AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ
Indir 95.72 Kb.
TitleAKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ
Date conversion10.03.2013
Size95.72 Kb.
TypeYönergesi
Sourcehttp://www2.omu.edu.tr/duyurular2/aayk/Kasom_11_omu_kriterleri_ss.doc
ONDOKUZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ


Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik kadrolarına başvurma ve atanma ile Profesörlüğe yükseltme ve kadrosuna atanmada, gerekli koşullar 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Bunlara ilave olarak, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanmada aranan koşullar ile puanlama ve uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI


Profesörlük İçin:


1- Adayın akademik faaliyetlerden en az 350 puana sahip olması ve bunun da en az 200 puanını doçentlik sonrası makale, bildiri, atıflar ve kitaplardan elde etmiş olması gerekmektedir. Makalelerin ağırlıklı olarak fakülte dergileri dışındaki hakemli dergilerde yayımlanması; kitap veya kitapların da ISBN numaralı ve internet ile web adresine ulaşılabilen ulusal yayınevleri tarafından basılması gerekmektedir.


2- Adayın yayınlarından en az ikisi uluslar arası nitelikte olmalıdır. Bu nitelikte yayını olmayanların akademik faaliyetlerden en az 400 puan elde etmiş olması gerekmektedir.


3- Aday, çalıştığı alanda bağlı bulunduğu enstitü programında mevcut ise en az 2 (iki) yüksek lisans veya 1 (bir) doktora çalışması yönetmiş olması; ancak adayın çalıştığı alanda bağlı bulunduğu enstitü programında lisansüstü program bulunmaması halinde atanabilmesi için en az 450 puana sahip olması gerekmektedir.


Profesörlük kadrosuna atanmış öğretim üyeleri arasında lisans, lisans üstü faaliyetlerinin dağılımında, araştırma projelerinin desteklenmesinde, bilimsel etkinliklere katılımda, profesörlüğünün her 3 yılında yoğunlaşmış öğretim üyelerine öncelik tanınır.


Doçentlik İçin;


İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30/04/2002 tarih ve 2002 sayılı “Üniversitelerarası Kurulun belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu “Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları’nın Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından Doçentliğe Atama başvurularında da başvuru koşulu olarak asgari ölçüde baz alınması gerektiğine” ilişkin kararında belirtilen kriterlerin yanı sıra;


1- Aday, makale, bildiri, atıflar ve kitaplardan en az 150 puan elde etmiş olmalıdır. Makalelerin ağırlıklı olarak fakülte dergileri dışındaki hakemli dergilerde yayımlanması; kitap veya kitapların da ISBN numaralı ve internet ile web adresine ulaşılabilen ulusal yayınevleri tarafından basılması gerekmektedir.


2- Adayın yayınlarından en az birisi uluslar arası nitelikte olmalıdır. Bu nitelikte yayını olmayanların makale, bildiri, atıflar ve kitaplardan en az 175 puan elde etmiş olması gerekmektedir.


3- Aday, çalıştığı alanda bağlı bulunduğu enstitü programında mevcut ise en az 1 (bir) yüksek lisans çalışmasını yönetmiş olması gerekmektedir.


Yardımcı Doçentlik İçin:


1- Yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracak olan aday, doktora veya uzmanlık tezini veya bu tezlerden üretilmiş en az bir makale yayınlamış olmalıdır.


2- Aday, doktora ya da uzmanlık tezi veya bunlardan üretilenler dışında hakemli dergilerde ilk isim olduğu en az iki özgün yayın yapmış olmalıdır.


3- Aday, makale, bildiri, atıflar ve kitaplardan en az 50 puan elde etmiş olmalıdır.


4- Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavından (ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan (KPDS, TEOFL gibi)bu puan muadili bir puan almış olmalıdır.


Yeniden atanma için:


Tamamlanan atanma dönemi içinde gerçekleştirilmiş olan etkinlikler dikkate alınarak Akademik Etkinlik Değerlendirmesinden 2 yıl için toplam en az 60 puan; 3 yıl için toplam en az 90 puan elde etmiş olmak.


A. YAYINLAR VE ATIFLAR

1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir)


50 puan / makale*

1. b) Uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,İspanyolca, Arapça, Rusça,Çince) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü

150 puan / kitap(4)*
60 puan / kitap bölümü(4)*

2. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan teknik notlar, editöre mektup ve benzeri yazılar (Yayınlanmış bir makale ile ilgili kısa yazılar, makale ile ilgili veya müteakip sayılarda yayınlanan yazılar bu kapsamda sayılır).


