KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU
Indir 0.51 Mb.
TitleKUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU
Page17/18
Date conversion12.12.2012
Size0.51 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.diyanettrabzonegitim.gov.tr/4tez/edalkes.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

SONUÇ


İstifham, aslı itibariyle daha önceden bilinmeyen bir şey hakkında bilgi edinme isteğidir. Bunun da çok değişik yöntemleri vardır. Edatlarla, özel kelimelerle, ses tonuyla, cümlede vurgu yaparak ve yerine göre kelime tekrarıyla olur.

İstifham, belağat ilminin meani bölümünün talebi inşa kısmında mütalaa edilmektedir. Beliğ ifadelerin zirvesini oluşturacak şekilde Kur’an-ı Kerimde her altı ayette bir kullanılmıştır. Bu kullanımın mekki ayetlerde daha çok olduğunu görmekteyiz. İstifham edatlarının hemen hepsi Kur’an-ı Kerimde kullanılmıştır. Bununla birlikte âlimlerin üzerinde ittifak etmedikleri soru edatları da mevcuttur. İstifham edatlarının irabı biri hariç mebnidir yani hiçbir zaman irabları değişmez.

İstifham üslubunun çok çeşitli kullanılma gayelerinin olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık otuz iki manada kullanılmıştır.

Edatların yanında soru sormak için bazı fiiller de kullanılmıştır. Bu fiillerin içinde en önemlisi hiç şüphesiz يسالونك ifadesi olup Kur’an’da on üç yerde kullanılmıştır.

Allah’ın hakiki manada kullarına bir şeyi öğrenmek için soru sorması imkânsızdır. Çünkü O’nun için böyle bir şeyi düşünmek bile insanı tehlikeye götürür. Kur’an-da soru sormanın bu denli kullanılması belki de bizlere bunun iyi bir eğitim ve öğretim metodu olduğunu anlatabilmek içindir.

Kur’an-ı Kerim’de hemen her soruya cevap verilmiştir. Bu cevapların bir kısmı aynı ayette olmakla beraber bir kısmı değişik ayet ve surelerdedir. Bazen Allah biz kullarına olan merhametinden dolayı cevapları hazfetmiştir. Bazen de kelamın zımnında cevap vermiştir.

Soru ve cevap uygunluğunun şaheser örneklerini Kur’an’da bulmaktayız. Hatta Allah insanların bazı sorularına karşılık asıl onlara gerekli olan şeyi kendilerine açıklama yoluna gitmiştir.

Allah hemen her sınıf insana soru yöneltmiş; mümin, münafık müşrik ve ehli kitaba, bununla birlikte meleklere dahi soru yöneltmiştir. Bu sorularla adeta onların beyinlerinde şimşekler çakmasına sebep olmuştur. Soru her ne kadar öğrenme maksatlı sorulsa da bazen maksatlı sorular da sorulabilir. Ehli kitabın peygamberimize sordukları sorular buna en güzel örnektir.

Soru sormada bazı kurallar vardır. Soru bir bilene sorulmalıdır gereksiz soru sorulmamalıdır. Açıklandığında hoşa gitmeyecek şeyler sorulmamalıdır. Cevap verilirken muhatabı küçük düşürmeden ona yanlışlarını anlatabilmeli, bilgece cevap dediğimiz bir yöntem kullanılmalıdır.


KAYNAKÇA
KUR’AN-I KERİM.


ABDULBAKİ, Muhammed Fuad, el- Mucamu’l- Mufehres li Elfazi’l-Kur-ani’l Kerim, Daru’l-Hadis, Kahire 2001.


A. KADİR Hüseyin, Fennu-l- Belağa, Alemu’l- Kutub, 2. Tab, Beyrut 1989.


ABDULLAH Yemani, Tercumani Garibu’l- Kuran, Mektebetül –Beyan, I. Baskı, tsz.


el- ALUSİ, Şihabuddin Mahmud, Ruhu’l- Meani fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim ve’S-seb’i’l-Mesani, Daru’l-Mektebe, Beyrut 1990.


