20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
Indir 120.07 Kb.
Title20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ
Date conversion14.03.2013
Size120.07 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.gedizihl.net/2012hab/yillik_plan/2012-2013 İHL_OKUL _ZÜMRE KARARLARI.doc


2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

MESLEK DERSLERİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


TOPLANTI NO : 1

TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2012

SAAT : 10:00

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR : Hasan GÖK, Mahmut BAHADUR, Zekeriya UYSAL Cahit BAYER,

Akif DÜNDAR, Nihat SEZER, Halil ARISOY

ZÜMRE BAŞKANI : Nihat SEZER


GÜNDEM MADDELERİ:


1. 2012-2013 eğitim öğretim yılı için İHL Meslek Dersleri zümre başkanının seçilmesi

2. Bir önceki toplantılara ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.

3. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve Meslek dersleri programında belirtilen amaç ve açıklamalar ile Mesleki Arapça dersi müfredatındaki değişikliğin okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması,

4. Yıllık planlarda yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

5. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

6. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

7. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

10. Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

11. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

12. Uygulamalı olarak yapılan Kur’an-ı Kerim ve Hitabet derslerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil ve sayısının belirlenmesi,

13. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının tespit edilmesi.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI:

Madde 1:

Okulumuz Meslek Dersi Öğretmenleri yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10.09.2012 tarihinde saat 14.00’de Müdür Yardımcısı odasında toplandı. Yapılan yoklamada bütün arkadaşların hazır olduğu görüldü. 2012-2013 Eğitim – Öğretim yılı için İHL Meslek Dersleri zümre başkanlığı seçimi için oylama yapıldı.

Karar 1: Zümre başkanlığına Nihat SEZER, yazman olarak da Halil ARISOY seçildi. Nihat SEZER hayırlı olması dilekleriyle toplantıyı açtı.


Madde 2:

Zümre başkanı Nihat SEZER gündem maddelerinin ikincisi olarak “Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması” maddesinin gülüşülmesine geçildiğini ifade etti ve daha önceki toplantılarda alınan kararlar Halil ARISOY tarafından okundu.

2011 – 2012 öğretim yılı zümre kararları gözden geçirildi. Zümrede belirtilen hedef ve gayelere uyulduğu, Alınan kararların uygulamasında başarılı olunduğu görüldü ve bu yıl da aynı amaç ve gayelerin elden geldiğince dikkate alınmasının gerekli olduğu vurgulandı. Ancak, öğrenciler tarafından davranış haline getirilmesi gereken bazı kazanımların maalesef davranışa dönüşmediği Cahit BAYER tarafından vurgulandı ve bu konuda daha gayretli olunması gerektiğini ifade etti. Nihat SEZER öğrencilerin iyi motive edilerek dersin öğrenci merkezli işlenmesi gerektiğini vurguladı. Sırf anlatım tekniği yerine, eğlenceli etkinliklerle öğrenilenlerin davranışa dönüşeceğini söyledi.

Karar 1: öğrencilerin iyi motive edilerek dersin öğrenci merkezli işlenmesi , eğlenceli etkinliklerle öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi konusunda gayret edilmesi.


Madde 3: İlgili mevzuatlar Halil ARISOY tarafından okundu.

a) 1739 sayılı Milli Eğitim kanunundan Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçları ile İmam - Hatip liselerinin amaçları ve ilkeleri,

b) Zümre toplantıları ile ilgili esaslar 2093, 2130, 2139, 2150, 2154 ve 2300 sayılı tebliğler dergisinden,

c) Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretim programları,

d) İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin genel amaçları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce gönderilen İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Liseleri öğretim programları adlı kitaptan ilgili bölümler, Talim Terbiye kurulu Başkanlığının 10.03.2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen Mesleki Arapça dersi müfredat programı Halil ARISOY tarafından okundu ve incelendi.


Madde 4:

Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

Zümre Başkanı Atatürkçülükle ilgili konular aşağıda belirtilen şekliyle yıllık planlara yansıtılması gerektiği konusu İHL Meslek Dersleri öğretim programının amir hükmü olduğunu belirtti ve arkadaşların bu konularda hassas davranmaları ülkemizin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğunu ifade ederek, öğretim programımızda bu konuların aşağıdaki şekilde belirlendiğini ifade etti.Öğretim programlarında yer alması gereken

Karar 1: Atatürkçülükle ilgili konular Fıkıh ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi dersi için aşağıdaki şekilde yansıtılacaktır.


İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU (FIKIH DERSİ)


(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.04.1998 tarih ve 64 sayılı kararı gereğince Orta Öğretim Kurumlarının öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konular aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde kazanım olarak yer almıştır.)

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR

SINIF

ÜNİTE

DERS KAZANIMLARI

AÇIKLAMA: Öğretim programının “İçtihad ve Müçtehid” konusunun “Taklit Ve Taassup” alt başlığı işlenirken, taassubun zararları, çağdaşlaşma ve uygarlık konularına da yer verilecektir.

11

İçtihad

  1. İçtihadın taklit ve taassubu önlemedeki işlevini fark eder.

AÇIKLAMA: Öğretim programında “gazilik ve şehitlik” konusu işlenirken TBMM tarafından Atatürk’e “Gazilik” unvanının verilişi üzerinde de durulacaktır.

Fıkıh ve Sosyal Hayat

    1. Şehitlik ve gaziliğe verilen önemi ayet ve hadislerle temellendirir.

    2. Atatürk’ün vatan savunmasına verdiği önemin farkında olur.İMAM-HATİP LİSELERİ ÖĞRETİM PROGRAMI ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU

(KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ)


ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR

SINIF

ÜNİTE

DERS KAZANIMLARI

KONU: Laikliğe yönelik iç ve dış tehdit

AÇIKLAMA: bu konu öğretim programının “Misyonerlik Faaliyetleri ve Bazı Yıkıcı Dinî Cereyanlar” konusunun “Yıkıcı Faaliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirler Bilgisi”nden önce işlenecektir.

12

Dinî Çoğulculuk, Diyalog ve Misyonerlik

5. Misyonerlik ve istismarcı misyonerlik hakkında bilgi sahibi olur.

6. Türkiye’de faaliyet gösteren misyoner grupları tanır.

7. Misyonerlikte kullanılan argümanların farkında olur.

8. Laikliğe yönelik iç ve dış tehditleri kavrar.Karar 2: Özellikle milli gün ve bayramlara denk gelen dersler başta olmak üzere Atatürk ilkeleri ile ilgili öğrencilerin ufkunu açacak, ülkemizin içinde bulunduğu durumun muasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için çağdaş din adamı Misyonu anlatılacak ve bu sorumluğun bilincine varmaları sağlanacaktır.

Karar 3: Hâlihazırda ülkemizde faaliyette bulunan misyonerlik ve istismarcı misyonerlik, satanizm hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek, milli kültürümüzü yozlaştırıcı akımlar üzerinde kelam ve temel dini bilgiler derslerinde aydınlatıcı bilgiler verilecek.


Madde 5:

Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,


Karar 1: Uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirlenmiş olup, bunlarla ilgili açıklamalar, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, İmam Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları kitabının Öğretmen Bilgi Notları bölümünden okundu ve buna göre;

1. Beyin Fırtınası 2. Bir Öğretim Materyali Olarak Film

3. Tartışma Yöntemi 4. Küçük Grup Oluşturma

5. Örnek Olay İncelemesi 6. Fotoğraf ve Resimlerin Analiz Edilmesi (Fotoğraf/Resim Okuma)

7. Gözlem Gezisi Yöntemi 8. Drama

9. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 10. Problem Çözme

11. Görüş Geliştirme 12. Kavram Haritaları ve Din Öğretiminde Kullanımı

13. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretiminde Ayet ve Hadislerin Kullanımı

14. Karikatür okunması öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması.

Karar 2: Ayrıca klasik eğitim-öğretim metotlarından anlatım, soru-cevap, tartışma, sentez, analiz, yüzüne okuma, ezberleme ve dinleme, koro çalışması, yarışma düzenleme gibi metotlar kullanılacaktır.


Madde 6:

Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

Zümre Başkanı Nihat SEZER başarının iyi bir planlama ile mümkün olduğunu, her yıl yapılan ünitelendirilmiş yıllık planların bizlere bir yıl boyunca ışık tuttuğunu bu nedenle planların özenle yapılması gerektiğini belirtti.

Akif DÜNDAR söz alarak ünitelendirilmiş yıllık planların ders dağılımlarına göre paylaştırılmasını, planların yapılmasından sonra üzerinde mütalaa edilmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Karar 1: Yeni müfredat programı çerçevesinde ünitelendirilmiş yıllık planların, kazanımlar, kavramlar, ders saatleri ve tayin edilen süreler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Karar 2: Derslerin işlenişinde programda verilen örnek etkinliklerden yararlanılarak günlük planların yapılması;

Karar 3: Yıllık planlar hazırlanırken her ünite ile ilgili verilen kazanımlar eksiksiz olarak yansıtılacaktır.

