Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990
Indir 67.4 Kb.
TitleYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990
Date conversion27.03.2013
Size67.4 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/KIYI KANUNU UYG_ YON_ DEG_- KARSILASTIRMA CETVELI 29_
KARŞILAŞTIRMA CETVELİ


KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK


Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990

Yayımlandığı Resmi Gazete No : 20594

MADDE 4-

Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığıdır.


Sahil Şeridi: (Değişik fıkra: 25/03/2011 - 27885 R.G.) Deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır.

İki bölümden oluşan sahil şeridi kullanım amacı ve doğal eşiklere göre belirlenir.

Sun’î ve baraj göllerinde, yönetmeliğin sahil şeridi ile ilgili hükümleri uygulanmaz

Toplumun Yararlanmasına Açık Yapı: Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ver serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıdır.


Akarsu: Devamlı akış gösteren ve ekli listede belirlenen akarsulardır.


Yat Limanı: (Ek:RG 27/7/1996-22709) Yatlara güvenli bir bağlama, her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına olanak sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgar ve deniz tesirlerinden korunmuş Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından “işletme belgesi” almış, turizm belgeli kıyı yapılarıdır.

Balıkçı Barınağı: (Ek:RG 27/7/1996-22709)Balıkçı teknelerinin hizmet vermek amacıyla dalgakıranla korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetecek kadar havuz ve geri sahaya sahip, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, çekek yeri, deniz ürünlerine geçici depolama ve satış üniteleri bulunan kıyı yapılarıdır.


MADDE 7-

Kıyı kenar çizgisi tespitleri, 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar üzerinde pafta bütününde geçirilir. Ancak il sınırına rastlayan alanlarda pafta bütününde geçirilme şartı aranmaz.5) Daha evvel 1/1000 veya daha büyük ölçekli halihazır, kadastral, topoğrafik veya şeritvari haritalar üzerine çizilerek onanmış kıyı kenar çizgileri, 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerine aktarılması istenirse, muhtemel kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde, alçak basık kıyılarda en az 200 metrelik, dar yüksek kıyılarda en az 50 metrelik alanı içeren 1/1000 ölçekli halihazır harita ilgilisince yaptırılarak onaylatıldıktan sonra bu harita üzerine aktarılır.

Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı

Madde 9- Orijinal pafta, bu paftadan çoğaltılmış bir takım ozalit pafta, mahallindeki tutanak ve ölçü işlemleri ile ilgili belgeler valiliğe sunulur. Valilik uygun görüşü ile birlikte bu belgeleri ve konu ile ilgili diğer belgeleri Bakanlığa gönderir.

Uygun görülen kıyı kenar çizgileri bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylı orijinal pafta valiliğe gönderilir. bakanlıkça uygun görülmeyen kıyı kenar çizgisi paftaları, gerekli düzeltmeler veya yeniden tespit yapılmak üzere valiliğe iade edilir.


.


Kıyıda Yapı

Madde 13- Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşulu ile aşağıdaki yapı ve tesislere yapılabilir:

a) Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler: İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları

b) (Değişik: RG 30/3/2004-25418) Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri, yat limanı, kruvaziyer liman, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri.

Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen yapılar korunur; bu yapıların kullanım kararları ve yapılaşma şartları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belirlenir ve uygulama imar plânları hazırlanırken bu kararlar esas alınır.

c) (Değişik: RG 30/3/1994-21890) Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2 'yi geçmeyen büfe ve kirletici etkisi olmayan fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir.

(Ek: RG 13/10/1992-21374) a) ve (b) bendlerinde sayılan yapı ve tesis alanlarında, bu kullanımların tamamlayıcısı niteliğinde ve yapılması zorunlu alt ve üst yapı ve tesisleri yapılabilir. Günübirlik turizm yapı ve tesisleri yapılamaz.

(Ek: RG 30/3/1994-21890) Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait arıtma tesisleri kıyıda yapılamaz.

Bu alanlarda sadece kamuya yararlı arıtma tesisleri yer alabilir.

Kıyılarda yapılan yapı ve tesisler, yapım amaçları dışında kullanılamazlar.


Sahil şeridinde Planlama

Madde 17- (Değişik: RG 13/10/1992-21374) Sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Tamamen veya kısmen yapılaşmamış sahil şeritlerinde yapılacak plânlar: Kanunun 5 inci maddesindeki esaslar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde düzenlenir.

Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreaktif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.

Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ila konaklama hariç bu Yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenlenir.

Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0.20' yi, bir (1) katı, H=4.50 metreyi, asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden sahil şeridini kapsayanlarda uygulama imar planları, aynı Kanunun 7 inci maddesi uyarınca düzenlenip onaylanarak yürürlüğe girer.

Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar planları 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlık, Valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer.

(Ek: RG 27/7/1996-22709) “Bu Yönetmeliğin 13. maddesinde sayılan ve üst yapı gerektiren yapı ve tesisler; gerek arazinin coğrafi durumu ve topografik yapısı, gerekse sahil şeridi gerisindeki yerleşme dokusunun elverişsizliği nedeniyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların uygun görüşü alındıktan sonra uygulama imar planı kararı ile sahil şeridinde de yapılabilir.

