitaplıklarının oluşturulması, sınıf panolarının düzenlenmesi, kütüphane ve

kitaplıklardan nasıl yararlanılacağının belirlenmesi,

14- Dilek ve Temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1-Toplantı Okul Müdürü ..................... tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılan yoklama sonucunda Türkçe öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.


2- Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçları Türkçe öğretmeni tarafından okundu.


3-Müfredat Programı incelendi. Yapılan değişiklikler gözden geçirildi. Bu amaçla internetten talim terbiye kurulunun ve tebliğler dergisinin ilgili sayfaları incelendi.


4- Atatürkçülük konularının 2504 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlandığı görüldü. İlgili Tebliğler Dergisi incelendi. Bu konuların ders kitaplarında yer aldığı görülmüştür.


5. SINIF

6. SINIF

7. SINIF

8. SINIF

*Atatürk’ün hayatı

* Atatürk’ün fikir hayatı

*Atatürk ile ilgili anılar

*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri


*Atatürk’ün hayatı

* Atatürk’ün fikir hayatı

*Atatürk ile ilgili anılar

*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

*Atatürkçü düşüncede yer alan konular

* Atatürk’ün hayatı

*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

*Atatürkçü düşüncede yer alan konular

*Atatürk’ün Türk diline verdiği önem

**Atatürk’ün Türk tiyatrosuna verdiği önem

*Milli ahlak

*Milli kültür

* Atatürk’ün hayatı

* Atatürk ile ilgili anılar

*Atatürk’ün kişiliği ve özellikleri

*Atatürk’ün insan sevgisi

*Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önem

*Atatürk’ün milli eğitim hakkındaki görüşleri

*Atatürk’ün Türk Gençliğine emaneti


5- Türkçe Öğretmeni ............................ bir önceki yıla ait başarı değerlendirmesini yaptı. Öğrencilerin daha başarılı, sosyal, araştırmacı, eleştirici, duyarlı birer birey olarak toplum hayatına katılmaları için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Tüm bunların neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Türkçe derslerindeki başarıyı yükseltmek için öğrencilerin okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilecek, yanlışları anında düzeltilecektir.

b) Dersin amacına ulaşılabilmesi için öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek; okumanın faydaları üzerinde durularak, öğrencilere kütüphane sevgisi aşılanacaktır.

c) İşlenecek konular öğrencilere önceden duyurularak ya da konuyla bağlantılı araştırma ödevleri verilerek öğrencilerin ders öncesi bir hazırlık yapmaları sağlanacaktır. Konu derste öğrenci merkezli olarak verilen araştırmalardan yola çıkarak işlenecek, yıllık plânda yer alan yazar ve şairlerin bulunabilen değişik kitapları sınıfa getirilecek.

d) Öğrencilerin okuma, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirerek, toplum önünde rahatça konuşabilmeleri için; ders dışı faaliyetlere önem verilecektir. Konular işlenirken daha önce işlenen konularla bağlantı kurularak, zihindeki kopuklukların giderilmesine çalışılacaktır.

e) Öğrencilerin konularla ilgili radyo ve televizyon programlarını ( panel, açıkoturum, forum, belgesel v.b.) seyretmeleri gerektiği vurgulanarak bunlardan öğrendikleri sınıfta anlattırılacaktır.

f) Dil bilgisi konularında mümkün olduğunca çok sayıda örneğe yer verilecek; kompozisyon ve derslerinde teorik bilgiden ziyade uygulamaya önem verilecektir.

g) Okul, İlçe, il ve yurt genelinde yapılacak yarışmalara öğrencilerin katılması sağlanacak, dereceye girenlerin eserleri okul panosuna asılacak ve bunlar öğrencilerin huzurunda teşvik amacıyla ödüllendirilecektir. Edebiyata karşı ilgi ve yeteneği olan öğrenciler desteklenecektir.

h) Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacaktır. Böylece öğrencilerde görülen anlatım ve dil bozuklukları giderilerek bu konudaki becerileri geliştirilecektir.

Bütün bunlara rağmen başarısız olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerini öğrenmek için velilerle iş birliğine gidilecektir.

