LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK)
Indir 45.82 Kb.
TitleLÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK)
Date conversion23.03.2013
Size45.82 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yazilisorulari.net/dosyalar/60dfb34b97134bcf51c56a2109ab02cd.doc

LÜLEBURGAZ İ.Ö.OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ.YILI 4.SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK.. SINAVI SORULARI (ORTAK)

Adı-Soyadı:

Tarih: 20 // 04 /2010

Sınıf : No :

Puan :
A -Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. (13 puan)

( ) Macellan ve arkadaşları dünyanın etrafını dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.

( ) Dünya'nın gözlenebilen kat­manlarından biri de ateş küredir.

( ) Dünya'yı yüzeyden itibaren kazdığımızda, derinlere inildikçe sıcaklık azalır.

( ) Yerkürenin gerçek şekline geoit denir.

( ) Endüstri atıkları, kimyasal gübreler, toprak kirliliğine sebep olur.

( ) Yerkabuğunun 1 cm kalınlıkta örtecek kadar toprağın oluşması için yaklaşık 1000 yıl geçmesi gerekir.

( ) Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür.

( ) Cisimleri hareket ettirmek için kuvvet uygulamak gerekir.

( ) Dünya üzerindeki en büyük kıta Asya Kıtası’ dır.

( ) Dünya üzerindeki en soğuk kıta Antarktika Kıtası’ dır.

( ) Esnek cisimler kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekillerini alırlar.

( ) Kendiliğinden ışık yayan kaynaklara yapay ışık kaynakları denir.

( ) Ampulü Markoni adlı bilim adamı icat etmiştir.

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız. (12 puan)

*dönme*Tema*çöl* ağaç *arıtma*maden*atmosfer*deprem*minerallere *erozyon* lav * beş

 1. Kayaçlar yapılarında bulunan ……………………. özelliklerine göre çeşitlendirilir.

 2. Magmanın yeryüzüne çıkmış haline ………………. denir.

 3. Erozyonu önlemenin en etkili yolu …………………….dikmektir.

 4. Tarıma elverişli toprakların su ve rüzgârın etkisiyle taşınmasına …………………denir.

 5. …………..Vakfı, ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması için çalışmaktadır.

 6. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçlar ………………….. olarak adlandırılır.

 7. Saatteki akrep ve yelkovanın hareketi ……………………hareketi yapar.

 8. Dünyamızı saran hava tabakasına ……………………… denir.

 9. Taşküredeki derin katmanların kırılıp yer değişmesi sonucu oluşan sarsıntıya ……………….denir.

 10. Dünya’mız dıştan merkeze doğru… …… katmandan oluşmuştur.

 11. Etkili önlemler alınmazsa gelecekte Türkiye’nin büyük bir bölümü…………….olabilir.

 12. Sanayi kuruluşlarına ve kanalizasyon şebekelerine …………………………… tesisleri kurulmalıdır.

C-Aşağıdaki cümlelerin numaralarını karşılarındaki sözcüklerden uygun olanla eşleştiriniz. (10 puan)

No

Açıklama

No

Kavram
Esnek olmayan cisimlere verilen addır.

1

katı
Teraziyle ölçülen madde miktarıdır.

2

madde
Bulunduğu kabın şeklini alır.

3

saydam
İşlenmiş bir maddedir.

4

net ağırlık
Eskiden kütle ölçüsü olarak kullanılırdı.

5

berk
Brüt kütleden darayı çıkarınca tespit edilir.

6

Atatürk
Belli bir şekli olan maddelerdir.

7

kütle
En iyi yol göstericinin bilim ve fen olduğunu söyleyen kişidir.

8

sıvı
Işığı geçiren maddelerdir.

9

benzin
Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şeydir.

10

Okka
D-Aşağıdaki kavramları uygun olanıyla eşleştiriniz. (5 puan)

No

Açıklama

No

Kavram
Magmanın bulunduğu sıcak bir katmandır.

1

hava küre
En kalın ve en sıcak katmandır.

2

Çekirdek
Kayaçların oluşturduğu ince bir tabakadır.

3

taş küre
Su kaynaklarının, göllerin ve denizlerin bulunduğu tabakadır.

4

su küre
Gökyüzündeki duman ve tozların bulunduğu tabakadır

5

ateş küre

E-ÇOKTAN SEÇMELİ ( Her soru 2 puan 2 X 30 = 60 puan )

1. Aşağıdaki taşlardan hangisi maden olarak nitelendirilemez?

A) Kaya B) Bakır C) Elmas D) Gümüş

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlenebilen katmanlarından değildir?

A) Su Küre B) Çekirdek C) Taş Küre D) Atmosfer


3. Aşağıdaki meslek guruplarından hangisi hava olaylarından en az etkilenir?

A) Pilot B) Balıkçı C) Doktor D) Denizci

4. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşma sebeplerinden değildir?

A) Eğimin fazla olması B) Bitki örtüsünün olmaması C) Ağaçların çoğalması D) Rüzgarın esmesi

5. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi erozyonla mücadele amacıyla kurulmuştur?

A) Tema B) Yardım Sevenler Derneği C) Kızılay D) Yeşilay

6.Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?