Karar 4: Yıllık Plana her ünite ile ilgili hatırlatmaya yönelik olarak etkinlik örnekleri kazanımlara göre yansıtılacaktır.

Karar 5: Ders dağılımına müteakiben ders saati en fazla olan öğretmenin o dersin planı üzerinde ön çalışma yapması, ve bu çalışmasının müzakeresi için zümre öğretmenlerine takdim etmesi kararlaştırıldı.


Madde 7:

Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

Zümre Başkanı bu madde ile ilgili olarak arkadaşların önerilerini sunmalarını istedi. Bunun üzerine;

Halil ARSOY;

KUR’AN-I KERİM DERSİ: 9. sınıfların 1. ünitesinde harflerin yazılışı ve okunuşuyla ilgili olarak Arapça dersi zümre öğretmenleriyle, 10. sınıf’ta insanın yaratılışı ile ilgili konularda Biyoloji dersi zümre öğretmenleriyle, Uzayla ilgili ayetlerin açıklanmasında “Fizik” dersi zümre öğretmenleriyle

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERSİ: Dersin işlenişinde, “Din Hizmetleri ve İletişim Ünitesi” konusunda edebiyat Dersi zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır. 4. Ünitede öğrencilerin vaaz konuları belirlenirken seçilen konuya göre ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

TEFSİR DERSİ: Tefsir dersi işlenirken konuların içeriğine göre diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir.

Akif DÜNDAR;

SİYER DERSİ: 1. ünite de yer alan İslam Öncesi Arabistan ve Araplar konusu işlenirken Tarih ve Coğrafya zümre öğretmenleriyle,

Cahit BAYER;

FIKIH DERSİ: Fıkhi hükümler ünitesinde Kıyas konusu işlenirken Felsefe zümre öğretmenleriyle, Temizlik konusu işlenirken Sağlık Bilgisi ve Biyoloji zümre öğretmelerinden,

Mahmut BAHADUR

KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ: Hint ve doğu Asya dinleri Ünitesinde Eski Türk inançları işlenirken Tarih öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir.

Dini çoğulculuk diyalog ve misyonerlik ünitesinde Laikliğe yönelik iç ve dış tehditler konusunda T.C. İnkılâp Tarihi öğretmenleriyle işbirliğine gidilecektir

KELAM DERSİ: “Kelam bilimleri ve temel sorunları” Ünitesinde Kelam ile felsefe arasındaki ilişki ve İslam düşüncesinde yorumlar konusu işlenirken Felsefe öğretmenlerinden yararlanılacaktır.

Zekeriya UYSAL;

HADİS DERSİ: Hadis ve sünnetin anlaşılması konusunda 2örnek alma ve taklit etme konusu2 işlenirden Psikoloji zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Akif DÜNDAR;

İSLAM TARİHİ DERSİ: Ders işlenirken konunun içeriğine göre tarih öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır ayrıca 2günümüz İslam dünyası 2 ünitesinde Asya, Afrika, Balkanlar, Amerika kıtası, Türkiye ve diğer İslam ülkeleri konusu işlenirken Coğrafya dersi öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.


Madde 8:

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

Zümre Başkanı Nihat SEZER okulumuzda yeni dönemde, dersliklerde akıllı tahtaların ve Projeksiyon sınıfının bulunması nedeniyle eskiye nazaran daha fazla imkanlara sahip olduğumuzu ifade etti. Bu imkanların öğrencilerimizin istifadesine sunulmasının zorunlu olduğunu, bunun için mümkün mertebe derslerin slaytlar eşliğinde biraz daha görselliğe önem verilerek işlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Karar 1: Derslerin işlenişi imkânlar ölçüsünde bilgisayar, Akıllı tahta, filmler, slaytlar, flaş bellek,

CD, DVD, kamera, dijital fotoğraf makinelerinden faydalanılacaktır.


Madde 9:

Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi, Zümre Başkanı kaynak yönünden oldukça zengin bir alana sahip olduğumuzu, dolayısıyla biraz seçici olmak zorunda olduğumuzu söyledi.

Karar 1: Derslerin işlenişinde aşağıdaki kitap, araç ve gereçler kullanılacaktır.

1- MEB Yayınları ve MEB Tavsiyeli Yayınlar 2- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

3- Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 4- İlahiyat Fakültesi Yayınları

5- TRT’ de Yayınlanan Film ve Belgeseller 6- Kitab-ı Mukaddes

7- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri 8- Kütüb-i Sitte

9- İslam Ansiklopedisi (TDV)

10- İslam Tarihi Dersleri – Hüseyin Gazi YURDAYDIN (Ank. Ünv. İlahiyat Fak. Yay.)