6- Türkçe Öğretmeni ....................., işlenen konuların türü ve özellikleri göz önünde bulundurularak anlatım, dinleme, sesli ve sessiz okuma, not tutma, soru-cevap, araştırma, inceleme, tartışma, vs. yöntem ve tekniklerin bir veya birkaçından yararlanılabileceğini belirtti.

7- Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler sözlüğü Türkçe dersinde kullanılan temel araç gereçlerdir. Bunun yanında yeri geldikçe; dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler şiir CD ‘leri, oyun CD ‘leri ders işlenişinde kullanılabilir.

Sınıf içersinde sınıf kitaplığında her öğrencinin faydalanması için birer Türkçe Sözlük, İmla kılavuzu ve Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü bulundurulmasına Türkçe öğretmeni olarak dikkat edilecek. Ayrıca sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yapılarak sınıf kitaplığında öğrencilerin seviyesine uygun hikâye, roman, şiir vb. türde kitapların bulunması sağlanacaktır.(100 Temel eser bu konuda kaynaktır.)


8- Türkçe Öğretmeni ....................., “Ders öncesi öğretmenin işlenecek konuya yönelik kaynak, plan vb. yönlerden hazırlıklı olması, öğrencilerini derse motive edici aktiviteleri önceden planlaması önemlidir. Bu yönde hareket edilecektir.” Dedi.


9- Türkçe Öğretmeni......................... “İşlenen metnin konu özelliğine göre, yazılı ve sözlü anlatımlarda; düzgün cümle kurma, imlâ kuralları ve noktalama işaretlerine uymak konusunda diğer derslerin zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilecektir.” Dedi. Bu görüş Türkçe Öğretmeni.......................... tarafından olumlu bulundu.

İlköğretim 1. kademeden başlayarak el yazısı kullanımının sadece Türkçe dersinde uygulanan bir kural olmadığı, bir bütünlük içinde yürütülmesi gerektiği belirtilerek diğer zümre öğretmenlerine konuya yönelik bilgi verilecektir. El yazısının tüm dersler içinde kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.


10 - Yazılı sınavların 40 dakika içerisinde yapılması gerektiği okul müdürü tarafından söylendi. Ayrıca 20.08.2007 tarihili İlköğretim Yönetmeliğine dikkat çekildi.

Türkçe Öğretmeni...................., Türkçe dersinde her öğretim dönemi boyunca 3 yazılı sınavın yapılacağını söyledi. Yazılı sınavların ilk ikisi klasik tarzda pedagojik esaslara uygun olarak (basitten zora, az puandan çok puana doğru) yapılacaktır. 3. yazılı ise, çoktan seçmeli dört seçenekli 25 sorudan oluşan ve SBS’ ye yönelik test şeklinde yapılacaktır. Yazılı tarihleri, aşağıda belirtilen hafta şeklinde yıllık planlarda belirtilecektir.

Yazılı tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.DÖNEM

YAZILI

TARİH

1

1.

Kasım

2.

Aralık

3.

Ocak

2

1.

Nisan

2.

Mayıs

3.

Haziran


Türkçe derslerinde klasik yazılılarda 8–12 adet soru sorulması kararlaştırıldı:

GRUP SORU ADEDİ ORANI

Türkçe anlam ve anlatım 4 -5 % 40

Dilbilgisi 3- 6 % 30

Yazılı anlatım (kompozisyon) 1 % 30

Kompozisyon değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:


GRUP

DEĞERLENDİRME

Anlatım (konuyu anlama, örnekleme,)

10

Plân (olayları sıralama, bütünlük,…)

5

Tertip (yazının düzgünlüğü,…)

5

İmla (dilde duruluk, uygun kelime seçimi,…)

5

Düşüncede özgünlük

5


Sınavlar bir amaç değil, bir araçtır. Sınavlarda, öğrencinin ne bildiği değil; neyi, ne kadar kavradığı ölçülür.

