FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI
Indir 470.65 Kb.
TitleFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI
Page2/7
Date conversion27.03.2013
Size470.65 Kb.
TypePlani
Sourcehttp://www.gunayogretmen.com/FileUpload/op4192/File/tam_fen.doc
1   2   3   4   5   6   7SÜRE

ÖĞRENME ALANI: Madde ve Değişim ÜNİTE: Maddeyi Tanıyalım
HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ARA DİSİPLİNLER İLE

İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME

ATATÜRKÇÜLÜK


AÇIKLAMALAR


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
01-05.11.2010


3

1. Madde, cisim, malzeme ve eşya kavramlarıyla ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler
(BSB-1, 2, 3, 4).

ÈKariyer Bilinci Geliştirme: Maddenin malzemeye, cisme ve eşyaya dönüşmesiyle ilgili mesleklere kuyumculuk, marangozluk ve heykeltıraşlık örnek verilebilir.


 Öğrenci değerlendirme formu

 Akran değerlendirme formu

 Madde-Malzeme-Cisim-Eşya

1.2. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).

 1.2 kazanımı için Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)


1.3. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır (FTTÇ-2).


[!] 1.3 Bir maddenin cisim, eşya ya da malzeme olduğu gibi tereddüte düşülen hâllerde, bu kavramlar arasında çok keskin bir sınır olmadığı, bunların kullanıldığı yere göre farklı isimler alabildiği, bazı durumlarda birinin yerine ötekinin de kullanıldığı vurgulanır.
1.4. Anlaşmazlık hâlinde bilimin önemini kavrar; Atatürk’ün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl yaklaştığını açıklar (BSB-22, 23, 24; FTTÇ-2).[!] Atatürkçülük ile ilgili konular
(1.4, 1,9–1)

[!] 1.3,1.4,1.9 Maddeleri sınıflamada ortaya çıkabilecek belirsizlikleri gidermek için ölçmenin, bilimsel yaklaşımın ve akılcılığın önemi vurgulanıp buradan, Atatürkçülük ile ilgili 1.9 kazanımına geçilebilir.

[!] 1.4 kazanımı ile ilgili “Ne Nedir, Nasıl Bileceğiz?” etkinliğinin arkasından Atatürk’ün kişiliğinin ilgili yönünü açıklayan bir okuma parçası verilir.
1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır (BSB-3, 4, 5, 6).
[!] 1.5 Malzeme, eşya ve alet kavramları ilgili maddenin işlevi temelinde verilir; araç ve gereç kavramlarının kullanıldığı ara durumlar örneklendirilir.


08-12.11.20103

1.6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder (BSB-5, 6, 15).

4 Kavram haritası oluşturma.

4 İstasyon

4 Maddeler nasıl değişir?

4 Bulmaca
1.7. Maddeleri suda yüzme - suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme - çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).


 1.7 Yüzme ve batmanın sebebi ve yoğunluk ile ilişkisi 5. sınıf Fen ve Teknoloji Ünite 2’de ele alınacaktır.
1.8. Maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar (FTTÇ-4).
1.9. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder.[!] Atatürkçülük ile ilgili konular
(1,4, 1,9–1)22-26.11.2010


2

2. Katıların, sıvıların ve gazların temel özellikleriyle ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder (BSB-1, 2, 4, 5).


 2.1-2.7 Maddenin tanecikli doğası sezgi düzeyinde düşünülebilir; duyusal özellikler kullanılarak maddenin hâlleri tanıtılır.

 Öğrenci değerlendirme formu

 Akran değerlendirme formu

 Bulmaca

 Boşluk doldurma
2.2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır (BSB-1, 2, 4, 5).
2.3. Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını fark eder (BSB-1, 2, 4, 5).
2.4. Havanın varlığını nasıl fark edebileceğini açıklar (BSB-1, 8).
 2.4 kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5).

