Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir
Indir 37.27 Kb.
TitleDoç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir
Date conversion23.03.2013
Size37.27 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aof20.anadolu.edu.tr/bildiriler/Tamer_Urum.docRADYO-TELEVİZYONDA EĞİTİM YAYINLARININ

YASAL DÜZENİ


Doç.Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmirÖZET:

Bu bildiride; İletişim eğitimi yapan kuruluşların Radyo Televizyon Üst Kurulunca “engellenen eğitim yayınları ve olanakları “ ile, 3984 Sayılı Yasa ve ilgili Yönetmeliklere göre tüm Radyo ve Televizyon Kuruluşları’nın yapmak zorunda oldukları, ancak RTÜK’ün yetersiz denetimi nedeniyle ”gerçekleştirilemeyen eğitim yayınları ve olanakları” değerlendirilmekte, 21. Yüzyılın “Bilgi İletişim Toplumu” için “Radyo Televizyonda Toplumsal Uziletişim ve Eğitim Yayıncılığı Dizgesi” konusunda öneriler yapılmaktadır.


Anahtar Sözcükler: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Eğitim Hakkı, Radyo ve Televizyonda Eğitimin Yasal Düzeni,RTÜK, Eğitim Yayınları,Eğitim Yayıncılığı
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION BROADCASTING ACCORDING TO THE CONCERNED LAWS AND REGULATIONS IN TURKIYE


Ass.Prof.Dr.Ali Tamer Ürüm, Ege University, Faculty of Communication,Izmir,Turkey


Summary:

Within this paper,the obstructions towards the educational broadcasting activities of communication education institutions and unsatisfactory educational broadcasting of radio and television establishments because of lacking and misused supervision by the RTHC in the Turkish Republic have been evaluated and proposals for social and educational broadcasting for the information society of the 21.st century will be presented.


Key Words: The Universal Declaration of Human Rights (1948), The Constitution. Radio Television Lawcodes, The Radio Television High Commission (RTHC), The Educational Broadcasting Regulations in Türkiye.
DIE FUNKSENDUNGEN FÜR BILDUNG UND ERZIEHUNG

NACH DER BESTIMMENDEN GESETZORDNUNG IN DER TURKEI


Doz.Dr.AliTamer Ürüm,Ege Universitaet,die Fakültaet fürKommunikation,İzmir,Türkei


Zusammenfassung:

In diesem Vortrag werden die Themen über die Verhinderung der Hör-und Sehfunksendungen der Bildung-und Erziehungsinstitutionen für Kommunikationslehre und -wissenschaften durch die Hochkommission für Hör und Sehfunk HHS in der Türkei bewertet und Vorschlaege für die soziale Kommunikation und die Bildungssendungen zur Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts gemacht.

Schlüsselwörter:Die Deklaration für die universellen Menschenrechte , Die Hör-und Sehfunk Gesetzordnung,Erziehugssendungen, die Hochkommission für Hör-und Sehfunksendungen.


1.GİRİŞ:


Yeni binyılda “eğitim” ve “iletişim”, evrensel boyutlarda en etkili ve önemli süreçlerin başında gelirken, yoğun bilgisayar ve uziletişim uygulamaları gerektiren “bilgi iletişimi” ise yüzyılımızın en yoğun ve hızlı gelişen iş-alanı (sektörü) olmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin “bilgi iletişim çağına” tüm boyutlarıyla ulaşması için neler yapılmalıdır?


Eğitim Dizgesinde, çağa ayak uydurmak için yeniden yapılanma sağlanarak, uygulamalı ve üretimli açık öğretim ve bilimsel uygulayımlara (teknolojilere) öncelik verilebilir. Tüm iletişim araçları eğitim ve bilgi iletişimi işlevlerinin yerine getirilmesi ilkesine uygun olarak kullanılabilir. Radyo Televizyon Yayın Kuruluşları , İletişim Eğitim Kuruluşları, ilgili Eşgüdüm ve Denetim Kuruluşları yeni bir yasayla yeniden yapılanarak, “Bilgi Toplumu” için gerekli eğitimin desteklenmesi ve gerçekleştirilmesindeki temel görev ve işlevleri yerine getirebilir. Tüm eğitim kuruluşlarının uziletişim ile eğitim yayınları yapmalarını engelleyen yapay koşullar aşılarak, eğitimde ve bilgi üretiminde öncü ve yeterli kaynaklar olmaları sağlanabilir.


