Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve
Indir 132.8 Kb.
TitleKireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve
Date conversion14.03.2013
Size132.8 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://madencilikrehberi.files.wordpress.com/2012/02/karbonatlc4b1-kayac3a7lar1.doc1. Ticari Mineralleri: Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve dolomittir.


2. Özellikleri:

Kalsit en çok rastlanan kalsiyum karbonat mineralidir. Saf kalsit renksiz ve saydamdır. İçerdiği safsızlıklar, rengini bozmaz. Kendisine çok benzeyen aragonitten kristal sistemi ile ayrılır. Kalsit hegzagonal romboedrik sistemde kristalleşirken, aragonit ortorombik sistemde kristalleşir. Bu kristal sistemindeki farklılıktan dolayı da iki mineral arasında yoğunluk ve sertlik farklılıkları oluşmuştur. Dolomit ise kireçtaşlarından CaO’in yerini kısmen veya tamamen MgO’in almasıyla oluşur. Karbonatlı kayaç minerallerine ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 1.’de verilmektedir.


Karbonatlı kayaçlar, bazı araştırmacılara göre bünyesindeki kalsit ve dolomit oranlarına göre aşağıda verildiği gibi sınıflandırılmaktadır;

 • %10’dan az kalsit, %90’dan fazla dolomit; dolomit

 • %10-50 kalsit, %50-90 dolomit; kalkerli dolomit

 • %50-90 kalsit, %10-50 dolomit; dolomitik kireçtaşı

 • %90-95 kalsit, %5-10 dolomit; Mg’lu kireçtaşı

 • %95’den fazla kalsit, %5’den az dolomit; kireçtaşı
Çizelge 1. Karbonatlı Kayaç Minerallerine Ait Bazı Özellikler [1]

Mineral

Kimyasal formülü

%CaO

%CO2

%MgO

Sertlik

Yoğunluk, (g/cm3)

Renk

Kalsit

CaCO3

56.0

44.0

-

3.0

2.7

beyaz-gri

Aragonit

CaCO3

56.0

44.0

-

3.5-4.0

2.9

beyaz

Dolomit

CaMg(CO3)

30.4

47.7

21.9

3.5-4.0

2.8-2.9

beyaz-gri
Kalsinasyon işlemi uygulanmamış dolomite “ham dolomit”, 1100oC’de ısıl işleme tabi tutulmuş dolomite “kalsine dolomit”, 1850-1950oC arasında ısıl işleme tabi tutulmuş dolomite ise “sinter dolomit” denir. Dolomitin 1650oC civarında demir oksitle birlikte yakılmasıyla elde edilen ürüne “dead-burned dolomit” denilmektedir. Bazı karbonatlı kayaçların kullanım yerlerine göre kimyasal bileşimleri Çizelge 2.’de verilmiştir. CaO ve MgO kaynağı olarak kimya endüstrisinde kullanılan karbonatlı kayaçlar aşağıdaki tepkimeler kullanılarak elde edilir.

[1, 2, 3]


CaCO3 + ısı  CaO + CO2

Sönmemiş kireç

CaO + H2O  Ca(OH)2

Sönmüş kireç

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3

PCC (precipitated calcium carbonate)

Çizelge 2. Çeşitli Kalsiyum Karbonatlı Kayaçların Kullanım Yerlerine Göre Kimyasal Özellikleri [1]

Kimyasal Bileşik (%)

ABD kireçtaşı

(dolgu)

ABD mermer

(dolgu)

İtalya mermer

(dolgu)

ABD PCC

(dolgu)

ABD kireçtaşı (cam)

İngiltere kalsit (terrazzo)

ABD kireçtaşı (tarım)

İngiltere tebeşir (dolgu)

CaCO3

96.0

95.0 min.

98.05

98.4

98.0

98.64

97.1

97.18

MgCO3

1.5

3.0 maks.