C 2.4 “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde soluk-alıp verme ile ilişki kurularak havanın varlığı sezdirilir
[!] 2.4 Gazların var olduğu ve madde olduğu gerçeği vurgulanır.
2.5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15; FTTÇ-2).


[!]“Gazete Küpürlerinden Yararlanma” ile ilişkilendirilecektir.

2.6. Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar (BSB. 14, 15; FTTÇ-2).


[!]“Gazete Küpürlerinden Yararlanma” ile ilişkilendirilecektir.
22.26.11.2010

1

2.7. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır
(BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).


 2.1-2.7 Maddenin tanecikli doğası sezgi düzeyinde düşünülebilir; duyusal özellikler kullanılarak maddenin hâlleri tanıtılır
29.30-11-03.12.2010


3

3. Hacim ve kütle kavramları ve birimleri ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder (BSB-15, 16, 17, 18, 20).

 Öğrenci değerlendirme formu

 Akran değerlendirme

 Bulmaca


3.2. Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlar (BSB-14, 15, 16; FTTÇ-2).


[!] 3.2 Balonlarla gaz kütlesini tartma, problem çıkarabilir. Havanın kaldırma kuvveti nedeniyle, az basınçlı gazların doğrudan tartılması problemlidir.

3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir (BSB-18).
 3.3 kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı (Kazanım 2).3.4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir (BSB-15, 16, 17, 18, 20).


 3.4, 3.6 cm3, dm3, m3 gibi hacim birimleri bu düzeyde anlaşılması zor birimlerdir.

3.5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir (BSB-18).
 3.5 kazanımı için Matematik dersi “Sıvıları Ölçme” alt öğrenme alanı (Kazanım 2).
[!] 3.3, 3.5 g-kg ve mL-L çevriminde 500’ün katları olan sayılar tercih edilir.

3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer (BSB-14, 15, 16, 17, 18, 20).

3.7. Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemini açıklar (FTTÇ-4, 5, 27[!] Atatürkçülük ile ilgili konular
(3.7-1)

[!] 3.7 Cumhuriyet inkılaplarından, ölçü ve tartıların uluslar arası ölçü ve tartılarla uyumlu hale getirilmesi ile ilgili bir okuma parçası ile verilebilir
06-10.12.2010


3

4. Doğal-işlenmiş-yapay madde ayrımı ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder (BSB-4, 5, 6; FTTÇ-3, 15, 31).

 Girişimcilik (4.1, 4.2 – 26).

 4.1 kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi , “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6)
 Yenilenebilir ve yenilenemez kaynak kavramları bu düzey için erkendir. Bu kavramlara Fen ve Teknoloji dersi Canlılar ve Hayat öğrenme alanında üst sınıflarda girilecektir.

4 “Peri bacalarının nasıl oluştuğu” ile ilgili olarak poster çalışması verilebilir.

4 Öğrenci değerlendirme formu

4 Akran değerlendirme

4 Bulmaca

4.2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir
(FTTÇ-3, 15).
C 4.2 Fen ve Teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesinde yer alan “Doğal ve Yapay Işık Kaynakları” konusu ile ilişkilendirilir.4.3. Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar (BSB-7, 24; FTTÇ-24).
 4.3 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunum öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 10).
[!] “Müze ile Eğitimle” ilişkilendirilecektir.

4.4. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar (BSB-24; FTTÇ-18, 22, 30).

 İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.4 – 33).


13-17.12.2010


3

5. Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder (BSB-16, 17, 18, 20; FTTÇ-13, 31).


 5.1-5.6 Hâl değişim olayları ile ilgili erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı kavramlarına 5. sınıfta girilecektir.

[!] 5.1 “oC” kısaltması, “derece selsiyus”, veya “derece” şeklinde okunur.

[!] 5.1 Bu seviyede “sıfırın altında” nitelemesinin kullanımı yeterlidir.

4 “Farklı şekillerde mumun nasıl hazırlandığı” proje konusu olarak verilebilir.

