BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
Indir 71.92 Kb.
TitleBURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ
Date conversion08.03.2013
Size71.92 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.feckoyder.org.tr/doc/burs_basvuru_formu.doc
FEVZİ ÇAKMAK KÖYÜ DERNEĞİ

( FEÇKÖYDER )

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

1. AMAÇ:

Bu yönetmelik Fevzi çakmak köyü nüfusuna kayıtlı, köyüne ve köylüsüne sahip çıkan dernek üyesi velilerin öncelikle; yüksek öğrenimde okuyan öğrencilerine, mümkün olursa bütçe imkânları dâhilinde diğer eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerine yine mümkün olursa köy dışından başarılı öğrencilere eğitimlerini devam ettirebilmeleri için bu yönetmelik esasları dâhilinde burs ve ayni yardımlar temin ederek vermeyi amaçlar.


2.BURS VE AYNİ YARDIMA ADAY OLABİLME KOŞULLARI:

Bir öğrencinin burs alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

2.1. Ekonomik desteğe gereksinimi olması.

2.2. Başarılı bir öğrenim hayatı sürmesi.

2.3. Bütün zamanını yalnız öğretime harcaması.

2.4. Türk Milli Eğitiminin temel İlkelerine (Atatürk ilke ve devrimlerine, sağlam karakter, milli ve manevi değerlere) bağlı, sağlam ve güvenilir olması.

2.5. Velisi hayatta ise geçmişten beri dernek üyesi olması, derneğe ve köy tüzel kişiliğine birikmiş borcu olmaması, borcu varsa bunları ödemesi. Üye değilse iş hayatına başladığı günden bu güne kadar geçen sürede dernek üyelerinin ödediği aidatları bu günkü değerden bağış olarak derneğe ödemesi ve dernek üyesi olması gerekmektedir. Hayatta olmayan veliler için bu şart aranmaz.

2.6. Okulda disiplin cezası almamış olması ve anarşik olaylara karışmamış olması.

2.7. Başvuru formunu Veli ve öğrencinin birlikte imzalamış olması

2.8. Fevzi Çakmak Köy’lü olmayan, çok başarılı ve kimsesiz fakir öğrencilere de imkânlar ölçüsünde burs verilebilir.


3.BURS SAYISI TUTARI VE ÖDEME YÖNTEMİ:

3.1. Aylık ödenecek burs sayısını imkânlara göre burs değerlendirme ve yürütme komitesinin önerisi ile Dernek Meclisi belirler ve yönetim kurulunun kararına sunar.

3.2. Burs tutarı her aybaşı öğrencinin bankadaki hesabına yatırılır. Gecikme olursa biriken haklar ilk ödeme ile birlikte yapılır.

3.3. Bursu aldığı öğrenim yılı sonunda her öğrenci, yeni müracaatlarla birlikte başvurması halinde değerlendirmeye ve sıralamaya tabi tutulur ödeme kuralları içindeyse burs devam eder kurallar dışında ise burs kesilir.

3.4. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olduğu yapılan inceleme ve araştırma sonunda belirlenenlerin bursları derhal kesilir ve geçmişte ödenen tüm burslar peşin olarak 3 kat fazlasıyla geri tahsil edilir. Peşin ödemeyenler ödeme tarihinden itibaren geciken her ay için aylık % 10 gecikme zammı ile öderler.

3.5. Lisans veya Ön Lisans Öğrenim süresini tamamlayanların bursları öğretim yılı sonunda kesilir.

3.6. Bursun ödeme süresi her eğitim yılı için 8 aydır.


4. BAŞVURU:

Burs talebinde bulunacak öğrenciler her yıl Ekim ayının 15 ine kadar başvuru formunu (EK: 1) eksiksiz olarak doldurarak dernek başkanlığına başvururlar. Başvuru süresinde yapılmayan başvurular ile eksik doldurulmuş formla yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvurular her yıl yeniden yapılır.


5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Dernek Meclisi üyelerinin kendi aralarından her yıl seçeceği 7 asil ve 7 Yedek üyeden oluşan Burs Değerlendirme Ve Yürütme Komitesi” oluşturulur. Yönetim kurulu kararı ile göreve başlar Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Komite yapılan başvuruları bu yönetmelik hükümlerine göre değerlendirerek Değerlendirme Formunu (EK:2) doldurur. Değerlendirme sonunda lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenim görenleri ayrı ayrı en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak puanlama sırasına göre burs verilecek öğrencilerin sırasını tespit eder, belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu araştırır. Sonuçları Karar tutanağı ve Sıralama Listesi (EK: 3) ile dernek meclisine sunar. Yönetim kurulu kararını müteakip eldeki burs sayısına göre alacaklara tebligatta bulunarak banka hesap numaralarını ister. Bursların verilişini ve işleyişini takip eder. Ayni yardımların tespiti cinsi ve dağıtımından komite yetkilidir. Komite salt çoğunlukla toplanır. Aldığı kararları bir karar defterine yazarak imza altına alır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asil üyelerin yerine sırasıyla yedek üye çağırılır. Yeni komite oluşturulup, göreve başlayıncaya kadar mevcut komite görevine devam eder.