2.34

0.7

1.3

0.44

2.0

0.46

SiO2

1.2

-

0.11

0.05

0.15

0.69

Bilgi yok

1.82

Al2O3

0.3

-

0.05

-

0.08

0.01

Bilgi yok

0.17

Fe2O3

0.08

-

0.02

0.1

0.12

0.03

Bilgi yok

0.10

H2O

0.25

-

-

0.3

0

-

1-2.5

-

Parlaklık

96

92-95

-

98

-

-

-

86-93


3. Kullanım Alanları:

Karbonatlı kayaçlar farklı özellikleri sayesinde birçok endüstri dalında kullanılan hammaddelerdir.

Kalsit:

Kalsit kolay öğütülebilen bir mineral olduğu için dolgu amaçlı kullanılmaktadır. Kağıt, plastik yapıştırıcılar, hazır sıva gibi birçok endüstri dalında kullanılır.

Kağıt Endüstrisi:

Kalsit Dünyada son zamanlarda kağıt sektöründe, dolgu ve kaplama maddesi olarak geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bunun en büyük nedeni kağıt endüstrisinin alkali sisteme geçmesidir. Bu nedenle asit sisteminde kullanılamayan CaCO3 sektörde geniş bir yer bulmuştur. CaCO3 kaplamada kullanılan pigment pazarının; “odun hamursuz” tip kağıtta %59’unu, karton üretiminde %50’sini ve “mekanik hamurlu” tip kağıt kaplamasında %26’sını oluşturmaktadır. Kaolinin yerine kalsitin kağıt endüstrisinde dolgu malzemesi olarak kullanılması ile aşağıdaki avantajlar elde edilmektedir:

 • üretim artmasıyla birlikte fiyatlarda düşme,

 • kalsit şlamının düşük fiyatlı olması nedeniyle fiyatlarda azalma,

 • kağıdın mekanik özellikleri sabit tutularak yapılan fazla üretim sayesinde fiyatlarda azalma,
 • üst tabakadaki beyazlıkta artma,

 • yazı kalitesi düşürülmeden yazı kağıdının porozitesinin arttırılması,

 • Yüksek beyazlığa sahip olup yüksek dolgu oranlarında boyanma özellliğine sahiptir.

 • Makinada aşınma yapmaz, kolay disperse olur, sertleşmeyi ve malzemenin yüzey özelliklerini arttırır.

 • Stabiliteyi ve yaşlanmaya karşı dayanımı arttırması ve kokusuz ve tatsız olup toksik olmamasıdır.

Boya Endüstrisi:

Boyada kullanılan CaCO3’ün boyut aralığı 0,77m den 44m’ye kadar değişir. Karbonatlar çoğunlukla yol boyası, deniz boyası ve korozyona karşı boya olarak kullanılırlar. Öğütülmüş kalsiyum karbonatların boya endüstrisinde kullanılmasının en büyük amacı, TiO2 ve diğer pigmentlerle tabaka özelliklerini değiştirmeksizin yer değiştirmesidir. Öğütülmüş kalsiyum karbonatın ABD’deki boya endüstrisinde yıllık kullanımı 200,000 ton’u geçmektedir.

Plastik Endüstrisi:

Plastik sektöründe uzun zamandan beri kullanılan yüksek kaliteli CaCO3’ün avantajları şöyle sıralanabilir.

 • Polimerlerde yaşlanmaya neden olabilecek ağır metalleri içermemesi ve yüksek saflığa sahip olması,

 • Öğütülen tanelerin tekrar bir araya gelerek aglomere olmaması ve yüksek yağ emmesi


Diğer:

Kozmetik endüstrisi, yiyecek endüstrisi, yangın söndürme cihazlarında da önemli bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca yüksek saflık ve kesin standartların bulunduğu ilaç sanayinde de PCC’nin önemli bir yeri vardır [3],[4],[5].

