AKTS/ECTS-European Credit Transfer System
Indir 301.25 Kb.
TitleAKTS/ECTS-European Credit Transfer System
Page1/5
Date conversion14.03.2013
Size301.25 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ects_yonergesi_220410.doc
  1   2   3   4   5HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ


AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

(AKTS/ECTS-European Credit Transfer System)


ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA

KILAVUZU


Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım


AB OFİSİ


http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr
ECTS HESAPLAMA YÖNERGESİ 1. GİRİŞ


Ülkeler arasında sınırların kaldırıldığı bir Avrupa'da yükseköğretim kurumları arasında etkin işbirliğinin kurulabilmesi temel amaçlardan biridir. AB eğitim programlarından SOCRATES, eğitime Avrupa boyutunu getirmeyi ve katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirerek eğitim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. SOCRATES’in eylem planları arasında yer alan ve yükseköğrenime tahsis edilen programı olan ERASMUS’un başlamasıyla, öğrencilerin yurtdışında görmüş oldukları eğitimlerinin tanınması, hem kendileri hem de ülkelerindeki yükseköğretim kurumları için sorun haline gelmiştir.


Bologna sürecinde Avrupa’da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biri ortak kredi sistemi’nin kullanılmasıdır. Ortak kredi sistemi ile (ECTS-European Credit Transfer System/Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS) ile,


 • Kurumun uluslar arası düzeyde tanınırlığı,

 • Öğrencilerin başka bir Avrupa Ülke yüksek öğretim kurumunda geçirdikleri eğitim-öğretim süresinde aldıkları eğtimin kendi eğitim kurumunda tanınması,

 • Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde programa devamlarında kolaylık,

 • Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlaması açısından önemlidir.2. Avrupa Kredi Transfer Sistemi


Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı, şeffaflığı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Bu bakımdan Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yüksek öğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir “ortak dil” olarak nitelendirilmektedir.

Avrupa kredi Transfer Sistemi şu anda Yaşam boyu eğitime yönelik olarak her eğitim seviyesindeki kredilerin biriktirilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (European Credit Transfer and Accumulation System) olma yolundadır.

AKTS’nin uygulanmasında bilgi paketi çok önemlidir.

Eğitim Kılavuzu (AKTS Bilgi Paketi): Üniversiteler tarafından gerek merkezi düzeyde, gerekse fakülte ve bölümler düzeyinde ilgili kişilerin katılımıyla ortaklaşa hazırlanan Eğitim Kılavuzu yabancı ülkedeki bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm akademik ve sosyal bilgileri içereceğinden AKTS ve uygulanışı konusunda da ayrıntılı bilginin bulunması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci değişim programlarına katılan bölümlerin her birinin tüm dersler için derslerin işlenişini, AKTS kredilerini, derslerin içeriği ve diğer gerekli bilgileri bu kılavuza eklemeleri gerekmektedir. AKTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir

Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamada iki temel alana ayrılmaktadır:

AKTS Kredisi: Bu konu AKTS' in belkemiğini oluşturmaktadır. Buna göre AKTS' ye katılacak tüm kurumlar için göz önünde bulundurulması gereken temel kural, bir akademik yılda alınması gerekli tüm derslerin kredilerinin toplamının 60 olması zorunluluğudur. Bu durumda yarıyıl başına alınması gereken zorunlu derslerin kredi olarak karşılığı 30 olacaktır. Bu noktada önemli bir diğer husus da kredi miktarının belirlenmesinde temel alınacak ölçütün 'öğrenci iş yükü' olmasıdır.

AKTS Notlandırma Sistemi: Yüksek öğrenim alanındaki değişim programlarının uygulanmasında en çok karşılaşılan güçlüklerden biri öğrencinin başarısının farklı ülkelerin eğitim kurumlarında farklı ölçeklerle değerlendirilmesi, dolayısıyla zaman zaman öğrencilerin ülkelerinde döndüklerinde mağdur olmalarıdır. Bu sorunu aşmak üzere notlandırmada şeffaflığı amaçlayan bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre aşağıdaki tabloda gösterilen değerler üzerinde anlaşılmıştır.