AKDAĞ, Hasan, Arap Dilinde Edatlar, Tekin Kitapevi, Konya,- 1987


AŞUR, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t Tenvir, Daru’t-Tunusiyye, Tunus 1984


el-BEĞAVİ, Mesud el-Ferra, Mealimu’t Tenzil fi’t-Tefsiri ve’t-Te’vil, Daru’l-Fikr, Beyrut 1985/ 1405


BOLELLİ, Nusrettin, Belağat, İ.F.A.V Yay. İstanbul 2001.


el- BUHARİ, Muhammed b. İsmail, el-Camius-Sahih, İstanbul 1979.


el-CARİM, Ali ve EMİN Mustafa, el-Belağatü’l-Vadıha, Mektebetü’l –Dar, Şam 1999.


CERRAHOĞLU, İsmail, Tefsir Usulü, T.D.V.Yay, 12.Baskı, Ankara 1998.


DAĞDEVİREN, Alican, Kuranda Sorular ve Cevaplar, Akademi Yay, İzmir 2006.


DİZDAROĞLU, Hikmet, Tümce Bilgisi, T.D.K. Yay. Ankara 1976.


EBU’S SUUD, Muhammed b. Muhammed el-İmadi, İrşadü’l-Akli’s-Selim ila Mezaye’l-Kur’ani’l-Kerim, Mısır H. 1347/1928.


ERGİN, Muhammed, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay, 16. Baskı, İstanbul 1985.


el-HARİZMİ, Sadru’l-Efadi’l el-Kasım b. Hüseyin, Şerhu’l-Mufassal fi San’ati’l-İ’rabi’l-Mevsum bi’t-Tahmir, thk. Dr. Abdurrahman b. Süleyman el-Asemin, Beyrut 1990.


İBN HİŞAM el-Ensari, Ebu Muhammed Abdullah, Muğni’l-Lebib an Kütübi’l-Eraib, Daru’l-Fikr,1992, tsz.


İBN MANZUR, Ebu’l Fadl Cemalüddin Muhammed, Lisanü’l Arab,Daru’l - Mearif, Kahire 1990.


KESKİOĞLU, Osman, Nüzülünden İtibaren Kur’an-ı Kerim Bilgileri , T.D.V. Yay. 2.Baskı, Ankara 1989.


KOÇKUZU, Ali Osman, Rivayet İlimlerinde Haberi Vahitlerin İtikat Ve Teşrii Yönlerinden Değeri, Diyanet Yay. Ankara 1988.


KUTUP, Seyyid, Fi zilal’il-Ku’ran, Daru’ş- Şuruk, Kahire 1994.


el-LEBİDİ, Hemzetü’l-İstifham Fi Kur’ani’l-Kerim, el-Maktebetü’l-Vataniyye, Amman


el- MERAĞi, Ahmet Mustafa, Ulumu’l- Belağa, 3.Tab, Daru’l-Kütübü’l İlmiye, Beyrut 1993.


MÜTERCİM ASIM, Ebu’l-Kemal Ahmed, Kamus Tercümesi Okyanus, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul H.1305.


en- NESEFİ, Ebu’l-Berekat Abdullah b. Ahmed, Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, Daru İbn Kesir, 2. Baskı, Beyrut 1999.


ÖCAL, Mustafa, Din eğitimi ve Öğretimi Metotları, T.D.V. Yay. 2. Baskı. Ankara 1991

KUTBUDDİN, Mahmud b Muhammed er-Razi, Şerhu’l- Kutubi li’risaleti’ş Şemsiye


ÖNER, Necati, Klasik Mantık, Akademi Yay., İstanbul 1996.


er- RAZİ, FahruddinEbu Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefatıhu’l Ğayb, el-Matbaatü’l-Behiyyetü’l-Kübra, 1.Baskı, Mısır 1357/1938.


