1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2
Indir 47.62 Kb.
Title1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2
Date conversion20.03.2013
Size47.62 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://egitimogretim.files.wordpress.com/2010/08/08091dnmsoszumre.doc


2010-2011 Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler-T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Dersleri I.Zümre Öğretmenler Kurulu

Toplantı No :1

Toplantı Tar. :…../…./ 2008

Toplantıya Katılanlar: Ayşe DENİZ GÜL(Sos. Bil. Öğrt-Zümre Başkanı), Feridun BİLİR(Sos.Bil. öğrt.)

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin Tebliğler Dergisinden okunması

3-Müfredat Programının okunması ve 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yeni müfredat programının incelenmesi İlköğretim yönetmeliğinin değişen bölümlerin incelenmesi

4-Bir önceki öğretim yılı zümre toplantısında alınan kararların incelenmesi

5-Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

6-Derslerin müfredat programlarının incelenmesi-yıllık planlar, etkinlikler

7-Ölçme ve değerlendirme

8-Proje ve performans ödevleri

9-Ders araçlarının tespiti ve faydalanma yolları

10-Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

11-Dilek ve temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır.yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir.

2-1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Kanunundan Türk Milli Eğitiminin amaçları okunmuştur

3-8. Sınıflarda T.T.K.B’nin 23/2/2006 tarih ve 16 sayılı kararı doğrultusunda bu öğretim yılında uygulanacak olan yeni T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ele alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, müfredatta yer alan konular açısında yeni programın eskisi ile büyük ölçüde örtüştüğü sonucuna varılmıştır.Ancak, yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun olarak hazırlanması nedeni ile dersin; program yapısı, dersin işleniş şekli,öğretim ilke ve yöntemleri ,ölçme ve değerlendirme yöntemleri açılarından önemli farklılıklar gösterdiği tespitinde bulunulmuştur.Bu açıdan zümre öğretmenlerinin dersleri işlerken önceki öğretim yıllarında dersin verilişi ile ilişkili alışkanlıkları ve yöntemlerinden sıyrılmaları konusunda çaba göstermeleri gereği dile getirilmiştir.Öğretmen kılavuz kitabının bu açıdan yeterli olduğu ve kılavuza bağlı kalınırsa sürecin olumlu şekilde sonuçlanacağı görüşünde birleşilmiştir.

6. ve 7. Sınıflarda ise30.06.2005 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı” uygulanacağı, müfredatta herhangi bir düzenleme veya değişiklik olmadığı belirtilmiştir

4- Ayşe DENİZ GÜL tarafından 2007-2008 yılı zümre toplantı kararları okunmuş;alınan kararların ve planlamaların büyük ölçüde gerçekleştiği dile getirilmiştir.Bununla birlikte 7. sınıf müfredatının işlenmesinde sürenin yetersiz kaldığı, bazı konuların yetiştirilmesinde sorunlar oluştuğu belirtilmiştir. Özelliklede Osmanlı imparatorluğunun dağılma dönemine ilişkin öğrenme düzeylerinde yetersizlikler olabileceği belirtilerek T.C. İnk. Tar. Dersinin 2. ünitesinde tamamlayıcı olması açısından birkaç ders saati ayrılmasının yararlı olacağını vurgulamıştır.

6. Sınıflarda ise öğrencilerin Önceki yıllardan getirmeleri gereken bilgi ve kazanımların yetersizliklerinden kaynaklı süre sorunları oluştuğu bunun içinde 4. ve 5. sınıf zümreleri ile koordineli hareket edilmesinin sorunun çözümünde olumlu rol oynayacağı görüşünü dile getirmiştir.

5-Öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak alınabilecek önlemler konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır


 • Dersi öğrenci merkezli işlemek, bunun içinde doğru etkinliği seçmek veya geliştirmek . Gerekirse sürece öğrencileri de dahil etmek.

 • Derslerde yakından uzağa basitten zora ilkesini uygulamak

 • Konuları mümkün olduğunca somutlaştırmak,

 • Konular arası bağlantı kurarak pekiştirmek,

 • Tüm öğrencileri aktifleştirmek, bu amaçla; grup çalışmalarında grupların oluşumuna pozitif anlamda müdahalede bulunmak, öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarıcı etkinliklere ve yeteneklerine yer vermek.

 • Derslerde görsel materyallere ağırlık vermek(projektör, bilgisayar /internet,resim ve fotoğraf vb)

 • Derslerde oyun ve bulmacalardan istifade etmek,

 • Sınıf içi performansları düzenli ve objektif olarak takip edebilmek için değerlendirme formları kullanımına ağırlık vermek

 • Konu ve ünite sonlarında SBS na yönelik konu/ünite ile ilgili testler çözmek( özellikle 8.sınıf)

 • Giriş değerlendirilmesine özellikle 6. sınıflarda ağırlık vererek öğretimin başlangıç noktasının belirlenmesi.

