1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz?
Indir 32.98 Kb.
Title1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz?
Date conversion12.12.2012
Size32.98 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kucukyaliktml.k12.tr/edebiyat.doc
KÜÇÜKYALI AND MES.VE KIZ MES LİSESİ DİL-ANLATIM VE EDEBİYAT SORULARI


1.Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz?


a.Tarihi olaylar b.Felsefi hareketler c.Sosyal olaylar d.Tabiat olayları e.Siyasi olaylar


2. Abdülhamit döneminde sanatçıların yazılarının sansürlenmesi, yurt dışında belli dönem aralıkları içinde yaşamaları ve buradan yönetime dair eleştirilerine devam etmeleri, sanatçıların halk üzerinde adalet ,hürriyet, milliyetçilik gibi düşüncelerin oluşması yönetimi büyük bir zafiyete düşürmüş ve sonunda 2. Abdülhamit meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalmıştır.


Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez


a.eserlerin toplumu etkilediği

b.yazarların siyasi baskı altında olduğu

c.halkın bilinçlenmesinin siyasi otoriteyi zor duruma düşürdüğü

d.2.abdülhamit ile edebiyat arasında bir mesafenin olduğu

e.sanatçıların zor bir dönemden geçtiği


3. Türk edebiyatında tanzimat dönemi hangi dönemi kapsamaktadır?


a.1839-1896 b.1850-1880 c.1860-1896 d.1870-1923 e.1800-1900


4.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanzimatın birinci dönemine ait bir sanatçı değildir?


a.Ziya Paşa b. Namık Kemal c.Şemsettin Sami d.Recaizade Mahmut Ekrem e.Şinasi


5.Şinasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


a.Klasizm akımının etkisinde kaldığı

b.Şair evlenmesi adlı ilk tiyatroyu yazdığı

c.edebiyatımızda noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar olduğu

d.Tercüman-ı Ahval`in kuruluşunda rol aldığı

e.ilk roman çevirini yapan yazar olduğu


6.Türk edebiyatında roman türü yaygınlaşırken hangi aşamaları izlemiştir?


a.Çeviri-Teilf –Adaptasyon b.Adaptasyon-Telif-Çeviri c.Çeviri –Adaptasyon-Telif d.Telif-Çeviri- Adaptasyon e.Adaptasyon –Çeviri- Telif


7.Tanzimat Tiyatrosu ile ilgili olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a. Daha çok sosyal ve tarihi olayları işlediği

b. ilk tiyatroların çeviri ve adaptasyon olduğu

c. Namık Kemal´in tiyatrolarında romantizmin etkisinde kaldığı

d. Abdülhak Hamit Tarhan´ın piyesleri oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır.

e. Şair evlenmesi adlı tiyatro dram türünde yazılmıştır.

8.Aşağıdaki santçılardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?


a. Namık Kemal b. Şemsettin Sami c.Samipaşazade Sezai d.Ziya Paşa e. Nabizade Nazım


9.Aşağıdakilerden hangisi tanzimat sanatçıları ile ilgili bir özellik değildir?


a. Çoğunun devlet adamı olduğu

b.Toplumu eserleriyle aydınlatmaya çalıştıkları

c.Yönetimi ele geçirmek istemeleri

d.Yönetimle zaman zaman ters düşmeleri

e.Batı kültürü ve edebiyatını takip etmeleri


10.İlk yerli roman aşağıdakilerden hangisidir?

a.İntibah b.Taaşşuku Talat ve Fıtnat c.Karabibik d.Cezmi e. Araba Sevdası


11.Aşağıdakilerden hangisi klasizmin bir özelliği değildir?


a. Eserlerde konu olarak milli tarih ve kültür işlenir.

b. Eserlerde biçim kusursuzluğuna önem verilir.

c. Eserlerde sanatçılar kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.

d.Akıl ve sağduyu rehber olarak kabul edilir.

e. Yalnız seçkin ve olgun insanlar ele alınmıştır.