2. Bildirinin Amaçları:


1) Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerin Radyo ve Televizyonda Eğitim Yayıncılığı konusunda getirdiği ilkelerin doğru biçimde değerlendirilmesi ve uygulanması ,


2) Orta ve yükseköğretim kuruluşlarının, Yasal ilkelerin yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanan yayın yasaklarının kaldırılması,


3)Yasal ilke ve kuralların uygulanması ile tüm radyo ve televizyon kuruluşlarında belli oranlarda eğitim izlencelerinin yayınlanması ve bununla ilgili ilke ve ölçütlerin açıklanması.


3. Sorun : Radyo Televizyonda Eğitim Yayınları ve Eğitim Kuruluşlarının Radyo Televizyon ile Eğitim Yayınları Konusunda Engeller ve Yetersizlikler bulunmaktadır.


4. Yöntem :Tüme varım.


5.Bulgular :


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Yasalar Açısından Eğitim Yayınları:


Türkiye Cumhuriyeti’nde “eğitim” ve “yayıncılık” açısından evrensel sözleşmeler ve kurumlaşmalar, geçerli ülkesel yasa ve yönetmelikler ile eğitim yayıncılığı konusunda yasal bir dizge (sistem) oluşturulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nin 26. İlkesinde, herkesin eğitim hakkı tanımlanmaktadır. Türkiye’nin de üyesi olduğu BM, UNESCO, Uluslararası Uziletişim Birliği ITU, Avrupa Yayın Birliği EBU ve benzeri eğitim ve yayın kuruluşları eğitim ve yayıncılık konusunda belirli ilke ve ölçütler getirmektedir. Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Yayıncılık Sözleşmesi uyulması gerekli sözleşme ve yükümlüklerdir. Ülkesel olarak eğitim ve yayıncılık için Anayasa’nın eğitim hakkını tanımlayan 42.ilkesi, yayıncılığı tanımlayan 133.ilkesi ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 3984 sayılı Yasa ve, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Yasası ,bu yasalara uygun çıkartılan Yönetmelikler, iletişimle ilgili öteki yasa ve yönetmelikler ile yasal niteliği olan TBMM tarafından onaylanan Devlet Kalkınma Planları, eğitimin temel ilke ve ölçülerini belirleyen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası, yayıncılığın etkili olduğu açık öğretimle ilgili öteki Yasa ve Yönetmelikler Radyo Televizyonda Eğitim Yayıncılığını düzenlemektedir.


Yapılan değerlendirmelerde; eğitim hak ve görevini herkes için gerçekleşecek bir süreç olarak değerlendiren Evrensel İlkelerin ve Sözleşmelerin, , eğitime ve mesleki-teknik öğretime ağırlık verilmesini öngören Milli Eğitim Temel Yasasının (md 14), Türkiye’de Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın İlkelerini belirleyen 3984 Sayılı Yasanın 4.ilkesinin ve ilgili yönetmeliklerin yerine getirilmediği, Yasal Düzen ile Uygulama arasında uygunluk sağlanamadığı görülmektedir


. Bu uygunluğun sağlanmasında Milli Eğitimbakanlığı’nın ,Üniversitelerin, RTÜK’ün ve Savcılıkların önemli görevleri bulunmaktadır.


Radyo ve Televizyon Yayın İlkeleri ve Eğitim Yayınları:


3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 4.maddesinde “Radyo Televizyon Yayıncılık İlkeleri” şöyle belirtilmektedir.


Yayın İlkeleri, Madde 4: Radyo ve televizyon yayınları kamu hizmeti anlayışı içerisinde aşağıdaki ilkelere uygun olarak yapılır: (...)


h)Türk milli eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi ilkesine (...)

p)Haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere, yayıncıların, yayın zamanlarının en az yarısının yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak (...)

3984 Sayılı Yasa uyarınca çıkartılan “ Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Eğitim, Kültür, Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri Gerekli Yayın Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 3.maddesinde, özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınlarında bu yönetmelikte belirtilen ilke ve esaslar dahilinde eğitim programlarına belli oranlarda yer vermek zorunda oldukları, 6.maddesinde eğitim programlarının haftalık yayın sürelerinin %5 inden az olamayacağı belirlenmiştir. Bu oran pek çok ülkeye göre çok yetersizdir. Ancak uygulamada eğitim izlenceleri %5 oranında da yayınlanamamakta, Radyo Televizyon Üst Kurulu yasayla kendisine verilen denetim görev ve yetkisini gerçekleştirememektedir.