4 Öğrenci değerlendirme formu

4 Akran değerlendirme

4 Bulmaca

4 Maddeler nasıl değişir?

4 Boşluk doldurma

4 Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk?

5.2. Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlar (BSB-7, 14, 15, 22, 23).


??? 5.2 Öğrenciler, sıcaktan soğuğa akması nedeniyle, ısıyı bir madde gibi algılayabilir; bunu düzeltiniz.


5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar (BSB-2, 23; FTTÇ-16).


??? Öğrenciler, ısı alan maddenin kütlesinin artacağını düşünebilir, gerekirse bunu deneyerek düzeltiniz.
20-24.12.2010


3

5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir (BSB-14, 15).


[!] 5.1- 5.4 Isıtmalar, öğretmen tarafından yapılır; öğrencilerin gözlem yapması istenir.

[!] 5.4 Burada şekerin erimeden bozunduğu gerçeği vurgulanır
5.5. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir (BSB-14, 15).

5.6. Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar (BSB-4, 5, 7, 8, 22; FTTÇ-4, 13).

6. Saf madde ve karışım arasındaki farklarla ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder (BSB-7).[!] 6.1, 6.3 Bu aşamada saf kavramı, “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; kimyasal anlamda saflık vurgusuna girilmez. Ancak saf süt, saf zeytin yağı gibi ifadelerde kullanılan saf kelimesinin ayrı bir anlam taşıdığı açıklanır.4 Öğrenci değerlendirme formu

4 Akran değerlendirme formu

4 Bulmaca

4 Maddeler nasıl değişir?

4 Karışan maddeleri ayıralım

4 Boşluk doldurma

27-31.12.2010


3

6.2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir (BSB-14, 15; FTTÇ-5).)
6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6; FTTÇ-2, 15).

6.4. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder (BSB-1, 5, 7). 6.4, 6.5 Çözünürlük kavramı kullanılmaz. “çözünme, çözücü ve çözünen” kavramları tanım yapılmadan kullanılır.

6.5. Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar (BSB-1, 5, 7, 14, 15; FTTÇ-2).

6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar (BSB-1, 5, 7, 22; FTTÇ-5).


??? 6.6 Öğrenciler çözünmeyi, erime veya yok olma olarak algılayabilir. Çözünmenin, çözücü içinde dağılma olduğu vurgulanır.

[!]  6.6 Erimenin ısı etkisiyle sıvı hale dönüşme, çözünmenin sıvı içinde görünmez boyutta çok küçük parçacıklar halinde dağılma olduğu açıklanır.
03-07.01.2011


2

6.7. Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözülüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisini kurar. 6.7 Buharlaşmanın tanımına girilmeden, günlük yaşam ile ilişkilendirilerek kavram sezdirilir.
6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.

7. Bazı basit karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili olarak öğrenciler;

7.1. Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile ayrılabileceğini tahmin eder (BSB-8).


[!] Öğrenciler çalışmalar sırasında büyüklerine sormadan hiçbir şeyin tadına bakmamaları konusunda uyarılır.

4 Öğrenci değerlendirme formu

4 Akran değerlendirme formu

4 Bulmaca

4 Karışımlar

4 Maddeler nasıl değişir?

4 Karışan maddeleri ayıralım

4 Boşluk doldurma

7.2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder (BSB-8).

7.4. Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır yiyeceklerden örnekler vererek açıklar (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31)


03-07.01.20111

7.3. Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir (BSB-14, 15; FTTÇ- 5, 23, 28, 30).
7.5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31).

7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31).

DEĞERLENDİRME

Ünite Toplam 27 ders saati
1   2   3   4   5   6   7

Similar:

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconTEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ SINIF YILLIK DERS PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI icon2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ VII. SINIF YILLIK DERS PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI icon4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI icon5/A SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIF YILLIK PLANI iconFEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SINIFLAR YILLIK DENEY VE GÖZLEM PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page