STEVESON, Robert, İslam Ansiklopedisi, İstifham Md, M.E. Basımevi, İstanbul 1988.


el- KAZVİNi, Sa’deddin, Telhisü’l- Miftah, terc. Nevzat H Yanık, Mustafa Kılıçlı, M Sadi Çöğenli, Huzur Yay. İstanbul tsz.


es-SABUNİ, Muhammed Ali, Safvetü-t- Tefasir, Daru’l -Kur’ani’l –Kerim, Beyrut tsz.


es-SALİH, Subhi, Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-İlim,18.Baskı, Beyrut tsz.


SECİSTANİ, Garibu’l- Kuran ala Hurufi’l- Mucem, I. Baskı, Şam tsz.


es-SEKKAKi, Ebu Yakup, Miftahu’l-Ulum, Daru’l- Kütübil İlmiyye, Beyrut tsz.


SİBEVEYH, Amr b. Osman b. Kanber, el-Kitap, thk.ve şrh:Abdusselam Muhammed Harun, Mektebetü’l- Hancı,3. Baskı, Kahire 1988.


Es-SUYUTİ, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-İtkan fi Ulumi’l- Kur-an, Daru İbn Kesir, Beyrut, H.1420.


eş- SATIBİ, Ebu İshak İbrahim b Musa, el-Muvafakat fi Usuli’l- Ahkâm, Daru’l ibn’l- Affan, Mısır. 1. Baskı,


ŞEYHZADE, Muhammed b. Muslihiddin, Haşiyetü Şeyhzade ala Tefsiri’l-Kadi el-Beydavi, Hakikat Kitapevi, İstanbul 1990.

eş- ŞEVKANİ, Muhammed b. Ali, Fethu’l- Kadir, Daru’l-Müeyyide, Riyad 1997.


et-TABERİ, Muhammed b. Cerir, Camiu’l- Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an, Daru’l-


Fikr, Beyrut 1998.


et-TEFTEZANİ, Sadettin Mesud b. Abdullah, Muhtasaru’l –Meani, Abdullah Efendi


Matbaası, 1307.


ULUTÜRK, Veli, Kur’an-ı Kerim Allah’ı Nasıl Tanıtıyor? Nil Yay. İzmir 1994.


YAZIR, Elmalılı M Hamdi, Hak Dini Kur-an Dili, Azim Dağıtım, tsz..


ez- ZEMAHŞERİ, Ebu’l –Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Hakaiki’t-Tenzil ve Uyuni’l-Ekavil fi Vuchi’t- Te’vil, Beyrut tsz.


ez-ZERKEŞİ, Bedreddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhan fi Ulumi’l-Kuran, Daru’l Fikr, Beyrut H.1421/ 2001.1 İbn Manzur, Ebu’l Fadl Cemalüddin Muhammed, Lisanü’l- Arab, Daru’l - Mearif, Kahire 1990, XI, 235.

2 el-Meraği, Ahmet Mustafa, Ulumu’l- Belağa, 3.Tab, Daru’l-Kütübü’l İlmiyye, Beyrut 1993, s. 63.

3 eş- Satıbi, Ebu İshak İbrahim b Musa, el-Muvafakat fi Usuli’l- Ahkâm, Daru’l- ibn’l- Affan, Mısır 1. Baskı, 1421.

4 Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Sevinç Matbaası, Ankara 1980, 259.

5 İbn Manzur, age., V 10

6 Araf 7/172.

7 Keskioğlu, Osman, Nüzulünden İtibaren Kur’an-ı Kerim Bilgileri, T.D.V. 2.Bas. Ankara 1989, 64.

8 es-Suyuti, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-İtkan fi Ulumi’l- Kur-an, Daru İbn Kesir, Beyrut 4. B askı, H.1420, 500.