6.VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK:

Burs alanlardan; öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına atıldıklarında dernek burs yönetmeliğine uygun olarak en az bir öğrenciye burs vereceklerine dair yazılı, taahhütname alınır. Taahhütnamenin şekil ve içeriği burs komitesi tarafından görüşülerek tespit edilir.


7. SIRALAMA ESASLARI:

Müracaatını eksiksiz yapanlar 8. Maddedeki puanlama esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar. En yüksek puanı olandan başlayarak sıralama listesi oluşturulur. Sıralama listeleri burs vermede öncelik sırasına göre ayrı ayrı yapılır. Burs vermede öncelik sırası:

7.1. Üniversitede Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler.

7.2. Üniversitede Ön Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler.

7.3. Orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler.

7.4. İlköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler.

7.5. Köy dışından başarılı öğrenciler.


8. PUANLAMA ESASLARI:

8.1. Okul Başarı Durumuna Göre:

a. Bir önceki sınıfını doğrudan geçenler : 10 Puan

b. Üniversiteyi ilk girişte kazananlar : 10 Puan

8.2. Ailenin Ekonomik Durumuna Göre:

a. Evi olmayanlar : 10 Puan

b. Hiç Geliri olmayanlar : 10 Puan

c. Kendinden Başka okuyan 1. kardeş için : 5 Puan

d. Kendinden Başka okuyan 2. kardeş için : 5 Puan

e. Kendinden başka okuyan 3. kardeş için : 5 Puan

f. Ailede yıllık kişi başına düşen gelir asgari ücretin altında ise : 10 Puan

g Başka bir kişi ve kurumdan burs almıyor ise : 5 Puan

ı. Babası veya annesinden biri ölü yada ayrı olanlar : 5 Puan

8.3. Velinin Köyle olan İlişkileri:

a.Velisi Halen köy nüfusuna kayıtlı olanlar : 5 Puan

b.Velisi Daha önce dernek yönetimlerinde, Köy idare heyetlerinde

görev yapmış olanla : 5 Puan

c. Velisi Bursa Müracaat tarihinden 1 yıl önce zamanında

derneğe üye olup ta derneğe ve köye hiç borcu bulunmayanlar : 10 Puan

8.4. Diğer :

a. Öğrencinin bedensel engeli var ise + : 5 Puan

TOPLAM :100 puan


9. BURS GELİRLERİ:

Burs gelirleri gönüllü kişilerden bağış yolu ile ve dernek gelirlerinden oluşturulacak fonlardan sağlanır.


10. YÜRÜRLÜK:

Bu Yönetmelik hükümleri Dernek Genel Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.


GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ FEVZİÇAKMAK KÖYÜ

GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILACAK

BURS VE SOSYAL YARDIM ALMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU FORMU

EK: 1

BAŞVURAN ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADIFotoğraf

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKULUN

ADI, BÖLÜMÜ, SINIFI VE NUMARASI
BULUNDUĞU SINIFA GEÇME DURUMU

( DOĞRUDAN, BÜTÜNLEME, SINIF TEKRARI,

1. SINIFTA İSE ÜNİVERSİTEYİ İLK GİRİŞTE KAZANIP KAZANMADIĞI )
AİLE BİREYLERİNDEN BİRİSİNİN EVİ OLUP OLMADIĞI
AİLENİN GELİRİ OLUP OLMADIĞI

GELİRİ VAR İSE YILLIK TUTARI
BURS İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİNİN AİLEDE KENDİSİNDEN BAŞKA OKUYAN KARDEŞ SAYISI

OKUYANLARIN ADI VE SOYADI

ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ OKULLAR
AİLENİN YILLIK TOPLAM GELİRİNİN AİLEDEKİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİKTARI

( TOPLAM GELİR / AİLEDEKİ BİREY SAYISI )
BAŞKA BİR KİŞİ VE KURULUŞTAN BURS ALIP ALMADIĞI

( ALIYOR İSE BURS ALDIĞI YER VE MİKTARI )
ÖĞRENCİNİN AİLE DURUMU

(BABA VE ANNENİN SAĞ OLUP OLMADIĞI BİRLİKTE VEYA AYRI YAŞAYIP YAŞAMADIĞI)
ÖĞRENCİNİN VE VELİSİNİN

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL-İLÇE
VELİSİNİN DAHA ÖNCE DERNEK YÖNETİMLERİNDE VEYA KÖY İDARE HEYETLERİNDE GÖREV YAPIP YAPMADIĞI

( YAPMIŞ İSE YILI VE GÖREVİ )
VELİSİNİN DERNEĞE ÜYE OLUP OLMADIĞI,

DERNEĞE VEYA KÖYE ÖDENECEK BORCUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI
BURS İSTEYEN ÖĞRENCİNİN BEDENSEL ÖZÜRÜNÜN BULUNUP BULUNMADIĞI.