İlgili Yönetmelik eğitim programlarını şöyle tanımlamaktadır:


“ Eğitim programları, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu göz önünde bulundurarak, Türk toplumunu oluşturan fertlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeler ile ilgili yeni davranışlar kazanmaları konusunda yardımcı olmak amacıyla Türk Milli Eğitimi’nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda oluşturulan ve konuları, sunuşları, biçim, metod ve teknikleri bakımından eğitici öğeleri olan programlardır.” Görüldüğü gibi bu tanım esnektir ve değişik değerlendirmelere açıktır. Gerçekten yayınlanan izlencelerin eğitim izlencesi niteliği taşıyıp taşımadığını bilimsel ölçülerle belirleyecek açık ilkeler, kurallar ve düzenleyici eğitim,iletişim ve bilim kurulları oluşturulamamıştır. Bu belirsizlik içinde çok değişik izlencelerin eğitim izlencesi olduğu savı öne sürülerek, eğitim yayın ilkeleri uygulanmamaktadır.


Radyo Televizyon alanında üniversitelerin ve meslek okullarının eğitim yayınları ise 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun yanlış yorumlanarak ve uygulanarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. Uzun bir süre, özel radyo ve televizyon kuruluşlarıyla ilgili 29.madde yanlış uygulanmış ve okulların ve üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları da bu maddeyle engellenmiştir. Oysa Yasada kesinlikle üniversitelerin ve öteki kamu eğitim kuruluşlarının radyo ve televizyon yayıncılığını yasaklayan ilkeler bulunmamaktadır. Yalnızca 29. Madde, Mahalli İdarelerin ve sivil bazı kuruluşların özel radyo ve televizyon kuruluşu kuramayacağı ve bunlara ortak olamayacağı sınırlamasını getirmektedir. Anayasa’nın yayın kuruluşları konusundaki 133, maddesindeki belirsizlik ve adını belirtmeden kamu yayıncılığı konusunda “tek kamu yayın kuruluşu” tanımını kullanması, bu kuruluştan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun anlaşılıyor olması, bu alanda belirsizliğe neden olmaktadır. Paradoksal olarak, radyo televizyonda tekelciliği kaldırmaya yönelik yasal düzenlemeyle, yasakçı ve tekelci anlayışa ödün veren kamu yayıncılığını da ortaya çıkmıştır. Bu uygulama özel radyo televizyon kuruluşları için çoğulcu , kamu yayın kuruluşları için tekelci bir radyo televizyon uziletişim düzeni oluşturmakta ve çağımızın bilgi iletişim toplumunun gereksinimlerine aykırı bulunmaktadır.


Bugün geçerli olan yasal koşullarda, radyo ve televizyon alanında eğitim veren üniversitelerin, meslek liselerinin ve ilgili öteki kamu kuruluşlarının eğitim amaçlı radyo ve televizyon yayınlarına katılımı , TRT ile yapılacak sözleşme ve protokollerle olanaklıdır. 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Yasası, 25.İlkesinde, Eğitim Öğretim Yayınları konusunda TRT’nin görev ve yükümlülüklerini tanımlamakta, yükseköğretim kuruluşlarınca hazırlanan izlencelerin yayınını olanaklı kılmaktadır. Uygulamada uzun süredir Anadolu Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve öteki bazı kamu kurum ve kuruluşları TRT ile anlaşmalı olarak radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda işbirliği yapmaktadır. RTÜK’ün, radyo ve televizyon yayıncılığı konusunda mesleki-teknik bilgi ve uygulamaları geliştirecek olan okulların yayınlarını yasaklamak için 3984 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan bir yetkisi bulunmamaktadır. Ancak üniversitelerin ve öteki eğitim kuruluşlarının gerçekleştirecekleri eğitim amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının TRT ile işbirliği içinde ve 3984 sayılı yasanın ilke ve ölçülerine uygun olması gerekir. RTÜK’ün teknik denetim yetkisi söz konusu bulunmaktadır. Bu yetki TSEK’in ürün denetimi yetkisine benzer bir yetkidir. Yayınların yasal yayın ölçülerine uygun olması için RTÜK’ün desteği ve denetimi söz konudur. Üniversitelerin ve öteki eğitim kuruluşlarının eğitim yayınlarının yasaklanması ise 3984 Sayılı Yasaya göre tanımlanmış değildir ve RTÜK yetkililerinin yasalarca verilmemiş böyle bir yasaklama yetkisini kullanması suç oluşturmaktadır.


