2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876)
Indir 25.15 Kb.
Title2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876)
Date conversion26.03.2013
Size25.15 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bilecikkutup.gov.tr/ktlg/10720121414220.doc
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ (1876–1909)

1. I. Meşrutiyetin ilanı (1876)
Padişah: II. Abdülhamit
İlanda Etkili Olan Grup: Jön Türkler (Genç Osmanlılar)
Savundukları Düşünce: Osmanlıcılık
Meşrutiyet: Krallık yâda padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) ve anayasa'nın bulunmasıdır.

Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait
Paşaların hazırladığı KANUN-İ ESASİ’Yİ (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir. (23 Aralık 1876)

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) : ( Osmanlı Devleti, İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya ve İtalya arasında )
Rusya'nın Panislavist politikasıyla Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya başlaması İngiltere’nin çıkarlarına aykırıydı. Bu yüzden İngiltere Balkan Milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla İstanbul’da Milletlerarası bir konferansın toplanmasını sağladı. İstanbul Konferansı çalışmalarına başladığı sırada Osmanlı Devleti I.Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Çünkü meşrutiyet rejimi içinde Osmanlı vatandaşı olan Yahudi ve Hıristiyanlar da Meclisi Mebusan'a temsilci göndererek yönetime katılabilecek ve haklarını arayabileceklerdi. Bu yüzden Osmanlının Balkanlar’da ıslahat yapmasına artık gerek yoktu. Ancak Avrupa Devletleri bunu ciddiye almadılar ve konferansta aşağıdaki kararları aldılar. Tersane Konferansı Kararları:
1)- Sırbistan ve Karadağ'dan Türk askerleri çekilecek
2)- Bulgaristan'ın doğu ve batı olarak iki eyalete ayrılmasına ve Bosna-Hersek'le birlikte özerklik verilecek.
Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince konferans dağılmış ve daha sonra Londra’da tekrar bir araya gelen Avrupa Devletleri benzer kararlar alarak Osmanlı’nın bu kararlara uymasını istemişlerdir.

3. 1877- 1878 Osmanlı - Rus Savaşı ( 93 Harbi )
Sebepleri :
1)- İstanbul (Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi
2)- Rusya’nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası

3)- Rusya'nın 1856 Paris antlaşmasıyla Osmanlı devleti üzerindeki kaybettiği hakları geri almak istemesi.

Rusya bu sebeplerden birincisini gerekçe göstererek Osmanlı Devletine savaş ilan etti. Ruslar doğuda Erzurum’a kadar ilerlediler. Rus ordusu AZİZİYE Tabyalarında "Gazi Ahmet Muhtar Paşa" tarafından durduruldu. Balkanlarda ise Ruslar Tuna’yı aşıp PLEVNE önlerine geldiler. Plevne’de " Gazi Osman Paşa " önemli başarılar kazandı. Ancak daha sonra Plevne düştü. Ruslar Edirne’yi alarak Çatalca önlerine kadar geldiler. Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. 

4. Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması (3 MART 1878) Maddeleri :


1)- Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak ve sınırları genişletilecek.
2)- Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak.
3)- Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek.
4)- Girit ve ERMENİLERİN oturduğu yerlerde ıslahat yapılacak.
5)- Bosna-Hersek’ e özerklik verilecek.
6)- Teselya Yunanistan’a verilecek.
7)- Osmanlı Rusya ya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek.

NOT: Bu anlaşma Rusya’ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır. Bu durum Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından BERLİN’de bir kongre toplanmasını kabul etmiştir.
NOT: Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması yürürlüğe girmemiş, bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır.

5. Berlin Kongresi ve Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878):
Kongreye Katılan Devletler: Osmanlı, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, İtalya ve Almanya.
NOT: Bu sırada İngiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS’ ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı İngiltere’nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.
Maddeleri : 
1)- Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan BULGAR KRALLIĞI üçe ayrıldı:
a)-Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
b)-Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c)-Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak, ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
2)-Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsız olacak.
3)-Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakılacak.
4)-Kars, Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı’ya verilecek.
5)-Teselya Yunanistan’a verilecek.
6)-Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.