11- İslam Fıkhı Ansiklopedisi – Vehbe ZUHAYLİ 12- İslam İlmihali (TDV) 13- Ders Kitabı

14- Konularla ilgili haritalar 15- Sarık-Cübbe-Rahle-Tesbih, 16- İslam Tarihi- M. Asım KÖKSAL

17- Oyuncak bebek, Manken Maketi, cenaze kefenlenmesinde kullanılan malzemeler.


Madde 10:

Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması, Zümre Başkanı Nihat SEZER alanımızın çok geniş ve halkla yüz yüze olduğu için faaliyet alanımızın çok olduğunu, bunun hem okulumuzun tanıtımı hem de öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmaları, tecrübe kazanmaları açısından önemli olduğunu ifade etti. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı.

Karar 1: Nisan Ayında Kutlu doğum haftası kutlamaları çerçevesinde Siyer-i Nebi Yarışması düzenlenecektir. Yarışmayla ilgili olarak soru komisyonu kurulacak. Komisyon ihl meslek dersleri öğretmenleri tarafından oluşacaktır.

Karar 2: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde, ilçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak, okulumuza yakın camilerde Cuma günleri imam-hatiplik ve müezzinlik hizmetleri için öğrenciler görevlendirilecektir.

Karar 3: Kandil gecelerinde okulumuz tatbikat camimizde program düzenlenecektir.

Karar 4: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri arasında düzenlenecek yarışmalara ilgili yazılar geldikten sonra öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olunacaktır.

Karar 5: İlçe müftülüğümüzle gerekli görüşmeler yapılarak belirlenen camilerde öncelikle son sınıf öğrencilerimiz olmak üzere diğer sınıflardan erkek öğrencilerin Cuma günleri İmam-Hatiplik ve Müezzinlik uygulamaları yapmaları sağlanacaktır.


Madde 11:

Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik

belirleyici kararların alınması:

Zümre Başkanı, ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak “ İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları” kitabında gerekli açıklamaların mevcut olduğunu bu açıklamaların dikkatle okunması gerektiğini ifade etti.

Karar 1: Öğrencilerin başarılarının ölçme-değerlendirme ve takibinde aşağıda belirlenen yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

Performans Değerlendirme, Proje, Gözlem, Öz Değerlendirme, Sözlü Sunum, Kavram Haritaları, Uzun Cevaplı Sorular, Doğru-Yanlış Sorular, Çoktan Seçmeli Testler, Eşleştirmeli Sorular, Kısa Cevaplı Sorular kullanılacaktır.

Karar 2: Yazılı uygulamaların yanında Arapça dersinden 2, diğer derslerden 1 sözlü notu verilmesine.


Madde 12:

Uygulamalı olarak yapılan Kur’an-ı Kerim ve Hitabet derslerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak

hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ölçütleri ve puanlarının belirlenmesi,

Halil ARISOY Kur’an-ı Kerim ve Hitabet dersinin İHL öğrencilerinin dışa yansıyan ve gerek anne babaların gerekse halk tarafından İHL deki eğitim öğretim sürecindeki kalitenin ölçülmesinde en önemli iki ders olduğunu, dolayısıyla bu derslerin ölçme ve değerlendirilmesinin çok hassas yapılması gerekliğini, Hitabet ve Mesleki uygulama dersinde her iki dönemde bir sözlü bir uygulama notu verilmesi uygun olacaktır. Yapılan müzakereler sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 1: Kur’an-ı Kerim Dersi için her dönem 3 (Üç), sözlü yoklama yapılacaktır.

Karar 2: Kur’an-ı Kerim dersinde ders saati artan sınıflarda mahreç, yüzünden o kuma ve tecvid bilgisi ve uygulamasına ağırlık verilecek.

Karar 3: Hitabet dersinde haftada bir dersin tatbikat camiinde yapılmasına, Kur’an ve ezanı güzel okuma konularında mahreç çalışması yapılmasına,

Karar 4: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Mesleki Uygulama ve Staj Çalışmaları Değerlendirme Formu Kullanılacak

Karar 5: Hitabet ve Mesleki uygulama dersinde her iki dönemde bir sözlü bir uygulama notu verilmesine karar verilmiştir.


Madde 13:

Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

Zümre Başkanı Nihat SEZER, meslek derslerinin fazla olması nedeniyle meslek derslerinden ödev alan öğrencilerin de fazla olduğunu ifade etti.

