Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.)
Indir 23.03 Kb.
TitleJaponların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.)
Date conversion09.03.2013
Size23.03 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://cayktml.k12.tr/Uploads/HaberDokumanlari/evrak_v3fbihui6m.doc
-Japonların düzenlediği ……………………………………….. saldırısı sonunda ABD. 2. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.)
-Almanya’nın …………………………. saldırması ile 2. Dünya Savaşı başlamıştır. (5 p.)
-………………………………………………. 2. Dünya Savaşı’na giden dönemde İngiltere Başbakanı Chamberlain ile özdeşleşen politikadır. (5 p.)

-Hitler,22 Haziran 1941 de SSCB.ne saldırarak …………………………….. harekatını başlattı.(5 p.)
-Fransız generalleri 1930 larda dünyanın en güçlü savunma hattını kurmaya karar vererek …………………………………………. oluşturdular. (5 p.)
- 2. Dünya Savaşı öncesi İtalya lideri Mussolini……………………………… politikasını izlemiş ve Roma İmp. Nu yeniden kurmayı hedeflemiştir. (5 p.)
• Fransa Versay Antlaşması ile …………………………………… bölgesini Almanya’dan almıştır.
• Cemiyeti Akvam fikri I.Dünya savaşına 18 maddelik bildiri ile katılan ABD başkanı ……………………… tarafından ortaya atılmıştır.
• ABD ve Fransa’nın girişimleriyle, devletlerarası ilişkilerde barışçı politikalar üretmek amacıyla 1928’de Pariste ……………………..…….. imzalandı
• Sovyet Rusya’nın Türkistan’ı işgaline karşı …………………….. hareketi “Türkistan Türklerindir” parolasıyla ortaya çıkmıştır.
• 15 yaşındaki Mutsuhito’nun hükümdar olmasıyla başlayan 45 yıllık dönem ……..………… restorasyonu adıyla anılır.
• I. Dünya savaşının sonrasında hiperenflasyonla boğuşan ülke …………………….……. olmuştur.
• İtalya’da Kara gömlekliler adlı taraftarların desteğiyle, faşist parti lideri …………….……….. 1922’den II. Dünya savaşı sonlarına kadar iktidarda kaldı.
• İki savaş arası dönemde sanat alanında ortaya çıkan ……………………….… akımının en önemli temsilcisi Salvador Dali’dir.

Aşağıda verilen ifadelerdeki bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarını belirtiniz.
-( ) Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye, Boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı.(5 p.)
- ( ) Salvador Dali, Sürrealizm akımının en önemli temsilcisidir. (5 p.)
- ( ) 1939 da İspanya iç savaşını kazanan Yamamoto iktidara gelerek ülkeyi diktatörlükle yönetti. (5 p.)
- ( ) Briand-Kellog Paktı ile Almanya, uluslar arası işbirliğine yeniden katılmış oldu. (5 p.)

-( ) Venizelos, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Yakın Doğu’da barışın sağlanmasındaki büyük katkılarından dolayı Atatürk’ü 12 Ocak 1934 te Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.(5 p.)
- ( ) John Steinbeck’in Gazap Üzümlei adlı eseri 1929 krizi sonraı ABD.nin sosyal ve ekonomik durumunu anlatan önemli eserlerdendir. (5 p.)
- ( ) Locarno Antlaşması ile “savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmış ve devletlerarası ilişkilerde barışçı yollara başvurulması esas alınmıştır. (5 p.)
- ( ) 1. Dünya Savaşı sonundaki Hiper enflasyondan en çok etkilenen ülke İtalyadır. (5 p.)

. Bolşevik ihtilalın lideri Lenin’dir ( ) ( )
. Irak ve Suriye Fransa’nın manda rejimine girmişlerdir. ( ) ( )

. Japonya’da Meiji Restorasyonu’nu Şogunlar başlattı. ( ) ( )

. “Sürrealizm” akımı toplumu ve burjuva sanatını reddederek I.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır. ( ) ( )
Mussolini ve Hitler Komünist rejimler kurmuşlardır ( ) ( )

*Dünya Savaşı sonrası yenilen ve aşağıda adları verilen devletlerin yaptıkları barış antlaşmalarını karşılarına yazınız? (10 p.)
A-Almanya:…………………………….B-Osmanlı Devleti:…………………………………
C-Avusturya:……………………………Ç-Macaristan:……………………………
D-Bulgaristan:………………………………….