20 puan/yayın *

3. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti yayınlanmış bildiriler ve editöre mektuplar (5)

20 puan/tam metin*
10 puan/özet*, mektup*

4. Diğer (ISI kapsamı dışındaki) uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan;
a) Tam metin (derleme dahildir)
b) Vaka takdimi, özet, mektuplar


15 puan/makale*
7 puan/yayın*

5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a)Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 maddesindeki indeksler)
(b)Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki (4) atıflar


5 puan / atıf
10 puan / atıf

6. Ulusal Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç):
(a) Ulusal dergilerde atıflar
(b) Ulusal kitaplarda atıflar.

Tüm atıflardan maksimum 20 puan alınabilir.


2 puan / atıf
2 puan / atıf

7. Dördüncü madde dışında kalan (yurtiçi veya yurtdışı) hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler (Dergilerin en az 5 yıldır yayın yapıyor olması gerekir).

12 puan/makale*
6 puan/ vaka takdimi*

8. Üçüncü madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster tebliğler (basılı olması gerekir)
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası

Ulusal10 puan / tam metin*
6 puan / tam metin*
4 puan / özet

2 puan / özet

9 Türkçe kitap (4) veya

kitap bölümü yazarlığı (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).

Kitap değerlendirme yazısı
Kitap bölümü değerlendirme yazısı
Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil
Ansiklopedide bir madde tanımlaması

60 puan/kitap*
20 puan / bölüm*
10 puan/kitap*
4 puan/bölüm*
20 puan/ bölüm*
10 puan/tanım*

10. Kitap(4) veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).

30 puan /kitap*
10 puan/ bölüm*

11. Uluslararası kitaplar (4) ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema, şekil, resim, sendrom ve tablolar

80 puan*

B. KONGRELER:
(Sözlü sunulan özet vb. yayınlanmamış olanlar, basılı kongre programında yer alanlar)

12. a) Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek ( belgelendirilmesi gerekir)

20 puan/seminer,
konferans, ders vb.

12. b) Uluslararası kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)

5 puan / bildiri

13. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak (belgelendirilmesi gerekir)

10 puan/ seminer,
konferans,ders vb.

13. b) Ulusal kongrelerde sunulan sözel bildiri (belgelendirilmesi gerekir)

3 puan / bildiri

13. c) Ulusal kongrelerde sunulan poster bildiri (belgelendirilmesi gerekir)

2 puan / bildiriC. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:

14. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde adayın adının yayın kurulu üyeliği veya editörler listesinde yer alması

Bu dergilerde editörlük

Bu dergilerde hakemlik


40 puan / dergi

60 puan/ dergi
10 puan / dergi

15. A. 4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde editörlük veya yardımcılığı

20 puan/dergi

15. B. 4. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren dergilerde hakemlik

6 puan / dergi

16. Ulusal hakemli dergilerde editörlük

Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın kurulu üyeliği

Bu dergilerde hakemlik

10 puan / dergi

6 puan / dergi

4 puan/dergi

17. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda (4) editörlük

İki ya da daha fazla dilde yazılmış (karma) kitaplarda (4) editorlük

30 puan/kitap*
20 puan / kitap*

18. Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda (4) editörlük
("proceeding", kongre derleme kitapları hariç)

20 puan/kitap*

D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ:

19. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
Yüksek lisans tezi

Tıpta uzmanlık tezi
Doktora tezi


20 puan/tez*
30 puan/tez*
50 puan/tez*20. Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli proje yürütücülüğü

Avrupa Birliği Çerçeve Program destekli projede görev alma

Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak
Diğer Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev alma

Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak

Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak

Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde yürütücülük yapmak

Yerel kuruluşlarca desteklenmiş projelerde görev almak

120 puan/proje

60 puan/proje

100 puan/proje
50 puan/proje

30 puan/proje

15 puan / proje

15 puan /proje

7 puan / proje

21. Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar

5 puan/rapor*

22. Son beş yılda önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme

2 puan /ders / yarıyıl veya dönem


E. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:


23. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç)
Uluslararası Ödüller
Ulusal Ödüller
Üniversite Ödülleri


30 puan/ödül*
15 puan/ödül*
15 puan/ödül*

24. Patent puanı
Uluslararası
Ulusal


50 puan/patent*
25 puan/patent*

25. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan uluslararası burslar (kongre destekleri vb. hariç)

