1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl
Indir 179.75 Kb.
Title1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl
Date conversion07.03.2013
Size179.75 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.havaskitaplari.org/tum_kitaplar.doc
TÜRKÇE HAVAS KİTAPLARI

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl.

2. Uyûnul hakâik fis simyâ ver remil vel havas. 500 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 30 tl.

3. Elcevâhirul lemmâah fî istihdâri mülûkil cân. 349 sayfa. Fiatı:125 tl. CD olarak.

4. Usûlül bast fi sirril evfâk vel havas. Derlemem olup 1090 sayfadır. Fiatı: 250 tl. CD olarak.

5. Semaratül buhûs fî tıbbin nufûs. Derlemem olup 243 sayfadır. Fiatı: 95 tl. CD olarak.

6. Elmustetâbul mensûh fî ilmir ruhâni. Tercümesi 463 sayfadır. Fiatı:175 tl. CD olarak.

7. Ellü'lü vel mercân fî teshîril mülîkil cin. Tercümesi 224 sayfadır. Fiatı: 85 tl. CD olarak.

8. Da'vetnâme. Tercümesi 171 sayfadır. Fiatı: 75 tl. CD olarak.

9. Bastıl hurûf fî sirril evfâk. Tercümesi 253 sayfadır. Fiatı: 95 tl. CD olarak.

10. Risâle-i samur hindî. Tercümesi 85 sayfadır. Fiatı: 35 tl. CD olarak.

11. Behcetul lemmaatu li divânul afâritus seba. Tercümesi 53 sayfa 40 tl. CD olarak.


OSMANLICA ELYAZMASI KİTAPLAR

1. Sirril mektûm fî ilmin nucûm. Fahreddin Razi. 776 sayfadır. Hicri 1017 yılı. 350 tl.

2. Şifâ-i ebdânil merdâfi şerefi menâfiul kurân. Hafiz Muhammed. 586 sayfa Hicri 1209 yılı. 275 tl.

3. Havassul esrâr. 968 sayfadır. 400 tl.

4. Mecmûatu mustafa fehim. Hasırcı zade. 367 sayfadır. Hicri 1322 yılı. 140 tl.

5. Kitâbu Bahrun meâruf. Hikmet Baba. 778 sayfadır. 350 tl.

6. Havassi berhetiyye. Hikmet baba. 135 sayfadır. 60 tl.

7. Şerhi Cünnetül esmâ’. Hüccetül İslam İmam Gazali. 33 sayfadır. Hicri 505 yılı. 20 tl.

8. Tuhfetil tilâb li hediyyetül ahbâb. Elhac Muhammed Nazif. 81 sayfa Hicri 1100 yılı. 35 tl.

9 Kitâbu cemul havas. 71 sayfadır. 30 tl.

10. Bastıl hurûf fî sırrıl evfâk. 83 sayfadır. 40 tl.

11. Mefâtihul esrâr. Müellif: Salih bin Veznadar 350 sayfadır. Hicri 1138 yılı. 150 tl.

12. Miftâhul esrâr. 338 sayfa. Hicri 1290 yılı. 145 tl.

13. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. İbnil Hac Tilmisanil Mağribi. 302 sayfa. Hicri 737 yılı. 130 tl.

14. A'cebül acîb. Osman bin müftü. 265 sayfa. 1234 yılı. 115 tl.

15. Havassi esmâ’. İlyas ibni İsa Saruhani. 357 sayfadır.155 tl.

16. Ferahnâme. İlyas ibni İsa Saruhani. 41 sayfadır. 20 tl.

17. İlmu Acâib. 126 sayfa.75 tl.

18. İlmu Ğarâib. 70 sayfadır. Rumi 1314 yılı. 35 tl.

19. Teshiru acâib. 73 sayfadır. 35 tl.

20. Kitabu nusret efendi. Nusret efendi. 98 sayfadır. 45 tl.

21. Kelâmul mecîd. 357 sayfadır. 150 tl.

22. Risâletul havas. Elhac İbrahim Muhammed el Belvacı. 292 sayfadır. Hicri 1216 yılı. 125 tl.

23. Fevâid. 243 sayfa.100 tl.

24. Cifril cami' kebir ve sağir. Ali bin Ebu Talib k.r.v. 482 sayfa. 195 tl.

25. Kitâbu Mülhime. Ebu Mustafa Ali. 633 sayfadır. 200 tl.

26. İksîril A'zam. 163 sayfadır. 1197 yılı. 125 tl.

27. Havassı ebû suud. Ebussuud efendi. 51 sayfa. 20 tl.

28. Havassı Yâsini şerîf. 76 sayfadır. 40 tl.

29. Nushâ-i kâr. 88 sayfadır. Hicri 1308 yılı. 40 tl.

30. Hâzâ Ayetul hirz. Ali Yılgın. 75 sayfadır. 35 tl.

31. Kitâbu metâlius seâdeh. 280 sayfa. Resimli ve minyatürlüdür. 200 tl.

32. Bahrul ğarâib. 162 sayfa. 55 tl.

33. Da'vetnâme. Firdevsi Tavil. Resimli ve minyatürlüdür. 178 sayfa. Hicri 893 yılı. 80 tl.

34. Uyûnul hakâik fis simyâ ver remil vel havas. Şah Simavi 175 sayfadır. Hicri 580 yılı. 80 tl.

35. Da’vetul berhetiyyetul kubra. Osmanlıca, Arapça ve Farsça olarak yazılmıştır. 133 sayfadır. 65 tl.

36. Cünnetül esmâ’. İmam Gazali. 34 sayfadır. 20 tl.

37. Havassı Yasin. 71 sayfa 25 tl.

38. Bâtılnâme-i Sihir. 27 sayfa. 10 tl.

39. Evrâdi Bahâ-i. Şeyh Muhammed Baha-i. 50 sayfadır. 20 tl.

40. Şeraîti esmâ-il husnâ. 60 sayfa 25 tl.

41. Havassı esmâ-il husnâ. 198 sayfa 85 tl.

42. Risâletu Münir. İbnul Kemal. 192 sayfadır. Hicri 1310 yılı. 90 tl.

43. Usûlul havas. Muhammed Riza ibni Ebubekr. 112 sayfadır. Hicri. 1324 yılı. 55 tl.

44. Esrâri acîbe ve esmâ-i hafiyye. 217 sayfadır. 95 tl.

45. Cevâhirul Meknûn. Muhammed Ali. Hicri 1306 yılı. 190 sayfa. 80 tl.

46. Risâle-i Samur Hindi. Şeyh Samur hindi. 74 sayfadır. 35 tl.

47. Celcelûtiyye. 19 sayfa. 10 tl.

48. Ricâlil ğayb. 73 sayfa. 30 tl.

49. Acâibu mahlukât. Yazıcıoğlu Ahmed Bican 78 sayfa 40 tl.

50. Havassı ashabı kehf. 223 sayfa. 75 tl.

51. Tali'nâme ve perinâme. 402 sayfa.125 tl.

52. Elbâri. İsfehani Muhammed Zade 178 sayfa Hicri 1304 yılı. 75 tl.

53. Ma'rifetnâme. İbrahim Hakkı. 750 sayfa. 300 tl.

54. Delailul hayrât ve şevârikul envâr. 143 sayfa. 55 tl.

55. Şerhu da’veti sureti vedduha. 38 sayfa. 15 tl.

56. Kitâbu yıldıznâme. 142 sayfadır. 65 tl.


OSMANLICA MATBU KİTAPLAR

1. Hakâiki ezkâr. 450 sayfadır. 125 tl.

2. Envarul kudsiyye. 442 sayfadır. 125 tl.

3. Nusretül cunûd uhdetül şuhûd. Nazillili Seyyid Muhammed Hakkı. 251 sayfadır. 75 tl.

4. Kenzul esrâr. Seyyid Süleyman Elhüseyni. 143 sayfa Hicri 1344 yılı. 50 tl.

5. Risâle-i nusret efendi. Nusret Efendi 149 sayfa. 50 tl.

6. Esrârul hurûf. Ragıb Rıfkı. 74 sayfadır. Hicri 1336 yılı. 30 tl.

7. İlmi nucum. Rağib Rıfkı. 56 sayfadır. Rumi 1341 yılı. 15 tl.