Aşağıdaki tablodaki notlandırma sistemi yükseköğretim kurumlarının kendi notlandırma sistemlerine müdahaleyi amaçlamamakta, yükseköğretim kurumları AKTS notlandırma sistemini nasıl uygulayacaklarına kendileri karar vermektedirler

AKTS Notlandırma Sistemi

AKTS Notu

Başarılı Öğrencilerin Tahmini Notu

Tanım

A

10

Mükemmel

B

25

Çok İyi

C

30

İyi

D

25

Orta

E

10

Geçer

FX
Başarısız

F
Başarısız

Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında;

 • ECTS kredisi

 • Öğrenme çıktıları

 • Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve

 • değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir.

Öğrenme Çıktısı Nedir?


Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler seti; bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar ya da bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) olarak tanımlanabilir.


Öğrenme çıktısı


 • Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır.

 • Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder.

 • Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter.

Bu nedenle dersi veren öğretim elemanının belirlediği dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez

 • Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir.Örneğin;


Bu dersin sonunda öğrenci


Bilişim teknolojileri, yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları, kelime işlemci, elektronik tablolama ve veri sunumu programlarını, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yerini, bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecektir


Öğrenme çıktıları, öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak farklı düzeylerde başka bir deyişle, basitten karmaşığa, kolaydan zora şeklinde yazılmalıdır.


 • Öğrenme çıktıları ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme teknikleri çok önemlidir. Bu nedenle, hedeflenen öğrenme çıktılarına uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri seçilmelidir.


Örneğin, öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz.


 • Öğrenme çıktıları, ön görülen zaman (bir ders saati gibi) ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak, başka bir deyişle, ulaşılabilir olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 • Öğrenme çıktıları genel olmalıdır. Spesifik öğrenme çıktısı gerçekçi olmaz, sayısı artar.

 • Bir ders ya da modul için en fazla 6-8 tane olmalı, genellikle birkaç cümle ile ifade edilmelidir.

 • Herkes için anlaşılır olmalıdır.

 • Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır.

 • Ölçülebilir olmalıdır.

 • Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir (mesleki etik, yaşam boyu öğrenme vb.).

 • Dersin seviyesine (lisans, y. Lisans ya da doktora) uygun olmalıdır.

 • Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır.
   • Bilişsel (Ek 1),

   • Psiko-motor (Ek 2) ve

   • Duyuşsal alanların (Ek 3) yanı sıra

   • Anahtar becerilere (Ek 4) de yer verilir. Anahtar Beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir.

Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?


 • Öğrenme çıktılarını yazmaya bir ders düzeyinde başlanmalıdır.

 • “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunun cevabı çalışmalarınıza yön verecektir.

 • Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilişsel, psiko-motor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırılmalıdır..

 • Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlanılmalı (uygun fiiller için bir kılavuz kullanınız). Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerini listeleme) öğrenciden beklenenleri gösterir.

 • Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusu ele alınmalıdır

Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verir.

Bir video kayıt cihazını işlem basamaklarına uygun olarak çalıştırır.

Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırır. • Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanılmalıdır.

söyler, eşleştirir gibi.

 • Belirsiz fiillerden kaçınılmalıdır.

bilir, anlar gibi


 • Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin yapacaklarını göstermelidir.


Öğrenme çıktılarını belirledikten sonra, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan


 • Öğrenme - öğretme yöntemi seçilmelidir.

 • Ölçme/değerlendirme teknikleri.. belirlenmelidir.

 • Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olunmaldır.

 • Ölçme tekniklerinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır.


ÖRNEKLER

Bu dersin sonunda öğrenci


 • bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir).
 • yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar (açıklaması beklenir).
 • bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir)..
 • bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).


Öğrenci İş Yükünün Hesaplanması

İş yükü Nedir?