6.SONUÇ VE ÖNERİLER:


Eğitim ve Yayıncılık konusundaki Evrensel ilke ve sözleşmelere uyulmaması, Anayasa, 3984 Sayılı Yasa ve ilgili Yönetmeliklerdeki belirsizlikler ve yetersizlikler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun eğitim yayınları konusunda yasal denetim görev ve yetkisini kullanmaması sonucunda radyo ve televizyon kuruluşlarının “bilgi iletişim toplumu”nun gereksinimlerine uygun eğitim yayınları yapılamamaktadır. Bu alanda eleman yetiştiren ve uygulayım bilgisi geliştiren okulların radyo ve televizyon yayınları ise RTÜK’ün yanlış uygulamaları ile yasa dışı biçimde engellenmektedir. Pek çok Üniversitede İletişim Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Liseleri, radyo ve televizyon yayın olanakları bulunmasına karşın RTÜK’ün engellemeleri nedeniyle eğitim yayınları yapamamaktadır.


Türkiye Cumhuriyeti’nin “bilgi iletişim çağı”na ulaşması için aşağıdaki uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekiyor:


  1. Anayasa, 2954 ve 3984 Sayılı Yasalar’da belirtilen eğitim ve yayıncılık konusunda açık ve kurumsal ilkelerle, ilgili tüm üniversite ve okulların, TRT ve tüm Radyo Televizyon Kuruluşları ile işbirliği içinde eğitim yayınları yapmalarına olanak tanınmalıdır.


2.. Üniversiteler ve ilgili meslek okulları, Birleşmiş Milletler Radyo Televizyonu ve TRT öteki Yayın Kuruluşları ile sözleşmeler yaparak radyo ve televizyon eğitim yayınları alanında çalışmaları arttırmalıdır.


3. Bugünkü yasal dizge içinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin değerlendirmesiyle, özel radyo ve televizyon kuruluşları ve TRT en az % 5 oranında, gerçekten eğitim niteliği bulunan izlenceler yayınlamalıdır. RTÜK özel radyo ve televizyon kuruluşlarının en az % 5 oranında yayın zorunluğu bulunan eğitim programlarının yayını konusunda, MEB ve Üniversitelerin katılımıyla denetim görevini yerine getirmelidir.


4. RTÜK yasal ilkelerle belirlenmiş olan , “haberlere, spor programlarına ve reklamlara ayrılan zamanlar hariç olmak üzere, tüm izlencelerin % 50 sinin yerli yapımlar olması” konusundaki denetim görevini yerine getirmelidir.


5. RTÜK, bugüne dek yasal olmayan biçimde engellenen üniversitelerin, okulların ve öteki kamu kuruluşlarının radyo ve televizyon yayınlarının yeniden uygulanmasını sağlayacak mali ve idari desteği vermelidir.


6. Radyo ve Televizyon Yayın Dizgesi (Sistemi) yayın kuruluşlarının , üniversitelerin eğitim iletişimiyle ilgili birimlerinin, okulların, kamu ve özel kuruluşların, yayın çalışanları temsilcilerinin seçeceği yönetim ve denetim kurulları tarafından yönetilmeli ve denetlenmeli, bu alanda yenilikler ve gelişmelerle desteklenmelidir. Bu amaçla YENİ YASAL DÜZENLEME yapılmalıdır.


7. TBMM Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Gurubu, eğitim yayınlarının, bilgi iletişim toplumunun gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yeniden yapılanması için yasa değişiklikleri çalışmalarına etkili olarak katılmalı, RADYO TELEVİZYON YAYINLARI alanındaki yetkilerin, üniversite ve meslek okullarının ilgili bölümleriyle ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılması sağlanarak “Yeni Yayıncılık Dizgesi” oluşturulmalıdır.