Dolomit:

Dolomitin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak birçok kullanım alanı mevcuttur. Kimyasal özellikleri gözönüne alındığında dolomit MgO içermesinden dolayı gübre yapımında ve toprak ıslahında, çimento, tuğla, dolomitik sönmemiş kireç soda sanayi ve cam endüstrisinde kullanılmaktadır. Dolgu maddesi olarak da özellikle boya ve kimya endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak en önemli tüketim alanı Demir-Çelik sanayidir. Bu endüstri dalında cüruf yapıcı ve refrakter malzeme imalinde kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk olarak 1954 yılında T.D.Ç.İ. tarafından refrakter malzeme olarak kullanılan dolomit, son zamanlarda yüksek fırınların astarlanmasında ateşe dayanıklı tuğla yapımında manyezitin yerini almıştır. Demir-Çelik sanayi de curuf yapıcı olarak kullanıldığında ayrıca başta kükürt olmak üzere bazı empüritelerin cürufa geçmesini sağlar. [2]


Gri kahverengi renge sahip olan dead burned dolomitlerin yoğunluğu 3.0 den büyük, porozite oranı %8 den küçük, kristal boyutları da 2-20 mikron arasında olmaktadır. Dolomitler arzu edilen son kullanım alanının gereksinimlerine uygun olarak değişik MgO/CaO oranlarına sahip olabilmektedirler. Ancak empürite miktarının %2 ‘den az olması zorunluluktur. Tipik olarak, refrakter endüstrisinde kullanılan dead burned dolomitler % 40 civarında MgO, % 58 civarında CaO ve maksimum %2 civarında toplam SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 gibi empüriteler içermesi gerekmektedir. [13]

Kireç:

Kirecin kullanım alanları Çizelge 3.’te verilmiştir.


Çizelge 3. Dünyada Kirecin Tüketim Alanları [6]

Yapı Endüstrisi

Bina yapımı, yollar, hava alanları

Sıva, alçı, harç, stabilize yol, asfalt, yol temelleri

Ziraat Endüstrisi

Orman, toprak kireçlenmesi, gübre
Kimyasal ve Endüstriyel

Kimyasal üretim

Magnezya, alkaliler, karpit, beyazlatma, inorganikler, organikler

Sağlık, tortu ve kağıt

Su arıtma, pis su, atık arıtma, ağartma, kostikleme

Metalurjik

Eriyik, çelik üretimi, demir dışı metaller üretimi, flotasyon, ergime

Petrol

Yağlama, rafineri, sondaj çamuru

Çeşitli

Boyalar, pigmentler, deri temizleme, vernik

Besin

Şeker prosesi, süt prosesi, turunçgil özü


4. Nitelikler, Sınırlamalar:

Karbonatlı kayaçlar birçok alanda tüketilmektedir. Bu nedenle de gerekli olan nitelikler ve sınırlamalar da değişiklikler göstermektedir.

Dolomit ve Kireçtaşı:

 • Çimento: en az %65 CaCO3, düşük alkali içeriği, <%4 MgO, <%1,5 asitle çözünmeyen madde, <%0,1 F, <0,5 fosfat, çinko düşük amorf silika içeriği, %0,04-0,06 klorit,

 • Çevre için kullanım: %85-95 CaCO3, maks. %5 MgO ve çözünmeyen madde, %100 –2mm, -200 m asit yağmuru nötralizasyonu,

 • Dolgu malzemesi: % 80 parlaklık (cam macunu), %96 parlaklık (kağıt yüzeyi); yağ absorbsiyonu: 18-51 g/100g, yüzey alanı: 1,5-4 m2/g; bulk yoğunluğu: 0,6-0,8; pH; 9-9,5. Plastik sanayiinde, ek olarak düşük Cu, Pb ve Mn içeriği ve çocuk oyuncakları için <%0,005 CuO, <%0,02 MnO.

 • Baca gazı desülfürizasyonu için kullanılan kireçtaşı: > %95 CaCO3, maks. %2 SiO2; %1 Fe2O3; %1 Al2O3; %1 MgO; %0,02 MnO2; 1.000 ppm CI. Boyut min. %84’ü –45 m.