*Aşağıda adı verilmiş olan liderlerin hangi ülke lideri olduğunu karşılarına yazınız? (10 p.)
A-Winston Churchill:………………………B-Franklin Roosevelt:………………………
C-Joseph Stalin:……………………………Ç-Benito Mussolini:…………………………
D-İmparator Hirohito:………………………


Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Dünyada işsizliğin artması B) Üretimin azalması
C) Sosyal sorunların artması D) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesi
E) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

19.YY’ın ikinci yarısında Japonya’nın Batıya açılamsı ,çağdaş ve modern bir nitelik taşıması
I. Meiji Restorasyonu II. 1929 Büyük Buhran III. I.Dünya Savaşı
Gelişmelerinden hangilerinin bir sonucu olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I,II ve III

1929 Dünya Ekonomik Krizi ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A)İngiltere B) Fransa C) ABD D) SSCB


Aşagıdaki sonuçlardan hangisi 1929 Büyük Buhran’ın sonuçları arasında gösterilmez?
A) Dünyada işsizliğin artması B) Güney Amerika ülkelerinin zenginleşmesi
C) Tarım ürünlerinin fiyatlarının düşmesiD) Dünya üretiminin azalması


1923 Monroe Doktrini ile ABD Uluslar arası alandahangi politikayı temel almayı amaçlamıştır? ?
A) Devletlerin içişlerine karışmaB) Sömürgeciliğe dayalı politika
C) Ulusçuluğu yaymayı amaçlayan D) Yalnızlık politikasını

İki Savaş Arası Avrupa’da ;
I. Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler yapıldıII. Bağlantısızlar Dünya siyasetine giriş yaptılar.
III.Avrupa’da milliyetçi liderler iktidara geldiler
Gelişmelrinden hangileri gerçekleşebilmiştir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Aşağıdaki gelişmelerden hangileri iki savaş arası dönemde barışın korunması amacına yöneliktir?
A) Locarno Antlaşması B) Balkan Antantı
C) Brest-Litovsk AntlaşmasıD) Trianon Antlaşması

Briand-Kellog Paktının imzalanmasına önayak olan devletler grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa – SSCB B) İngiltere – Fransa
C) SSCB – ABD D) ABD - Fransa

*Kellog Paktı’nın oluşturulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletler arası sorunları barış yoluyla çözmek
B) SSCB’yi siyasi arenada yalnız bırakmak
C) İngiltere’nin Ortadoğu’daki gücünü kırmak
D) Mihver Grubu’na katılımı artırmak
E) Komünist rejimi Batı Bloku’na yaymak
*Sovyet Rusya birçok sömürge halkıyla ilişkilere girişmiş ve onlara bir takım yardımlar yapmıştır.
Bu uygulamalarıyla Sovyet Rusya'nın;
l. Emperyalizm
II. Sosyalizm
III. Kapitalizm
anlayışlarından hangilerini yaymak istediği söylenebilir?
A) Yalnız II B) Yalnız l C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


*Aşağıdakilerden hangisinin l. Dünya Savaşı ile ilişkili olduğu söylenemez?
A)Lokarno DönemiB) Wilson ilkeleri
C) Paris Barış KonferansıD) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
E) Meiji Restorasyonu

*Sömürgeciliğin Asya, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde
daha çok görülmesinde;
I. hammadde kaynaklarına sahip olmaları,
II. Avrupa'yı tehdit etmeleri,
III. Ekonomik ve gelişmişlik açısından Avrupa'nın gerisinde
kalmaları
durumlarından hangilerinin bu ülkelerin işgaline zemin
hazırladığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III


*I.Brest-Litovsk Antlaşmsı’nın imzalanması
II.Bolşeviklerin yönetime egemen olması
III.SSCB’nin Orta Asya’da yayılma politikası’nın izlenmesi
Gelişmelerinin oluş sırası hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)I,II,III B)I,III,II C) III,II,I D)III,I,II E) II,I,III


*Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir?
A) Cemal PaşaB)Talat Paşa
C) Refet PaşaD) Enver Paşa
E)Fevzi Paşa


Türkistan’ın istiklali için faaliyet gösteren Basmacı Hareketi’nin Rusya’ya karşı başarı gösterememesinin nedenleri arasında;
I. Türkistanlı liderlerin arasında birlik ve beraberliğin olmaması
II. Türkistanlı liderlerin dışardan yardım alamamaları
III. Türkistanlıların Ruslar kadar güçlü cephaneye sahip olmamaları
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

*Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kaybetmesinden sonra Ortadoğu’da,
I.Irak II.Lübnan III. Suriye
devletlerinden hangileri Fransa’nın manda ve himayesi altına girmiştir?
A)Yalnız I B)II ve III C)I ve II
D)Yalnız II E)I, II ve II


*Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1929 ekonomik krizi karşısında Türkiye’nin aldığı önlemlerden biri değildir?
A)Korumacı Devletçi ekonomik politikaya geçişB) İthalat miktarının arttırılmaya çalışılması
C)Yerli Malları Haftası’nın Kabul edilmesiD)Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulması
E) Gümrük vergilerinin arttırılması


1894-95 yılları arasında Japonya ile Çin arasında çıkan
savaşın temel sebebi aşağıdaki bölgelerden hangisinin
hakimiyetidir?
A) Kore B) Mançurya C) Moğolistan
D) Habeşistan E) Vietnam

Amerikan borsasında başlayan krizin sebepleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
A) Amerikan bankalarının kötü yapılanmış olmaları B) Amerika'nın diğer ülkelere aşırı kredi vermesi
C) Amerikan şirketlerinin mali güçlerinin zayıflamış olması

D) Hoover yönetiminin başarısız ekonomi politikası
E) Almanya'nın Amerika'ya olan borcunu ödemek için para basmayı denemesi


Birinci Dünya savaşı sonucunda kurulmuş olan üç yeni devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bulgaristan-Romanya-İsviçreB) Yugoslavya-Çekoslovakya-Polonya
C)Arnavutluk-Sırbistan-Karada D) Hollanda-Belçika-Danimarka
E)Avusturya-Macaristan-Yunanistan


II. Dünya Savaşı sırasında müttefikler arasında “savaştan sonraki dünya düzeni” (BM’nin kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ile ilgili hangi konferanslar toplanmıştır?
a) Moskova Konferansı: (1943 Ekim)
b) Tahran Konferansı: (28 Kasım-14 Aralık 1943)
c) Dumbarton Oaks Konferansı: (1944 Ağustos)
d) Yalta Konferansı: (4-11 Şubat 1945)


Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız.
-Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na katılmasının temel sebebi nedir? (10 p.)
-SSCB.nin Türklere uyguladığı asimile hareketini kısaca açıklayınız? (10 p.)
-Meiji Restorasyonu’nu açıklayınız? (10 p.)
-Milletler Cemiyeti’nin kuruluş amacını yazınız? (10 p.)

1.Dünya Savaşı’nın temel sebebi nedir? (10 p.)
-Monroe Doktrini’ni açıklayınız? (10 p.)
-Basmacı Hareketini açıklayınız? (10 p.)
İkinci Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış ve ne zaman bitmiştir?
İkinci Dünya Savaşının mihver ve müttefik devletlerini yazınız.
İkinci Dünya Savaşında hangi cepheler açılmıştır? Savaş yapılan cepheleri yazınız.

Japonya’nın teslim olmaması üzerine ABD atom bombasını Japonya’nın hangi iki kentine atmıştır?

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nda Japonya ve Almanya’ya neden savaş ilan etmiştir?

Add document to your blog or website

Similar:

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconI. DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ÜLKENİN GENEL DURUMU

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconBirinci Dünya Savaşı sonunda İttifak Devletleri ile yapılan antlaşmaların ortak özellikleri nelerdir?

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) icon1. Dünya Savaşı’nın açtığı yaralarla “devrimci” süreçleri yaşayan muhafazakârlık, Dünya Savaşı ile şekillenmiş, 1980’lerle bugünkü liberalizme yakın çizgisine

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconOsmanlı Devleti Almanya’nın yanında Dünya savaşına (1914) katılmıştır. Düşmanlar ise itilaf devletleri adı altında birlik olmuşlardır

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconJaponlar elektreti dünya savaşından önce tanıyorlardı. Daha sonra dünya savaşı sırasında telefonlarda kullanmaya başladılar

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖZET

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconXI. Hafta / ATA 102 II. DÜNYA SAVAŞI ve TÜRKİYE

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconI. Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconI. Dünya Savaşı (1914-1918)

Japonların düzenlediği saldırısı sonunda ABD. Dünya Savaşı’na katılmıştır. (5 p.) iconI. Dünya Savaşı (1914-1918)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page