7)-Osmanlı Rusya’ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.
Önemi :
1)- Osmanlı’nın dağılma süreci hızlandı.
2)- Bu antlaşma ile İngiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında İngiltere’den boşalan yeri ALMANYA almaya başladı.
3)- Ermeni Meselesi ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil Osmanlı’yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, Ermeni Meselesinin Başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
4)- Osmanlı Devletinin 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.
5)- Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs'ı üs olarak alan İngiltere’dir.
6. Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler:


 • II. Abdülhamit 1877 -78 Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek, parlamentoyu kapatmış ve Meşrutiyet rejimini yürürlükten kaldırmıştır.

 • Donanma, Haliç’te çürümeye terkedilmiştir. ( II. Abdülhamit kendisine suikast yapılmasından korkuyordu)

 • Mecelle ( Medeni Kanun ) yeniden düzenlendi.

 • Almanlara Bağdat Demiryolunu yapma hakkı verildi.

 • Kıbrıs'ın İngilizlere Üs olarak verilmesi ( 1878 ) : Berlin kongresi sırasında Osmanlının çıkarlarını savunması karşılığı İngiltere’ye Kıbrıs’ta üs kurma sözü verilmişti. Berlin Antlaşmasından sonra KIBRIS üs olarak İngilizlere verildi.(1878)
  NOT: İngiltere böylelikle Süveyş kanalını kontrol etme imkânına kavuşmuştur. Osmanlının I.Dünya
  savaşına girmesiyle İngiltere, Kıbrıs’ı toprakların kattığını açıkladı.


 • Düyun-u Umumiye İdaresinin Kurulması ( 1881): Osmanlı Devleti dış borç ve faizlerini ödeyemeyince alacaklı devletler bu idareyi kurmuşlardır. Bu idare dış borçları doğrudan toplamak suretiyle kurulan yabancı bir mali kontroldü. Bu da Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüştür.

 • Tunus'un Fransızlar Tarafından İşgali (1881): Fransa’nın Tunus’u işgalini Osmanlı Devleti sadece protesto edebilmiştir. (Fransa hatırlanacağı gibi 1830 yılında da Cezayir’i işgal etmişti.)

 • Mısır'ın İngilizler Tarafından İşgali (1882): İngilizler Süveyş Kanalının açılmasıyla önemi daha da artan MISIR’ı 1882’de işgal ettiler.

 • Doğu Rumeli’nin Bulgar Prensliği İle Birleşmesi (1885): Doğu Rumeli Bulgarlarının Bulgar Prensliği ile birleşmek için ayaklanmaları sonucu yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar Prensliğine bağlanmasını kabul etti.

 • Girit Sorunu Ve Osmanlı-Yunan Savaşı: Yunanistan’ın Girit'in iç işlerine karışması ve burada çıkan ayaklanmayı desteklemesi sonucu OSMANLI-YUNAN savaşı çıktı.
  Yapılan DÖMEKE MEYDAN SAVAŞINI kazanan Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açıldı. Ancak Avrupa Devletlerinin müdahale etmesi üzerine İSTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı.(1897)
  Buna göre Girit’e özerklik verilmiş, ayrıca yönetimi Yunanlı bir Prense verilmiştir.
  NOT: Bu antlaşma ile Girit'in yönetimi elimizden çıkmış, II. Meşrutiyet sırasında Girit Yunanistan tarafından işgal edilmiş, Balkan Savaşı sonucu imzalanan Atina Antlaşmasıyla da Girit’in Yunanistan’a ait olduğu kabul edilmiştir.


 • Bosna- Hersek'in Avusturya'ya Bağlanması (1908): Berlin Antlaşmasında Bosna Hersek’ in yönetimi geçici olarak Avusturya ya bırakılmıştı. II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Avusturya Bosna-Hersek ’i topraklarına kattığını açıkladı. Osmanlı bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

 • Bulgaristan'ın Bağımsızlığını Kazanması (1908): II. Meşrutiyetin ilanı ile oluşan karışıklıklardan yararlanan Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya’nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

 • II. Meşrutiyet'in İlanı (1908):
  İlanında Etkili Olan Grup: İttihat ve Terakki
  Savunulan Düşünce: Türkçülük
  14 Şubat 1878’de Sultan Abdülhamit’in meclisi kapatmasıyla şahsi idare dönemi başlamış ve 1908 yılına kadar 30 yıl sürmüştür. Bu dönem içinde Sultan Abdülhamit’e karşı olanlar, meşrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuşlardır. Bu cemiyetler içinde en önemlisi "İttihat ve Terakki Cemiyeti"dir. Selanik’te İttihat ve Terakki yanlısı subayların ayaklanması sonucu II. Abdülhamit meşrutiyeti tekrar ilan etmiştir.(1908) II. Meşrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. İçte ve dışta yeni sorunlar çıktı. Bu dönemde kurulan siyasi partilerin mevcudiyeti partizan çekişmeleri yarattı.