9 Steveson, Robert, İslam Ansiklopedisi, İstifham Md, M.E. Basımevi, İstanbul 1988, 1215

10 Ergin, Muhammed, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yay, 16. Baskı, İstanbul 1985, s. 348.

11 Ergin, age, s. 130.

12 Kamer 54/ 24.

13 Dizdaroğlu, Hikmet, Tümce Bilgisi, T.D.K. Yay., Ankara 1976, 297.

14 Dizdaroğlu, Hikmet, age., 298.

15 Dizdaroğlu, age, s. 299.

16 el-Carim Ali ve Emin Mustafa, el-Belağatü’l-Vadıha, Mektebetü’l –Dar, Şam 1999, 156; Bolelli, Nusrettin, Belağat, İ.F.A.V Yay., İstanbul 2001, 161.

17 Bolelli, age., 193.

18 Dizdaroğlu, age, 295–305.

19 Hucurat 49/12.

20 Kaf 50/ 3.

21 A. Kadir Hüseyin, Fennu-l- Belağa, Alemu’l- Kutub, 2. Tab, Beyrut 1989, 134–135.

22 Bolelli, age., 29.

23 A.Kadir, age., 145.

24 Öcal, Mustafa, Din eğitimi ve Öğretimi Metotları, T.D.V. Yay, 2. Baskı. Ankara 1991, 249.


25 Enbiya 21/ 58–64.

26 A. Kadir, age.. 146.

27 Kalem 68.35.36.37.

28 Hakka 69/7-8.

29 Mearic 70/ 36-37-38-39.

30 Müzemmil 73 / 17.

31 Müddessir 74 / 26 27.

32 Naziat 79 /10 11.

33 Kutbuddin, Mahmud b. Muhammed er-Razi, Şerhu’l- Kutubi li’Risaleti’l Şemsiye, I. 55.

34 Kutbuddin, age., I, 55–59.

35 es-Sekkaki, Ebu Yakup, Miftahu’l ulum, Daru’l- Kütübil-İlmiyye, Beyrut 133.

36 Kudbuddin, age., I. 55- 69.

37 Öner, Necati, Klasik Mantık, Akademi Yay, İstanbul 1996, 187.

38es- Suyuti, age., I. 461.

39 Sibeveyh, Amr b. Osman b. Kanber, el-Kitap, thk.ve şrh:Abdusselam Muhammed Harun, Mektebetü’l- Hancı,3. Baskı, Kahire 1988, 123.

40 el-Lebidi, Hemzetü’l-İstifham fi’l- Kur’ani’l-Kerim, el-Maktebetü’l-Vataniyye, Amman 8.

41 Suyuti, age., I, 500.

42 Zümer 39/9.

43 Sahihi Buhari, Kitabu Libas, 24.

44 Suyuti, age.,1, 465.

45 İnşirah 94/ 1

46 Suyuti, age., 1, 463.

47 Tevbe 9/126.

48 Enbiya 21/34.

49 Yusuf 12/90.

50 Enbiya 21/62.

51 Suyuti, age., I, 173.

52 İbn Hişam el-Ensari, Ebu Muhammed Abdullah, Muğni’l-Lebib an Kütübi’l-Eraib, Daru’l-Fikr,1992, II. 403.

53 İbn Hişam, age., II, 349.

54 Sibeveyh, age., III, 176.

55 Meylani, age., s. 107.

56 Sibeveyh, age., III, 176.

57 Es- Sekkaki, age., 133; Sa’deddin, Kazvini, Telhisül- Miftah, terc. Nevzat H Yanık, Mustafa Kılıçlı, M Sadi Çöğenli, Huzur Yay. İstanbul tsz.

58 Es- Sekkaki, age., 133; Sibeveyh, age., III, 176.

 Meylani, age., 107.

 Sibeveyh, age., III, 176.

 Sekkaki, age.,133.