Sınav tarihleri en az yedi gün önceden öğrencilere duyurulur. Yazılılarda bilgi ve beceriyi ölçen kapsayıcı sorular sorulmasına; soruların açık, anlaşılır, kısa ve tüm konuları kapsar nitelikte çok sayıda olmasına; soruların ezbere dayalı olmamasına ve öğrencilerin hayal gücünü geliştirecek nitelikte olmasına; yazılı soruların fotokopi ile çoğaltılmasına; yazılıların bir ders saati içerisinde yapılmasına; not bareminin kâğıtlarda gösterilmesine; yapılan sınavların sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde öğrenciye duyurulmasına karar verildi.

11-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri Türkçe Öğretmeni........................... tarafından okunmuştur. Burada ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarına dikkat edildi. Değerlendirme ve not verme sistemi vurgulandı.

Daha önceki yıllarda uygulanan sözlü sınavların kaldırıldığını yerine proje ve performans ödevlerinin getirildiğini belirtti. Ayrıca 20.08.2007 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Performans Ödevleri artık ödev değil görev olduğu ifade edildi. Yönetmeliğin, “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlar.” hükmü vurgulandı.

Türkçe dersi 5. 6. 7. ve 8. sınıf PROJE ÖDEV konuları olarak aşağıdaki konular belirlendi.

1- Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

   2-Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

3- Mehmet Akif ERSOY’UN Hayatı ve İstiklal Marşı’nın incelenmesi.

   4-Türkçemize sahip çıkma, doğru kullanma ( araştırma ödevi)

   5-Meslek tanıtımı yapma. Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)

   6-Herhangi bir konuda röportaj yapma( eğitim, sağlık, ekonomi, spor, iletişim vb.)

7-Türkçe ile ilgili bir konu seçerek anket yapma.

8-Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.

9-Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

10-Bir oyun  canlandırma çalışması.( Gölge oyunu, orta oyunu vb.)

11-Senaryosunu kendi yazdıkları bir oyunu canlandırma.

   12-Deyimleri konularına göre sınıflandırma.

13-Deyimlerin çıkış kaynaklarını araştırma.

14-Atasözlerinin çıkış kaynaklarını araştırma.

15-Konularına göre şiir antolojisi hazırlama.

16-Kitap inceleme.

17-Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

18-Atatürk’ün eğitim politikası üzerine araştırma yazısı hazırlama.

19-Atatürk’ün  çeşitli konulardaki sözlerini,  sınıflandırarak resimli olarak derleme.

20-Bir ya da iki ay süre ile günlük tutma(Belli bir süreye ilişkin kısmı değerlendirmek üzere)

21- Kurtuluş savaşında Türk kadınının katkılarını anlatan bir araştırma yazısı hazırlama.

22- Öykü yazma (Konu belirlenebilir.).

23- Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

24-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.( bireysel ya da grup olarak)

25-Atatürk’ün sözlerini derleyip düzenleme.

26-Seçme şiir defteri tutma.(konuları farklı)

   27- Dergi hazırlama (grup çalışması)

   28- Şiir türleri hakkında bilgi toplama, şiir türlerinden örnekler verme

   29- Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti hazırlama.

   30-Halk türkülerinin ortaya çıkış sürecini araştırma.

  31-Efsanelerin ortaya çıkış süreci ve efsaneler( bu efsaneler kasete kendi sözlerinden çekilecek)

  32-Bir hikâyede geçen sözcükleri yapı bakımından inceleme.( kitabın ilk 10–15 sayfası)

  33- Türk destanları ( Alp Er Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt, Türeyiş,    Göç Destanı)hakkında araştırma yapma.

34-Atatürk’ün anılarını derleme

35- Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz. Yaşadığınız yerdeki halkı, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında, Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz. Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)
Öğrencilere her dönem,  en az bir PERFORMANS GÖREVİ verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı ve 6,7.ve 8.sınıf performans ödev konuları aşağıdaki şekilde belirlendi.

 1-Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama

(umut, mutluluk, kaygı, yalnızlık, özlem, bağışlama, takdir etme konularından bir ile ilgili olacak)

2-Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3- Gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız.

4-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma (Konusunu öğrenci belirleyecek)

5- Bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak)

6-Bir şiiri düz yazıya çevirme.

7-Yer adları efsane antolojisi hazırlama.

8-Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

9-Şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden)

10-Atasözü ve özdeyiş açıklama. (Konusu belirlenebilir.)