Cahit BAYER söz alarak, ödevlerin yıl içerisinde mutlaka takibinin yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Mahmut BAHADUR da ödevlerin notları artırmak için değil de bilgi ve becerilerin artırılması için alınması gerektiğinin öğrencilere ısrarla söylenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Halil ARISOY söz alarak meslek derslerinden ödev alan öğrencilerin internetten ziyade okul kütüphanesini kullanarak Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam tarihi gibi temel kaynak külliyatlarıyla tanışmasına da vesile olmasını sağlamamız gerektiğini söyledi.

Karar 1: Ödevler en geç Ekim ayının son haftasında verilmesi, en geç Mayıs ayının ikinci haftası toplanarak ve Mayıs’ın son haftasından itibaren öğrenciler tarafından sunumunun gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Karar 2: Ödevler temel kaynaklardan yararlanılarak yapılacak böylece öğrencilerin araştırma bilgi ve becerileri geliştirilecek hem de temel kaynaklarla tanışmaları sağlanacaktır.

Karar 3: Ödev takibinde “Ödev takip ve değerlendirme formu” kullanılacaktır.

Karar 4: Ödev konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

ÖDEV KONULARI DERS BAZINDA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE TESPİT EDİLMİŞTİR

KUR’AN-I KERİM DERSİ

9.Sınıf:

1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması.

2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin ve Mealinin yazılarak Tecvit kaidelerinin üzerinde gösterilmesi.


10.Sınıf:

1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması.

2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi.

3. Aile hukuku ile ilgili Nisa suresindeki 34. Ayetin incelenmesi.

4. Maide suresindeki Habl-Kabil kıssasının araştırılması.

5. En’am Suresindeki Hz. İbrahim’in Tehvid mücadelesinin araştırılması.

6.Tecvit Kuralları.

7.Kur’an ve Kur’an okuma bilgileri.

11.Sınıf:

1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması.

2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi.

3. A’raf Suresindeki Hz.Adem kıssasının araştırılması.

4. Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.Hud, Hz.Lut, Hz.Salih ve Hz.Şuayb Peygamberlerin kıssalarının araştırılması.

5. Yunus Suresindeki unus Peygamberinin kıssasının araştırtması.

6. Hud Suresindeki Ahlaki ilkelerin araştırılması.

7. Yusuf Suresindeki rüya kıssasının incelenmesi.

8. Ra’d Suresindeki Kur’an-ı Kerim’in özelliklerinin araştırılması.

9. İbrahim suresinde anlatılan Kâbe’nin inşası ile ilgili araştırma yapılması.

10.Tecvit Kuralları.

11.Kur’an ve Kur’an okuma bilgileri

12.Sınıf:

1. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) ezberlenilmesi, Metin ve Mealinin yazılması.

2. Amme cüzünden öğrencinin seçeceği herhangi bir surenin (bir sayfadan az olmamak kaydıyla) Metin, Meal ve Tecvid kaidelerinin gösterilmesi.

3. Hicr Suresindeki Cennetlik ve Cehennemliklerin tasviri ile ilgili araştırma yapılması.

4. Nahl uresindeki şeytanının insan üzerindeki etkisinin araştırılması.

5. İsra Suresindeki Miraç ve İsra hadisesinin araştırılması.

6. İsra Suresindeki Ana-Baba hakkının araştırılması.

7. Nanaz kılmanın ve duanın öneminin araştırılması.

8. Kehf Suresindeki Hızır ve Zülkarneyn kıssalarının araştırılması.

9. Ashab-ı Kehf kıssasının araştırılması.

10. Kur’ana Göre Hz. Meryem Konusunun araştırılması.

11. Kur’anda anlatılan Firavn-Haman-Karun sembolleri ve özelliklerinin araştırılması.

12. Hac Suresindeki kıyamet tasvirlerinin araştırılması.

13. Nur Suresindeki ifk hadisesi, Aile ve Toplum ilişkisinin araştırılması.

14. Tesettür ayeti ve Zina konusu ile ilgili hükümler araştırılacaktır.

15.Tecvit Kuralları.

16.Kur’an ve Kur’an okuma bilgileri

Kaynaklar:

1. Kur’n-ı Kerim Meali

2. Elmalılı Tefsiri

3. Hasan Basri Çantay Meali

4.Tecvit kitapları.


