T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C
Indir 166.89 Kb.
TitleT. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C
Page3/3
Date conversion19.03.2013
Size166.89 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://halisahin.tripod.com/matematik1.doc
1   2   3
AMAÇ 18: Reel sayıların rasyonel kuvvetleri ile işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. Tabanları aynı olan veya aynı yapılabilen uslu terimleri içeren açık önermelerin çözüm kümelerini bulma.

2. üsleri aynı olan terimleri içeren açık önermelerin çözüm kümelerini bulma.

3. Verilen köklü ifadeleri sadeleştirme.

4. Verilen köklü ifadelerin kök kuvvetlerini eşit yapma.

5. Kök içleri ve kök kuvvetleri farklı olarak verilen köklü ifadeleri çarpma ve bölme.

6. İçinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden en az ikisi bulunacak şekilde verilen uslu işlemleri yapma.

SAYILAR

1. DOĞAL SAYILAR

a) Doğal Sayılar ve Özellikleri.

b) Doğal Sayılarda işlemler ve Özellikleri.

c) Doğal Sayılarda Kuvvet Kavramı.

d) Asal Sayılar ve Bölünebilme.

2. TAM SAYILAR

a) Tam Sayılar ve Özellikleri.

b) Tam Sayılarda işlemler ve Özellikleri.

c) Modüler Aritmetik.

3. RASYONEL SAYILAR

a) Rasyonel Sayılar ve Özellikleri

b) Rasyonel Sayılarda işlemler ve Özellikleri.

4. REEL SAYILAR

a) Reel Sayılar ve Özellikleri.

b) Reel Sayılarda İşlemler ve Özellikleri.

c) Reel Sayılarda Sıralama.

d) Ondalık Açılım.

e) Mutlak Değer. O uslu ifadeler.

g) Kareköklü İfadeler.

h) Rasyonel Kuvvetler.

AÇIKLAMA

Sayılarla ilgili ön bilgiler önceki sınıflarda verildiğinden bu sınıfta sayılara bakış değişmiştir,

1. Doğal sayıların tanımı bire bir eşleme bağıntısına göre verilmeyip. sa\ıların bilindiği varsayılarak doğrudan liste biçiminde verilecektir. Doğal sayılar işlenirken asal sayılar tanıtılıp asal çarpanlara ayırma üzerinde durulacak ve bölünebilme kuralları verilecektir.

2. Doğal sayılar kümesinin genişletme gereği açıklanarak tam sayılara girilecektir. Fam sayılar ikililerle verilmeyip doğrudan liste biçiminde tanıtılacaktır. Toplama işleminin özellikleri örneklerle açıklanacaktır.

Matematik sistemler ayrı bir konu olarak verilmeyip sayılar içinde eritilecektir.

3. Rasyonel sayılara tam sayılar kümesini genişletme gereği açıklanarak girilecektir. Rasyonel sayılar, Q = {p:q l p,q e Z, q ^ 0} biçiminde tanıtılıp, amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Sayılar konusu işlenirken, fazla tekrardan kaçınmak için, bir çok özellik reel sayılar konusuna alınmıştır. (Eşitlik, eşitsizlik, mutlak değer vb.)

________________5.BÖLÜM :POLlNQMLAR____________

AMAÇLAR:

1. Polinomlar ile ilgil itemel kavramları kavrayabilirce.

2. Polinamlarla işlem yapabilme.

3. Polinomların çarpanlara ayrılmasını kavrayabilirce.

4. Polinomların çarpanlara ayrılması ile ilgili işlem yapabilme.

5. Rasyonel ifadeleri ve denklemleri kavrayabilme.

6. Rasyonel ifadeler ve denklemlerle uygulama yapabilme

AMAÇ 1: Polinomlar ile ilgili temel kavramları kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Reel katsayılı ve bir belirsizli polinomu tanımlama.

2. Bir polinomun derecesini tanımlama.

3. Sıfır polinomunu tanımlama.

4. Sabit polinomu tanımlama.

5. Fonksiyonlar arasından polinom olanları seçip işaretleme.

6. Bir polinomun derecesini, terim sayısını, katsayılarını, baş katsayısını ve şahit terimini yazma.

7. İki polinomun eşitliğini tanımlama.