A) 1/3 karalar 2/3 sular B) 1/5 karalar 4/5 sular C) 2/4 karalar 2/4 sular D) 1/4 karalar3/4 sular

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?

A) Ateş küre B) Taşküre C) Hava küre D) Su küre

8. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosfer B) Yer Küre C) Taş Küre D) Su küre

9. I. Elipstir II. Basıktır III. Köşelidir IV. Yuvarlaktır

Yukarıdakilerden hangisi Dünya’mızın şekli tanımına uymaz?

A) II B) IV C) III D) I

10.Yer kabuğunun yapısını oluşturan taş ve kayalara ne ad verilir ?

A) Fay B) Krater C) Çekirdek D) Kayaç

11.Aşağıdaki katmanlardan hangisi diğerlerinden daha kalındır ?

A) Hava küre B) Taş küre C) Ağır küre D) Su küre

12.Depemin şiddetini ne ile ölçeriz ?

A) Dinamometre B) Sismograf C) Anomometre D) Kilometre

13. Derenin içinde yürüyen bir çocuk Dünya’mızın hangi katmanıyla temas halinde olmaz?

A) Havaküre B) Su Küre C) Taş Küre D) Ağır Küre

14. Depremler Dünya’nın hangi katmanında yer alır?

A) Atmosferde B) Yer Kabuğunda C) Ateş Kürede D) Çekirdekte

15. Dünyanın oluşumunu ve yer kabuğunun yapısını hangi bilim dalı araştırır?

A) Astroloji B) Sismoloji C) Paleontoloji D) Jeoloji

16.Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?

A) İnsan B) stetoskop C) rüzgâr D) hayvan

17.Aşağıdaki varlıklardan hangisi hareket etmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç duyar?

A) kuş B) otomobil C) insan D) at

18.Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir?

A) buharlaşma B) durma C) hızlanma D) şekil değişikliği

19 .I. Atmosfer II.toprak III.su Yanda verilenlerin hangilerinde hava bulunur?

A) Yalnız I B) I, II ve III C) I ve II D) I ve III

20. I. Balık II.insan III.çam IV.su aygırı Su olmasaydı hangisi ya da hangileri yaşamazdı?

A) Yalnız I B) I ve IV C) I, II ve IV D) I, II, III ve IV

21.Gök cisimlerini incelediğimiz araca ne ad verilir?

A) steteskop B) teleskop C) mikroskop D) telefon

22.Uzaktan gelen bir geminin ilk önce hangi bölümünü gö­rürüz?

A) dumanını B) camlarını C) direklerini D) gövdesini

23. Hangi seçenekteki kirlilik doğaya zarar vermez?

A) hava kirliliği B ) su kirliliği C) toprak kirliliği D) ses kirliliği

24. Aşağıdakilerden hangisinden elektrik enerjisi elde edilmez?

A) kömür B) rüzgar C) su D) toprak

25 .Hangi seçenekteki organ solunum organıdır?

A) akciğerler B) kalp C) mide D) böbrekler

26. Aşağıdakilerden hangisi, maddenin ölçülebilir özelliklerindendir?

A) Kütle B) Renk C) Koku D) Tat

27. Aşağıdakilerden hangisi bir maddedir?

A) ses B) Işık C) Hava D) Isı

28. Grafit mineralinin kullanım alanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A. ampul yapımı B. kalem ucu yapımı C. ayna yapımı D) tebeşir üretimi

29. Aşağıdakilerden hangisi katı, sıvı ve gaz maddelerin ortak özelliklerindendir?

A) yumuşaklık B) renk C) koku D) kütle

30.Aşağıdakilerden hangisi maddenin boşlukta kapladığı yere verilen addır?

A) Kütle B) Alan C) Hacim D) Şekil

BAŞARILAR Öğr.Seçkin SÜZGÜN


Add document to your blog or website

Similar:

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAVŞANTEPE İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEK DERSİ II. DÖNEM SINIFLAR I. ORTAK SINAVI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRESUN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM YAZILI ORTAK SINAVI A grubu…AAAAAAAAA

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) iconVARTO İLKÖĞRETİM OKULU 2009–2010 YILI TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8-A-B SINIFI II. DÖNEM III. SINAV (ORTAK) SORULARI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2010-2011 Eğt-Öğrt Yılı Elazığ Anadolu Lisesi 11. Sınıflar Dönem Biyoloji Dersi Ortak Sınav Soruları

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2007-20008 ÖĞRETİM YILI GÜZELTEPE İLKÖĞRETİM OKULU DÖNEM SINIF FEN VETEKNOLOJİ DERSİ YAZILI SINAVI SORULARI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU SINIFLAR II. DÖNEM I. YAZILILARI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2007–2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERDEMLİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ C SINIFI DÖNEM DEĞERLENDİRME SINAVI SORULARI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) iconA İÖO 2008-2009 Dön Sınıflar Fen ve Tek. Ortak Yazılı

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF TARİH DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVI SORULARI

LÜLEBURGAZ İ.Ö. OKULU 2009/2010 EĞ.ÖĞ. YILI SINIFLAR II. DÖNEM II. FEN VE TEK SINAVI SORULARI (ORTAK) icon28 HAZİRAN YİBO 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page