2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI




Indir 60 Kb.
Title2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI
Date conversion10.03.2013
Size60 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://balkanlaraksam.k12.tr/2010-2011/soru/10.sinif_tarih.doc
ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI


1-14.yy da Yakın Doğu’da bulunan devletleri yazınız.

C-Memlükler, İlhanlılar, Altın Orda Devleti Trabzon Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Karakoyunlu Devleti.

2-14. yy da Avrupa’da bulunan devletlerden 5 tanesini yazınız.

C-Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Venedik, Ceneviz, İngiltere ve Fransa Krallıkları, Macar Krallığı, Bulgar Prensliği, Napoli Krallığı, Avusturya, Sırp Krallığı, Moskova Knezeliği..

3-Osmanlı Beyliği’nin Bizans İmparatorluğu ile yaptığı ilk savaşın adını ve tarihini yazınız.

C-Koyunhisar Savaşı-1302

4-Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerini kısaca yazınız.

C- -İskan politikası uygulaması

-Merkezi Devlet anlayışını benimsemesi

-Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu

-Balkanlarda ve Anadolu’da siyasi birliğin olmaması

-Bizans’ta güçlü bir siyasi otoritenin olmaması

5- Çimpe Kalesi’nin Osmanlı Beyliği açısından önemi nedir?

C-Çimpe Kalesi’nin alınması Osmanlı Beyliği’nin Rumeliye geçişini kolaylaştırmıştır.

6-Divan-ı Hümayun hangi padişah döneminde kurulmuştur?

C-Orhan Bey döneminde kuruldu.

7-Maltepe Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?

C-Bizans’ın Anadolu toprakları ile bağlantısının kesilmesi.

8-Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir ve hangi padişah döneminde yapılmıştır?

C-Sırpsındığı Savaşı – I.Murat Döneminde yapılmıştır.

9-Ploşnik Savaşı’nın Osmanlı tarihi açısından önemi nedir?

C-Bu savaş Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilk yenilgisidir.

10-Osmanlı Devleti’nin Rumelide uyguladığı iskan politikasının amacı nedir?

C-Ele geçirilen bölgeleri Türkleştirmek ve Balkanlardaki egemenliği kalıcı kılmak.

11-Tımar Sistemi hangi padişah döneminde uygulanmaya başlanmıştır?

C-I. Murat

12-I.Murat döneminde Osmanlıların balkanlarda üstünlük sağlamasını sağlayan olayı ve tarihini yazınız.

C-I.Kosova Savaşı-1389.

13-Anadolu Türk Siyasi birliğini kurma çalışmaları hangi padişah döneminde hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır?

C-Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliğinin alınmasıyla başlamıştır.

14-İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı Padişahı kimdir?

C-I.Bayezid (Yıldırım)

15-Osmanlı Devleti’nde ilk tersane kimin döneminde ve nerede açılmıştır?

C-I.Bayezid döneminde Gelibolu’da açılmıştır.

16-Ankara Savaşı kimler arasında hangi tarihte olmuştur?

C-1402 yılında Timur ile I.Bayezid arasında yapılmıştır.

17-Ankara Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

C- -Anadolu Türk Siyasi birliği bozuldu

-Balkanlardaki fetihler bir süreliğine durdu

-Yıldırım’ın oğulları arasındaki taht kavgaları nedeniyle Fetret Dönemi başladı.

-İstanbul’un alınması gecikti.

18-I.Mehmet Çelebi’nin Osmanlı tarihi açısından önemi nedir?

C- Fetret dönemini bitirerek tahta geçmiş Osmanlı Devleti’nin yıkılmaktan kurtarmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin 2.kurucusu olarak da bilinir.

19-Venedik ile yapılan ilk deniz savaşı’nın tarihini ve hangi padişah döneminde yapıldığını yazınız.

C-1416 yılında I.Mehmet Çelebi döneminde yapılmıştır.

20-Şeyh Bedrettin İsyanı’nın önemini ve hangi padişah döneminde olduğunu yazınız.

C-I.Mehmet döneminde yapılan bu isyan Osmanlı Tarihinin ilk sosyal ve dini nitelikli isyanıdır.

21-Edirne-Segedin Anlaşmasının önemini yazınız.