 • Cam: düz cam üretimindeki kireçtaşı; min. %54,85 CaO, maks. %0,8 MgO, %0,075 Fe2O3, %0,35 Al2O3, %0,035 sülfat, %0,1 serbest karbon ve nem %0,05; dolomit; min. %29,5 CaO ve 21,4 MgO, %0,25 Fe2O3, %0,4 Al2O3, %0,02 sülfat, %0,4 serbest karbon ve %0,1 nem. Taşıyıcı cam; maks. %0,035 Fe2O3, asitte çözünmeyen madde %1 maks., organik madde %1 maks. ve %0,2 nem. Kireçtaşının renkli cam üretiminde kullanılmasında; min. %55,2 CaO, maks. %0,8 MgO, %0,075 Fe2O3, %0,35 Al2O3, %0,035 sülfat, %0,1 serbest karbon ve %0,05 nem

 • Kireç: %98,6 CaCO3 ve <%1 SiO2

 • Çöktürülmüş(Precipite) kalsiyum karbonat: %98 CaCO3; %0,5-1,5 MgCO3; %0,1 Fe2O3; %0,3-0,8 nem; parlaklık %98; yağ absorbsiyonu 30-50; yüzey alanı 8 m2/g

 • Soda: >%98,6 CaCO3 ve <%1 SiO2

 • Çelik üretimi: yüksek CaCO3, <%1 SiO2 ve önemsiz miktarda S ve P.

 • Şeker rafinesinde: >%96 CaCO3, <%1 SiO2, <%1 MgO ve <%1 kil, sülfat mineralleri ve organik madde [1],[7]

Türkiye’de Dalaman’da bulunan Seka Kağıt İşletmelerinde kaplama malzemesi olarak kullanılan CaCO3’te aranan nitelikler ve sınırlamalar Çizelge 4’te, tane boyutuna göre öğütülmüş kalsiyum karbonatın kullanım alanları ise Çizelge 5’te verilmiştir.

Çizelge 4. Seka-Dalaman Kağıt İşletmelerinde Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan CaCO3’te

Aranan Özellikler [3]

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

Tane Boyutu

Nem

% 1 maks.

CaCO3

% 95 min.

< 2 m

% 80 min.

Beyazlık

% 95 min.

MgCO3

% 2 maks.

> 10 m

% 2 maks.

Sarılık

% 4 maks.

Fe2O3

% 0,5 maks.

> 45 m

--Asitte Çözünmeyen

% 0,5 maks.
Çizelge 5. Tane Boyutuna Göre Öğütülmüş Kalsiyum Karbonatların Kullanım Alanları [8]

Kullanım Alanı

Boyut Kategorisi

Tane Boyutu (m)

Çimento, Halı, Asfalt

Kaba

22-40

Cam macunu, Bağlayıcı madde, Lastik

Orta

12-22

Kağıt, Boya, Lastik, Plastik

İnce

3-10

Kağıt, Boya, Plastik

Çok İnce

0,7-2


5. Ülkemide ve Dünyada Rezerv, Üretim, Tüketim ve Ticareti:

Dünyada çok büyük miktarlarda bulunan kalsiyum karbonatlı kayaçların toplam rezervleri bilinmemektedir. Ülkemizde de kalsiyum karbonatlı kayaçlara ait toplam rezerv miktarı tam olarak bilinmemektedir. Ancak şu ana kadar yapılan rezerv tespit çalışmalarına göre elde edilen dolomit (MgO içerikleriyle birlikte) ve kalsit cevherlerine ait rezervler Çizelge 6. ve Çizelge 7.’de verilmektedir.


Çizelge 6. Türkiye Dolomit Yataklarına Ait Rezervler

Bölge

MgO(%)

Rezerv(x103 ton)

Kırklareli-Dereli

18-21

10920(görünür+muhtemel)

Malatya-Hekimhan-Zorbehan

20-21

122(görünür)

Zonguldak-Alaplı-Ormanlı

16-20

393(muhtemel)

Zonguldak-Eflani
95(görünür+muhtemel)

Zonguldak-Devrek
20(görünür+muhtemel)

Marmara Adası

20-21

40(görünür+muhtemel)

Hatay-Harbiye

19

880(görünür+muhtemel)

Gaziantep-Fevzipaşa

18
İçel-Gülnar-Aydıncık

19-20
İçel-KurudereKonya-Yunak-Kocayazı
10(muhtemel)