8. Polinomlar kümesi üzerinde toplama ve çıkarma işlemlerini tanımlama.

9. Polinomlar kümesi üzerinde çarpma işlemini tanımlama.

10. Polinomlar kümesi üzerinde bölme işlemini tanımlama.

11. İki polinomdan birisinin ötekine bölünmesi işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi yazma.

12. Bir P (x) polinomunu (x-a) ile bölünmesinden elde edilen kalanı söyleme ve yazma.

13. Bir P (x) polinomunun (ax+b) ile bölünmesinden elde edilen kalanı söyleme ve yazma.

AMAÇ 2: Polinomlarla işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Polinomlar kümesinin toplama ve çıkarma işlemlerine göre kapalı olup olmadığını örneklerle açıklama.

2. Sıfırdan farklı olarak verilen iki polinomun çarpımının derecesi ile. çarpanların dereceleri arasındaki ilişkiyi yazma.

3. Polinomlar kümesinin çarpma işlemine göre kapalı olup olmadığını örneklerle açıklama.

4. Polinomlar kümesinin bölme işlemine gör ekapalı olup olmadığını örneklerle açıklama.

5. Polinomlar kümesinin toplama ve çarpma işlemlerine göre halka oluşturduğunu gösterme.

6. Verilen P (x) polinomunun verilen bir (x-a) ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulma ve yazma.

7. Verilen bir polinomun verilen (x~ ± a), (x' ± a) ile bölünmesinden elde edilen kalanı bulup yazma.

8. (x-a) ve (x-b) ile ayrı ayrı bölünmesinden elde edilen kalanları verilen bir polinomun, (x-a) (x-b) çarpımına bölünmesinden elde edilecek kalanı bulup yazma.

9. Bir bölme işlemined bölen, bölüm ve kalan verildiğinden bölünen polinomu bulup yazma.

AMAÇ 3: Polinomların çarpanlara ayrılmasını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Bir polinomun çarpanlarını tanımlama.

2. Asal polinomu tanımlama.

3. Bir polinomun asal çarpanlarını tanımlama.

4. f(a±b)~, a2 - b2, (a±b)\ a3 ± b\ (a+b+c)2] ifadelerinin özdeşlerini söyleme ve yazma.

AMAÇ 4: Polinomlarm çarpanlara ayrılması ile ilgili işlem yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen polinomlar arasından asal olanları seçip işaretleme.

2. Verilen bir polinomu ortak çarpan parantesine alarak çarpanlarına ayırma.

3. Verilen bir polinomu gruplandırarak çarpanlarına ayırma.

4. Verilen bir polinomu tam kare özdeşliğinden faydalanarak çarpanlara ayırma.

5. Verilen bir polinomun iki kare farkı özdeşliklerinden yararlanarak çarpanlara ayırma.

6. Verilen bir polinomu, iki küp toplamı veya farkı özdeşliklerinden yararlanarak çarpanlara ayırma.

7. Verilen x" + ax + b şeklindeki bir polinomu (üç terimliyi) b sabit terimden faydalanarak çarpanlara ayırma.

8. Verilen ax2 + bx + c şeklindeki bir polinomu çarpanlara ayırma.

AMAÇ 5: Rasyonel ifadeleri ve denklemleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Polinomlarm EKOK'un tanımlama.

2. Polinomlarm EBOB'un tanımlama.

3. Rasyonel ifadeyi tanımlama.

4. Rasyonel ifadelerde, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi tanımlama.

5. Polinom denklemi tanımlama.

6. Polinomun köklerini (polinom denklemin çözüm kümesini) tanımlama.

7. Rasyonel fonksiyonu ve rasyonel denklemi tanımlama.

AMAÇ 6: Rasyonel ifadeler ve denklemlerle uygulama yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen polinomların EKOK ve EBOB'unu bulup yazma.