8. Müntehabâti sâmiyye. Abdurrahman Sami. 64 sayfadır. Hicri 1338 yılı. 20 tl.

9. Evrâdi bahâ-i şerhi ve havassı. Şahı Nakşıbendi. Hicri 1331 yılı tabı. 64 sayfadir. 20 tl.

10. Kaside-i burde.

11. Yıldıznâme. İmam Ca’feri Sadık. Kenarı Kuranemedir. 48 sayfadır. 15 tl.

12. Tefeulnâme. Muhyiddin Arabi. Hicri 1330 yılı. 32 sayfadır. 10 tl.


OSMANLICA TIP VE ŞİFALI BİTKİLER KİTAPLARI

1. Emrâzı umûmiye ve usûlü teşhisi emrâz. Muhammed Faik. Matbu.olup, 792 sayfa. Hicri 1311 175 tl

2. Müfredatı tıb ve fenni tedavi. Tabib Binbaşı Münir. 700 sayfadır. Hicri 1309 yılı. Matbu olup, 125 tl.

3. Kenzüs sihhatul ebdâniye. Kerim ibnil Kerim. 594 sayfadır. Hicri 1298 yılı. Matbu olup, 100 tl.

4. Risale-i hacamat ve deva-ül ebdân. Osman bin Musa. Matbu olup, 55 sayfadır. Hicri 1300 yılı 20 tl.

5. Mücerrebi tib. Elyazması olup. 2 cilttir. Toplam 437 sayfadır. 175 tl.

6. Mürşidil muhtar fî ilmul esrâr. Ömer efendi. Elyazması olup, 219 sayfadır. 100 tl.

7. Kamusul hikmetü vet tib. 190 sayfadır. Elyazması olup, 75 tl.

8. Muntehabât. Hasırcı zade. 81 sayfadır. Elyazması olup, 30 tl.

9. Tuhfetul muteahhilîn. Mustafa ebul feydıl tabib. 64 sayfadır. Elyazması olup, 100 tl.

10. Tibnâme-i pâdişahı. Nasireddin Tusi. 55 sayfadır. Elyazması olup, 35 tl.


İSİMSİZ OSMANLICA ELYAZMASI ENAMLAR

1. Enami şerif. 540 sayfadır. 200 tl.

2. Enami şerif. 495 sayfadır. (Cep boy) 175 tl.

3. Enami şerif. İki eser bir arada olup, toplam 443 sayfadır. 175 tl.

4. Enami şerif. 383 sayfadır. 150 tl.

5. Enami şerif. 6 eser bir arada olup toplam 288 sayfadır. 120 tl.

6. Enami şerif.. 174 sayfadır. 60 tl.

7. Enami şerif. 446 sayfadır. 180 tl.

8. Enami şerif. 357 sayfadır. 145 tl.

9. Enami şerif. 237 sayfadır. 95 tl.

10. Enami şerif. 274 sayfadır. 110 tl.

11. Enami şerif: 197 sayfadır. 80 tl.

12. Enami şerif. 128 sayfadır. 50 tl.

13. Enami şerif. 105 sayfadır. 30 tl.

14. Enami şerif. 73 sayfadır. 20 tl.

15. Enami şerif. 484 sayfadır. 175 tl.

16. Enami şerif. 224 sayfadır. 120 tl.

17. Enami şerif. 219 sayfadır. 120 tl.

18. Enami şerif. 246 sayfadır. 125 tl.

19. Enami şerif. 40 sayfadır.15 tl.

20. Enami şerif. 70 sayfadır. 20 tl.

21. Enami şreif. 391 sayfa 175 tl.

22. Enami şerif. 374 sayfa. 175 tl.

23. Enami şerif. 130 sayfa. 45 tl.

24. Enami şerif. 139 sayfa. 45 tl.

25. Enami şerif. 104 sayfa. 40 tl.

26. Enami şerif. 113 sayfadır. 45 tl.

27. Enami şerif. 220 sayfa. 90 tl.

28. Enami şerif. 51 sayfa. 25 tl.

29. Enami şerif. 105 sayfadır. 45 tl.

30. Enami şerif. 108 sayfa 45 tl.

31. Enami şerif. 70 sayfadır. 30 tl.

32. Enami şerif. 228 sayfadır. 95 tl.

33. Enami şerif. 251 sayfadır. 100 tl.

34. Enami şerif. 46 sayfa. 20 tl.

35. Enami şerif. 53 sayfadır. 25 tl.

36. Enami şerif. 140 sayfadır. 55 tl.

37. Enami şerif. 488 sayfadır. 185 tl.

38. Enami şerif. 215 sayfadır. 85 tl.

39. Enami şerif. 78 sayfadır. 35 tl.

40. Enami şerif. 67 sayfadır 25 tl.

41. Enami şerif. 345 sayfa140 tl.

42. Enami şerif. 133 sayfa. 55 tl.

43. Enami şerif. 42 sayfa. 20 tl.

44. Enami şerif. 248 sayfadır. 100 tl.

45. Enami şerif. 76 sayfa. 25 tl.

46. Enami şerif. 148 sayfa. 60 tl.

47. Enami şerif. 27 sayfa. 10 tl.

48. Enami şerif. 344 sayfa. 140 tl.

49. Enami şerif. 168 sayfa. 60 tl.

50. Enami şerif. 44 sayfadır. 20 tl.

51. Enami şerif. 44 sayfadır. 20 tl.

52. Enami şerif. 160 sayfadır. 65 tl.

53. Enami şerif. 194 sayfadır. 80 tl.

54. Enami şerif. 55 sayfadır. 20 tl.

55. Enami şerif. 47 sayfadır. 20 tl.

56. Enami şerif. 85 sayfadır. 35 tl.

57. Enami şerif. 73 sayfa. 25 tl.

58. Enami şerif. 54 sayfa. 25 tl.

59. Enami şerif. 34 sayfa. 10 tl.

60. Enami şerif.. 250 sayfa. 100 tl.

61. Enami şerif. Cönk olup, 134 sayfadır. 55 tl.

62. Enami şerif. Cönk olup, 91 sayfadır. 35 tl.

63. Enami şerif. Cönk olup, 43 sayfadır. 20 tl.

64. Enami şerif. 14 sayfa 5 tl.

65. Enami şerif. 18 sayfa. 5 tl.

ARAPÇA ELYAZMASI KİTAPLAR

1. Fevâidul celîle. Dokuz kitap bir arada olup, 668 sayfadır. Hicri 1320 yılı. 200 tl. İçindeki eserler:

a-Cevherul ulûm alâ ihtilâfil funûn. Muzaffer ibni Asaf ibni Ahmed. 239 sayfadır.

b-Kitâbun celîlun meşhûrun fî ilmi hâfiyyetil hurûfis semâniyyeti vel aşrûn. İmam Ğazali. 19 sayfadır.

c-Kitâbul keşf fi ilmil hurûfi. Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah Essusi. 99 sayfadır. Hicri: 1088 yılı.

d-Kitâbuz zâyirce fî ahkâmul felekiyye ve ihrâcid damâyiril ğaybiyye. Batlaymuş el Hakim. 43 sayfadır.

e-Şerhi Kitâbuş Şeyh Samur Hindî. Eşşeyh Samur ibni Senva el hindi. 14 sayfadır.

f-Kitâbu sirrillâhul a’zam fi ilmil hurûf. Şeyh Samur Hindi. 41 sayfadır.

g-El vâhul cevâhiri ve zehretul havâtiri. Eflatun. 70 sayfadır.

h-Zeheriz zuhûri fi mârifetis sâati veş şuhûri vel eflâki vel burûc. 130 sayfadır. Hicri 1312 yılı.

i-İrsâlul havâtif. 56 sayfadır. Hicri 1317 yılı.

2. Keşfül esrârul mahfî. Ömer Mesud. 6 cilttir. Toplam 1089 sayfadır. Hicri 1295 yılı. 275 tl.

3. Şifâül askâm. Seyyid Ahmed Rufai. 506 sayfadır. Hicri 889 yılı.150 tl

4. Eddürrin menzûm ve sirril mektûm. Muhammed bin M. el Felati. 744 sayfadır. Hicri 1308 yılı 225 tl.

5. Behcetül âfâk fi ilmil evfâk. Muhammed bin Muhammed el Felati. 575 sayfa. Hicri 1308 yılı. 175 tl.

6. Zâdul eşrâf fî vefkil kâf. İbrahim bin Ahmed Elhattat. 15 sayfa. 5 tl.

7. Şerhu da'vetus sebâsibul kubrâ. Muhammed bin Muhammed Za'reb. 41 sayfa 15 tl.