11-Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

12- Düğün veya nişan törenleri, asker uğurlama, şenlik vb. yöresel geleneklerin anlatılması.

13-Çeşitli edebiyat dergilerini inceleme.

14- Bilinen bir kişi, hayvan, eşya, yer ve olayla ilgili betimlemeler yapma.

15- Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak, sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.

16-“ de” ve “ki”lerin görevlerini, yazımına  ilişkin kuralları araştırma, bunları örnek cümlelerle gösterme.

17-İzlenen bir filmi, oyunu özetleme, eleştirme.

18-Yöremizin tarihi ve turistik özelliklerini anlatan bir yazının hazırlanması.

19-Bir paragrafın kelimelerinin köklerini, eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

20-Anı yazma.

21-İzlenen bir filmi, oyunu özetleme, eleştirme.

22-Şiir türleri hakkında bilgi toplama, örnekler bulma.

23-Şiirler üzerinde redifleri, uyakları ve çeşitlerini bulma.

24- Seçme şiir defteri tutma.

25-Atatürk’ün çeşitli konulardaki sözlerini derleme.

26-Bir  paragraftan ya da kitaptan alınmış cümlelerin ögelerinin incelenmesi.

27-Cümle çeşitleri ile ilgili araştırma yapma.

28-Hece ölçüsü ile bir şiir yazma( Şiir öğrencinin seçeceği bir konu üzerinde olacak)

29-Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin,  Memduh Şevket Esendal veya Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikâyesinin incelenmesi.

30-Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

31-Biyografi yazma.

32-Yaratıcı masal yazma çalışması.

33-Yaratıcı öykü yazma çalışması.

34-Bayrağımızdaki ay ve yıldızın incelenmesi.

35-Âşık Veysel ŞATIROĞLU’NUN hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz. Beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

36-Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

37-Karacaoğlan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz; beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

38-Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

39-Fiilimsiler

40-Komedi türünde bir piyes yazımı. (grup çalışması)

41-Bilmece, fıkra, mani kitabı oluşturma(grup çalışması)

42-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano hazırlama(grup çalışması)

43-Karagöz ile Hacivat oyununun canlandırılması(grup çalışması)

Birinci Performans Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı: Kasım ayının son haftası
Ödevin teslim zamanı: Ocak ayının ilk haftası


İkinci Performans Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı: Mart ayının üçüncü haftası
Ödevin teslim zamanı: Nisan ayının 3. haftası


Proje Ödev Takvimi:

Ödevin verilme zamanı: Mart ayının ikinci haftası
Ödevin teslim zamanı: Mayıs ayının ikinci haftası


PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİÖLÇÜTLER

PUAN

Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma

10

Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama

10

Türkçeyi iyi ve etkili kullanma

10

Kompozisyon

10

Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik)

10

Yazım ve noktalamaya uyum

10

Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma

10

Konu kapsamının yeterliği

10

Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı

10

Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk

10

TOPLAM

100PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ


DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Puan

Proje Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

5

2.

Projeye uygun çalışma planı yapma

5

3.

İhtiyaçları belirleme

5

4.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5

5.

Projeyi plana göre gerçekleştirme

5

Projenin İçeriği

1.

Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma

5

2.

Bilgilerin doğruluğu

10

3.

Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı

10

4.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

10

5.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

10

Projenin Sunumu

1.

Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma

5

2.

Sorulara cevap verebilme

5

3.

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5

4.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

5

5.

Verilen sürede sunuyu yapma

5

6.

Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

5TOPLAM

100

Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı.

Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevler kabul edilmeyecektir.

Ölçme ve değerlendirmedeki değişiklikler görüşülerek; ders notu  ortalamasının bu değişikliklere göre verilmesi kararlaştırıldı. Buna göre; sınav notları ortalama toplamına  doğrudan dâhil edilecek.


.........................................................., ödevlerin çizgisiz beyaz kâğıda dolmakalemle yazılmasını, ödevler öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

Ödevlerin takibi: Öğrencilerin ödevlerini yapmaları aşamasında onlara rehberlik edilip, düzenli aralıklarla çalışmaların kontrol edilmesinin yararlı olacaktır.