8. Kamu ve özel tüm radyo ve televizyon kuruluşları, yasa ve yönetmeliklerle belirlenecek ilkerle, okulların, bakanlıkların, meslek örgütlerinin katılacağı kurulların belirleyeceği ölçütlerle yeni eğitim yayınları ilkeleri ve ölçütleri belirlenmelidir.(Yayınların %25 eğitim, %25 ekin yayınları olmak üzere %50 si bilgi-iletişimine ayrılmalıdır:)


9. Bilgi-işlem, Eğitim, İletişim meslekleriyle ilgili orta ve yükseköğretim kuruluşları çok sıkı işbirliği içinde olmalı, 2000’li yıllarda “bilgi iletişim toplumu”nun gereksinimlerini karşılayabilmek, bilgili ve yetenekli bilgi iletişimciler yetiştirilmek için Bilgi İletişim Bölümleri açılmalıdır. Bilgisayar ve internet iletişimi de iletişim eğitimi kapsamında değerlendirilmelidir.Bilgi İletişim Bölümlerinin radyo ve televizyon yayın olanaklarından yararlanması sağlanmalıdır.


10. Türkiye’de giderek artan bir oranda, toplumun dörtte birinin doğrudan ve dörtte ikisinin de dolaylı olarak içinde bulunduğu eğitimin, herkes için, yaşam boyu, her yerde, katılımlı (demokratik) ve kendine yeterli bir süreç olabilmesi için “Yeni Eğitim Dizgesi”nin , eşitlik, evrensellik, üretkenlik ilkeleri gözetilerek, en gelişmiş iletişim araç ve yöntemleri de kullanılarak yeniden yapılanması ve bu yapılanmada,”Köy Enstitüleri Modeli”nin geliştirilerek uygulanması, eğitimcilerin ve bilgi iletişimcilerin çok önemli görevleri yerine getirmeleri gerekmektedir.


11. Eğitimde çağımızın gereksinimlerine karşılık verilebilmesi için Basın ve Yayın Kuruluşlarının eğitimle ilgili işlev ve sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla görev ve yetkilerin, tümüyle, ilgili Eğitim, Uygulama ve Yayın Kuruluşlarıyla paylaşılması, denetim ve düzenleme yetkilerinin demokratik niteliklerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.


12. Bu değişimler; bilgi işlem, eğitim ve bilgi iletişimi ile ilgili okulların, bu okullardaki öğreticilerin, öğrencilerin, öteki eğitim çalışanlarının olumlu çalışmalarıyla ve yönetimde bulunanların , yasaları uygulayanların, yasaları değiştirecek ve geliştirecek olanların, TBMM Bilgi Teknolojileri Gurubu’nun (v.b.) olumlu katkılarıyla olabilir.


Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi önemli ölçüde bu uygulamaların yapılmasına bağlıdır.


Doç.Dr.Ali Tamer Ürüm


Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Oda no 17 Bornova Kampüs 35100 İzmir

Çıraklık ve İşeğitimi Projesi Başkanlığı


Tel 0 232 388 01 10 / 1854,faks 388 67 58 e-mail turum@iletisim.ege.edu.tr

Cep 0 533 422 57 01 ev: 0 232 446 79 38 tamerurum@yahoo.com

Add document to your blog or website

Similar:

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir iconİLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : B. 30 EGE 15. 00. 00/266/ Bornova / İZMİR

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir iconİLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : B. 30 EGE 15. 05. 02/266/ Bornova / İZMİR

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir iconİLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SAYI : B. 30 EGE 15. 05. 02/500/ Bornova / İZMİR

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir icon*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Bornova-İzmir

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir icon1Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Böl., 35100, Bornova- İZMİR

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir iconEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Bornova 35100 İZMİR

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir icon2 Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir e-posta: 1tekrei@mail ege edu tr, 2ugur@bornova ege edu tr Özet

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir icon2007-2012 İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir iconSel Ozcan was born in Izmir on February 27, 1985. She graduated from Izmir Bornova Anadolu Lisesi. Then, she completed her B. Sc degree in Industrial

Doç. Dr. Ali Tamer Ürüm, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,Bornova,İzmir icon1. İletişim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin üç aylık periyotlarla yayınlamış olduğu, akademik ve bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir. 2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page