8. Havassı hizbil bahr. Mustafa Kemali Elhalebi. 92 sayfa. Hicri 1236 yılı 30 tl.

9. Havassı hizbun nasr. Muhammed el Hasan 17 sayfa. Hicri 1261 yılı. 5 tl.

10. Da’vetul câmiah. Asaf Bin Berhiya. 72 sayfa 25 tl.

11. Keşfül kürûb ve bülûğul kastil matlûb. Ahmed bin Hasan Beşari. 452 sayfadır. Hicri 1337 yılı. 135 tl.

12. Fethul melikil mecîd. Şeyh Ahmed Deyrabi. 304 sayfadır. Hicri 1187 yılı. 95 tl.

13. Elfevâyidi ves selavâti vel avâyid. İmam Eşşereci. 353 sayfadır. 105 tl.

14. Elcevâhirul hamsel kutb. Seyyidi Muhammedil Kavsül Mekniyyi. 460 sayfa. Hicri 1294 yılı. 140 tl.

15. Uyûnul hakâik ve idâhut tarâik. İbni kasım ahmed ıraki. 299 sayfa. Hicri 1274 yılı. 90 tl.

16. Risâletü fi zikri ismül latîf. 19 sayfadır. Hasan Şarifi. 7 tl.

17. Ennefehâtul kudsiyye alel esmâ-il idrisiyye. Osman Ettahriri. 82 sayfa. Hicri 1134 yılı. 30 tl.

18. Kitâbu şifâuz zamân bi sirri kalbil kurân. Seyyidi Eşşeyh demnehuri. 98 sayfa. Hicri 1295 yılı. 35 tl.

19. Şerhi esmâ-illâhil hüsnâ. Cemaleddin Tebrizi. 37 sayfa. Hicri 1293 yılı. 10 tl.

20. Mecmûun fevâid. Mustafa bin Osman 90 sayfa. Hicri 1045 yılı. 30 tl.

21. Kenzul ihtisas fî ma'rifeti ilmul havas. Ali Celdeki. 351 sayfa. Hicri 1180 yılı.100 tl.

22. Fevâidur rûhâniye ve futuhâtil ilâhiye. Ahmed Mustafa Ali. 305 sayfa 95 tl.

23. Câmiul havas esrârul kurân. Ali bin Ahmed Elkureşi. 326 sayfa Hicri 1109 yılı. 95 tl.

24. Eddurrun nazîm fî havassul kurânil kerim. Kadi Ebi Bekir Elğassani. 320 sayfa. Hicri 936 yılı. 95 tl.

25. Havassul kurânil mecid. 302 sayfa. 95 tl.

26. Havassul kurân. İmam Temimi 78 sayfa 30 tl.

27. Risaletu ebubekir. Muhammed bin zekeriyya errazi. 26 sayfa. Hicri 1350 yılı. 10 tl.

28. Kitabu rekâikul hakâik fî hesâbı derece ved dekâik. Muhammed Sebtullah. 47 sayfa. Hicri 1280 yılı.15 tl.

29. Kitâbuz zahîretu fî ilmul hayreti. Eşşeyh Ahmed Elhamadavi 19 sayfa 7 tl.

30. Da’vetu haruni reşidi. Abdurrahman el Hazami. 23 sayfa. 10 tl.

31. Elhavassul hamseh. Muhammed Eddımışki 53 sayfa 15 tl.

32. Rûhâniyyetu eyyâmu seba'. 416 sayfa. 130 tl

33. Kitâbu fil hurûf vel esmâ. Muhammed Elmasun 480 sayfa 150 tl.

34. Şemsul âfâk fî ilmul hurûfi vel evfâk. Bin Ahmed Elhanefi 344 sayfa. 100 tl.

35. Nûrul mukl fil ebvâbur rûhâniye. Mansur Elhallac. 300 sayfa Hicri 1021 yılı. 95 tl.

36. Elesrârul sûfiyye vel kunûzul hafiye. Şeyh Muhammed Beşir 424 sayfa 125 tl.

37. Elmumta’ fil harf vet talâsim. Haci bin Cemal 52 sayfa 15 tl.

38. Kitâbul behiyyetu fil evfâkul adediyyetu. Nasir Elhurişi 38 sayfa 10 tl.

39. Aksâmu rûhâniyyetul cemil. 90 sayfa 30 tl.

40. Kitâbul fevâid. Seyyid Abdulkadir Elmunker 111 sayfa. 40 tl.

41. Kitâbu defâyinul zeheb. Hasan Başa İbrahim Bin Trablusi 84 sayfa. 30 tl.

42. Havassul kebîr. Cabir bin Hayyan 269 sayfa 85 tl.

43. Kitâbu câmiul havas. Cabir bin Hayyan. Hicri 1099 yılı. 359 sayfa. 110 tl.

44. Esrârul hurûf. 238 sayfadır. Hicri 1340 yılı. 75 tl.

45. Elhâtemetul burhâniyye 232 sayfa 75 tl.

46. Elmustetâbül mensûh fî ilmir ruhânî. Şeyh Ali Zeyril Kusayri. Hicri 1218 yılı. 208 sayfadır. 70 tl.

47 Elhafiyyetul harfiyye. Eflatun ve eristetalis. 60 sayfa. 25 tl.

48. İğâsetul levhân fî teshîru emlâki vel cân. Süleyman bin Davud Ali 82 sayfa. 25 tl.

49. Gâyetul hakîm. Şeyh Mecrîti 30 sayfa 75 tl.

50. Elhavassul hamseh. Muhammed Eddımışki 53 sayfa 15 tl.

51. Kitâbu cevâhirul menâfiu ummân. 84 sayfa 30 tl.

52. Acaibul mahlukat ve ğarâibul mevcudât. Abdullah Kazvini. 599 sayfa. Hicri 1184 yılı. 190 tl.

53.Akâmul mercân fî ahkâmul cân. Muhammed bin Abdullah Eşşibli. 300 sayfa. Hicri 1233 yılı. 90 tl.

54. Ulûmu rûhâniyye. İbni verdi. 269 sayfa 80 tl.

55. Seferi Âdem. Ömer Lutfi. 261 sayfa Hicri 1334 yılı. 80 tl.

56. Mecmuatu tahtavi. Şeyh Tahtavi. 198 sayfa. 65 tl.

57. Kenzul esrâr ve hayretul ebrâr. Eba Abdullah Mervan bin Behram 119 sayfa 45 tl.

58. Kitabul endûs. Şeyh Muhammed Merzuki. 121 sayfa. 45 tl.

59. Kitabu menâfiul hayavân. İbni Bahteşeyu'. 115 sayfa. Hicri 874 yılı. 50 tl.

60 Kabsul envâr ve câmiul esrâr. Ahmed bin Muhammed Ennedrevi. 128 sayfa 45 tl.

61. Delâili mezâmiri davud. Abdul Daimul Burhani. 55 sayfadır. 20 tl.

62. Kitabul fevâid ves salâti vel avâid. Ömer bin Ahmed. 440 sayfadır.135 tl.

63. Essirâcul vehhâc fî ilmur rûhânî. Abdullah Helal Babili. 391 sayfa. 120 tl.

64. Kitâbu sirâcul evfâk fî ilmul evfâk. Nasır bin esseyyid ebi Nebhan el Hurusi. 412 sayfa. 125 tl.

65. Kitâbu mahyil enkâr ve hâdiyyul hayrân. Muhammed bin Muhammed Mesud. 317 sayfa 100 tl.

66. Keşful esrârur rabbâniye fî şerhi lemmeatun nûrâniye. Abdurrahman Bistami. 298 sayfa 90 tl.

67 Bistâmi. Abdurrahman Bistami. 36 sayfa. 20 tl.

68. Kitabud durrin munzam fil esrârul a'zam. 22 sayfa 10 tl.

69. Kitâbu sirril esrâr. Eflatun ve eristetalis. 99 sayfa. 40 tl.

70. Muteatul ahbâb fî ilmur rûhânî. Mağribi. 51 sayfa. 20 tl.

71. Essihrul kadîm. 55 sayfa. 20 tl.

72. Cevâhirul ahbâr fî hazâini sirril esrâr. 345 sayfadır. 110 tl.

73. Hicâbu ummi musâ. Elhac Muhammed Essesani. 2 cilt olup, 304 sayfadır. 95 tl.

74. İlmul esrâr. Ebi Nebhan 293 sayfa. 90 tl.