İzmir-Karaburun-Çeşme

20-21

684000(görünür+muhtemel)

İzmir-Torbalı-Cumaovası

17-21

7919(görünür+muhtemel+mümkün)

Antalya-Akseki

19-20

500(görünür+muhtemel)

İstanbul-Şile
9932(görünür+muhtemel)

Kocaeli-Gebze
621455(görünür+muhtemel)

Çankırı-Eskipazar-Sofular

18-21

236250(görünür+muhtemel)

Bartın-Kurucaşile

15-21

335000(görünür+muhtemel)

Hatay-Payas

20

24500

Antalya(Komdullak)
50000

Aydın-Karataş
200000

Bursa-Köybaşı
5000

Eskişehir-Kaşhöyük
3000

Gümüşhane -Spelea deresi
1000000

Zonguldak –Balıkısık
4000

Kaynak: DPT VII. Beş Yıllık K.Planı ÖİK Raporu


Çizelge 7. Türkiye Kalsit Yataklarına Ait Rezervler [3]

Bulunduğu Yer

Görünür Rezerv (ton)

Muhtemel Rezerv (ton)

Omya Madecilik

6.000.000

20.000.000

Çayırlı

1.000.000

3.000.000

Ahmet Çağlar

2.000.000

4.000.000

Dereliler Madencilik

1.000.000

2.000.000


Karbonatlı kayaçlar Dünyada çok yaygın olarak bulunduğundan bütün ülkelerde üretimi yapılmaktadır. Üretim genelde açık işletme yöntemi ile yapılmasına karşın İsveç ve Finlandiya’daki bazı şirketler kapalı işletme yöntemini kullanmaktadır. Dolomit üretiminde ABD, İngiltere, Japonya, Avusturya önemli yerlere sahiptir. Minerals Technologies Inc. (ABD), Plüss-Staufer AG - Omya ve Imetal (Avrupa) en önemli üretici şirketlerdir. Bazı dolomit üretici ülkeler ve üretim değerleri Şekil 1.’de verilmiştir.

T
ürkiye’de üretim, açık işletme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Üretim yapılan yataklar özellikle öğütme tesislerine yakın olan bölgelerdir. Öğütme tesislerinin büyük bir kısmı Marmara ve Ege Bölgesi’nde olmasından dolayı, özellikle kalsit üretimi bu bölgelerde yapılmaktadır. Ülkemizde dolomit üretiminde söz sahibi olan şirketler ve yıllık üretim kapasiteleri Çizelge 8.’de verilmektedir.

Şekil 1. Bazı Ülkelerin 1991 Dolomit Üretimi

Çizelge 8. Dolomit Üretiminde Söz Sahibi Olan Şirketlerin Kapasiteleri [2]

Şirket Adı

Şişe- Cam

Ereğli Maden.

Tügsaş

İsdemir

Karabük

Aset A.Ş.

Üretim (ton/yıl)

145.000

300.000

90.000

150.000

240.000

100.000


Dünya üzerinde CaCO3 sahip olduğu özellikleriyle birçok sanayi dalında kullanılmaktadır. 1992 yılında Avrupa’da tüketilen CaO miktarları ve tüketim alanları Şekil 2’de; ABD’de tüketilen(1992) öğütülmüş CaCO3 kullanım alanları ve miktarları ise Şekil 3.’te verilmiştir [5,10,11].


Şekil 2. 1992 Yılı Avrupa CaO Tüketimi

Şekil 3. ABD Öğütülmüş CaCO3’ın Kullanım OranlarıD
ünyada olduğu gibi ülkemizde de karbonatlı kayaçlar birçok endüstri dalında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolomitin büyük bir bölümü Demir-Çelik Sanayiinde tüketilmekte, CaO ise en fazla kimya endüstrisinde kullanılmakta, bunu refrakter endüstrisi, ziraat ve yapı takip etmektedir. Üretilen kalsit ise başta kağıt, boya, PVC boru ve kağıt pencere doğraması ve kablo endüstrilerinde kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan kalsitin önemli tüketim alanları ve tüketim miktarları Şekil 4.’de verilmiştir.