2. Verilen bir rasyonel ifadeyi en sade biçime getirme.

3. Verilen iki rasyonel ifadenin toplamını ve farkını bulup yazma.

4. Verilen iki rasyonel ifadeyi birbiriyle çarpma ve bölme.

5. Birinci dereceden bir polinom denklemin kökünü bulup yazma.

6. Verilen rasyonel bir denklemin çözüm kümesini bulup yazma.

7. Verilen bir rasyonel ifadeyi basit kesirlerin toplamı şeklinde yazma.

____6.BÖLÜM; DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE FONKSİYONLAR

AMAÇLAR:

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili temel kavramları kavrayabilme.

2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili uygulama yapabilme.

3. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri kavrayabilme.

4. Birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili uygulama yapabilme.

5. İkinci dereceden fonksiyonu kavrayabilme.

6. İkinci dereceden fonksiyon ile ilgili uygulama yapabilme.

AMAÇ 1: İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili temel kavramları kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi, köklerini ve çözüm kümesini tanımlama.

2. İkinci dereceden bir denklemin köklerini veren bağıntıyı bulma.

3. İkinci dereceden bir denklemin diskriminantını tanımlama ve köklerinin varlığını irdeleme.

4. İkinci dereceden bir denklemin köklerinin toplamı, çarpımı, farkı ile katsayıları arasındaki bağıntıları gösterme.

5. Çözüm kümesi {xı,X2J olan ikinci dereceden denklemin bulma.

AMAÇ 2: İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili uygulama yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen denklemler arasında, ikinci dereceden denklemleri seçip işaretleme.

2. Verilen reel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini bulma ve yazma.

3. Verilen ikinci dereceden bir denklemde köklerin toplamını, çarpımını, çarpma işlemine göre terslerinin toplamını, karelerinin toplamını, küplerinin toplamını, farkının mutlak değerini bulma ve yazma.

4. Verilen iki reel sayıyı kök kabul eden ikinci dereeeden denklemi bulma ve yazma.

5. Verilen ikinei dereeeden bir denklemin köklerinin, belirtilen katlarına belli reel sayıların eklenmesiyle bulunan değerleri kök kabul eden ikinei dereceden denklemi bulma ve yazma.

6. Verilen ikinci dereceden bir denklemin köklerinin karelerinin çarpma işlemine göre terslerini kök kabul eden ikinci dereceden denklemi bulma.

7. İkinci dereceden parametrik bir denklemin köklerinden biri, köklerinin eşitliği, köklerinin toplamı, köklerinin çarpımı, köklerinin çarpma işlemine göre terslerinin toplamı veya köklerinin kareleri toplamı verildiğinde parametreyi bulma ve yazma.

8. İkinci dereceden bir denkleme dönüştürülebilen polinomların çarpımı veya bölümü biçiminde verilen bir denklemin çözüm kümesini bulma ve yazma.

9. Değişken değiştirmek suretiyle ikinci dereceden bir denkleme dönüştürülebilen denklemin çözüm kümesini bulma ve yazma.

10. İkinci dereceden bir denkleme dönüştürülebilen ve en çok iki köklü ifade içeren bir denklemin çözüm kümesini bulma ve yazma.

11. İkinci dereceden bir denkleme dönüşütürülebilen ve yalnız bir mutlak değer içerene bir denklemin çözüm kümesini bulma ve yazma.

12. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denkleme dönüştürülebilecek biçimde verilen iki bilinmeyenli denklem sisteminin çözüm kümesini bulma. (Bir doğru ile bir eğri veya iki özel eğri gösteren denklemler gibi)

AMAÇ 3: İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliği ve çözüm kümesini tanımlama.

2. İkinci derece üç terimlisinin işaretini inceleme ve tabloda gösterme.

3. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklemin köklerini bulmadan, köklerin varlığını ve işaretini inceleme.

AMAÇ 4: Birinei ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili uygulama yapabilme.