12.Tanzimatın 2.döneminde roman ve hikayelerde hangi akımın etkisi görülür?


a.Romantizm b.Klasizm c. Realizm d. Sürrealizm e.Rasyonalizm


13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimatla beraber gelen bir yenilik değildir?


a. Tiyatro b. Hürriyet c.Milliyetçilik D. Gazete e. Masal


14.Namık Kemal –Ziya Paşa arasındaki fikir ayrılığı aşağıdakilerden hangisinde mevcuttur?


a. Şinasi-Yusuf Kamil b.Şemsettin Sami- R. Mahmut Ekrem c. R. Mahmut Ekrem- Muallim Naci

d. Muallim Naci- A. Hamit Tarhan e .Şemsettin Sami- Samipaşazade Sezai


15.Aşağıdakilerden hangisi realist bir roman degildir?


a.Araba Sevdası b.Sergüzeşt c. Karabibik d. İntibah e.Zehra


16.Tanzimat Edebiyatında sanatçılarımız eserlerini oluştururken bazı fransız sanatçılarının etkisinde kalmışlardır .Buna göre aşağıdaki sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


a.Namık Kemal- Vıctor Hugo b. Şinasi-Moliere c. Ahmet Vefik Paşa- Moliere

d.Yusuf Kamil Paşa-Fenelon e.Namık Kemal- La Fontaine


17.Tanzimatın birinci dönemiyle ikinci dönemini birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


a.1.dönem sanat için sanat , 2.dönem toplum için sanat anlayışını savunmuştur

b.1. dönem toplum için sanat, 2.dönem sanat için sanat anlayışını savunmuştur

c.Şiirde biçim anlayışları farklıdır.

d.1.dönemde hikaye, 2. Dönemde roman türünde eser verilmiştir

e.1.dönem sanatçıları halktan , 2.dönem sanatçıları ise devlet adamıdır


18. “Roman dediğin bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın, göklerin maviliğini, bir bakarsın, yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çmuru görürsün.Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız?Aynası çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu?böyle çamurlu çukuru bulunan yola,daha doğrusu suyun akmasını,kokmasını.çamur çukurları meydana getirmesini önlemeyen temizlik müfettişine çatın.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki hangi akımın özellikleri verilmiştir?


a.Romantizm b.Realizm c.Klasizm d.Natüralizm e.Sürrealizm


19.Bazı felsefi akım ya da toplumsal, siyasi haraketler edebiyata hakim olup edebi anlayışları değiştirebilir.. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerin hangisi yukarıdaki ifade ile bağdaşmaz?

a.Pozitivizm- Realizm b.Fransız İhtilali- Romantizm c.Rasyonalizm-Klasizm

d.Gazete- Tanzimat edebiyatı e.Cumhuriyetin ilanı- Divan edebiyatı


20.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal`in bir eseri değildir?


a.Vatan yahut Silistre b. Zavallı çocuk c.Celalettin Harzemşah d. Makber e. İntibah

Adı,soyadı:

21.Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından diğerleriyle farklıdır?


a. Seyahatname b.Anadolu Notları c. Hac Yolunda d. Kırk Yıl e.Mavi Yolculuk


22.Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan , kişisel görüş ve düşüncelerini kendi kendisiyle konuşuyormuşcasına serbestçe ortaya koyduğu yazı türü aşağıdkilerden hangisidir?


a.Fıkra b.Makale c. Deneme d.Gezi yazısı e.Anı


23.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili olarak söylenemez?


a. Eserlerde Anadolu coğrafyası ve insanının ele alındığı

b.Atatürk inkılap larının ve cumhuriyet yeniliklerinin eserleri etkilediği

c. Bu dönemde rasyonalizmin ve romantizmin etkili olduğu

d.Nesir alanında psikoloji ve psikiyatri bilimine ait verilerin eserlerde uygulandığı

e.Edebiyatta şekil bakımından divan kültürüne bağlı kalındığı


24.Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi cumhuriyet döneminde görülmez?


a.varoluşçuluk b.Sezgicilik c.Gerçeküstücülük d.Emperesyonizm e.Rasyonalizm


25.Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


a.Yahya Kemal- Aziz İstanbul b. Cahit Sıtkı- Otuz BEŞ yaş c. Necip Fazıl- Çile

d.Ahmet Hamdi Tanpınar- Eğil Dağlar e. Ahmet Haşim-Piyale


26.Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bazı eserlerinde ve özellikle 9. Hariciye Koğuşu adlı romanında psikoloji ve piskiyatri biliminin verilerinden yaralanmış ve bu sebeple tanınmış yazarımız kimdir?


a. İsmail Habip Sevük b.Nurullah Ataç c . Faruk Nafiz d. Yakup Kadri e. Peyami Safa


27.Yedi Meşaleciler olarak bilinen şairler topluluğu hangi anlayışa karşı olarak meydana gelmiştir?


a. Memleketçi anlayış b sembolist hareket c .Divan şiiri d. Batı şiiri e.Tanzimat şiiri


28. Aşağıdaki şairlerden hangisi 1930´dan sonraki dönemde öz şiir anlayışını serbest olarak sürdüren şairler arasında değildir?