 • Öğrencileri düşünmeye ve yorumlamaya sevk edici tekniklere ağırlık vermek

 • Öğrencilerin derslerde edindikleri kazanımları gündelik yaşamla ilişkilendirebilmelerini veya uygulayabilmelerini sağlayacak tarzda etkinlikler düzenlemek ve ödevler vermek.

 • Öğrenci çalışma kitaplarını düzenli aralıklarla kontrol etmek

 • Başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenmek, şube öğretmenleri ile koordineli hareket etmek

 • Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen ile işbirliği yapmak

 • Ünite sonlarında veya ağırlık verilmesi düşünülen konularda çalışma kağıtları vermek ve bunları portfolyoda istemek

 • Sınavlarda çoktan seçme, boşluk doldurma, eşleştirme doğru-yanlış,açık uçlu soru kısa yanıtlı soru tekniklerinden birkaçının birlikte kullanmak

 • Öğrenci gözlemlerinde sistemli bir plan kullanmak bu amaçla değerlendirme formları ve kontrol listeleri oluşturmak

 • Performans ödevlerini ünite başlarında liste halinde öğrencilere sunarak istekli öğrencilere dağıtmak sırası gelen konuda öğrencilerden sunumları ile dersin işlenmesinde sürece dahil etmek

 • Öğrencilere ait ürünleri sergileyerek motivasyonlarını artırmak

 • Velilerle işbirliği yapmak


.

6- Ayşe DENİZ GÜL Atatürkçülük konularının 2504 sayılı tebliğler dergisine göre dağıtılacağını söylemiştir.

Yıllık planların hazırlanmasına ilişkin 2511 sayılı t.dergisinde yer alan ünitelendirilmiş yıllık plan örneğine uygun olarak hazırlanması gerektiğini öğretmen kılavuz kitaplarında yıllık plan örneklerinin bulunduğunu belirtmiş bununla birlikte ;iş takvimi müfredata uygunluk, okul şartları,bölgenin sosyo-ekonomik yapısı,öğrenci seviyeleri,yakından uzağa ilkesi gibi kriterlere dikkat edilerek yıllık planların yeniden hazırlanabileceğini dile getirmiştir..Feridun BİLİR Etkinliklerin de günlük plan gibi önceden planlanıp etkinliğin yapısına göre hazırlanmasının önemini belirterek bu alanda zümre öğretmenleri arasında eşgüdüm sağlanmasının önemini vurgulamıştır. Etkinliklerin belirlenmesinde fiziki koşullara, öğrenci seviyesine,kapasitelerine, zamana uygunluk ölçütlerinin göz önünde tutulması kararlaştırılmıştır.

AYŞE DENİZ GÜL yöntem ve tekniklere ilişkin olarak önceki zümrelerde alınan kararlar doğrultusunda müfredatın ve koşulların izin verdiği ölçüde anlatım yöntemi azaltılarak ;soru-yanıt, problem çözme,tartışma,beyin fırtınası,balık kılçığı gibi yöntemlerle eğitici oyunların uygulanmasının uygun olabileceğini belirtmiştir. Feridun BİLİR de yeni müfredatın yapısına uygun öğretim tekniklerinin kullanılarak, öğrencinin ders içindeki aktivitesinin arttırılması gerektiğini belirterek Beyin Fırtınası yönteminin çocukların demokratik yaşamı benimsemelerinde etkili olduğu vurgulamıştır.

Derslerde uygulanacak Etkinliklerin amaca uygun bir şekilde mutlaka yapılması gerektiği, örnek etkinliklerin hem kılavuz kitapta hem de T.T.K.Başkanlığı sitesinde mevcut olduğunu belirtmiştir.

7-Yeni öğretim programlarında benimsenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımları baz alınacaktır.Buna göre ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

 • Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma,

 • Bilginin hatırlanmasından ziyade uygulanmasına, yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst

 • düzey becerilerini sergilemelerine önem verme,

 • Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı

 • görevlere önem verme,

 • Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin ölçütleri tercih etme,

 • Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve

 • değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme,

 • Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme,

 • Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölçme yapma,

 • Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl öğrenildiğini de belirleme,

 • Rekabet yerine is birliğini destekleme.

İlköğretim Yönetmeliğinin değişen bölümleri dikkate alınarak(Resmi Gazetenin 26156 sayı /02.05.2006 tarihli nüshasının 35. maddesi)ölçme ve değerlendirme ;yazılı sınavlar, sınıf içi performans, performans ödevleri ve proje ödevlerinden oluşacaktır.