MESLEKİ ARAPÇA DERSİ:

9. sınıf: Harfi cerler ve her biri ile kurulmuş ikişer cümle anlamlarıyla birlikte yazılması. Günlük hayatın kısa ve basit cümlelerle yazılması. Basit cümlelerle en az otuz cümlelik bir diyalog hazırlanması. Lügat çalışması: Her harften anlamı ile birlikte beşer kelimenin yazılması. Haftanın günlerini kullanarak bir haftanızı yazınız. Saatleri kullanarak bir gününüzü anlatınız. İsim cümlesi hakkında bilgi veriniz. İsm-i Fail hakkında örneklerle açıklama yapınız.

10. sınıflar: Atatürk’ün hayatını yazınız. Kendinizi tanıtınız. İnne ve kardeşlerini fıkra tercümesinde işleyiniz. Mubteda haber uyumunu anlatınız. İsim ve sıfat tamlamasını anlatınız. 30 adet illetli fiilin mazi, müzari ve emirlerini yazınız. Mezid babları örnek cümlelerle anlatınız. Soru edatları hakkında bilgi ve 20 adet soru-cevap cümlesi hazırlayınız. Okulu tanıtan bir yazı yazınız.

11. sınıflar: Cümle çeşitlerini örneklerle açıklayınız. Cemiler hakkında bilgi veriniz. Müzari fiili nasb eden edatları anlatınız. Muttasıl ve munfasıl zamirleri anlatınız. Sıfat ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz. İsim cümlesi hakkında bilgi vererek haberin öne geçtiği yerleri açıklayınız.

12. sınıflar: Mebni isim ve fiilleri örnek cümlelerle açıklayınız. İsm-i tafdilin amel etmesini açıklayınız. Gayr-ı munsarıf hakkında bilgi veriniz. Mefuller hakkında bilgi veriniz. Medih ve zemm fiilleri hakkında bilgi veriniz. Bedeli örneklerle açıklayınız?


TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ

1. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidin incelenmesi

2. Temel İman esaslarından birisinin incelenmesi

3. İslamda temizlik ve öneminin incelenmesi

4. Atatürk’ün İslam dini ile ilgili sözlerinin incelenmesi

5. Din-Laiklik ilişkisinin araştırılması

6. Ana-Baba haklarının incelenmesi

7. İslam’a göre zannın incelenmesi

8. Meşhur İslam bilginlerinden birinin hayatının incelenmesi

9. Rüşvetin kötülüğü

Kaynaklar:

1. Temel Dini Bilgiler (Seyfettin YAZICI)

2. T.D.V İslam Ansiklopedisi

3. Kur’an-ı Kerim Meali


SİYER DERSİ

1. Hz.Peygamberin Ficar Savaşına katılmasının incelenmesi

2. Hz.Peygamberin Hılfıl Fudul (Erdemliler, Faziletliler) cemiyetine katılmasının incelenmesi

3. Hz.Peygamberin Kâbe hakemliği yapmasının incelenmesi

4. Hz.Peygamberin davet metodunun incelenmesi

5. Hz.Peygamberin hicret ve hicretin öneminin araştırılması

6. Medine sözleşmesinin incelenmesi

7. Hz. Peygamberin mektuplarının incelenmesi

8. Veda hutbesinin incelenmesi

9. Bir aile reisi olarak Hz.Peyganberin incelenmesi

10. Bir eğitimci olarak Hz.Peygamberin kullandığı yöntemin araştırılıp incelenmesi

Kaynaklar:

1. Hz.Peygamberin Hayatı (İbrahim SARIÇAM)

2. T.D.V Yayınları

3. İslam Peygamberi (Muhammed Hamidullah)

4. Asrı Saadet (Komisyon)

HADİS DERSİ

1. Hadislerin tedvin ve Tasifi ile ilgili araştırılma yapılması

2. Hadis terimlerinde Cerh ve Ta’dil kavramlrının incelenmesi

3. Kütüb-i Sitte Müelliflerinin incelenmesi

4. Hz. Peygamber dönemine hadis yazımının incelenmesi

5. Mevzu hadisleri tanıma yollarının incelenmesi ve Mevzu hadislerin zararlarının araştırılması

6. Sahih hadislerin incelenmesi

7. Hadislerde yerlilik ve evrensellik kavramlarının incelenmesi e tenkidi

Kaynaklar:

1. Hadis İlimleri ve Istılahları (Subhi SALİH)

2. Tecridi Sarih tercemesi (Diyanet)

3. Hadis Istılahları (Talat KOÇYİĞİT)

4. Kütüb- Sitte


FIKIH DERSİ

1. Ebu Hanifenin hayatının araştırılması

2. Mensubu kalmamış fıkhi Mezheplerden birisinin incelenmesi

3. Efal-i Mükellefinin incelenmesi

4. Fıkh Usulü kavramı olarak “Kıyas’ın” incelenmesi.

5. Azimet ve Ruhsatın incelenmesi

6. Namazın vaciplerinin incelenmesi

7. Sehv secdesini gerktiren hallerin araştırılması

8. Orucun çeşiitlerinin araştırılması

9. Orucu bozan e bozmayan hallerin araştırılması

10. Hacın çeşitleriin araştırılması

11. Zekât verilecek kimselerin araştırılması

Kaynaklar:

1. Diyanet İslam İlmihali

2. İslam Fıkh-ı İsnsiklopedisi (Vehbe Züheyli)

3. Diyanet İslam Ansiklopedisi


TEFSİR DERSİ

1. Sebebi Nüzül kavramının incelenmesi

2. Rivayet ve Dirayet tefsirlerinden birisinin incelenmesi

3. Nesh kavramının incelenmesi

4. Kur’anda kıssalar konusunun incelenmesi

5. Kur’anda meseller konusunun incelenmesi

6. Kur’anda yeminler konusunun incelenmesi

7. Kur’anın ana konularından birisinin incelenmesi 8. Kısa surelerin tefsiri


Kaynaklar:

1. Tefsir Usul-u (İsmail CERRAHOĞLU)

2. Tefsir Tarihi (İsmail CERRAHOĞLU)

3- Hak Dini Kur’an Dili

4- Fi Zilali’l Kur’an


KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ DERSİ

1. Semavi din kavramının incelenmesi

2. Yahudilikte “On Emir”’in incelenmesi

3. Din-Mitoloji ilişkisinin incelenmesi

4. Hz.Meryem’in hayatının araştırılıp incelenmesi

5. Kur’an ve İncillere göre Hz.İsa’nın doğumunun incelenmesi

6. II.Vatikan Konsülünün İslam dünyasına etkisinin araştırılması

7. Kur’an açısından dinler arası diyalogun sınırlarının araştırılması

8. Kur’ana göre Hıristiyanlık ve Hıristiyanları araştırılması

9. Misyonerlik faaliyetleri ve zararlarının araştırılması

10. Laikliğe yönelik iç ve dış tehditlerin incelenmesi

Kaynaklar:

1. Dinler Tarihi (Günay TÜMER-Abdurrahman KÜÇÜK)

2. Kur’an-ı Kerim Meal ve Tercümeleri

3. İslam Ansiklopedisi

4. Kitab-ı Mukaddes

5. T.D.V Yayınları

6. Hz.Meryem (Günay TÜMER)


İSLÂM TARİHİ DERSİ

1. İslam tarihinin temel kaynakları

2. İbn-i Haldun’un hayatı ve İslam tarihçilinin araştırıp incelenmesi

3. İslam tarihinde Hz.Ömer dönemi yeniliklerinin incelenmesi

4. Cemel ve Sıffin savaşlarının araştırılıp değerlendirilmesi

5. Kerbela olayının incelenmesi

6. Endülüs Emevi Devletinin İslam Medeniyetine olan katkısının incelenmesi

7. Emeviler ve Abbasiler döneminde Mevali uygulamasının incelenmesi

8. Türklerin İslam’a girişinin araştırılması

9. Moğol istilasının İslam kültür ve medeniyetine oln etkileri ve zararlarının incelenmesi

10. Nizamiye Medreselerinin İslam ilim tarihi açısından incelenmesi

Kaynaklar:

1. Büyük İslam Tarihi

2. T.D.V İslam Ansiklopedisi

3- İslam Tarihi- Asım KÖKSAL


KELÂM DERSİ

1. Kelam-Felsefe ilişkisinin incelenmesi

2. Kelam ilmine göre akıl-vahiy ilişkisinin incelenmesi

3. İtikadi Mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinin araştırılması

4. Alevilik veya Bektaşilik konularından birisinin araştırılıp incelenmesi

5. Ehli Sünnet Kavramının incelenmesi

6. İnanç bakımından insanların değerlendirilmesi

7. Haricilerin ortaya çıkış nedenlerinin araştırılması

8. İnsan-Ameli Salih ilişkisinin araştırılması

9. Mu’tezilenin “Usul-u Hamse” prensiplerinin incelenmesi

10. Kur’anda Şeytan kavramının incelenmesi

11. Tedbir-Tevekkül ilişkisinin incelenmesi

12. Tenasüh-Reankarnasyon terimlerinin incelenmesi

13. Satanizmin çıkış sebepleri ve zararlarının araştırılması

14. Din seçme özgürlüğü ve insan ilişkisinin araştırılması

Kaynaklar:

