EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE
Indir 124.39 Kb.
TitleEK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE
Page1/3
Date conversion12.03.2013
Size124.39 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://elazig.meb.gov.tr/\dosyalar/ED/sivsav_dersnot.doc
  1   2   3


EK-1


28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE

İŞLENECEK KONULAR


SİVİL SAVUNMA

 • Kavramı, Tanımı, Tedbirleri

 • İkaz-Alarm

 • İkaz-Alarm İşaretleri

 • Sığınak

 • Gizleme Karartma

 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahlardan KorunmaSİVİL SAVUNMANIN KAVRAMI

İnsanlar ve toplumlar arasındaki çatışmaların, insanların varoluşu ile birlikte başladığı ve en ilkel koşullardan günümüzün en modern imkânlarına kadar her türlü vasıtayı kullanarak geliştiği ve son bulmadığı bilinmektedir.

Toplumların bünyeleri değiştikçe istek ve ihtiyaçları artmış, dolayısıyla kişiler ve toplumlar arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş, bunların çözümü için çoğu kez savaşlara başvurulmuştur. İnsanların kendi kendilerine yol açtıkları en büyük felâketlerden birisi olan savaşlar; daima çok büyük acılara, sıkıntılara, zararlara sebep olmasına ve tüm insanların bunu bilmesine rağmen, maalesef günümüzde de devam etmektedir.

SİVİL SAVUNMANIN TANIMI

Sivil Savunma; düşman saldırılarına karşı, halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi; hayatî önemi taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri kapsar.

SİVİL SAVUNMA TEDBİRLERİ

İl millî eğitim müdürlükleri (bölge müdürlükleri ile bağlı teşkillerinin) anî bir düşman taarruzuna uğraması hâlinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kurum ve okulların, can ve malın korunması için gereken tertibat ve malzemeyi barış döneminde sağlaması bir felaket hâlinde nasıl hareket edileceğini bilmesi çok önemlidir. Sivil savunma hizmetleri, hem Bakanlık tarafından hem de kurum ve okullar tarafından alınacak tedbirlerle gerçekleşir.

Mevcut durum ve gelişmeler hakkında televizyon ve radyodan gerekli bilgiler verileceğinden yayınlar izlenmeli, kurum ve okullarda; mülki amirlerin sivil savunma konusundaki yayımları/duyuruları eksiksiz uygulanmalıdır.

 1. Kurum ve okulda bir sığmak yeri yoksa kurumun/okulun iç bölümünde bulunan elverişli mekân sığınma yeri olarak ayrılmalı, bu yer Bakanlık ve İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hazırlanmalıdır. Sığınma yerlerinde bulundurulması gereken yiyecek, içecek, yakacak, aydınlatma, ilk yardım ve kurtarma malzemeleri de hazır bulundurulmalıdır.

 2. Kurum ve okullar etrafında odun, kömür, gaz, benzin, kâğıt, kuru ot, kırpıntı, eski eşya v.b. gibi yanıcı maddeler varsa bunları binalardan uzaklaştırıp, yangın tehlikesi olmayacak emniyetli yerlerde muhafaza edilmelidir.

3- Seferberlik veya savaş hâlinde ışıkların söndürülmesi ve karartma yapılacağı
dikkate alınarak ışıkların dışarıdan ve özellikle havadan gözükmemesini sağlamak için pencereleri örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, halı, battaniye gibi malzemeleri el altında bulundurulmalıdır.

4- Kurum ve okullarda savaş esnasında çıkacak başlangıç yangınlarının söndürülmesi, yapılacak basit kurtarma ve ilk yardım işleri gibi görev ve hizmetleri için iş bölümü yapıp bina koruma amiri ile gerekli personel (itfaiyeci, ilk yardımcı, kurtarıcı) seçilerek hazır bulundurulmalıdır.

İKAZ ALARM

Birinci Dünya Savaşını izleyen savaş araç ve gereçlerinde hızlı gelişmeler görülmüştür. İkinci Dünya Savaşı boyunca hava saldırıları önceki savaşlardan farklı olarak sivil halka ve endüstri hedeflerine olmuştur. Bunun sonucu erken haber alma ve yayma ile pasif savunma önlemlerinde gelişmeler görüldü.

Günümüzde kitleleri bir anda yok edebilecek güçte silahlar yapılabilmektedir. Bu silahların kullanma araç ve yöntemlerinde sürekli gelişmeler olmaktadır. Düşman hava saldırılarının önceden haber almanın teknik yapısı radar sistemiyle örülmüş elektronik bir ağdır. Bu sistemin tümüne Erken Haber alma ve Yayma Sistemi ya da kısaca İkaz-Alarm denir.