13- Türkçe Öğretmeni ........................., Türkçe derslerinin temeli olan okuma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 100 Temel Eser, öğrencilerin Türk ve dünya klasikleri ile tanışmalarını ve severek ve zevkle kitap okumalarını sağlayacaktır.

Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Bunun için öğretmenin, öğrenciyi, ilgisini çekebilecek türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. Öğretmen, kitap okumaktan hoşlanmayan öğrencileri kısa, resimli ve onların ilgisini çekebilecek kitaplar okumaya teşvik ederken okuma alışkanlığı kazanmış öğrencileri de edebî değer taşıyan eserleri okumaya yönlendirmelidir. Yeri geldiğinde yapılan küçük yardımlar ve özendirmeler, düzenlenen yarışmalarda verilen ödüllerle öğrencilerin okuma zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde sınıf kitaplıkları da oldukça önemlidir. Zengin ve düzenli bir sınıf kitaplığı öğrencilerde okuma isteği uyandıracaktır. Öğretmen, okuma alışkanlığı kazandırmada velilerle iş birliği yaparak öğrencilere evde de okuyabilecekleri kitaplar önermelidir. Bu amaçla da velileri, çocuklarına örnek olacak şekilde kitap okumaları, evde kitap okuma saatleri düzenlemeleri, çocuklarıyla okudukları kitapları değerlendirmeleri, çocuğa ait bir kitaplık oluşturmaları; onları ödüllendirmeleri ve onlara özel günlerde kitap hediye etmeleri konusunda bilgilendirmelidir.

Yapılan bu çalışmanın verimli olabilmesi için evde okunan kitapların mutlaka sınıfta değerlendirilmesi gerekir. Evde okunan kitapların sınıf ortamında tartışılması öğretmene, öğrencilerin sınıf dışında okuyup okumadıklarını belirleme imkânı verir.

Öğretmen yalnızca, öğrencilerin okudukları kitapları değerlendirmekle kalmamalı, öğrencilere bir kitabı değerlendirmede dikkat edecekleri noktaları; eserlerin planı, düşünce yapısı ve olumlu/olumsuz yönlerini belirlemeleri konularında yol göstermelidir. Bunun yanında öğretmen, öğrencilerle birlikte bir kitap değerlendirerek öğrencilerin okuyacakları eserleri kendi başlarına nasıl yorumlayacaklarını ve bu eserlerden nasıl yararlanacaklarını göstermelidir. Öğretmen, öğrenciler tarafından doldurulacak okuma gelişim dosyasını dönem sonlarında değerlendirir(öğrencilerin okuma alışkanlığı, okunan kitapların türü, okuma süresi vb.) dedi.

Sınıf kitaplıklarının 100 temel eser dikkate alınarak oluşturulacağı belirtildi.6–7 ve 8. sınıflar için tema ve etkinlik köşelerinin oluşturulmasına, kitaplıkların Türkçe öğretmeni rehberliğinde ve öğrencilerin ilgi ve zevkleri de göz önüne alınarak oluşturulmasına, kitaplığın yıl içindeki kullanımı ile ilgili sorumluluğun tüm öğrencilere ait olmasına, öğrencilerin okul kütüphanesi ve çevre kütüphanelerden faydalanmasının teşvik edilmesinin gerektiğini, bunun için geçen yıllarda uygulanan okul kütüphanesinden en çok yararlanan öğrencilerin ödüllendirilmesi, kütüphanelere gezi düzenlenmesi gibi uygulamaların geliştirilerek devam etmesine karar verildi.


14- Toplantı, okul müdürü ..............................................’un 2011–2012 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle sona erdirildi.


......................... .........................

Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni


.... / 09 /2012


..........................................

Okul Müdürü


ORTAOKUL.GEN.TR

Add document to your blog or website

Similar:

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1,2,3 BÖLGE DÖNEM SENE BAŞI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) iconFİZİK DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2009 2010 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2009–2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİVAS LİSESİ FİZİK DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2007/2008 ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ-BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MALİYET MUHASEBESİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GENEL MUHASEBE-2 DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) iconLİSESİ 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) iconLİSESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

TÜRKÇE DERSİ SENE BAŞI (I. DÖNEM) icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page