59 Meylani, age., 108.

60 Tevbe 10/68.

61 Sekkaki, age., II, 260.

62 Sibeveyh, age, I, 100; ez-Zerkeşi, Bedreddin Muhammed b. Abdullah,el-Burhan fi Ulumi’l-Kuran, Daru’l -Fikr,Beyrut 2001. H.1421. IV, 457.

63 Sekkaki, age., 133.

64 Kazvini, age., 233.

65 Kazvini, age., 229.

66 Zerkeşi, age., IV, 275. ; Suyuti, age, I, 495.

67 Bakara 2/233.

68 Abdullah Yemani, Tercumani Karibu’l- Kuran, Mektebetül –Beyan, I. Baskı, 1988; Secistani, Garibul Kuran ala Hurufi’l- Mucem, I. Baskı, Şam 1993, 118.

69 Bakara 2/259.

70 Bakara 2/259.

71 Ali İmran 3/165.

72 Zerkeşi, age., IV, 277

73 Suyuti, age., 1, 502; Akdağ, Hasan, Arap Dilinde Edatlar, Tekin Kitapevi, Konya 1987, 122.

74 Akdağ, age., 122.

75 Akdağ age., 122.

76 Tekvir 81 /26.

77 Kıyame75 /20.

78 Dağdeviren, Alican, Kuranda Sorular ve Cevaplar, Akademi Yay, İzmir 2006, 66.

79 Suyuti. Age., I, 500.

80 Kasas28/ 28.

81 İsra17/ 110.

82 Tevbe 9/124.

83 Suyuti, age., I, 500.

84 Suyuti, age., I, 500.

85 Meryem 19/69.

86 Suyuti, age., I, 501; Akdağ, age., 125.

87 Akdağ, age., 125.

88 Akdağ, age., 126.

89 Dağdeviren, age., 68.

90 Mümin 40/81.

91 Necm53/ 55.

92 Murselat 77/ 50.

93 Enam 6/ 81.

94 Akdağ, age., 127.

95 Suyuti, age., 1 502.

96 Sekkaki, age., 135.

97 Araf 7/187.

98 Zariyat 51/ 12.

99 Kıyamet 75/ 6.

100 Araf /187,Nahl /21, Naml /65, Zariyat /12, Kıyamet /16, Naziat /42.

101 Akdağ, age., 128.

102 Zerkeşi, age., IV, 277; Suyuti, age., 1, 501–502.

103 Zerkeşi, age., IV, 353.

104 Akdağ, age., 347.

105 Zerkeşi, age., 353.

106 Suyuti, age., I,539

107 Araf 7/ 4.

108 Akdağ, age., 348.

109 Akdağ, age., 348.

110 Bakara 2/249.

111 Suyuti, age., I, 540.

112 Zerkeşi, age., IV, 355.

113 Bakara 2 /28.

114 Abdulbaki, Muhammed Fuad,
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Similar:

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconARAPÇADA DUA ÜSLÛBU Ahmet Bostancı  Özet: Bu çalışmada yeryüzünün yaşayan en köklü dillerinden biri olan Arapçada duanın nasıl ifade edildiği konusu üzerinde durulmaktadır. Arapçada bazıları meşhur bazıları da pek bilinmeyen pek çok dua üslûbu (formu)

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconCelâl Âl-i Ahmed, Hayatı, Eserleri ve Edebî Üslûbu

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU icon1 İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconKÛR’ÂN-ı KERÎM’de YOLCULUK

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconKÛR’ÂN-ı KERÎM’de YOLCULUK

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconKÛR’ÂN-ı KERÎM’de YOLCULUK

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconProf. Dr. Kerim KOCA

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU iconKUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU icon1 KUR'AN-I KERÎM MEAL SORULARI CÜZ

KUR’AN-I KERİM’İN İSTİFHAM ÜSLUBU icon1. KUR’AN-I KERİM’İN KENDİ İÇİNDEKİ BÜTÜNLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page