Bu Yönetmeliğin 16. maddesinin (b) bendine göre sahil şeridi belirlenen alanlarda, yat limanlarının ihtiyacı olan üst yapı tesisleri için toplam emsal, kara alanının %20’sini, yükseklik (1) katı, H = 4.50 m.yi, asma katlı yapılması halinde H = 5.50 m.yi aşamaz. Satış üniteleri için emsal, kara alanının %5’ini geçemez.

Bu Yönetmeliğin 16. maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlarda, yat limanlarının ihtiyacı olan üst yapı tesisler için toplam emsal, kara alanının %5’ini, yükseklik (1) katı, H = 4.50 m.yi, asma katlı yapılması halinde H = 5.50 m.yi aşamaz. Satış üniteleri için emsal, kara alanının %1’ini geçmez.

(Ek: RG 30/3/2004-25418) Özelleştirme kapsamına ve programına alınan ve 16 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerine göre sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir.

(İPTAL) 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklenen bu fıkra, Danıştay Altıncı Dairesinin 27/4/2007 tarihli ve 2006/5902 E, 2007/2291 K, sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Kara alanı ise; dalgakıranlar da dahil olmak üzere, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler ile kıyıda ve sahil şeritlerinde yat limanlarının kullandığı toplam alanı ifade eder”.


AKARSULARIMIZIN "NEHİR" TANIMINA GİREN KESİMLERİNİ BELİRTEN LİSTE

        1. Meriç Nehri : Ana kolunun topraklarımıza girdiği nokta ile Eğe Denizi arasındaki kesimi,

    2. Sakarya Nehri : Sakarya Nehri ana kolunun, Gökçekaya Barajı ile Karadeniz arasındaki kesimi,

    3. Filyos Çayı : Devrek ve Yenice Çayları kavşağı ile Karadeniz arasındaki kesimi,

    4. Kızılırmak Nehri : Kızılırmak Nehri ana kolunun, Dicle Irmağı ile birleştiği nokta ile Karadeniz arasındaki kesimi,

    5. Yeşilırmak Nehri : Yeşilırmak-Kelkit Çayı kavşağı ile Karadeniz arasındaki kesimi,

    6. Çoruh Nehri : Çoruh Nehri ana kolunun Oltu Çayı ile Birleştiği nokta ile Türkiye-Sovyetler Birliği sınırı arasındaki kesimi.

    7. Dicle Nehri :

    - a) Dicle Nehri ana kolunun Bismil ilçesi ile Türkiye-Suriye Irak sınır arasındaki kesimi.

    - b) Batman kolunun Serkan (Hizan Deresi) kavşağı ile Dicle Nehri ana kolu kavşağı arasındaki kesimi.

    - c) Botan kolunun büyükdere (Hizan Deresi kavşağı ile Dicle Nehri ana kolu kavşağı arasındaki kesimi,

    8. Fırat Nehri :

    - a) Ana kolunun Keban Barajı ile Türkiye-Suriye sınıra arasındaki kesimi,

    - b) Karası kolunun Kemah İlçesi merkezi ile Keban Barajı Gölü arasındaki kesimi,

 

   - c) Murat kolunun Muş'un kuzeyindeki Kara su Deresi ile birleştiği nokta ile Kaban Barajı Gölü arasındaki kesimi,

    9. Asi Nehri : Antakya Şehri ile Akdeniz arasındaki kesim,

    10. Ceyhan Nehri : Ceyhan Nehri ana kolunun Aksı Çayı ile birleştiği nokta ile Akdeniz arasındaki kesimi.

    11. Seyhan Nehri : Zamantı (Yenice) ve Göksu Irmakları Kavşağı ile Akdeniz arasındaki kesimi,

    12. Göksu Nehri : Mut civarında, aynı adı taşıyan iki kolun (Göksu Çayları) birleşim noktasıyla Akdeniz arasındaki kesimi,

    13. Manavgat Çayı : Oymapınar Barajı ile Akdeniz arasındaki kesimi,

    14. Köprüçay : DSİ köprüçay regülâtörü ile Akdeniz arasındaki kesimi,

    15. Büyükmenderes : Büyükmenderes ana kolunun Çine Çayı ile birleştiği nokta ile Eğe Denizi arasındaki kesimi,

  16. Simav Çayı : Simav Çayı ana kolunun Apolyont Gölü ayağı ile birleştiği nokta ile Marmara denizi arasındaki kesimi,


KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI


 MADDE 1- 03/08/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Bakanlık” tanımı ile “Sahil Şeridi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Akarsu” tanımından sonra gelmek üzere “Kıyı kenar Çizgisi Tespitine Tabi Göl” tanımı ve maddenin sonuna “Yatçı Konaklama Ünitesi” tanımı eklenmiştir.


“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır

“Sahil şeridi: Deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır.

İki bölümden oluşan sahil şeridi kullanım amacı ve doğal eşiklere göre belirlenir.