YAZILI SINAVLAR:

 • 6.ve 7.sınıf sosyal bilgiler dersleri ve 8. sınıfta T.C. İnk. Tar. için her bir dönem 3 yazılı uygulama yapılması kararlaştırıldı.3. yazılı sınavların ortak ve bütünü içeren sorulardan oluşturulmasına karar verildi.

 • Sınavlarda :açık uçlu sorular, sınırlı cevaplı sorular,çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış türü sorular, eşleştirme soruları, kısa cevaplı sorular sorulacaktır.

SINIF İÇİ PERFORMANS:Sınıf içi performans notları verilirken:Ham bilgiyi ölçmeye yönelik değil anlama,kavrama , ifade etme düzeyleri ,araştırıcı yönleri ,davranışları,sorumluluk alma özelliklerini(bilgi , beceri) ölçücü yöntem ve süreç içerisinde verilmesinin gerektiği bildirilmiştir.Ayrıca performansları değerlendirilirken :öğrenci ürün dosyaları,derse hazırlık süreçleri, etkinliklere katılma süreçleri, inceleme araştırma gözlem süreçleri dikkate alınacaktır. Yeri geldiğinde kontrol listeleri ve gözlem formları oluşturulacaktır.

PERFORMANS ÖDEVİ: öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da

ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalar. olduğu Performans ödevinin

öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yasam durumlarına uygun olarak kullanmalarını

gerektirecek nitelikte olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek performans ödevleri verilirken:

 • Bir konu hakkında yazı yazma (makale, anı vb. )

 • Başka zamanlarla, yerlerle veya kültürlerle ilgili hayalî bir mizansen oluşturma,

 • Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme,

 • Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme,

 • Bir haritadan sonuçlar çıkarma,

 • Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme,

 • Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama,

 • Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb. alanlarına yönelik olması kararlaştırıldı.

Performans ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir.

PROJELER: Proje devleri öğrencinin ilgi istek kabiliyetler ve imkanları doğrultusunda verilecektir.proje ödevleri verilirken şu hususlar dikkate alınacaktır:

 • Proje geliştirme süreci uzun, kompleks ve zorlu bir süreç olacağından, bu ödevler,

öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik olmalı.

 • Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, aynı zamanda bilimsel

süreç basamaklarını da içereceğinden, bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine yönelik olmalı..

 • Proje çalışması, öğrencilerin grupla çalışma becerisinin geliştirilmesine ağırlık verilmeli.

 • Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden,

öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yönelik olmalı.

 • Proje çalışmasında bilgi öğrenciye doğrudan verilmediği için, öğrenciler proje

konularında yaparak, yasayarak, inceleyerek bilgi kazanmalarına yönelik olmalıdır

Proje ödevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği belirtildi. Performans ödevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir

Yeni müfredata uygun olarak öğrencilere bir “ürün dosyası” (portfolyo) aldırılması, yapılan çalışmaların bu dosyada saklanması ve öğrenci ölçme ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği söylendi. Tarih ve Coğrafya Atlasları ile, T.C Anayasası ve Türkçe Sözlüğün öğrenciler tarafından temin edilmesi gerektiği belirtildi


8-

PERFORMANS ÖDEV KONULARI

performans ödevleri 1. dönem için kasım ayının son haftası verilerek arılık ayının son haftası alınacaktır.2.dönem performans ödev tarihleri ve konuları 2.dönem zümresinde belirlenecektir.

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

 • Dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)

 • İklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama

 • Türkiye’de görülen iklimler konulu harita

 • Bölgemizin bitki örtüsü konulu poster hazırlama

 • Resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama

 • Anadolu’da uygarlıklar konulu harita(uygarlıkları ,uygarlıktan kalan eserlerle temsil etme)

 • Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama

 • Bölgemizde yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita ve grafik hazırlama

 • Bölgemizde çıkartılan madenler konulu harita ve grafik hazırlama

 • Vatandaş olmanın sorumluluğu açısından vergi vermenin önemi konulu karikatür ile bir öykü hazırlama

 • Şanlıurfa Ticaret ve sanayi odasını tanıtma ve tanıtıcı afiş hazırlama

 • Doğal kaynakların tükenmesi ile ilgili olarak pano hazırlama

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • Kimse beni anlamıyor

 • Haberleri karşılaştırma

 • Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği konulu basın takibi

 • 1950 -2000 yılları arası Şanlıurfa’nın nüfus artışını gösteren tablo hazırlama yorumlama

 • 2000 yılı nüfus sayımına göre Şanlıurfa’nın nüfus yapısını inceleme grafiklerle gösterme

 • Şanlıurfa’ya yapılan göçlerle ilişkili röportaj hazırlama

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun dağılımını gösteren haritayı inceleme ve yorumlama