1. T.D.V İslam Ansiklopedisi

2. Kelam Tarihi (Şerafettin GÖLCÜK)

3. Kelam İlmine Giriş (Bekir TOPALOĞLU)

4. Çağımızda İtikadi Mezhepler (E.Ruhi FIĞLALI)

5. İman-Küfür Sınırı (A.Saim KILAVUZ)


HİTABET DERSİ

1. Atatürk’ün Balıkesir hutbesinin incelenmesi

2. Hz.Peygamberin örnek hutbelerinin incelenmesi

3. Hıristiyanlıktaki vaftiz ile Müslümanlardaki ad koyma arasındaki ilişkinin araştırılması

4. Hutbe ve Vaazda uyulması gereken ilkelerin incelenmesi

5. Nikâh ve defin konularından birisinin incelenmesi

6. Örnek bir vaaz veya hutbenin hazırlanması (Konu öğrencinin isteğine göre seçilecek)

Kaynaklar:

1. Kur’n-ı Kerim Meali

2. T.D.V İslam Ansiklopedisi

3. Örnek hutbeler

4. Minberden Hutbeler (D.İ.B)

Ödevlerin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar ve takdir edilecek puanlar aşağıdaki şekilde kararlaştırıldı.

SIRA NO

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUANÖdev Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı

10Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması

10Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması

10Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması

10Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme

10Ödevin Doğruluk Ve Kullanılabilirlik Derecesi

10Ödevin Yazım Ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu

10Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması

10Ödevin Özenle Yapılması , Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü

10Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi

10
Toplam

100


Dilek ve Temenniler;

Dilek ve temennilerde söz alan Akif DÜNDAR; “Öğrencilerin bizlere çocuklarımız ve kardeşlerimiz gibi olduğunu, onların başarılarının bizim başarılarımız olduğunu, başarısızlıklarının bizi üzdüğünü vurgulayarak bütün arkadaşların öğrencilerin başarısı için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bundan sonra da aynı gayreti göstereceklerinden emin olduğunu” söyledi. Zekeriya UYSAL; “ Bilgisayar laboratuarının bilgisayar dersinin haricinde diğer derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanmasını” istedi. Mahmut BAHADUR; söz alarak pansiyonda kalan özellikle 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin ders dışında da meslek derslerine ilgilerini arttırmak için öğretmen arkadaşların fedakârlıkta bulunmaları gerektiğini, okulumuzun uygulama Camiinin bu amaç için kullanılması yararlı olacağını belirtti. Son olarak söz alan Okul Müdürü HASAN GÖK; öğrencilerimizin sosyal hayata uyumlu çağı tanıyan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmemiz için her türlü gayretin sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Dilek ve temennilerde başka söz alan olmadı.

Zümre başkanı Nihat SEZER yapılan toplantının ve alınan kararların hayırlara vesile olması dilek ve temennisiyle zümre toplantısını bitirdi.


ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ


Halil ARISOY Nihat SEZER Akif DÜNDAR

Meslek Dersleri Öğrt. Meslek Dersleri Öğrt. Meslek Dersleri Öğrt.


Mahmut BAHADUR Zekeriya UYSAL Cahit BAYER

Meslek Dersleri Öğrt. Meslek Dersleri Öğrt. Meslek Dersleri Öğrt.


12.09.2012


Hasan GÖK

Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü


Add document to your blog or website

Similar:

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MALTEPE ANADOLU İMAM HATİP VE İMAM HATİP LİSESİ KANAAT DÖNEMİ ARAPÇA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2008-2009 ÖĞRETİM YILI KARABÜK ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSESİ

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2006-2007 ÖĞRETİM YILI ESATPAŞA ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSESİ ARAPÇA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2007-2008 ÖĞRETİM YILI ERZİNCAN ANADOLU İMAM-HATİP VE İMAM-HATİP LİSESİ ARAPÇA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OSMAN KUYUMCU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ I. DÖNEM 11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ ORTAK BİRİNCİ YAZILI SORULARIDIR

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10-C SINIFI TÜRK EDEBİYATI II. DÖNEM II. YAZILI SORULARIDIR

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2009- 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRESUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM YAZILISI

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM TÜRKOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SORULARIDIR

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRESUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM YAZILI ORTAK SINAVI A grubu…AAAAAAAAA

20 12-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEDİZ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ iconDemirci İmam-Hatip Lisesi ve Anadolu İmam-hatip Lisesi MEBsay. 30 son 1106

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page