 • 31 Mart Olayı (13 NİSAN 1909): İstanbul’da AVCI TABURLARININ başlattığı meşrutiyet karşıtı ayaklanmadır.
  31 Mart Olayının Sonuçları:
  1)- Mahmut Şevket Paşa komutasındaki HAREKET ORDUSU İstanbul’a gelerek ayaklanmayı bastırmıştır. (M.Kemal bu orduda kolağasıdır.)
  2)- II. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Yerine V.Mehmet Reşat padişahlığa getirilmiştir.
  3)- Kanun-i Esasinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
  NOT: II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti Yönetiminde İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ başlamış, bu dönem 1918’de imzalanan Mondros ateşkes Antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu geçen 9 yıl içinde Osmanlı Devleti Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşlarını yaşamış ve çok ağır yenilgiler almıştır.
   V. MEHMET DÖNEMİ (1909 -1918)

1.TRABLUSGARP SAVAŞI ( 1911–1912 ) Nedenleri:

 • İtalya'nın sömürge arayışı.

 • Trablusgarp'ın savunmasının zayıf olması.

 • İtalya'ya yakın oluşu.

M.Kemal Derne ve Tobruk'ta başarılı. Destek yetersizliği ve Balkan Savaşlarının çıkması. İtalya Rodos ve Oniki adayı işgal etti.
Sonuç:
Uşi ( Ouchy ) Antlaşması:


 • Trablusgarp ve Bingazi İtalya' ya verildi.

 • Oniki ada Balkan Savaşları sonuna kadar ( Güvenlik gerekçesiyle ) İtalya'da kalacaktı. Ancak İtalya adaları geri vermedi. II. Dünya savaşında yenilmesiyle de Adalar Yunanistan'a geçti.

Önemi: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetti.
2. BALKAN SAVAŞLARI
Sebep: Rusya'nın Panislavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.
AÇIKLAMA: İngiltere, Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya hem Avrupa’nın güçlü bir devleti hem de İngiltere’nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. İngiltere Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya’yı kullanmaya karar verdi.
1908 yılında Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmelerden sonra İngiltere Rusya’yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek, İngiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırttılar.

Add document to your blog or website

Similar:

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconContribution à l'Histoire des Populations Turques en Bulgarie (1876-1880)[BulgaristanTürkleri Tarihi Üzerine (1876-1880)]

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconUluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 17-19 Ekim’de İstanbul’da”

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconVIII. ‘Türkiye’de İnternet Konferansı inet-tr’02 19-21 Aralık, İstanbul

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconUluslararası Halkla İlişkiler Konferansı 30 31 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılıyor

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconİSTANBUL KONFERANSI -Büyük larousse sözlük ve ansiklobedisi bilgileri milliyet

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconAltıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconБиография Джек Гриффит Чейни родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско. Когда ему было около восьми месяцев, его мать вышла замуж за фермера Джона Лондона, который усыновил маленького Джека Гриффита, и будущий писатель получил его фамилию
Джек Лондон (англ. Jack London, урождённый Джон Гри́ффит Че́йни, англ. John Griffith Chaney; 12 января 1876 — 22 ноября 1916) — американский...

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconİstanbul NATO’ya mı Yoksa NATO Karşıtlarına mı Dar Oldu? 5
«İlkeli Troçkistlerle Devrimci İşçilerin Uluslararası Konferansı için Çağrı» Hakkında

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) icon22-23 Mart’ta İstanbul’da düzenlenecek olan Küresel Forum, “Rio+20” olarak anılan 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ve sonrasında sürdürülebilirlik ve eşitlik kavramlarının nasıl ele alınacağına odaklanacak

2. İstanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) iconAbdülaziz Dönemi (1861 – 1876)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page