75. Zehebul ibrîz fî ilmir ruhâni. Abdullatif Muhammed. 261 sayfadır. Hicri 931 yılı.85 tl.

76. Hidâyetul ahyâr ilâ menâhicul esrâr. Ebil Munzer Abdullah bin Humud 204 sayfa. 65 tl.

77. Esmâ-i tahâtili seba. 60 sayfa 20 tl.

78. Essihrul iblis. Abdurrahman Elmerakişi 61 sayfa 20 tl.

79. Kitâbu bast ve teksîr. 27 sayfa. 10 tl.

80. Bastıl hurûf. 59 sayfa 20 tl.

81. Da'vetu Besmeleh ve havassihâ. 29 sayfa. 10 tl.

82. Erravzatuz zehrâ. Seyyid Muhammed Sebai 252 sayfa 70 tl.

83. Eşşamil fil bahril kamil. 217 sayfa 65 tl.

84. Kitâbu tâcul mulûk. Şeyh Muhammed binil Haccıl Kebir. 193 sayfadır.60 tl.

85. Eddurrun munzam fis sirril a'zam. Ebu salim muhammed bin talha erraci. 184 sayfa. 60 tl.

86. Mefâtihul meğâlîk. Kemaleddin Muhammed ebi İbrahim. 177 sayfa Hicri 1225 yılı. 55 tl.

87. Ercûzetul havassul mücerrebe. Ebi Ali İbni Sina. 18 sayfa 5 tl.

88. Risâletu ilmu simyâ. Ebi Ali Bin İbni Sina. 32 sayfa 15 tl.

89. Da'vetu ehem sakak hala'yas ve ismullahil a'zam. Muhammed Salih el Besa-i 32 sayfa. 10 tl.

90. Menâfiul Kurânil azîm. İmam Ca’feri Sadık. 26 sayfa 7 ytl.

91. Fedâili Ayetel kursi. 40 sayfa. 15 tl.

92. Emâkinul kunûz. Seyidi Ubud bin Abdulkuddus. 216 sayfa. 70 tl.

93. Mecmûatur reşidî. Muhammed Reşidil Gürci el Hanefi. 200 sayfadır. Hicri 1185 yılı.65 tl.

94. Kitâbu havassul ahcâr. Ahmed bin Yusuf 171 sayfa 55 tl.

95 Sihrul meğâribetul azîm. Muhammed Essusil mağribi. 160 sayfa 50 tl

96. Kitâbu esrârul mucerrebe. 153 sayfa. 50 tl.

97. Telmîzul iskender. Muhammed Esseyni.124 sayfadır. 250 tl.

98. Envârul afâk alâ unvânül sirril evfâk. Seyidi Muhammed Abdurrahman Elabtinasi. 144 sayfa. 50 tl.

99. Eddurrus semin li şerhid devril a'lâ. Muhammed Mahmud bin Ali Eddamuni. 130 sayfa. 45 tl.

100. Hârût ve mârût. Rahib Kıbtavil Essudani. 165 sayfadır. 45 tl.

101. Da'vetu sûretud duhâ. 35 sayfadır. 10 tl

102. Şemsul meâruf ve latâiful avârif. Ahmed bin Ali el Buni 642 sayfa 175 tl.

103 Şemsul meariful kübra. Ahmed bin Ali el Buni. 378 sayfa. Hicri 622 yılı. 110 tl.

104 Şemsul meâriful suğrâ. Ahmed bin Ali el Buni. 115 sayfadır. Hicri 622 yılı. 40 tl.

105. Şemsi suğrâ. Ahmed bin Ali el Buni. 133 sayfadır. Hicri 622 yılı. 45 tl.

106. Talikatul bûni. Ahmed bin Ali el Buni 412 sayfa 125 tl.

107. Sirril evfak. Ahmed bin Ali el Buni. 276 sayfadır. Hicri 622 yılı. 85 tl.

108. Şerhi havassı celcelûtiyye. Ahmed bin Ali el Buni. 17 sayfadır. Hicri 622 yılı. 10 tl.

109. Sahîfetul evfâk. Ahmed bin Ali el Buni. 7 sayfadır. Hicri 622 yılı. 5 tl.

110. Kitâbul hurûf ve mecmûun fevâid. Ahmed bin Ali el Buni. 211 sayfadır. Hicri 622 yılı. 70 tl.

111. Âlemil hurûf. Ahmed bin Ali el Buni. 118 sayfadır. Hicri 622 yılı. 45 tl.

112. Lemmaatun nûrâniye. Ahmed bin Ali el Buni. 128 sayfa 40 tl.

113. Menâfiul kurânil azîm. Ahmed bin Ali el Buni. 77 sayfadır. Hicri 622 yılı. 30 tl.

114. Havassi hurûf vel eşkâlihâ ve fevâidu mucerreb. Ahmed bin Ali el Buni. 94 sayfa 30 tl.

115. Ğayâtul Ğâyât. Ahmed bin Ali Elbuni 67 sayfa. 25 tl.

116. Sirril kerîm. Ahmed bin Ali el Buni. 45 sayfa 20 tl.

117. Kâbidul ervâh. Ahmed bin Ali el Buni. 124 sayfa 40 tl

118. Havassi Ayetel kursi. Ahmed bin Ali el Buni. 35 sayfadır. Hicri 622 yılı. 10 tl.

119. Havassi besmele. Ahmed bin Ali el Buni. 12 sayfadır. Hicri 622 yılı. 5 tl.

120. Fevâidun nefsiyye. Ahmed bin Ali Elbuni 46 sayfa 15 tl.

121. Rûhâniyyeh. Ahmed bin Ali el Buni. 48 sayfadır. Hicri 622 yılı. 15 tl.

122. Usûlül evfâk. Muhyiddin Arabi. 792 sayfadır. 250 tl.

123. Risâletu fil cifr. Muhyiddin ibni Arabi 32 sayfa. 15 tl.

124. Cedâvilu istihrâcı fâl. Muhyiddin ibni Arabi 27sayfa. 10 tl.

125. Manzumeti keşfur rân. Muhyiddin ibni Arabi 30 sayfa. 10 tl.

126. Miratul meâni. Muhyiddin ibni Arabi 35 sayfa. 10 tl.

127. Havassı Kurân. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 405 sayfadır. Hicri 505 yılı 130 tl.

128. Elğazâli kebîr. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 298 sayfadır. Hicri 505 yılı. 90 tl.

129. Risâletu tasriful vefk. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali 17 sayfa 5 tl.

130. Şerhi ğazali. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 21 sayfadır. Hicri 505 yılı 7 tl.

131. Kitabur rûhâni. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali 274 sayfa 75 tl.

132. Fevâidul Besmele. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 140 sayfadır. Hicri 505 yılı. 45 tl.

133. Cunnetul esmâ. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 45 sayfa 15 tl.

134. Câmiul esrâr. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 46 sayfa. 15 tl.

135. Mucerrebâtu ğazâli. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 100 sayfa. 35 tl.

136. Essirril masûn vel cevherul meknûn. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 67 sayfadır. 30 tl.

137. Elevfak. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 126 sayfadır. 35 tl.

138. Mücerrebât. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 92 sayfadır. 30 tl.

139. Şerhu Hâtemi Ebî Hamîd. İmam Ebu Abdullah Muhammed Ğazali. 30 sayfadır. 15 tl.

140. Tâcul mulûk ve meniyyetul mâliki vel memlûk. İbnil hac Tilmisani 266 sayfadır. 737 yılı. 85 tl.

141. Kenzul muazzimîn. İbnil hac Tilmisanil Mağribi. 202 sayfadır. Hicri 737 yılı. 65 tl.

142 Şumûsul envâr ve kunûzül esrâr. İbnil hac Tilmisanil Mağribi. 130 sayfadır. Hicri 737 yılı. 40 tl.

143. Kitâbul mefkûd. İbnil hac Tilmisanil Mağribi 126 sayfa Hicri 737 yılı. 40 tl.

144. Bulûğul kast vel mennâ fi esmâ-illâhul husnâ. . İbnil hac Tilmisanil Mağribi. 122 sayfa 40 tl.

145. Divâni afâritil seba. İbnil hac Tilmisanil Mağribi. 22 sayfadır. Hicri 737 yılı. 10 tl.

146. Mucerrebât İbnil hac tilmisanil mağribi 107 sayfa 40 tl.

147. Likittil mercân fî ahbârul cân. Celaleddin Suyut. 117 sayfa. 40 tl.

148. Kitâbu davet vel ezkâr. Celaleddin Suyuti 37 sayfa. 15 tl.

149. Havassı sûretul İhlâs. Celaleddin suyuti 27 sayfa. 10 tl.

150. Risâletu ma'rifeti ismullâhil a'zam. Celaleddin Suyuti. 6 sayfa. 2 tl.

151. Elezkârul aliyye vel esrârul şâzeliyye. Ebul Hasan Eşşazeli. 167 sayfa. 50 tl.

152. Havassi hasbunallâhi ve ni'mel vekîl. Ebul Hasan Eşşazeli. 73 sayfa. 25 tl.

153. Dâiretu seyyidî. Ebul Hasan Eşşazeli 23 sayfa. Hicri 1215 yılı. 10 tl.


REMİL CİFİR ZAYİRCE VE TENCİM KİTAPLARI

154. Risâletu fi ilmur remil. Muhammed bin Muhammed el Hamadani. 218 sayfadır. 75 tl.

155. Elistisârebetul remliyye. İbni Hasan Elmuhallis 62 sayfa. 20 tl.

156. Kitabu fî ahkâmi mîzânur remil. Ebu Bekir bin Mustafa 136 sayfa Hicri 901 yılı 40 tl.

157. Nefehâtul esrâr fî ilmur remil. Seyyid Muhammed Bakir. 119 sayfa. Hicri 1359 yılı 35 tl.

158. Ziyâdetul fadli fî ilmul remil. 37 sayfa. 15 tl.

159. İlmir remil. Mağribi. 48 sayfa 15 tl.