ÖZÜRLÜ İSE ÖZÜRÜNÜN ADI
EV ADRESİ VE TELEFON NUMARALARIFEVZİ ÇAKMAK KÖYÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Derneğiniz tarafından verilen öğrenim bursundan yararlanmak istiyorum.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğru olduğunu, Burs komitesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazandığım takdirde puanlamaya esas belgeleri temin ederek burs komitesine ibraz edeceğimi, yanlış bilgi verdiğim tespit edildiğinde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi ve hakkımda yapılacak işlemi kabul edeceğimi arz ederim. ......./......./.....


Öğrencinin Öğrenci Velisinin

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı

İmzası imzası


GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ FEVZİÇAKMAK KÖYÜ DERNEĞİ TARAFINDAN

YAPILACAK BURS VE SOSYAL YARDIM ALMAK İSTEYENLERİ DEĞERLENDİRME FORMU

EK: 2


ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI
BABA ADI

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL VE

ÖĞRENİM SÜRESİ

DEĞERLENDİRMENİN KONUSU

PUAN

DEĞERİ

VERİLEN

PUAN

BULUNDUĞU SINIFA DOĞRUDAN GEÇENLER


10
ÜNİVERSİTEYİ İLK GİRİŞTE KAZANANLAR


10
AİLE BİREYLERİNDEN HER HANGİ BİRİSİNİN EVİ OLMAYANLAR


10
AİLESİNİN HİÇ GELİRİ OLMAYANLAR


10
AİLEDE KENDİSİNDEN BAŞKA OKUYAN 1. KARDEŞİ OLANLAR


5
AİLEDE KENDİSİNDEN BAŞKA OKUYAN 2. KARDEŞİ OLANLAR


5
AİLEDE KENDİSİNDEN BAŞKA OKUYAN 3. KARDEŞİ OLANLAR


5
YILLIK TOPLAM GELİRİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİKTARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA İSE

10
BAŞKA BİR KİŞİ VE KURULUŞTAN BURS ALMIYOR İSE


5
ÖĞRENCİNİN BABA VEYA ANNESİ ÖLMÜŞ YA DA AYRI YAŞIYOR İSE


5
VELİSİ FEVZİ ÇAKMAK KÖYÜ NÜFUSUNA KAYITLI İSE


5
VELİSİNİN DAHA ÖNCE DERNEK YÖNETİMLERİNDE VEYA KÖY İDARE HEYETLERİNDE GÖREV YAPMIŞ İSE

5
VELİSİNİN BURSA MÜRACAAT TARİHİNDEN 1 YIL ÖNCE DERNEĞE ÜYE OLMUŞ VE DERNEĞE VEYA KÖYE ÖDENECEK BORCU YOK İSE

10
BURS İSTEYEN ÖĞRENCİNİN BEDENSEL ÖZÜRÜ VAR İSE


5

TOPLAM PUAN100
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


…./…./…..


BAŞKAN


ÜYE ÜYE ÜYE


ÜYE ÜYE ÜYE


GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ FEVZİÇAKMAK KÖYÜ DERNEĞİ TARAFINDAN YAPILACAK

BURS VE SOSYAL YARDIM ALMAK İSTEYENLERİ DEĞERLENDİRME SONUCU SIRALAMA LİSTESİ

EK: 3

OKUL TÜRÜ

(LİSANS – ÖN LİSANS)
SIRA

NO

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI

DEĞERLENDİRME

PUANI
123


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


…./…./…..


BAŞKAN


ÜYE ÜYE ÜYE


ÜYE ÜYE ÜYE

Add document to your blog or website

Similar:

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconBURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURS VE SOSYAL YARDIM YÖNERGESİ

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconBURS VE SOSYAL YARDIM ALMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU FORMU

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconBin yıl boyunca aynı kitaba aynı peygambere inanmış, aynı kıbleye yönelmiş, aynı safta namaz kılmış, aynı sofrada ekmeğini paylaşmış; Malazgirt’te

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconTeknik Yardım Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı ile Teknik Yardım Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Atama Yönetmeliği

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconSÜZER VAKFI LİSANS LİSANSÜSTÜ BURS YÖNETMELİĞİ

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconEnderun Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği; tüzükte belirtilen yardım faaliyetleri kapsamında ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs vermek

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconKABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconKÖYLERE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURS VE AYNİ YARDIM YÖNETMELİĞİ iconNAKİT OLARAK ÖDENMİŞ OLMASININ AYNİ YARDIM NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRA-MAYACAĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page