DAVRANIŞLAR :

1. Verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliğin çözüm kümesini bulma ve yazma.

2. Verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliğin çözüm kümesini bulma ve yazma.

3. Birinci veya ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler yardımıyla çözülebilen eşitsizliklerin çözüm kümesini bulma ve yazma.

4. Verilen birinci veya ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulma va yazma.

5. Verilen ikinci dereceden paremetrik bir denklemin köklerinin aynı işaretli veya ters işaretli olması için parametrenin alacağı değerleri bulma ve yazma.

AMAÇ 5: İkinei dereceden fonksiyonu kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR :

l. İkinci dereceden fonksiyonu tanımlama.

2. İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin (parabolün) tepe noktasını tanımlama ve bu noktanın koordinatlarını bulma ve yazma.

3. İkinci dereceden bir fonksiyonu görüntü kümesinin en büyük (veya en küçük) elemanını belirtme.

4. İkinci dereceden bir fonksiyonun gösterdiği eğrinin eksenleri kestiği noktaları bulma ve yazma.

5. İkinci dereceden bir fonksiyonun değişim tablosunu yapma ve grafiğini çizme.

6. İkinci dereceden bir fonksiyonun temsil ettiği eğrinin (parabolün) simetri eksenini bulma ve yazma.

AMAÇ 6: İkinci dereceden fonksiyon ile ilgili uygulama yapabilme. DAVRANIŞLAR :

1. Verilen ikinci dereceden bir fonksiyonun değişim tablosunu yapma ve grafiğini çizme.

2. Eksenleri kestiği noktaların koordinatları verilen bir parabolün denklemini bulma ve yazma.

3. Grafiğin tepe noktası ile herhangi bir noktasının koordinatları verildiğinde parabolün denklemini bulma ve yazma.

4. Denkleminde parametre bulunan ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyonun grafiğinin bir noktası verildiğinde parametreyi bulma ve yazma.

5. İkinci dereceden bir bilinmeyenli parametrik bir fonksiyonun görüntü kümesinin en büyük (veya ve küçük) elemanının değeri verildiğinde parametreyi bulma ve yazma.

6. Verilen ikinci dereceden parametrik bir fonksiyonun grafiği eksenlerden birisine teğet ise parametreyi bulma ve yazma.

7. Verilen eşitsizlik sistemini grafikle çözme.Özel Feza Lisesi

Anasayfaya Dön

Müfredat Proğramları Sayfası

Rehberlik Servisi


1   2   3

Similar:

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C iconMadde 1 – (Değişik: 5/7/1991-KHK-433/11 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/5/1992 tarih ve E. 1991/33, K. 1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/28 md.)

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C iconKMK. 18. md. Y. 18HD. 05. 06. 1992 E 1992/4930 k. 1992/5253) sayılı emrini yazılı (imzanız alınarak) tarafınıza tebliğ etmiştik

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C icon1992-2002 ( 2351/2543 ) TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C iconRIGHTS IN AUSTRALIA 1991-1992

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C icon1) 11. 1990/20690 RG (24. 12. 1990/2328 TD) 2) 26. 10. 1992/21387 RG 11. 1992/2370 TD) 3) 12 1994/21847 RG

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C iconMersin Üniversitesi, TBMM’nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı “Yükseköğretim

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C icon3Ds Fish Tales/Swarthy Songs For Swabs CD 1991 Hellzapoppin CD 1992 Strange News From The Angels Import CD 1996 3-00001 3rd Matinee

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C icon1991 yılında yayımlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (KAKY)* kapsamında 1992-2004 yılları arasında 220. 228 ton ambalaj atığı toplanarak geri kazanımı sağlanılmıştır

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C icon1991 seçiminde İçel milletvekili olarak parlamentoya girip SHP Grup Başkanvekili olan Gürkan, aynı göreve 1992'de yeniden seçildi. 20. dönemde İzmir’den milletvekili olan Gürkan, 1995’de gerçekleşen

T. D.: 16. 09. 1991 -2343 T. D.: 20. 01. 1992-2351 T. D.: 11. 05. 1992-2358 T. C iconBd. İstanbul: İletişim, 1992

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page