160. İlmur remil. 78 sayfa 25 tl.

161. Kitâbu fî ilmur remil 37 sayfa.15 tl.

162. Elusûlu ve husûlu fî ilmur remil. 48 sayfa. 15 tl.

163. Karatu fi ilmur remil. 28 sayfa. 10 tl.

164. Mecmuun fî ilmur remil. 67 sayfa. 20 tl.

165. Seceretul musemmeratul li tesyirul noktatul mutebereh. 86 sayfa. 25 tl.

166.Miftâhul makâsidil cifril harfî. Ahmed bin Muhammed İlyas. 350 sayfa. Hicri 609 yılı. 200 tl.

167. Kitâbül cifril câmi' ven nûrul lâmi'. Emirel mü'minin Ali bin Ebu Talib. 145 sayfadır. 50 tl.

168. Keşfus sâtı' fî hallil cifril câmi' Muhsin Ali el Gaffarul Dimeşki 123 sayfa. 45 tl.

169. Kevâkibul durriyye fî usûlul cifriyyeh. Sahibul Huseyni vel cemal. 58 sayfa 20 tl.

170. Elkeşful a'mâlul cifr. Cafer bin Mansur Elyemeni. 36 sayfa 15 tl.

171. Lemmaatul envârul seniyyetü fî hallil rumûz. Şeyh Abdurrahman el Mevkit. 41 sayfa. 15 tl.

172. Cifri tarîk. 16 sayfa. 5 tl.

173. Risâleti fî ilmul cifr. Şeyh Muhammed Kadi. Hicri 1306 yılı. 156 sayfa 50 tl.

174. Kitabu cifri danyal 40 sayfa. 15 tl.

175. İlmu cifir. 225 sayfa. 130 tl.

176.Elmeâric fî ilmuz zeyâric. Hüseyin Muhammed Elbehlivan 432 sayfa. 225 tl.

177. Zâyirce. 325 sayfa 200 tl.

178. İlmu zeyâric. Ebil Abbas Elsebti. 53 sayfa. 20 tl.

179. Risâletu fiz zâyirce. 16 sayfa. 5 tl.

180. Kitâbu zâyirce. 44 sayfadır. 15 tl.

181. Kitâbu bulhânul müştemilu alâ mevâlid. Ebi Ma'şer Elbelhi 365 sayfa.225 tl.

182 Sûrul kevâkib. Abdurrahman Essufi.377 sayfa. 200 tl.

183. Medhalul ahkâmun nucmiyyetu fil ebvâb. Lemeceddin Eddimyati. 301 sayfa 100 tl.

184. Fi ilmul adedi vel vefk. 589 sayfa. 225 tl.

185. Ahkâmul feydul amîm. Süleyman Feleki Osmani 302 sayfa 100 tl.

186. Risâletu fî ilmu ahkâmun nucûm. Mustafa bin Muhammed Lerhavi. 23 sayfa 7 tl..

187. Kitâbun netâicil tecrubiyye fî mukaddimâtil felekiyye. Ahmed bin Temirbay el Hanefi 78 sayfa. 25 tl.

188. Tuhfetul muridin bi şerhi vesiletul mubtediîn. Ali Meyaş eş Şafi. 90 sayfa. Hicri 1299 yılı. 30 tl.

189. Kitâbu maknu'. Şeyh Ahmed İbrahim 47 sayfa. 20 tl.

190.Ahkâmuş şa’ral yemâniyye. Hurmus Elharamiseh. 28 sayfa. 10 tl.

191. Akâlîmu sebatu zâtis sûr. Ahmed Simavi. İraki 88 sayfa. 20 tl.

192. Ezzîci me'mûni. Ebi Mansur. 210 sayfa. 75 tl.

193. Sirril mektum lil eyyâm. Fahreddin Razi 199 sayfa. 60 tl.

194. Talâsimul kevâkibul sâbiteh.. Muhammed bin Ebubekr. 183 sayfadır. Hicri 1104 yılı. 55 tl.

195. Kitâbul mumta' fi şerhil maknu'. Ahmed bin Davud Essusi. 118 sayfadır. Hicri 1281 yılı. 40 tl.

196. Kitâbu ahkâmid derece lil mevâlid. Beni Musa. 134 sayfa. 45 tl.

197. Muhtasarı ebû mağ'şer. Ali ibni Muhammed Belhi. 23 sayfa. 7 tl.

198. İktirânâtul kevâkib. Ali ibni Muhammed Belhi. 33 sayfa. 10 tl.