C-Bu anlaşma Haçlılarla yapılan ve Osmanlı Devleti aleyhine sonuçlanan, devletin toprak kaybetmesine yol açan ilk anlaşmadır.

22- Osmanlı Devleti’nin Balkanlara kesin olarak egemen olmasını sağlayan olay hangisidir? Hangi padişah döneminde olmuştur?

C-II.Kosova Savaşı-II.Murat

ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.YAZILI 10.SINIFLAR TARİH DERSİ ÇALIŞMA SORULARI


1.İstanbul’un fethinin


I.Orta Çağ’ı bitirip Yeni Çağ’ı başlatması

II. Osmanlı Devleti’nin Yükselme dönemine girmesi

III. Boğazların Osmanlı denetimine girmesi


Sonuçlarından hangisine zemin hazırladığı söylenebilir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


2.I. Bizans’ın yıkılması

II. Anadolu ve Rumeli topraklarının birleşmesi

III. Yeni Çağın başlaması


Yukarıdakilerden hangilerinin İstanbul’un fethinin siyasi sonuçlarından olduğu söylenebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III


3.Fatih İstanbul’un fethinden sonra doğabilecek muhtemel bir Hıristiyan birliği ve haçlı saldırısını önlemek amacıyla;

I. Ortodoks kilisesini himayesine alma

II. Rumeli Hisarı’nı yaptırma

III. Anadolu Türk birliğini yeniden kurma

Çalışmalarından hangilerini gerçekleştirmitir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III


4.Fatih döneminde Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınmasının ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


A)Akdeniz ticareti gelişmiştir. B)Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir

C)Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir D)Hıristiyan birliği engellenmiştir

E)Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirilmiştir


5.II.Mehmet döneminde çıkarılan Kanunname-i Al-i Osman yasaları ile başa geçen hükümdara kardeşlerini öldürme yetkisi verilmiştir.

Buna göre;

I.Merkezi otoritenin güçlendirilmesi amaçlanmıştır

II. Veraset sisteminde yeni uygulamalara başvurulmuştur

III. Taht kavgaları tamamen önlenmiştir

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


6.I. Divan başkanlığının sadrazama bırakılması

II. İlk Osmanlı altın parasının bastırılması

III. Sahn-ı Seman medresesinin kurulması

II.Mehmet döneminde gerçekleştirilen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin yönetimle ilgili olduğu savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I,II ve III


7.Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u bilim ve kültür merkezi olmasını sağlamak için

I. Sahn-ı Seman medreselerini açma

II. Yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlama

III. Kanunname-i Al-i Osman’ı hazırlama

çalışmalarından hangilerini yaptığı savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


8.II.Mehmet’in

I. merkezi yönetimi güçlendirme

II. ülke sınırlarını genişletme

III. İstanbul’u bilim ve kültür merkez yapma

politikalarından hangilerini takip ettiği savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I,II ve III


9.Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’da elçi bulundurma hakkı elde eden ilk devlet hangisidir?


A)Lehistan B)Fransa C)Venedik D)Avusturya E)Rusya


10.II.Bayezid Dönemi’nde yaşanan Cem Olayı’nın

I. dış politikayı olumsuz etkilemesi

II. Anadolu Türk birliğini bozması

III. Papalığın olayı Osmanlı aleyhine kullanmak istemesi

gelişmelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenemez?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III


11.Cem Sultan’ın ölümünün hemen sonrasında Osmanlı-Venedik savaşlarının başlaması

I.önceki pasif politikanın Cem Sultan yüzünden izlendiği

II.şehzadenin ölümünden Venedik’in sorumlu tutulduğu

III.Doğu Anadolu’daki şii probleminin çözüldüğü

durumlarından hangisinin göstergesidir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III


12.II.Bayezid döneminde Osmanlı-Memlük savaşlarına

I. Memlüklerin Cem Sultan’ı himaye etmesi

II. Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları üzerindeki egemenlik mücadelesi

III. Memlüklerin Şahkulu Ayaklanması’na destek vermesi

gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu söylenebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


13.Osmanlı-Memlük ilişkilerinin savaşa dönüşmesi aşağıdakilerden hangisi döneminde olmuştur?