Yurdumuzda aktif hava savunması görev ve sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmiştir. Düşman hava saldırılarına karşı halkın uyarılması sivil önlemlerin alınması ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilmiştir.

Haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sisteminin kurulmasından, çalıştırılmasından, personelin görevlendirilmesinden ve yetiştirilmesinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, alınan tehlike ve tehlike geçti haberlerinin bölgedeki görevlilere ve sivil halka ulaştırılmasından, mahalli ikaz alarm sisteminin işler durumda bulundurulmasından vali ve kaymakamlar sorumludur.


İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak üzere yurt genelinde il ve ilçelerimizde toplam 580 adet siren sistemi kurulmuştur.

İkaz ve alarm haberleri ve bunların bildirilmesinde kullanılan araç ve işaretlerin çeşitleri ile alınan haber ve işaretler üzerine yapılacak hareketler ve alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.İkaz ve alarm işaretleri, temel olarak hazırlık ve tehlike ikazları olmak üzere ikiye ayrılır.

A- HAZIRLIK İKAZI:

Bir savaş tehlikesinde kurum ve okullarımızın gereken son hazırlık önlemlerini alabilmeleri için hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazdır.


İşareti :

Radyo televizyon v.b. gibi yayın araçlarının aracılığı ile verilir

YAPILACAK İŞLER

Kurum ve okullardaki sığınma yerlerini gözden geçirip, eksikleri tamamlayıp kullanılır hale getirilecek, binaların çatısında ve etrafında yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmayacak, karartma emirlerine uyularak dışarıda hiç ışık yakılmayacaktır.

B- TEHLİKE HABERLERİ (İKAZLARI)

1) SARI İKAZ

Saldırı ihtimali var anlamındadır.

İşareti: Üç dakika sürekli düz siren sesi ile verilir.

YAPILACAK İŞLER:

Kurum ve Okullarda: Doğal gaz, kazan dairesi, elektrik ve su ana anahtarları kapatılacak, yanan ocak, tüp, soba vs. varsa söndürülecektir. Kapı ve pencereler kapatılıp perdeler çekilecek ve hemen sığınma yerlerine gerekli malzemeler alınarak gidilecektir.

Açık Alanlarda: Hemen saklanabilmek üzere en yakın sığınma yerlerine, genel sığmaklara veya bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidilecektir.

Taşıt Araçlarında: Araçtan inilecek, açıktakiler gibi davranılacaktır.

2) ALARM (KIRMIZI İKAZ)

Saldırı tehlikesi var anlamındadır.

İşareti: Üç dakika yükselip alçalan, dalgalı siren sesi ile verilir.

YAPILACAK İŞLER:

Kurum ve Okullarda: Sarı ikaz anındaki önlemlerden eksikler varsa tamamlanacaktır. Eğer sarı ikazdan önce alarm (Kımızı İkaz) verilmiş ise en kısa sürede sarı ikaza ait önlemleri alarak hemen en yakın sığınma yerlerine gidilecek ve korunmaya çalışılan yerde tehlike geçti işareti beklenilecektir.

Açık Alanlarda: Hemen en yakın sığınak yerine, yoksa sığınma yerlerine (köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere) saklanarak vücudunuzun açık yerlerini örtüp tehlike geçti işaretini beklenilecektir.

Taşıt Araçlarında: Elverişli bir yerde durup açıktakiler gibi davranılacaktır.

3) RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKE İKAZ

Radyoaktif serpinti veya kimyasal saldın var anlamındadır.

İşareti: Kesik kesik siren sesiyle ve radyo, televizyon gibi yayın araçlarıyla verilir

YAPILACAK İŞLER:

Kurum ve Okullarda: Alarm esnasındaki tedbirleri alınız.

Açık Alanlarda: En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidilecek, vücudunuzun açıkta kalan yerleri örtülecektir.

Taşıt Araçlarında: En elverişli yerde durarak sığınma yerine veya kapalı bir yere gidilecek, yakınınızda emin bir yer yoksa kapı ve camları kapatarak taşıt içinde kalınacak, vücudunuzun açık yerleri örtülecektir.

C. TEHLİKE GEÇTİ (BEYAZ İKAZ) : Tehlike geçti anlamındadır.

İ
şareti:Radyo, televizyon, megafon vb. gibi her tür yayın araçları ile duyurulur. Bu ikaz verildiğinde sığınma yerinden veya saklanılan yerden çıkılacaktır.


