Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi
Indir 35.99 Kb.
TitleAtatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi
Date conversion14.03.2013
Size35.99 Kb.
TypeYönergesi
Sourcehttp://eyuplario.com/FileUpload/op109117/File/zumre_de_olcme_degerlendirme.doc
(ÖRNEK)

ZÜMRELERDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME


ZÜMRE TOPLANTISI ÖĞRETİM YILI BAŞI GÜNDEM MADDELERİ


 1. Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları Yönergesi’nin (2451 S.T.D. değişik 2480 S.T.D. sayfa 517)- 4,5,6,9,14,17, ve 20. Maddelerinin incelenmesi.

 2. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S.T.D.) incelenmesi.

 3. Kullanılacak öğretim metot ve teknikleri üzerinde durulması. Açıklama : Ek:

 4. Öğrenci Merkezli Öğretimin Açıklanması-Açıklama Ek:

 5. Yıllık ödev konuları, Kaynakları ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi (2300 S.T.D. /2348 S.T.D. Eki 2300 S.T.D. Genelge’nin (b/2) maddesinde; Tanımlar

  1. Ders dışı öğretim faaliyetleri (Md. 11’den 21’e kadar okunması, dikkatle incelenmesi

  2. Ödev konularının kaynakların ve değerlendirme esaslarının tespit edilmesi.
 1. Yazılı sınavların zamanının belirlenmesi. Yazılı sınavların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar; Ek :

  1. Sınıf Geçme Yönetmeliği (Md. 17,18,19,20,25) incelenmesi.

  2. Karşılaştırmalı sınavların yapılması; (En az 1’i ortak zorunludur) (Sınıf Geçme Yönetmeliği Md-19)
 1. Sözlü notların ders esnasında verilmesi
 1. Ölçme değerlendirmede birlik ve ortak uygulama için tüm sınıflarda yapılacak olan yazılı sınavları ve içeriğinin zümrede kararlaştırılması (Sınıf Geçme Yönetmeliği Madde 17)
 1. Dersin genel amaçları doğrultusunda konuların özel amaçlarının belirlenmesi.
 1. Yönetmeliklerin istediği sınavlar dışında yapılacak sınavların tespit edilmesi.
 1. Konularla ilgili deney-gözlem planlamasının yapılması.
 1. Önceki yıl ÖSS başarısının incelenmesi.
 1. Geçen yıl ki zümre kararlarına ilişkin uygulama sonuçları ve öğrenci başarısı ile ilgili durumun değerlendirilmesi suretiyle elde edilen sonuçlara göre yeni kararların alınması.
 1. Okulda özürlü ve yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilere ilişkin tespitlerin yapılması ve bu öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi.


ARA ZÜMRELER


 1. Yapılacak yazılı sınavların tarihlerinin zamanında duyurulması ve kapsamı.

 2. Konularla ilgili yapılan deney-gezi-gözlemin değerlendirilmesi

 3. Önceki soruların ve genel deneme sınavlarının kritik edilerek değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlara göre yeni kararların alınması.

 4. Örnek ders anlatımlarının gerçekleştirilmesi, verimli anlatım ilkelerinin belirlenmesi, derslerin işleniş tekniği üzerinde durulması.

 5. Yıllık planların denetlenerek aynı hafta içinde, aynı konuların işlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması.

 6. Yapılacak sınavlar için soru hazırlığının yapılması ve kaliteli soru ilkesinin hayata geçirilmesi.

 7. Günlük planların hazırlanması.

 8. Olimpiyat öğrencilerinin ortaokul sınıflarında hedeflenerek onlarla özel çalışmalar yapılması.

 9. Yetenek derslerinin sosyal çalışmalarının planlanması.

 10. Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyinin geliştirilmesi için müşterek tavırlar sergilenmesiyle ilgili hususların görüşülmesi.

 11. Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarının tartışılması.

 12. Okulda özürlü ve yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilere ilişkin tespitlerin yapılması ve bu öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımların uygulanması, ferdi farklılıklar dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilmeleri suretiyle başarılarının artırılması yönünde kararlar alınması.