A)II.Mehmet B)I.Selim C)I.Süleyman D)II.Bayezid E)II.Murat

14.I. Belgrad’ın fethi

II. Cem Olayı

III. Şahkulu Ayaklanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri II.Bayezid döneminde yaşanmamıştır?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)II ve III


15.Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan

II. Çaldıran,

III. Mercidabık

savaşlarının kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?


A)II-III-I B)II-I-III C)III-I-II D)I-III-II E)I-II-III


16.Yavuz Sultan Selim Mısır seferi öncesinde

I. Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması

II. Çaldıran Savaşı’nı yapması

III. kardeşlerini katletmesi

gelişmelerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


17.Şii Safevi Devleti’nin kurucusu Şah İsmail’in Anadolu’da Şahkulu Ayaklanması’nı çıkarması üzerine Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine çıkmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran seferinin

I.hilafet makamını ele geçirme

II. iç güvenliği tehdit eden unsurları yok etme

III. Akdeniz ticaretini canlandırma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


18.1515’te Dulkadiroğulları Beyliği ile yapılan Turnadağ savaşı’nın en önemli siyasi sonucu hangisidir?


A)Osmanlı Devleti yükselme dönemine girmiştir

B)Osmanlı’nın diğer beylikler üzerindeki otoritesi güçlenmiştir

C)Anadolu siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır

D)İpek Yolu ticareti kontrol altına alınmıştır

E)Osmanlı, İslam dünyasının lideri olmuştur


19.Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra en yüksek idari memur aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sadrazam B)Defterdar C)Şeyh’ül-İslam

D)Kazasker E)Reis’ül-küttap


20.Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferini gerçekleştirmesinde aşağıdaki nedenlerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu söylenebilir?


A)İslam dünyasının siyasi liderliğini ele geçirme

B)Anadolu Türk birliğini gerçekleştirme

C)Mısır ülkesinin zenginliği

D)Memlüklerin Osmanlı aleyhine izlediği düşmanca siyaset

E)Memlüklerin Osmanlı karşısında güçlü bir rakip olması


21.1517’de Mısır’ın I.Selim tarafından alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin büyük gelir sağlayacağı düşünülürken bu gerçekleşmemiştir.

Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne umulan geliri sağlayamamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A)Rönesans ve Reform hareketleri B)Mısır’a gereken önemin verilmemesi

C)Avrupa’da merkezi krallıkların güçlenmesi D)Ticari yolların yön değiştirmesi

E)Venedik ve Fransa’ya ticari ayrıcalıklar verilmesi


22.I.Selim Mısır’ın fethinden sonra yapılan bir törenle son Abbasi halifesinden yetki ve alametleri almış, bu tarihten itibaren “halife” ünvanını kullanmaya başlamıştır.

Bu durumun Osmanlı Devlet anlayışı üzerinde;

I.Devletin imparatorluk niteliği kazanması

II. Örfi kanunların etkisinin ve öneminin artması

III. Devlet yönetiminin teokratik hale gelmesi

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


23.I.Ticaret yollarının kontrolünün Müslümanlarda olması

II. Avrupalıların Hıristiyanlığı yaymak istemesi

III. Deniz teknolojisinin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangileri coğrafi Keşiflerin başlamasına neden olan gelişmeler arasında gösterilebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


24. Yeni Çağ’da ilk sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)Coğrafi Keşifler B)Sanayi İnkılabı C)30 Yıl Savaşları

D)Rönesans E)Haçlı Seferleri


25.Venedik, Ceneviz, Napoli gibi İtalyan Devletlerinin önemini yitirmesine, buna karşılık Lizbon, Bordo, Londra gibi Avrupa kentlerinin önem kazanmasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


A)İstanbul’un Fethi B)Rönesans hareketleri C)Coğrafi Keşifler

D)Süveyş Kanalı’nın açılması E)Reform hareketleri


26. Coğrafi Keşiflerin yapılmasında teknik gelişmelerin etkili olduğuna,

I. gemi yapım tekniğinin gelişmesi

II. pusula kullanımının yaygınlaşması

III. cesur gemicilerin yetişmesi

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III


27.I. Akdeniz limanlarının eski önemini yitirmesi

II. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önem kazanması

III. Toprağın asıl zenginlik kaynağı olmaktan çıkması

Yukarıda verilenlerin Coğrafi Keşiflerin hangi alandaki sonuçlarıyla ilgil olduğu söylenebilir?