199. Medhali fi ahkamün nücüm. Ali ibni Muhammed Belhi. 36 sayfa. 10 tl.

200. Ahkâmuz zerkâvî. Ahmed Musa Zerkavi 27 sayfa 7 tl.

201. Kitabu mevâkîtul burûc. 36 sayfa. 7 tl.

202. Ellemmeatu fi hallil kevâkibu seba'. 128 sayfa. 40 tl.

203. Metnil la'metu fi hallil kevâkibus seyyâretil seba. Şihabeddin Ahmed el Kümi. 104 sayfa. 35 tl.

204. Kitâbun nucûmiyye. Sehl Bin Beşir. 110 sayfa. 40 tl.


ARAPÇA MATBU KİTAPLAR

1. Mecmuâtul Ahzab. Ahmed Gümüşhanevi. üç cilt olup, toplam 1876 sayfa. Hicri 1311 yılı. 80 tl.

2. Eddurrun menzûm ve hulâsetis sirril mektûm. Muhammed bin Muhammed Felati 704 sayfa. 125 tl.

3 Câmiul fevâid fî esrârul makâsid. Habib Bin Musa Erriza Elefşaril Necefi. Hicri 1402 yılı. 300 sayfa. 60 tl.

4. Elumul ğaribeh. Erriza Elefşaril Necefi. Hicri 1402 yılı. 264 sayfa. 50 tl.

5. Kavâidul a'dâd vel hurûfi fî fethul a'mâlul makâsid. Erriza Elefşaril Necefi. 159 sayfa. 40 tl.

6. Feydur rabbânî fî ilmur rûhânî. Ahmed el Cezayir Hımdani. 55 sayfa. 20 ytl.

7. Cevherul ğâlî fî havassı meselesi ğazâlî. Yusuf Muhammed Elavğanistani. 68 sayfa 20 tl.

8. Sihrul ebyad. Şeyh Mahmut Ebil Mevahibul Halveti. 64 sayfa. 20 tl.

9. Mefâtihul kunûz fî hallit talâsimu ver rumûz. Şeyh Mahmud Ebil Mevahibul Halveti 79 sayfa 25 tl.

10. Uyunel hakaik. Necruzi Şah Simavi. 48 sayfa. 15 tl.

11. Kâhirul ervâh. Eşşeyhur ruhani Fahreddin Tahir Cebr Halaviyyu 622 sayfa. 130 tl.

12. Esrârul mektûm fî esrârul mahzûn. Musa bin Yahya. 277 sayfa. 70 tl.

13. Errahmetu fit tibbi vel hikmeh. Celaleddin Abdurrahman Suyuti. 296 sayfadır. Hicri 911 yılı. 75 tl.

14. Kenzul medfûn vel felekul mescûn. Celaleddin Abdurrahman Suyuti. 292 sayfadır. Hicri 911 yılı. 75 tl.

15. Havassul kurân fî ilâci ibâdirrahmân. Muhammed Sami Muhammed Ahmed. 275 sayfadır. 75 tl.

16. Elesrârul ilâhiye fil fevâidu vel ebvâbir ruhâniyye. Ahmed Efadıl. 24 sayfadır. 10 tl.

17 Hîbetul mennân fi teshîru mulûkul cân. Hakim Hürmüs el Haramiseh. 32 sayfadır. 10 tl.

18. Elbehcetul lemmâatu fî teshîru mulûkil cin. Esseyyid Ali bin Muhammed Elmağribi 32 sayfa 10

19. Ennetâ-ici fî kadâ-i havâic. Muhammed Essebai 25 sayfa 5 tl.

20. Kitâbus sirril me’lûf. Yusuf Avganistani 48 sayfa. 10 tl.

21. Medînetut talâsim. Esseyyid Muhammed Hasan Sadık. 418 sayfa 90 tl.

22. Hazînetul esrâr. Seyyid Muhammed Nazilli. 224 sayfa Hicri 1286 yılı. 55 tl.

23. Kenzul huseyîn. Ahmed Huseyin Remmal bin Mevlud. 223 sayfa. 55 tl.

24. Elcâmiul ebvâbul mehabbeh. Muhammed bin rabiatul kufi. 257 sayfa. 65 tl.

25. Sihruş şeytân ve afâritul cân. Muhammed Sami Muhammed Ahmed 168 sayfa. 45 tl.

26. Elkarîni ver riyâziyyâtur rûhâniyyeh. Muhammed Sami Muhammed Ahmed 117 sayfa. 45 tl.

27. Kitâbu behcetus samiîn. Elhakimul Mahiris Sahiriş Şehir. 48 sayfadır. 20 tl.

28. Kitâbul kevâkibul lemmâah. Seyyidi Abdullah el Meğariviri. 48 sayfadır. 20 tl

29. Kavlul mubîn fi havassı daveti sûreti Yâsîn. Ramazan Muhammed Abdullatif. 77 sayfa. 25 tl.

30. Essirril celîl. Seyyidi Ebil Hasan eş Şazeli. 62 sayfa. 20 tl.

31. Elhirzi ve hirz. Muhammed İbrahim. 559 sayfa 125 tl.

32. Esmâillâhul husnâ asâruhâ ve esrâruhâ. Muhammed Bekir İsmail. 405 sayfa. 90 tl.

33. Acaibul mahlukat. Mahmud kazvini. 402 sayfa. 90 tl.

34. Mefâtihul ğayb. Mahmud Kazvini 229 sayfa. 55 tl.

35. Kitâbul ecnâs. Asaf Bin Berhiya 200 sayfa 50 tl.

36. Essirril mazrûf fî ilmü bastil hurûf. Şeyh Muhammed eş Şafi-ıl halvetil Hanefi. 32 sayfadır. 10 tl.

37. Elvâhul cevâhir. Hakimul Eflatun 32 sayfa 10 tl.

38. Fethur rahmân fîmâ yuhtâcu ileyhi kulli insân. Ahmed et Teşyîtî 94 sayfa. 30 tl.

39. Elinâyeti rabbâniye fi muşâhedetul ervâhır ruhâniyye. Yusuf Muhammed. 82 sayfa. Hicri 1331 30 tl.

40. Kitâbul kenzul medfûn. Hakim Zemane. 32 sayfadır. 15 yl.

41. Şifâur rabbâni fî tibbur rûhânî. 448 sayfa.95 tl.

42 İksîrud da’vât. Muhammed bin Abbas ezzahiri. 447 sayfa. 95 tl.

43. Kitâbu ibnul haccıl kebiril mağribi.Şeyh Muhammed haccıl kebiril mağribi. 463 sayfa 95 tl.

44-Kitâbu Tâcul Mulûk.. Şeyh Muhammed Haccıl Kebiril mağribi. 179 sayfa

45. Hazanâtul mağribi. İbnil hac Tilmisanil Mağribi. Hicri 737 yılı. 729 sayfadır. 150 tl.

46.. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. İbnil hac Tilmisanil Mağribi. Hicri 737 yılı. 160 sayfadır. (Bas. kitap)

47. Şifâüz zamân bi sirri kalbül kurân. Şeyh Ahmed ed Demnehuri 64 sayfa. 20 tl.

48. İğâsetul lehfân li teshîrul emlâkil vel cân. Seyidi Abdulfettah Şa'rani 57 sayfa. 20 tl.

49. Ettâbutul cin. Li Ebil Cin 21 sayfa 5 tl.

50. Elmu’siratul hafiye fil ulûmur rûhâniye. Muh Ahmed Mustafa. 48 sayfa 15 tl.

51. Kitâbu risaletu rûhâniyyât. Şeyh atiyye abdulmecid. 1572 sayfa

52. Sehemus sâibu fî tenkiyetul ulûmur rûhâniyyeh. Şeyh atiyye abdulmecid. İki cilt olup, 1099 sayfadır

53. Kitâbul emlâk fil aksâm ved da'vât. Şeyh atiyye abdulmecid. 629 sayfa

54. Essehemus sânibi fî ulûmur rûhâniyyeh. Şeyh atiyye abdulmecid. 454 sayfa

55. Kitabu esrârul hafâyât fî ilmur rûhâniyyât. Şeyh atiyye abdulmecid 297 sayfa

56. Kitâbul evrâdus sûfiyye evvel tarîkur rûhâniyye. Şeyh atiyye abdulmecid. 274 sayfa

57. Elesrârur rabbâniyye fî fevâidur rûhâniyyeh. Şeyh atiyye abdulmecid. 245 sayfa. 1. cüz

58. Essirrul mastûr fî hurûfun nûr. İbrahim ebu Halil. 31 sayfa 10 tl.

59. Essihrul muhtâr: Şeyh Cibril ruhani. 92 sayfa. 25 tl.

60. Ravzatüs sündüsiyye fî esmâ idrisiyye. Muhammed Ettunusi. 66 sayfa 15 tl.

61. Hayâtul hayavân. Kemaleddin Demiri. 1101 sayfa. 225 tl.

62. Akâmurul mercân fî ğarâibul ahbâru cân. Muhammed bin Abdullah eş Şebli. 769 sayfa. 160 tl

63. Ettuhful cevheriyye. Mahmut Nessar. 544 sayfa 110 tl.

64. Cevherul kuşûf fî sirril hurûf. Mahmud Nessar. 2 cilt olup, 318 sayfadır.70 tl.

65. Elesrârul kevniyye. Mahmud Nessar. 2 cilt olup, toplam 244 sayfa164 55 tl.

66. Sârimul battâr. Vahid bin Abdüsselâm. 127 sayfadır. 35 tl.

67. Mezâmiru dâvûd. Yusuf Davud. 130 sayfa 35 tl.

68 Ğâyetul hakîm. Hakimul hazik Ebi Mücriti Endülisi. 128 sayfa 30 tl.

69. Avnül ülemâ-is salihîn. Elhac Yakub Abdullah el Uluri. 127 sayfa. 30 tl.

70. Eddurrun nazım fi havassi kurânil azîm. İmam Yafi 109 sayfa. 30 tl.

71. Külliyâtu mecmaid da’vâtil kebir: İbni İğiyaseddin muh. Abdulmuttalib Elalai. 454 sayfa. 100 tl.

72. Eddurrul meskûb fî esrârul ğuyub. Mahmud Ettuhi Abdulbasit. 197 sayfa. 45 tl.

73. Âlemul cin veş şeyâtîn. Süleyman Askar 192 sayfa

74. Fethul melikil mecîd. Şeyh Ahmed Deyrabi. Hicri 1326 yılı. 176 sayfadır. Bu eserin haşiyesinde Mücerrebat isimli bir eser daha olup, müellifi Yusuf Sunisi dir. 40 tl.

75. Mecmuatu amaliyyât ve mucerrebâtu gazâli kebîr. İbrahim Muhammed Abid. 169 sayfa 45 tl.

76. Âlemul ervâh. Esseyyid Ali Salih Suyuti. 167 sayfadır.40tl.

77. Elcevâhirul lemmâah fi istihdâri mulûkil cin. Ebu Hayyullahul merzuki. 143 sayfadır. 30 tl.

78. İlmul hurûf li samur hindî. Salih bin Yahya el Mağribul Merakeşi. 160 sayfa. 45 tl.

79. Kenzuz zehebul kubrâ. Hacı Salih Ulvan. 152 sayfa. 35 tl.

80. Mucerrebâtu ibni sinâ er rûhâniyyeh. Ali İbni Sina. 125 sayfa. 30 tl.

81. Kitâbu acâibus simyâ. Ali ibni Sina. 110 sayfa.30 tl.

82. Mecmûatu ibni sinâ el kubrâ fil ulûmur ruhâniyye. Ali ibni Sina. 80 sayfadır.20 tl.

83. Mecmuâtu mücerrebâti ibni sînâ elkübrâ. Ali ibni Sina. 32 sayfadır. 15 tl.

84. Şerhi Esmâ-ül Hüsnâ. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 208 sayfadır. Hicri 505 yılı. 45 tl.

85. Kitâbu tibbir rûhâni. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 151 sayfa. Hicri 505 yılı. 35 tl.

86. Mahzenul evfâk. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 135 sayfa. Hicri 505 yılı. 35 tl.

87. Havassul Kurân. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 100 sayfa. Hicri 505 yılı. 30 tl.

88. Ettibbur rûhâni lil cismil insâni fî ilmul harf. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 79 sayfa. Hicri 505 yılı. 20 tl.