Şekil 4. Kalsitin Ülkemizde Başlıca Tüketim Alanları Ve Miktarları [3]


6. Pazarlama Koşulları, Başlıca Alıcı ve Satıcı Firmalar:

Karbonatlı kayaçların pazarlanmasında, tane boyutu ve dağılımı, CaCO3, MgO içeriği, yağ absorbsiyonu, içerisinde bulunan demir oksitli istenmeyen empüritelerin miktarı ve asitte çözünmeyen madde miktarı, önemli olan parametrelerdir. Dünyada dolomit ihracatçısı ülkelerin başında Belçika, Kanada ve Güney Kore gelmektedir. En büyük dolomit ithalatçısı ülkeler ise Japonya, Fransa ve İngiltere’dir. [2][10]

Karbonatlı kayaçlar sektöründeki önemli şirketler; Minerals Technologies Inc. (ABD), Blancs Mineraux de Paris, Provencale SA (Fransa), Steetley Resources Ltd. (Kanada), Praxair Inc. Chemical Area (Latin Amerika), Calcinor SA (İspanya), Gnecci- Donadoni Group ve Ghisalberti Group (İtalya), CRH Ltd. (İrlanda) olarak sayılabilir.


7. Satış Fiyatları:

Son zamanlarda kalsiyum karbonat minerallerinin tümünün piyasalara daha nitelikli ve kaliteli sunulmasına rağmen bu piyasada yaşanan büyük rekabet nedeniyle uzun bir süredir satış fiyatları sabit kalmıştır. PCC ve öğütülmüş kalsiyum karbonatın son yıllara ait fiyat değişimleri Şekil 5 ve Şekil 6.’da verilmiştir. Kalsiyum karbonatlı kayaçlara ait satış fiyatları aşağıda verilmektedir [1,11].

Kireç 50 $/t; kalsiyum karbonat (çok ince ve yüksek kalite) 507 $/t; PCC (kaplanmış) 405 ₤/t; PCC (kaplanmamış) 335 ₤/t; öğütülmüş kalsiyum karbonat (kaplanmış) 60-75 ₤/t; öğütülmüş kalsiyum karbonat (kaplanmamış) 30-50 ₤/t; cam kalitesi 15-25 $/t; kaba öğütülmüş (bulk) 35-40$/t; orta öğütülmüş (bulk) 35-55 $/t ve (kaplanmış) 45-70 $/t ; FOB (kaplanmış, kuru ve 9-17 m) 96-135 $/t, (4-9 m) 77-125 $/t, (0,5 m) 127-220 $/t, (şlam, 2-3 m) 138-153 $/t; (0,5 m, kaplanmış) 292 $/t; kalsiyum klorit (kağıt, plastik ve kaplanmış) 275-294 $/t dur.


8. Yerine Geçebilecek Mineraller ve Geri Kazanım Olanakları:

Kalsiyum karbonatlı kayaçlar yerine kullanılabilecek olan alternatif mineraller aşağıda verilmiştir. [1]

 • Dolgu malzemesi barit, feldspat, kaolin, mika, nefelinli siyenit, perlit, pirofillit, talk, mikrokristalin silika, vollastonit

 • Agrega bazalt, çört, diyabaz, granit,kuvarsit, kumtaşı, şist, mıcır

 • MgO kaynağı manyezit, deniz suyu veya tuzlu su manyezit ve brusit

Kalsiyum karbonatlar özellikle camdan geri dönüştürülebilir. Cam yığınlarındaki yüksek içerik, düşük kalsiyum karbonat içeriğine dönüştürülür. İnşaat sektöründeki atıklar çoğalmaktadır. Geri kazanılmış çimento yol yapım malzemesi olarak kullanılmakta, ancak agregalarla karşılaştırıldığında çimentonun dayanımı düşük olduğu için bu durumda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Geri kazanılmış asfalt yolların miktarı geri kazanılmış beton yollardan çok fazladır. Bunun en büyük nedeni yaklaşık %35 yağ ilavesi ile geri kazanılmış asfaltın yeni asfalta dönüştürülebilmesidir. Bazı ABD eyalet yönetimleri agregaların içerdiği geri kazanılmış malzeme miktarının minimum düzeyde olmasını istemektedir.[1]