A)Ekonomik B)Teknik C)Siyasi D)Bilimsel E)Dini


28. Yeni Çağ’da Coğrafi Keşifleri destekleyen kralların maddi varlıkları çoğaldı. Krallar bu zenginliklerini top gibi ağır ve pahalı savaş araçlarına harcadılar. Derebeyler, bu silahlar karşısında çaresiz kaldılar ve güçlerini yitirdiler.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine zemin hazırlamıştır?


A)Halkın yaşam standardının yükselmesine

B)Avrupa ülkelerinin eyaletlere bölünmesine

C)Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine

D)Toplumsal farklılaşmanın derinleşmesine

E)Tarımın önemini yitirmesine


29. Yeni Çağ Avrupa’sında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sosyal özellik içerdiği savunulabilir?


A)Halk arasındaki eşitsizliğin azalmaya başlaması

B)Derebeyliğin eski önemini yitirmesi

C)Kilisenin siyasi üstünlüğünü kaybetmesi

D)Merkezi krallıkların güçlenmeye başlaması

E)Sömürge imparatorluklarının kurulması


30.Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesi ve yeni ticaret yolları üzerinde ticaret yapan burjuva sınıfının güçlenmesinin Avrupa’da,

I. toplumsal

II. ekonomik

III. siyasi

alanlarının hangilerinde değişimlerin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III


31. Antik sanat İtalya’nın ulusal bir mirasıydı. Diğer Avrupa ülkelerinin birçok uğraşla elde ettiği değerlere İtalya zaten sahipti.

Buna göre, Rönesans’ın İtalya’da başlama nedenlerinden hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir?


A)Coğrafi neden B)Ekonomik neden C)Siyasi neden

D)Tarihi neden E)Sosyal neden


32. Rönesans hareketlerinin İtalya’da başlamasının nedenlerinden biri olan İtalya’nın tarihsel konumu aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?


A)İtalya’nın siyasi birlikten yoksun olması

B)Vatikan’ın İtalya’da bulunması

C)İtalyan ekonomisinin gelişmiş olması

D)Eski Roma ve Helen kültür kalıntılarının İtalya’da yaygın olması

E)İtalya’nın Akdeniz kültürünün etkisi altında kalması


33. Kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşmasıyla,

I. Bilim ve edebiyat alanındaki gelişmelerin hızla yayılması

II. düşünce ve fikir hayatının gelişmesi

III. çok sayıda kitabın basılması

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I,II ve III


34. Rönesans, Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ifade eder.

Buna göre Rönesans’ın Yeni Çağ Avrupa’sında,

I.Avrupa’nın zenginleşmesi

II. yeni mezheplerin ortaya çıkması

III. skolastik düşüncenin yıkılması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III


35. I.Eski eserlerin incelenmesi

II. Hümanizm hareketlerinin başlaması

III. Skolastik düşüncenin yıkılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin kültürel alanda yeni gelişmelere zemin hazırladığı savunulabilir?


A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II ve III

CEVAP ANAHTARI


 1. E

 2. E

 3. A

 4. B

 5. D

 6. A

 7. D

 8. E

 9. C

 10. B

 11. A

 12. D

 13. E

 14. A

 15. A

 16. E

 17. B

 18. C

 19. A

 20. D

 21. E

 22. E

 23. E

 24. A

 25. C

 26. D

 27. A

 28. C

 29. A

 30. D

 31. D

 32. D

 33. E

 34. D

 35. E

Add document to your blog or website

Similar:

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARIDIR

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ-TARİH I DERSİ 9/A SINIFI II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARIDIR

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon1 ÜRGÜP ÇOK PROGRAMLI LİSE 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 12. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZILI YOKLAMA SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NECLA-YAŞAR DURU Ç. P. LİSESİ 10-A TARİH II DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2010-2011 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI PENDİK ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ A. SINIF DÖNEM YAZILI SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZ KÜÇÜK YUSUF İLKÖĞRETİM OKULU SINIF İNGİLİZCE DERSİ DÖNEM YAZILI SORULARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DÖNEM YAZILI ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI icon2011-2012 YILI ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page