 13. Sınıf sınıf seviyelerin değerlendirilmesi.

 14. Öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususların değerlendirilmesi; buna bağlı olarak yeni planlama için ön hazırlığın yapılması.

 15. Yapılan deney, gezi ve gözlemlerin planlamaya uygun gidip gitmediğinin görüşülmesi.

 16. Yazılı sınavların yapılmasında belli konu ve bölümlerin bitirilme durumunun dikkate alınmasının değerlendirilmesi.

 17. Karşılaştırmalı sınavlar düzenlenmesiyle ilgili elde edilen sonuçlar üzerinde durulması, varsa seviye farklılıkların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması.

 18. Aynı dersi okutan öğretmenlerin her sınav sonunda alınan sonuçları mukayese etmeleri, sınıflar arasında bilgi düzeyi farklılıklarını önlemek için soruların tespiti, ölçme ve değerlendirmelerin objektif kriterlere göre bütünlük içerisinde yapılması gibi uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yapılması.

 19. Öğrencileri ileride ele alacağı konulara göre gerekli hazırlığı yapmak.

 20. Başarısızlık sebeplerini belirleme, bu sorunların çözümüne yönelik önlemleri alma, uygulama ve sonuçları izleme.

ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTILARI GENEL İLKELER


 1. Öğrenci başarısını ölçme değerlendirme çalışmalarında okul genelinde birlik ve beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durularak öğretime ilişkin plânlama için isabetli kararların alınması.

 2. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile temel ilkeleri ve ders öğretim programlarının esas alınması. Ders konularının özel amaçları belirlenerek, uygulanacak yöntem ve teknikler, öğrencileri motive edici kararların alınması.

 3. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak iş birliği, müfredatın koordinasyonu, ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak yazılı yoklama sorularının basitten zora sıralanması, sayı, kapsam, nitelik ve test uygulaması ile ilgili uygulama birliğinin sağlanması yönünde kararların alınması.

 4. “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince verilecek ödevler ile konularının seçiminde;: ödev konusunun isabetli olması, bu konuda yeterli belge ve bilgiler alınabilecek kaynakların bulunması, ödev konusunun çözümü veya cevaplandırılmasının bir öneminin bulunduğu, ödev konusunun bir yenilik getirdiği, araştırmayı yapacak kişinin bu konuda bilgisinin ve ilgisinin olup olmadığı hususlarının göz önünde bulundurulup ödev çalışmaları ile ilgili hususların yönetmeliğine göre sürdürülmesi.

 5. Okulda özürlü ve yavaş öğrenenler ile algılama durumları ileri düzeyde olan öğrencilere ilişkin tespitlerin yapılması ve bu öğrencilere uygun yöntem ve yaklaşımların uygulanması, bu arada ferdi farklılıklar dikkate alınarak kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilmeleri suretiyle başarılarının artırılması yönünde kararlar alınması.

 6. Konuların ağırlıkları üzerinde durularak zamanlamaya esas olacak kararların alınması.

 7. Okul ve çevre imkanları değerlendirilerek, “Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun şekilde gerekli planlama yapılması.

 8. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi”nde belirtilen hususlarla ders konuları arasında bağlantı sağlayıcı görüşlerin tespit edilmesi.

 9. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi yönünde müşterek tavırlar sergilenmesiyle ilgili hususların görüşülmesi.

 10. Öğrenci merkezli eğitim uygulamalarının tartışılması.

 11. Öğretim ve öğrenme düzeyinin istatistiki veriler ve yıllara göre sağlanan gelişmelerin değerlendirilmesi.

 12. Öğrenci bilgi-beceri gelişiminin bulunulan sınıf seviyesinde hedeflenen düzeye ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesi.

 13. Teknolojik imkânların öğretimde kullanılması ve öğrencilere araştırma, inceleme ve yenilikleri takip etme davranışının kazandırılması hususları üzerinde durulması.