Sahil Şeridinin Birinci Bölümü;

Sahil şeridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve Yönetmelikte tamamlanan rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından oluşan, kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay olarak 50 metre genişliğinde belirlenen bölümdür.

Sahil Şeridinin İkinci Bölümü;

Sahil şeridinin birinci bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50 metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece kanunun 8 inci maddesinde ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer aldığı bölümüdür.

Sun’î ve baraj göllerinde, yönetmeliğin sahil şeridi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.”


Kıyı kenar Çizgisi Tespitine Tabi Göl: Kara içerisinde yer alan, yüzey alanı tabi göllerde bir kilometrekare, suni göllerde on kilometrekareden büyük su alanlarıdır.”


Yatçı konaklama ünitesi: Yat Limanlarında mürettebat ve diğer hizmet personeli dışında gezi, spor, eğlence amacıyla yatta bulunan kişilerin kullanımına yönelik olarak yat limanı bağlama kapasitesinin en çok yüzde otuzu kadar olmak üzere, yüksekliği 6.50 metreyi (2 katı) ve emsali toplam emsalin %20’sini aşmayan tesislerdir.”


MADDE 2- Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Yat limanı” tanımına “destek,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatçı konaklama,” ibaresi, “Balıkçı Barınağı” tanımına “ağ kurutma sahası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “idare binası,” ibaresi ve cümlenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Balıkçı barınaklarının zorunlu ihtiyacı olan üst yapı ve tesislerine ilişkin yapılaşma kararları Bakanlıkça imar planı ile belirlenir.”


MADDE 2- Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Kıyı kenar çizgisi tespitleri, 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar üzerinde pafta bütününde geçirilir. Ancak il, ilçe, belde ve belediye ve mücavir alan sınırına rastlayan alanlarda pafta bütününde geçirilme şartı aranmaz.


İl, ilçe, belde ve belediye ve mücavir alan sınırına rastlayan alanlarda pafta bütününde aktarma şartı aranmaz.”


MADDE 4- Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.Yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, bu sınırlar dışında valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle ilan edilir.

Kıyı kenar çizgisine, ilan süresi içinde itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğine yapılır. İtirazlar, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca onbeş gün içinde incelenir. İnceleme sonuçlarını ve gerekçeli görüşlerini içeren komisyon raporu değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık itirazı, komisyon raporu da dikkate alarak inceleyip onbeş gün içerisinde karara bağlar.

İtiraz ve yapılan inceleme neticesinde düzeltilmesine karar verilen kıyı kenar çizgisinin tespiti, onayı ve ilanı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Süresi içerisinde itiraz edilmeyen onaylı kıyı kenar çizgileri;

  1. Kıyı kenar çizgisinin suya düşmesi,

  2. Mükerrer kıyı kenar çizgisinin bulunması,

  3. Kıyı kenar çizgilerinin kenarlaşmaması,

  4. Aynı yerde Adli yargı tarafından kıyı kenar çizgisi tespiti yapılmış olması,

e) Kıyı özelliği göstermediği halde, malzeme alımı nedeniyle oluşan su alanlarından dolayı kıyı kenar çizgisi tespiti sonucunda kıyıda kalan ancak komisyonca bu su alanlarının deniz, göl veya akarsu ile doğrudan bağlantısı olmadığı belirlenen,

haller dışında değiştirilmez.”


MADDE 5- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Bu yapı ve tesislere ait imar planının onaylanmasını müteakip çevre ile uyumlu ve kıyı siluetini gözeterek hazırlanan kentsel tasarım projeleri Bakanlıkça onaylanmadan uygulamaya geçilemez.”


MADDE 6- Yönetmeliğin Sahil şeridinde Planlama başlıklı 17. maddesinin 8 inci ve 9 uncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 7- Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.


Ek Madde 4- Aynı alanda birbirinden farklı onaylanmış kıyı kenar çizgilerinin bulunması halinde, kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunca, planlama ya da uygulamada esas alındığı ya da bu alanda oluşmuş fiili duruma uygun olduğu belirlenen kıyı kenar çizgileri geçerlidir.”


MADDE 8- Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin eki “Akarsularımızın “Nehir“ Tanımına Giren Kesimlerini Belirten Liste” deki “Dicle Nehri” ve “Fırat Nehri” tanımları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve listeye “Dalyan Kanalı” tanımı eklenmiştir.

   

7. Dicle Nehri :  Dicle Nehri ana kolunun Bismil ilçesi ile Türkiye-Suriye Irak sınır arasındaki kesimi,”


 “8. Fırat Nehri : Ana kolunun Keban Barajı ile Türkiye-Suriye sınıra arasındaki kesimi,”


17. Dalyan Kanalı: Köyceğiz Gölü ile Akdeniz arasındaki kesimi,”


Yürürlük

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Add document to your blog or website

Similar:

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconResmi Gazete Tarihi: 03. 08. 1990 Resmi Gazete Sayısı: 20594

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi No

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi No

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 03/08/1990 iconYayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page