10 puan/3 aydan uzun süreli burs
5 puan/1-3 ay süreli burs

26. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak

Uluslararası kongre

Ulusal Kongre


10 puan/kongre*
5 puan/kongre*

27. Son beş yılda akademik ve idari birimlerde görev alanlar (birden fazla akademik ve idari görevi olanlar en yüksek puan üzerinden puan alırlar) (28. madde kapsamında alınan toplam puanların en çok 1/4'i herhangi bir madde puanları yerine kullanılabilir)

a) Fakülte, Yüksekokul/Enstitü Yöneticilik A1 madde kapsamındaki yayın zorunluluğunu ortadan kaldırmaz)

Rektör, Dekan, Müdür

Rektör Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Müdür Yardımcısı

Fakülte, Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurul Üyeliği

Bölüm Başkanlığı

Bölüm Başkan Yardımcılığı

Anabilim Dalı Başkanlığı

Eğitim Koordinatörlüğü10 puan/yıl

7 puan/yıl

4 puan/yıl

5 puan/yıl

3 puan/yıl

2 puan/yıl

2 puan/yıl

b) Genel Sekreterlik
Genel Sekreter Yardımcılığı
Daire Başkanlığı

10 puan/yıl
7 puan/yıl
5 puan/yıl

c) Hastaneler Genel Direktörlüğü
Başhekimlik
Başhekim Yardımcılığı

10 puan/yıl
7 puan/yıl
5 puan/yıl

d) Devlet kurumlarında müsteşarlık
Devlet kurumlarında müsteşar yardımcılığı
Devlet kurumlarında daire başkanlığı ve genel müdürlük

Devlet kurumlarında kurul üyeliği

5 puan/yıl
2 puan/yıl
1 puan/yıl

1 puan/yıl

e) TÜBİTAK'ta görevlendirmeler

3 puan/yıl


ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI:

* Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan aşağıdaki tabloya göre saptanır.


 Eserdeki Yazar Sayısı

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)

1. isim %

2. isim %

3. isim

%

4. isim

%

5. isim %

6. isim

%

7. isim

%

8. isim

%

9. isim

%

10. isim

%

1 isimli

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 isimli

100

90

 

 

 

 

 

 

 

 

3 isimli

90

80

70

 

 

 

 

 

 

 

4 isimli

85

75

65

55

 

 

 

 

 

 

5 isimli

80

70

60

50

40

 

 

 

 

 

6 isimli

75

65

55

45

35

25

 

 

 

 

7 isimli

70

60

50

40

30

25

25

 

 

 

8 isimli

65

55

45

35

25

25

25

25

 

 

9 isimli

60

50

40

30

25

25

25

25

25

 

10 isimli

55

45

35

25

25

25

25

25

25

25

11 isim ve üzeri

10 isim ile aynıAÇIKLAMALAR:

(1) Bu koşullar minimum koşullardır. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları kendi özel durumuna göre ek koşullar belirleyip Senato'nun kararıyla uygulayabilirler.

(2) Bu yönerge hükümleri ……………………….. tarihinde yürürlüğe girer. ………………………. tarihine kadar, yardımcı doçent, doçent unvanını almış olanlar, (doçent kadrosuna atanmış veya atanmamış olanlar) istedikleri takdirde halen yürürlükte olan yönerge hükümlerine tabi olabilirler. Bu kişilere yardımcı doçentlik yabancı dil kriterleri uygulanmaz.

(3) Kitap, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili ve adayın Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun bulduğu hacim ve içeriğe sahip yapıttır. Fakülte/Enstitü Kurulu veya Yüksekokul Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İnceleme Komisyonu kurabilir. Bir eserin kitap olarak kabulü için, Fakülte/Enstitü Kurulunun veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun "uygundur" imzalı karan gereklidir. Bir kitabın uluslararası niteliğine fakülte/yüksekokul/enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yayın Komisyonu onayı gerekir.

(4) Bir çalışma en yüksek puan aldığı maddeden değerlendirilir.

Add document to your blog or website

Similar:

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconMayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconAKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANAN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconAkademik DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconAKADEMİK DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconAKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconTablo 1 Toros Üniversitesi'nde Akademik Atanma ve Yükseltilme için Yapılan Başvurularda Değerlendirilecek Akademik Etkinlikler ve Puanlama İlkeleri

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ iconAKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page