Öğrencinin hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar, başka bir deyişle ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalardır.


Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir.


ECTS’de,

 • 30 kredi Þ1 sömestre,

 • 60 kredi Þ1 yıllık iş yüküne,

 • Bir sömestre 900 saat,

 • Bir yıl 1800 saate, 1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir!Örneğin: 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmaktadır


İş yükü Nasıl Hesaplanır?


 • Bir dersin iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin ders içi ve dışındaki aktivitelere harcadığı süre rol oynar.

Ayrıca,

 • Hedeflenen öğrenme çıktıları,

 • Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri ve

 • Seçilen ölçme/değerlendirme tekniklerinin yanı sıra,

 • Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.)

 • Öğrencinin yeteneği ve çabası,

 • Öğrenim süresi gibi faktörler de iş yükünü doğrudan etkiler.

Herhangi bir dersin kredi miktarının belirlenmesinde bu ölçütlerin tamamından yararlanılacağından, örneğin haftalık ders saati görece az olan bir ders evde ya da kütüphanede çok çalışıp araştırma yapmayı gerektiriyorsa kredi değeri haftalık ders saati daha çok olan bir dersten daha yüksek olabilir. Yani asıl önemli olan, ders yüküyle orantılı olarak dersin kredisini belirlerken mümkün olduğunca adil davranmaktır.

İşlem Basamakları


 • Dersinizin öğrenme çıktıları belirlenmelidir.

 • Hedeflediğiniz öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli öğrenme-öğretme aktiviteleri belirlenmelidir.

 • Uygun değerlendirme teknikleri seçilmelidir.

 • Ek 5’de yer alan form kullanılarak, bir dersiniz için tahmini iş yükü hesaplanabilir. Tahminlerinizi yaparken öğrencinizin okulda (sınıfta, lab.da vb.) geçirdiği süreyi, sınavlarda veya değerlendirme tekniğiniz için harcadığı süreyi, verdiğiniz ödev, araştırma, proje gibi etkinlikleri; bu tür etkinlikleri gerçekleştirmek için okul içinde ve dışında geçirdiği süre dikkate alınmalıdır.


1 kredi = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık geldiğine göre, 150 saat iş yükü olarak elde ettiğim dersin kredisi 150/30= 5 AKTS’dir.Her öğretim elemanı kendi dersini eğitim faaliyetlerinin öğrenciye ne kadar iş yükü getirdiğini en iyi kendisi bilebilir.

 • Bölüm/Anabilim dalı kurullarında her dönem için hazırladığınız derslerin öğrenci iş yüküne dayalı AKTS kredileri tartışılarak, gözden geçirilmelidir.
UNUTMAYALIM

 • ECTS kredisi tam sayı olarak verilmektedir.

 • Zorunlu ve seçmeli derslere, proje, tez, staj, alan çalışması gibi

çalışmaların tümüne, ECTS kredisi verilmelidir.SON OLARAK;

 • Öğrenci İşyükü hesaplanması çalışmanız tamamlandıktan sonra Fakülte/ Yüksekokul/Enstitüye ait ders içeriklerinin yer aldığı AKTS bilgi paketinizi hazırlanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Ders içerikleri hazırlanırken, Ek 6’da yer alan örneklerden ve bu örneklerden sonra yer alan boş formdan yararlanılabilir.

 • AKTS bilgi paketi bitirildiğinde AKTS KONTROL LİSTESİ’nde (EK 7) yer alan ölçütlere göre bilgi paketinin gözden geçirilmesi ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

 • Öğrenci İş-yükü çalışmaları ve güncellenmiş bilgi paketinizi ayrı dosyalar halinde CD’ye kaydedilmiş olarak ilgili birimlere teslim edilmelidir.


  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconAvrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System ECTS)

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconEUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM ECTS

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconECTS: European Credit Transfer System

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconEuropean Credit Transfer System (ECTS)

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconEUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconEUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS)

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconECTS EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM

AKTS/ECTS-European Credit Transfer System iconEUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGE

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page