GİZLEME VE KARARTMA :


Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde olağanüstü hâlden itibaren ışıkların söndürülmesi ve karartılması uygulanır.

K

urum ve okul binalarının dışında (dışarıda) yanan ışıkların geceleri havadan gözükmemesi için tamamen söndürülmesi, yanması zorunlu olanların maskelenmesi; binaların içinde kullanılan ışıkların geceleri dışarıya sızmaması için koyu siyah perdeler, örtüler gibi araçlarla kapatılması tedbirleri alınır.


SIĞINAK VE SIĞINMA YERLERİ

Klasik ve nükleer silahlarla, kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin tesirlerinden insanlar ile ülkenin, harp gücünün devamı için gerekli olan canlı ve cansız kıymetleri korumak amacıyla kullanılan ve bu maksatla yapılan yerlere SIĞINAK denir.
SIĞINAĞA GİDER

Teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına önem verilerek kurtulunabilinir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir.

Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 1. Sığmak yapılacak mahallîn iyi tespit edilmesi,

 2. Sığmaktan yararlanacakların önceden planlanması,

 3. Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

SIĞINAK YAPIMINDA AMAÇ

1. Can ve mal kaybını en aza indirmek,

 1. Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak,

 2. Az masrafla toplu koruma imkânı yaratmak.
SIĞINAKTA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER


 1. Sığınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı (önceden) tespit edilmelidir.

 2. Sığınağın havasını bozmadan çalışabilen bir aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.

 3. Sığınaklar sıvanmamak ve gereksiz eşya konmamalıdır.

 4. Dışarı ile haberleşme tertibatı sağlanmalıdır.

 5. Yangınlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

 6. Sığınağa girerken yeterli miktarda sağlık malzemesi ile gerekli araç ve gereç alınması unutulmamalıdır.

SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Dışarıdaki radyoaktif serpinti ve kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığmakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak içerisindeki hayat buna göre organize edilmelidir.

Kurum ve okullarda, donatacağı sığmak veya sığınma yerlerinde birkaç günlük yiyecek, içecek ve sağlık malzemeleri, yangın söndürme araç, gereçleri bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

İçeceklerin kapalı kaplarda, yiyeceklerin konserve şeklinde, sağlık malzemelerinin de orijinal kap veya kutularda bulundurulmalarına dikkat edilmelidir.

'.


KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, KİMYASAL (KBRN) SİLAHLAR

KİMYASAL SİLAHLAR:Kimyasal özelliği sayesinde; öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan, katı, sıvı, gaz veya aeresol halindeki maddelere KİMYASAL SİLAH denir.KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ

 • Yakıcı gazlar

 • Boğucu gazlar

 • Sinir gazlan

 • Kan zehirleyici gazlar

 • Kusturucu gazlar

 • Göz yaşartıcı gazlar

 • Uyuşturucu gazlar

 • Muhtelif gazlar

Tespiti: Tespit cihazlarıyla yapılır. Belirtileri:

 • Uçaktan yayılan bir serpinti veya sis görünmesi

 • Düşman tarafından gelen duman ve sis görünmesi

 • Etrafta şüpheli yağ damlaları veya su birikmesi

 • Çevreye değişik kokuların yayılması

 • Görmede bulanıklık hissi

 • Anî baş ağrısı

 • Burun akması ve kanama görülmesi

 • Göğüste ağrı, nefes almada zorluk

 • Deride kızarıklık veya kabarcıklar

 • Bulantı ve kusma

Korunma :

Bu silahlardan korunmak için maske takmak, koruyucu elbise giymek, temizlenmek, sığınak ve diğer kapalı alanlara yönelmek gereklidir.

  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE icon28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ VE 01-07 MART DEPREM HAFTASI NEDENİYLE ŞİİR,RESİM VE KOMPOZİSYON DALLARINDA DÜZENLENEN YARIŞMA KOŞULLARI

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE icon2008 YILI 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ VE 01-07 MART DEPREM HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞİİR, RESİM VE KOMPOZİSYON DALLARINDA DÜZENLENEN “DEPREM” KONULU YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ GÖSTERİR LİSTEDİR

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconOKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconİçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ nce yayınlanan “Daire Ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu” esaslarına göre; müesseselerde Okul

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA İKAZ VE ALARM MERKEZLERİ İLE RADYOLOJİK SAVUNMA TEŞKİLATININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA YÖNERGE Yayim Tarihi : 16 Eylül 1974

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA TALİMATI

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA PLANI

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA PLANI

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA PLANI

EK-1 28 ŞUBAT “SİVİL SAVUNMA GÜNÜ”NDE iconSİVİL SAVUNMA TANIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page