AYRICA :

 1. Sınıf sınıf detaylı sınıf başarısı zümre toplantılarına yansıtılmalı

 2. Her zaman öğrenciye sözlü notu verilmeli ve bu zümrelerde karar altına alınmalı

 3. Her dönemde bir tane ortak test yapılmalı (zümreler test yapma kararı alabilir)

 4. Eğitim-Öğretimde birlik ve koordinasyon sağlanmalı

 5. Kararları, neden, neyi, nasıl ve ne zaman, ne ile ve nerede sorularına cevap verecek şekilde almalı


ZÜMRE TOPLANTILARI

Genel İlkeler :


ZÜMRE TOPLANTISI ÖĞRETİM YILI BAŞI GÜNDEM MADDELERİ


 1. Bir önceki yılın yıllık planlarının ve uygulama sonuçlarının incelenmesi

 2. Bir önceki zümre kararlarının değerlendirilmesi

 3. Müfredat programının incelenmesi ve ağırlıklı konuların belirlenmesi

 4. Dersin amaçları doğrultusunda konuların amaçlarının belirlenmesi

 5. Yönetmeliklerin istediği sınavlar dışında yapılacak sınavların belirlenmesi

 6. Yazılı sınavların zamanının belirlenmesi

 7. Ödevlerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi

 8. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

 9. Konuların işlenişinde kullanılacak metotların belirlenmesi

 10. Konularla ilgili deney-gözlem gezi planlamasının yapılması

 11. Yıllık planların yazılması (2089 S.T.D.)İKİNCİ DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

 1. Başarıyı artırıcı çalışmaların tespiti

 2. Başarısızlığı önleyici tedbirlerin tespiti

 3. Yönetmeliklerin emrettiği sınavların dışında yapılacak sınavların belirlenmesi

KISA VADELİ ZÜMRE TOPLANTILARI


A- GENEL İLKELER

 1. Önceki sınavların ve genel deneme sınavlarının kritik edilerek değerlendirilmesi.

 2. Oluşturulacak soru bankasına soru hazırlanması.

 3. Örnek ders anlatımları gerçekleştirerek, verimli anlatımın ilkelerinin belirlenmesi.

 4. Aylık bölge zümrelerinde, yıllık planların denetlenerek aynı hafta içinde, aynı konuların işlenmesinin sağlanması.

 5. Yapılacak sınavlar için soru hazırlığının yapılması ve kaliteli soru ilkesinin hayata geçirilmesi.

 6. Günlük planların hazırlanması.

 7. Yetenek derslerinin sosyal çalışmalarının planlanması.YILLIK PLANLARIN ESASLARI (I)


 1. Yıllık plânların hazırlanması öncesinde, bir önceki yıl uygulamaları ile bu uygulamalar esnasında ortaya çıkan sorun ve aksamalar, öğrencilerin kavramakta zorluk çektiği, verimi olumsuz yönde etkileyen hususlar bir bütün olarak değerlendirilmek ve zümre toplantısındaki kararlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeni plânlama için bir ön hazırlığın yapılması.

 2. Öğretim programları esas alınarak, konuların ağırlık ve özelliklerine göre ay ve haftalara dağılımlarının isabetli bir zamanlamaya bağlanması.

 3. Genel amaçlara bağlı kalınarak, konu ve bölümlerin özel amaçlarının belirlenmesi.

 4. Konuların özelliğine göre uygulanacak yöntem ve tekniklerin isabetli şekilde tespit edilmesi.

 5. Yapılacak deney, gezi ve gözlemlerin kullanılacak araç-gerecin, diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne gibi bir iş birliğine gidileceğinin açıklanması ve uygulamaların plânlanan esaslara göre yürütülmesi.

 6. Yapılması kararlaştırılan öğretim etkinliklerinin plânlara yansıtılması.

 7. Yazılı sınav tarihlerinin belirlenmesinde belli konu ve bölümlerin bitirilme durumunun dikkate alınması.

 8. Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi ile ilgili olarak belirlenen esasların plânlara yansıtılması.

 9. Günlük plânların derslerde yararlanılacak kapsamda yapılması.YILLIK PLANLARIN ESASLARI (II)

 1. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S.T.D.) ve “Atatürkçülük” konularının Lise sınıf seviyelerine göre belirlenmesi. (2488 Lise, 2504 İlköğretim için sayılı Tebliğler Dergileri)

 2. Araç gereçlerin tesbit edilmesi.

 3. Gezi, gözlem ve deneylerin tesbit edilmesi.

 4. Müfredattaki genel amaçlar doğrultusunda, kurumların özel amaçlarının tesbit edilmesi.

 5. Yazılı yoklamaların tesbit edilmesi.

 6. Ödevlerin tesbit edilmesi.