89. Zehebul ibriz. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 68 sayfa. Hicri 505 yılı. 20 tl.

90. Feydul mütevâli fi şerhi mesellesi ğazâli. Ebu Muhammed Ğazali. 62 sayfa. Hicri 505 yılı. 20 tl.

91. Mecmûun latîf. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 60 sayfa. Hicri 505 yılı. 20 tl.

92. Elevfâk. İmam Ebu Muhammed Ğazali. 56 sayfadır. Hicri 505 yılı. 20 tl.

93. Elkibrîtül ahmar. Muhyiddin ibni Arabi. 221 sayfadır. 55 tl.

94. Mucerrebi ibni Arabî. Muhyiddin ibni Arabi. 165 sayfa. 40 tl.

95. Tûrul ağlâ. Muhyiddin ibni Arabi. 158 sayfadır.40 tl.

96. Cifrul câmiul kebir. Muhyiddin ibni Arabi. 166 sayfadır. 40 tl.

97. Şekkul ceyb. Muhyiddin Arabi 99 sayfa 25 ytl.

98. Mecmûatu sâatul haber. Muhyiddin bin Arabi. 80 sayfadır. 25 tl.

99. Şemsül meârifül Kübrâ. Ahmed bin Ali Elbuni 4 cüz olup toplam 534 sayfadır. Hicri 622 yılı. 80 tl.

100. Menbeu usûlül hikmeh. Ahmed bin Ali Elbuni 365 sayfadır. Hicri 622 yılı.75 tl.

101 Şemsül meârifil sağîr. Ahmed bin Ali Elbuni. 112 sayfadır. Hicri 622 yılı. 35 tl.

102. Sihrul uşşâk fî celbul müştâk. Ahmed bin Ali el Buni. Hicri 622 yılı. 96 sayfadır. 35 tl.

103. Ellu'lu vel mercân fi teshîri mulûkil cân. Ahmed bin Ali el Buni. Hicri 622 yılı. 64 sayfadır. 20 tl.

104. Elâlemul ervâh. Seyyidul Huseyni. 159 sayfa. 35 tl.

105. Elâyâtul kurân fî ilâcus sihru vel cân. Seyyidul Hüseyni. 35 tl.

106. Elesrârul hâfiyyetü fî ulûmur rûhâniyyeh. Seyyidül Hüseyni 143 sayfa 35 tl.

107. Essihrul hunûd. Seyyidul Hüseyni. 140 sayfa.35 tl.

108. Essihrul ahmer vel kibritül efhar. Seyyidül Hüseyni 140 sayfa 35 tl.

109. Sihrus sûdan ve teshirul cân. Seyyidül Hüseyni 139 sayfa 35 tl.

110. Essihru vel cân. Seyyidül Hüseyni 121 sayfa 35 tl.

111. Essihrul azîm fi ilâcul meshûrul akîm. Seyyidül Hüseyni 112 sayfa 35 tl.

112. Essihrul rahîb fî celbül habîb. Seyyidül Hüseyni 101 sayfa 35 tl.

113. Elbidâye ven nihâye. Abdulfettah Tuhi. 2 cilt olup. 586 sayfadır. 120 yl.

114. Ennecâh fî ulûmun nûr. Abdulfettah Tuhi. 2 cilt olup. 528 sayfadır. 115 tl.

115. Sihri Hârût ve Mârût. Abdulfettah Tuhi. 3 cilt olup, toplam 480 sayfadır. 100 tl.

116. Sihrul acîb fi celbil habîb. Abdulfettah Tuhi. üç cüz ve toplam 471 sayfadır. 100 tl.

117. Essihrul azîm. Abdulfettah Tuhi. 303 sayfadır. 90 tl.

118. Menbeu usûlür remil. Abdulfettah Tuhi. 251 sayfadır. 80 tl.

119. İsmullâhul a'zam. Abdulfettah Tuhi. 238 sayfadır. 75 tl.

120. Kulli mâ kâne beynel insi vel cân. Abdulfettah Tuhi 269 sayfa 95 tl.

121. Sihril kuhhân fi hudurul cân. Abdulfettah Tuhi. 160 sayfadır. 40 tl.

122. Elafârit vel cin. Abdulfettah Tuhi. 208 sayfa. 60 tl.

123. Tâcul mulûk. Abdulfettah Tuhi. 188 sayfadır. 50 tl.

124. Mürşidül insân ilâ rü'yetül cân. Abdulfettah Tuhi. 184 sayfadır.50 tl.

125. Ennûrur rabbâni fî ilmir ruhâni. Abdulfettah Tuhi. 176 sayfadır. 50 tl.

126. İğâsetul mazlûm fî keşfi esrârul ulûm. Abdulfettah Tuhi. 175 sayfadır. 50 tl.

127. Hadîsul tûhi meal cân. Abdulfettah Tuhi. 174 sayfadır. 50 tl.

128. Sirril esrâr. Abdulfettah Tuhi 161 sayfa 40tl.

129. Ahkâmul hakîm fî ilmut tencîm. Abdulfettah Tuhi. 159 sayfadır. 40 tl.

130. Şerhüd dümyâtiyye ve fevâidüher rûhâniye. Abdulfettah Tuhi 152 sayfa. 40 tl.

131. Derâsetü fî ilmul verâsetü. Abdulfettah Tuhi. 151 sayfadır. 40 tl.

132. Sihru bârnûh. Abdulfettah Tuhi. 125 sayfadır. 40 tl.

133. Essirrul cebbâr li kulli muhtâr. Abdulfettah Tuhi. 40 tl.

134. Hâtemi Süleymâni vel ilmir ruhâni. Abdulfettah Tuhi. 120 sayfadır. 35 tl.

135. Teshiriş şeyâtin fî visâlil aşikîn. Abdulfettah Tuhi. 160 sayfadır. 40 tl.

136. Delilil hayrân fî tâlial insân. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır. 30 tl.

137. Essihrul ahmar. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır. 35 tl.

138. Essirril mekşûf. Abdulfettah Tuhi. 96 sayfadır. 35 tl.

139. Kudretul hallâk fî ilmil evfâk. Abdulfettah Tuhi. 80 sayfa. 30 tl.

140. Ezzâyircetul hendesiye. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır. 30 tl.

141. Resâilü ibni arabi ve ibni sina. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır. 30 tl.

142. Elkebârit fî ihrâcil afârit. Abdulfettah Tuhi. 72 sayfadır. 30 tl.

143. Sirril kudemâ' fî ilmul kimyâ. Abdulfettah Tuhi. 71 sayfadır. 30 tl.

144. Elbeyan. Abdulfettah Tuhi. 77 sayfa. 30 tl.


DUA KİTAPLARI

145. Kitabu cevâhirul hams. Seyidi Muhammed el Attar. 509 sayfa. 110 tl.

146. Elâ letâfur rabbâniye fî ezkârahur rûhâniye. Abdullah el İsa. 421 sayfa. 100 tl.

147 Tuhfetur radaviyye fi mücerrebatul imâmiyye. Erradur Radaviyye 370 sayfa. 85 tl.

148. Evrâd ve ahzâb. Şeyh Salih ca’feri. 297 sayfa. 70 tl.

149. Edduâ esrâru ve envâr. Abdullatif Saidi. 278 sayfa. 60 tl.

150. Edıyyetul enbiyâ-i ves siddikîn. Adnan Tevfik Yasemin. 259 sayfa 55 tl.

151. Câmiul evrâdul kâdiriyye. 234 sayfa. 50 tl.

152. Hazâini âli Muhammed s.a.v. fil ediyye vel ezkâr vel evrâd. Seyyid muh. Hasan sadık. 236 sayfa. 50 tl.

153. Mücerrebi ulema-i vel arifin. 62 sayfa. 20 tl.


REMİL VE CİFR KİTAPLARI

154. Makâsidur remil. Esseyyid Muhammed Nekiyyi. 187 sayfa. 45 tl.

155. Tezkiretul muhtâr. Şeyh Talib Halil. 149 sayfa. 40 tl.

156. Nefahâtül esrâr fî ilmir remil. Elhac seyyid bin Muhammed 119 sayfa. 30 tl.

157 Futûhâtil ilâhiye fî ma'rifetil kavâidir remliyye. İbrahim İzzet Feleki

158. Mecmûatu erbea resâil. Seyyid Abdunnadir el Huseynil Edhemi 40 sayfa 15 tl.

159. Eddürrün munzam fis sirril a'zam. Şeyh Kemaleddin Ebu Salim. 122 sayfadır. 30 tl.

160. Keşfüs sâtı’ fî hallil cifril câmi’. Muhsin Ali el Gaffarul Dimeşki. 123 sayfadır. 30 tl.

161. Cifril câmi' ven nûrul lâmi'. Ali bin Ebi Talib k.r.v. 34 sayfa. 15 tl.

162. Elcifr. Seyyid Muhammed ebul azaim. 99 sayfa. 25 tl.

163. Kitâbu medhali fî ilmul cifr. İmam ca’feri sadık. 37 sayfa. 15 tl..


FELEK VE TENCİM KİTAPLARI

164. Kitâbu telhisil mecsidi. Ali İbni Sina. 485 sayfa. 100 tl.

165. Keşfül mektûm. Abdullah bin Muhammed bin Abbas. 526 sayfa 110 tl.

166. Ennücûmut tavâli alâ eddürerül levâmi’ İmam Yafi’ 260 sayfa. 70 tl.

167. Kenzul hukemâ. 192 sayfa. 50 tl.

168. Sirril mektûm fî esrârun nucûm.Mirza Muhammed şirazi. 165 sayfa. 40 tl.

169.Kitâbul envâ-i ve menâzilul kamer. Salim Bin Beşir. 160 sayfa. 40 tl.