a. Yahya Kemal b. Ahmet Muhip Dranas c. Ahmet Haşim d.Yusuf Ziya Ortaç e. Cahit Sıtkı


29.Aşağıdakilerden hangisi Öz şiir anlayışının kaynaklandığı akımların bir arada verildiği şıktır?


a.Parnasizm- Kübizm b.Sembolizm- Parnasizm c.Romantizm- Sembolizm d. Sürrealizm- Sembolizm

e.Sürrealizm- Kübizm


30.Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden biri değildir?


a.Şiirde kelimelerin anlamından çok oluşturdukları musiki ahengine önem verildiği

b. Şiirde imgeye ağırlık verilerek anlm kapalılığı sağlanmış

c.Biçim önemsenmeyip anlama kurban edilmiştir

d. Sanat için sanat anlayışı hakimdir

e.Toplumsal sorunlara ilgi azalmıştır


31.Aşağıdaki romanlardan hangisi Cumhuriyet döneminde kurtuluş savaşını anlatan romanlardan değildir?


a. Yorgun Savaşçı b.Yeşil Gece c. Yaban d. Küçük Ağa e.Vurun Kahpeye


32. “Otel, banka okul, iskele, şimdi dışarıdn minaresi ve içeriden minberi eksik birer cami karikatürüdür.Bu biçim yapı yöntemine mimarlarımız “Türk Mimarisi “diyorlar. Gerçekten bu çirkin taş yığınları Türk mimarisi midir?Öyleyse güvercinler niye bu mimariyi bir türlü sevmiyorlar.

Büyük mimarlarımızın kimi zaman akıl danışması için ,Güzel Sanatlar Kurulu´na bir güvercinin de üye seçilmesi acaba uygun olmaz mıydı?

Yukarıdaki parça hangi anltım türüne aittir?


a.Fıkra b .Makale c. Gezi yazısı d Anı e. Röportaj


33.Aşağıdaki türlerden hangisi hatıra türüne en yakındır?


a. Makale b. Biyografi c.Otobiyografi d.Deneme e. Gezi yazısı


34.Aşağıdakilerden hangisi anı türünün bir özelliği değildir?


a.Yazarların hayatları ve devirlerini aydınlatıcı belge özelliğine sahiptir

b.Yazarın kendi özel duygu ve eğilimlerine yer verilmez

c. Aradan belli bir süre geçtikten sonra yazılır

d .Bellek yanılmalarını önlemek için mektup ve görgü tanıklarından yaralanılır

e. Öğretici yazılardır


35.Aşağıdakilerden hangisi anı türünde yazılmış ilk eserimizdir?


a.Babürname b. Seyahatname c. Evrak-ı Hayat d.Nutuk e. Saray ve Ötesi


36.Aşağıdakilerden hangisi denemeyi fıkradan ayıran bir niteliktir?


a.Kişisel görüşlere yer vermesi

b. Olaylara değil, düşünceye dayalı olması

c .Kesin sonuçlara Varmaması

d.İspatlama kaygısı olmaması

e.Öğretici özelliği olması


37.Daha çok gazete ve dergi ile birlikte anılan türler hangisinde doğru olarak verilmiştir?


a. Fıkra- Deneme b. Makale-Sohbet c. Fıkra –Makale d.Günlük- Deneme e. Anı-Sohbet


38.Aşağıdakilerden hangisi bir makale yazısıdır?


a.Bahar b.Dil yanlışları c.Paris´e Giriş d.Kayıkçı e.Kuşku Üstüne


39.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sanatçılarından biri değildir?


a.Yakup Kadri b.Ömer Seyfettin c.Reşat Nuri d.Peyami Safa e.Nazım Hikmet


40. “ Dişlerin öpülen çocuk yüzleri

Güneşe açılan küçük aynalar

Sert içkiler keskin kokular dişlerin

İçinden geçilen küçük aynalar “

Yukarıdaki şiirde hangi dize ya da dizelerde imge kullanılmıştır?


a.1 ve 2.dize b. 2. ve 3.dize c. 3.dize d.hepsi e. 4.dize

Add document to your blog or website

Similar:

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? iconDNA moleküllerinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1. Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminde bulunmaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1-Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebî metinlerden

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? iconAşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet dönemin-de oluşan başlıca edebi topluluklardan biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1 İşletme yönetiminin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1. I. Meşrutiyet’in ilanını hazırlayan gelişmeler arasında, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1 Şirketlerin sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1. Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserlerin etkilendiği olaylar arasında bulunmaz? icon1. Türkiye'de, aşırı sıcakların meydana getirdiği olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page