 7. Metod ve tekniklerin tesbit edilmesi.

 8. Uygulamaya yönelik faaliyetlere yer verilmesi, göze ve kulağa hitabeden metodların seçilmesi.

 9. Milli Bayramlar, işlenecek.

 10. Her konunun amacının ayrı ayrı yazılması.

 11. Yöntem ve teknikler kısmında sadece tek yönteme bağlı kalınmaması.

 12. Kaynak araç ve gereçlerde her konunun kaynak araç ve gereçlerinin belirtilmesi.

 13. Yıllık planların zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanması.

 14. Geçen yıl sonunda “Ders Kesim Raporlarının” incelenerek, buna göre kalan konuların plana alınması ve konuların aylara dağıtılması.

 15. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliğinde; “konular, branş ve zamanın” tespit edilmesi ve yıllık planlarda gösterilmesi. Özellikle hazırlık sınıflarında (Türkçe) dersi öğretmenlerinin, yabancı dil öğretmenleriyle (dilbilgisi) konularında işbirliği yapması (Türkçe) dersinde yabancı dil-gramer konularına paralel konuların yıllık planlara bir hafta önceye alınması, böylece dilbilgisi yönünden öğrencilerin desteklenmesi.

 16. Öğretim yılı başında hazır olması.

 17. Yıllık planın aslı idareye verilmeli.

 18. Zümrede alınan kararların yıllık plâna yansıtılması.

 19. Atatürk’ün söylemleri ile yıllık planda konular arasında bağlantı kurulması.


ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU VE REHBERLİK TOPLANTISI


 1. Başarısız öğrenciler için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

 2. Başarılı öğrencilerin daha verimli hale getirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

 3. Öğrencilerin ders ve davranış durumlarının görüşülerek değerlendirmeler yapılması.

 4. Yıllık planlarda birliğin sağlanması.

 5. Ödevlerin hazırlanmasında yapılacak rehberlik faaliyetleri’nin gözden geçirilmesi.

 6. Önemli gün ve haftaların planlamasının yapılması.

 7. Yıl Sonu Gecesi için komite oluşturulması ve döküman toplanması.

 8. Okul dergisi çalışmalarına sağlanacak katkının belirlenmesi.

 9. Okulun her türlü malzeme ve eşyasının korunması ve bakımının sağlanmasında görülen aksaklıkların tespit edilmesi.

 10. Öğrenci kılık kıyafetinde gözlenen aksaklıkların giderilmesinde birlik sağlanması.

 11. Öğrencisinden dolayı okula görüşmeye çağırılacak velilerin ve muhatabının belirlenmesi.

 12. Soğuk kış günlerinde öğrencilerin korunması için nöbetçi öğretmenlerin alacakları önlemlerin tartışılması.

 13. Veli ziyaretlerinin planlanması.

Veli toplantılarının değerlendirilmesi ve veli toplantılarının daha verimli olması için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

Add document to your blog or website

Similar:

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi icon3 ATATÜRK ilke ve inkılaplarının yıllık planlara ve derslere aktarılması

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi icon5. Atatürk İnkılâplarının Temel Nitelikleri

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconÖĞRETİM ESASLARI YÖNERGESİ

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconAmaç: Atatürk inkılâplarının öncesini ve sonrasını karşılaştırma Ödev

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconDoğal Unsurlar Türkiye'de coğrafyanın gelişmesinde Atatürk İnkılaplarının sağladığı ortamın öneminin vurgulanması

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconYönergesi ( 2104 S. T. D.) ne göre yapılarak çalışmaların buna göre planlanması; T. T. K. Kararı: 27 1998/64 Sayı

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconAtatürk İlke ve İnk. Tar. I

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconAtatürk İlke ve İnk. Tarihi I

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları Yönergesi (2104 S. T. D.) incelenmesi iconATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page