170. Keşfül esrârul hâfiyyeh. Ömer bin Mesud 134 sayfadır. Hicri 1160 yılı. 35 tl.

171. Ettâli-ıl hadâsiyye lirricâli ven nisâ’ Ebu Ma’şerel Feleki. 102 sayfadır.35 tl.

172. Elmakâlatül âşire min serâiril hikmeh. Hasan ibni Ahmed bin Yakubel Hemedani. 101 sayfadır. 35 tl.

173. Kitabul ilmül felek vet tencim. Gassan Hadi. 93 sayfa. 25 tl.

174. Kitâbu Dâniyâl'un nebiyyu fil ibrâci ves sihir. Ebi Ma'şerel feleki 80 sayfa 20 tl.

175. Kitâbu tefhimul evâili sanâatul tencim. Muhammed bin Ahmed el Biruni 49 sayfa 15 tl.

176. Elkevâkibud durriyyeh. Nasireddin Ömer Beydav. 42 sayfa 10 tl.

177. Sûrul kevâkibul kadimeh. Abdurrahman bin Ömer Razi 26 sayfa 5 tl.


ARAPÇA TIP VE ŞİFALI BİTKİLER KİTAPLARI

1. Elkânun fit tib. İbni Sina. Arapça ve matbu olup, 1161 sayfadır. 225 tl.

2. Tezkeretu Dâvûdel Antaki. Davud bin Ömerül Antaki. 616 sayfadır. Hicri 1008 yılı. Ar. matbu olup, 125 tl.

3. Tibbun nebevi. İbnul kayyim cevziyye. Arabça ve matbu olup, 335 sayfadır. 75 tl.

4.Tûkel himâmeh fit tedâvi bil hicâmeh. Şeyh Ebu Muhammed Ahmed Şehateh. Ar matbu 268 sayfa 60 tl.

5. Teshîlul menâfi'. Abdurrahman bin Ebi Bekril Ezrak. 202 sayfadır. Hicri 890 yılı. Ar. matbu olup, 45 tl.

6. Sirru ilâcus seratân. Mecdi Muhammed eş Şehavi Arapça ve matbu olup, 189 sayfadır. 40 tl.

7. Elibtihâci bi hulâsetül ilâc. Muhammed Unuril Mürşidi. Arapça ve matbu olup, 101 sayfa. 25 tl.

8. Mücerrebâti şeyh Salih. 42 sayfa. 10 tl.

9. Mücerrebâtü büyût fit tibbul mesbût. Asaf bin berhiya. 32 sayfa. 10 tl.

10. Tezkiretul ulul elbâb ve acabil uccab. Davud Elantaki. Arapça ve elyazması olup, 436 sayfadır. 150 tl.

11. Kitabut Tib. Şeyh Fadil bin el Baytar. Arapça ve elyazması olup, 170 sayfadır. 60 tl.

12. Errahmetu fi tibbı vel hikmeh. Ahmed bin Ali el Buni. Arapça v elyazması olup. 88 sayfadır. 30 tl.

13. Kitâbu ercûzetut tibbi ved devâ' İbni Sinâ. Arapça ve elyazması olup, 38 sayfadır. 15 tl.

14. Kitâbuş şifâ. İbni Sina Arapça ve elyazması olup,. 526 sayfadir. 150 tl.


FARSÇA HAVAS KİTAPLARI

1.Miftâhul makâsid. Muhammed bin İlyas. Elyazması olup, 350 sayfadır. 100 tl.

2. Havassı Kurân. Abdul Ali. Elyazması olup, 325 sayfadır. 100 tl.

3. Esrâru talâsim. Elyazması olup, 229 sayfadir. 75 tl.

4. Funûni teshirâti kevâkibi ve teshirâti cin ve ins. Seraceddin Sekaki. Yazma ve 206 sayfa. 847 yılı. 75 tl

5.Hutûmât ve teshirâti cin ve a'mâlu kırtâs ve ulûmu ğaribe. Seracaddin Sekaki. Yazma ve199 sayfa. 65 tl.

6. Tılsımâtı tamtam hindî teshîru ruhâniyyât ve azâimu ciniyân. Elyazması olup, 184 sayfadır. 60 tl.

7. Yetmişiki div. Asaf bin Berhiya. Elyazması olup, 248 sayfadır. Hicri 1263 yılı. 75 tl.

8. Kunhul murâd ve vefkul a’dâd. Elyazması olup, 177 sayfadır. Ali Huseyin. 60 tl.

9. Ediyye ve edviyye. Hacı Mirza Riza Sakazade. Matbu ve 3 cilt olup, toplam 604 sayfadır. 125 tl.

10. Mecmeud deavâtul kebîr. İbnu İyaseddin Muhammed. Matbu olup, 392 sayfadır.75 tl.

11. Kitâbu bahrul meâruf ve şekkul ard. Şeyh Ebul Kasım Şirazi. Matbu olup 347 sayfadır. 75 tl.

12. Kenzul huseyin. Matbu olup, 287 sayfadır. Hicri 1332 yılı. 50 tl.

13. Kenzul İskender. Matbu olup, 232 sayfadır. Hicri 1301 yılı. 50 tl.

14. İlmi cifr. Mahmud atari tebrizi. Matbu olup, 225 sayfadır. Hicri 1399 yılı. 50 tl.

15. İlmi huruf. Matbu olup, 206 sayfadır. Hicri 1302 yılı. 50 tl.

16. Sirril mustetar. Şeyh Baha-i Matbu olup, 213 sayfadır. 50 tl.

17. Ahsenül a’mâlü farisî. Hacı Muhammed Nebi. Matbu ve 2 cilt olup, toplam 204 sayfadır. 45 tl

18. Duâ-i mustecâb teshirât ve da’vât. Muhammed bin Abdul Ahad. Matbu olup, 197 sayfadır. 40 tl.

19. Kitâbü Esrâri Kâsimî. Hüseyin kaşifi. Matbu olup 164 sayfadır. 35 tl.

20. Kulliyâti cevâhiru hamseh. Matbu olup 103 sayfadır. 25 tl.

21. Gulizâri ta’vizat ve mucerrabâtı ameliyât. Abdul Malik. Matbu olup, 97 sayfadır.25 tl.

22. Hazinetul fevâid fi ahsenul makâsid. Matbu olup, 51 sayfadır. 15 tl.

23. Miftâhul Metâlib. Ruveyn Pevri. Matbu olup, 51 sayfadır. 15 tl.

24. Hazinetul esrâr. Muhammed Seyyid Zade. Matbu olup. 34 sayfadir. 10 tl.


Kitapların hepsi CD olarak verilmektedir.


Telefon ve mail adresleri

E-mail: havaskitaplari@hotmail.com

Gsm: 05334815906

Add document to your blog or website

Similar:

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconKapasite Raporu İstek Formu (Matbu Form, 2 Sayfa)

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconEk: Karar Örneğinin Gayri- Resmi Tercümesi (2 sayfa)

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconHer gece evde ne yaparsın? Odamda 30 sayfa kitap okurum

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconFiatı: 50. OOO TL

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconYaşama Yerleşmek, Üstün Dökmen’in Küçük Şeyler Serisinin kitabı Remzi Kitabevi tarafından basılan kitap 216 sayfa

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconCurrent diag&treat. İn obs &gyn 2007 yi TJOD referans kitap olarak kabul etti ve yönetimkurulu olarak çevirdik. Yakında Güneş Kitapevinde basılacak

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconAvrupa’da esrar tartışmaları, tedavisi ve mevzuatına ilişkin perspektifler

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconFormu Doldurulmuş ve Yetkililerce İmzalı Matbu Form

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl icon4. Mera İşgali İle ilgili Şikâyetler 1-Matbu Dilekçe 15 Gün 5

1. Şumûsul envâr ve kunûzul esrâr. Tercümesi 600 sayfa. Matbu kitap olarak. Fiatı 45 tl iconMÜELLİFİN HÂL TERCÜMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page