 • Zaman içinde biz

 • İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri döneminden kalan izler

 • Osmanlı Devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama

 • Şanlıurfa’da farklı kültürlere ait izler

 • Osmanlı sosyal yaşamı ile ilgili minyatür inceleme ve yorumlama

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

 • Milli mücadele’de kalem sizde(ders kitabı)

 • Kurtuluş Savaşı’mız(ders kitabı)

 • Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi posteri

 • TBMM’nin açılışı ile ilgili poster

 • I.Dünya Savaşında cepheleri gösteren harita

 • Mondoros Ateşkes Antlaşması ile kaybettiklerimiz(harita/poster)

 • Yararlı cemiyetler (harita/poster)

 • Türkülerde Urfa’nın kurtuluşu

 • Lozan Barış Antlaşması ve Önemi

PROJE ÖDEV KONULARI

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

 • GAP’tan önce ve GAP’tan sonra Şanlıurfa

 • Şanlıurfa’nın iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)

 • Küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler

 • Erozyon :etkileri ve alınabilecek önlemler

 • Komnogena uygarlığı

 • Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)

 • Şanlıurfa’da sanayi (kendi oluşturduğu grafikler)

 • Şanlıurfa’da kaybolan meslekler /palancılık

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • Hemşerim memleket neresi

 • Şehrimizde ayak izleri

 • Ülkemizi Yönetiyoruz

 • Dünya mirasları

 • Şanlıurfa’da Vakıflar

 • Türklerin kullandığı alfabeler

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

 • Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma

 • Urfa’nın kurtuluşu ile ilgili poster ve fotoğraf albümü kitapçık oluşturma

 • İzmir İktisat kongresi konulu araştırma

 • Millet mektepleri konulu araştırma

 • Okul yıllığı oluşturma

 • Bir sivil toplum örgütü kurunuz

 • Ata’m izindeyiz(ders kitabı)

 • Şimdi bak neredeyiz?(ders kitabı)

9- Sosyal Bilgiler grubu derslerinde kullanılacak Araç ve gereçler belirlendi.

a- Derslerde eldeki olanakların en iyi şekilde ve eğitimde somuttan soyuta ilkesine uygun olarak kullanımına dikkat edilecektir.

b-Harita dolabının yeniden ve pratik kullanıma elverişli olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

c-Önceki öğretim yılında sıkça kullanılan projektörün bu öğretim yılında da özellikle etkinliklerin çoğaltılması gerektiği durumlarda tanıtım veya slayt gösterilerinde sıkça kullanılacaktır.

d-Bilgisayar sınıfı okul idaresinin planlaması dahilinde ve müfredat konularına uygunluğa dikkat edilerek kullanılacaktır.

e-Sosyal Bilgiler Panosu: Ders ile ilgili duyuruları, sınav sonuçları, yanıt anahtarları, performans ve proje ödev konuları ve puanlama anahtarları, ders ile ilgili belirli gün ve haftalara yönelik çalışmalar ve öğrenci talepleri ile ilgili olarak kullanılacaktır.

10-Okuma anlama ,imla hataları ile ilgili olarak Türkçe zümresi ile- ölçü ve hesaplamalarda matematik zümresi ile –Laiklik konularında Din kültürü zümresi ile Resmi bayram ve önemli günler ile ilgili kutlamalarda bütün zümrelerle koordinasyon kurulması kararlaştırılmıştır.

11- Toplantı katılanların iyi dilek ve temennileri ile sona ermiştir.


Ayşe DENİZ GÜL Feridun BİLİR

Zümre Başkanı Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni


…/…../2008


UYGUNDUR


Okul Müdürü


Add document to your blog or website

Similar:

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon1. Yapılan yoklamada D. Serkan SÜTSEVER, Vahit ALTUNTAŞ, Çiğdem GÜVEN ve Hulusi AÇAN’ ın hazır bulunduğu tespit edildi. 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı II. Bölge Fizik Zümre Başkanı olarak Fizik Öğretmeni Vahit ALTUNTAŞ oybirliğiyle seçildi. 2

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ÖMER ÇAM ANADOLU İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 iconEk : Toplantı Tutanağı ( 6 Sayfa ) Cemil ÖZEN Felsefe Grubu Zümre Başkanı 2009-2010 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PENDİK ANADOLU İMAMHATİP VE İMAMHATİP LİSESİ FİZİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAPICIOĞLU İ.Ö. O. YARIYIL İNGİLİZCE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 icon2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 iconEĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

1-Toplantı zümre başkanı Ayşe DENİZ GÜL ’in iyi bir eğitim–öğretim yılı geçirilmesi dilekleri açılmıştır yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu belirlenmiştir. 2 iconI. EĞİTİM BÖLGESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI FİZİK DERSİ ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page