Şekil 5. Precipite Kalsiyum Karbonatın Son Yedi Yıldaki Fiyat Değişimi (Satış Fiyatı ₤/t) [12]


Şekil 6. Öğütülmüş CaCO3’ün Son Yedi Yıldaki Fiyat Değişimi (Satış Fiyatı ₤/t) [12]
9. Özel Özet Bilgiler ve Yorumlar:

Kalsit halen maden kanununa alınmadığı için çok kaliteli beyaz kalsitlerimiz taş ocağı ruhsatı ile çıkartılmakta ve yollara mıcır olarak kullanılmaktadır.

Bugüne kadar Türkiye’de sadece sakız imalatçılarının kendi ihtiyaçları için üretilen precipite kalsiyum karbonat (sigara kağıdı için ithal ediliyordu) yakında Omya Firması tarafından ciddi boyutlarda üretilecektir.


Kaynakça

[1] HARBEN,P.W., “The Industrial Minerals Handybook”, pp: 36-43

[2] DPT,(1995) “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Diğer Endüstri Mineralleri Cilt2, pp: 143-169

[3] DPT,(1996) “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Cilt2, pp: 109-131

[4] VIDAL, J.R., 1994, “CaCO3 Fillers: Market Trends and Devolopments”, Industrial Minerals, November, pp: 63-65

[5] FATTAH, H., 1995, “North American GCC”, Industrial Minerals, February, pp: 33-47

[6] DPT,(1996) “Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Çimento Hammaddeleri ve Yapı Malzemeleri Cilt 2, pp: 93-125

[7] SKILLEN, A., 1993, “Limestone and Dolomit”, Raw Materials for The Glass&Ceramics Industries (second edition), pp: 44-49

[8] A Global Geology pp: 81-89

[9] HANSON, A., 1996, “European GCC”, Industrial Minerals, June, pp: 49-57

[10] LOUGHBROUGH, R., 1994, “European Burnt Lime”, Industrial Minerals, May, pp: 27-37

[11] Industrial Minerals 1999 “Prices”, May, pp: 90

[12] Industrial Minerals Prices&Data “Calcium Carbonate”, pp: 48-51

[13] Industrial Minerals June 1998,
Yazarlar: Doç. Dr. Ali GÜNEY; Ar. Gör. H. Mustafa TARKAN

İTÜ Maden Fakültesi 80626 Maslak/İSTANBUL

Add document to your blog or website

Similar:

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconMermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconBaşlıca titanyum mineralleri Çizelge. 1'de verilmektedir. Ancak en yaygın olarak kullanım alanı bulunan titanyum mineralleri rutil ve ilmenittir. 9

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconKarbonatlı Kayaçlar Kullanılarak Oluşturulmuş Antik Kent Yapıtaşlarındaki Mikro ve Makro Ölçekte Gözlenen Bozunma Davranışı: Olba Antik Kenti

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve icon1. Ticari Mineralleri

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve icon1. Ticari Mineralleri

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve icon1. Ticari Mineralleri

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve icon1. Ticari Mineralleri

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconKuvarsit; kuvars, kuvars kumu, ve kuvarslı grenin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilir. Başlıca tüketim alanları, cam, seramik, boya, detarjan, dolgu

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconEndüstriyel hammaddelerden kalsit minerali ile ilgili bu çalisma raporunun özet bölümünde konu ile ilgili görüslerimizi aktarirken kalsit terimi altinda CaCO3

Kireçtaşı, tebeşir, mermer, traverten ve aragonit kumu karbonatlı kayaçları oluştururlar. Karbonatlı kayaçların başlıca ticari mineralleri, kalsit, aragonit ve iconBoratlar farklı bileşikler halinde ve değişik su molekülü içeren yapılarda oluşabilirler. Ticari mineralleri olarak en önemlileri kristal suyu içeren

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page