BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ
Indir 0.49 Mb.
TitleBAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ
Page4/9
Date conversion28.03.2013
Size0.49 Mb.
TypeDers içerikleri
Sourcehttp://www.todaie.gov.tr/dosya/2010-2011_BAHAR_KAMU_YEREL_YLP.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ders kodu, adı,

SED5708 E-Devlet Uygulamaları


Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Türksel BENSGHİR

Dersin ön şartları:
Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Katılımcıları e-devletin temel kavramları ve kuramsal temelleri konusunda bilgilendirmek ve ulusal ve uluslararası uygulamalar konusunda araştırmalar yapmaya yöneltmektir.Dersin Açıklaması:

  1. E-devlet: Temel Kavramlar ve Kuramsal Temelleri

  2. Ulusal Düzeyde E-devlet Uygulamaları

  3. Uluslararası Düzeyde E-devlet Uygulamaları

İşlenen başlıca konular:
Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:
Değerlendirme şekli:

Sunum, örnek olay çözümleme, araştırma
Ders kodu, adı,

DOK 6118 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Reformları

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Seriye SEZEN

Dersin ön şartları:

Dersi alacak yüksek lisans programı öğrencilerinin yabancı dilde kaynak okuyabilir durumda olmaları gereklidir.

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Kamu yönetimleri, düşünsel temellerini, küreselleşmenin yönetsel paradigması olan yeni kamu işletmeciliğinin oluşturduğu bir reform süreci içindedir. Ders, kamu yönetimi reformlarını, devleti küresel iktisadi düzeninin gereklerine göre dönüştürmenin bir aracı olarak, ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamikleri ve sonuçlarıyla analiz etmeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Dersin Açıklaması:

Karşılaştırmalı yöntem izlenecektir. Türkiye’nin yanı sıra, Kuzey ve Latin Amerika, Avrupa, Asya, Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinden seçilmiş ülkelerdeki reform deneyimleri incelenerek, genel sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.


Ders öğrencilerin katılımıyla yürütülecektir. Öğrencilere inceleme konuları verilerek sunuş yapmaları istenecektir.

İşlenen başlıca konular:
Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

Derste verilecektir.

Değerlendirme şekli:

İnceleme ve sunumlar ile makale/kitap özetleri üzerinden yapılacaktır.

Ders kodu, adı,

SED5707 Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Seriye SEZEN

Dersin ön şartları:

Ön şart yok.

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Kamu görevlisi öğrencilerin, kamu yönetiminin güncel sorunları konusunda belirli bir sistematik içinde düşünme, irdeleme, tartışma ve çözüm üretme kapasitelerini geliştirmektir.

Dersin Açıklaması:

Ders doğrudan öğrencilerin katılımıyla yürütülmektedir. Sunum yükümlülüğü verilmekte ve sunumlardan önce, öğrencilerin okuma metinleri çerçevesinde belirlenmiş konuları tartışacakları oturumlar düzenlenmektedir.


İşlenen başlıca konular:

Ders, kamu yönetiminin yeniden yapılanması üzerine odaklanmıştır. Birinci aşamada, öğrencilere verilen okuma metinleri aracılığı ile yeniden yapılanmanın düşünsel temelleri tartışılacaktır. Ardından, öğrencilerin kamu yönetiminin örgütlenme, planlama, denetim, mali yönetim, personel vb boyutlarında yeniden yapılandırılmasını irdeleyen sunumlarından genel sonuçlara ulaşılacaktır.


Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

Derste verilecektir.

Değerlendirme şekli:

Sunumlar ve sunuş metinleri üzerinden yapılacaktır.
Ders kodu, adı,

KYY5136 Türkiye’de Devlet, Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Onur Ender Aslan

Dersin ön şartları:

-

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Dersin amacı, birbiri ile doğrudan ilintili olan üç siyasal – toplumsal kurumun değişme dinamiğini Osmanlı – Türk tarihi çerçevesinde irdelemektir. Derste, özellikle, Türk kamu bürokrasisi ve kamu personel rejimi ayrıntılı olarak çözümlenecektir.

Dersin Açıklaması:

Derste, 19. Yüzyıldan günümüze değin, Türkiye’de devlet, bürokrasi ve kamu personel kuramsal ve tarihsel bir boyutta ele alınacaktır. Bu çerçevede, Osmanlı Döneminde modern devletin böylelikle bürokrasi ve kamu personel rejiminin ortaya çıkışı Tanzimat sonrasına tarihlenecektir. Tanzimattan sonraki dönemde temel toplumsal – siyasal metinlerden ve iktisadi kırılma noktalarından hareketle devlet-bürokrasi ve kamu personel rejiminde değişim üç tarihsel aşamada incelenecektir. Bu dönemler, 19. Yüzyıldan 1939’a kadar olan dönem; 1945-1980 arası dönem ve 1980 sonrasıdır. Bu üç dönem, liberal, Fordist ve Post-Fordist olarak adlandırılacaktır. Derste bu üç siyasal – toplumsal kurumun karşılıklı ilişkisi ekonomi politik yaklaşım ile irdelenecektir.

İşlenen başlıca konular:

1. Hafta: Yöntem, Dersin Çerçevesi

2. Hafta: Kavramlar, Devlet, Bürokrasi, Memurun Toplumsal Konumu ve KPR’nin Niteliği

3. Hafta: Osmanlı Üretim Biçiminde Devlet, Bürokrasi ve “Memur”

4. Hafta: Tanzimat Sonrası Dönemde Yarı Sömürge Koşullarında Bürokrasi ve KPR’nin Kuruluşu

5. Hafta: Cumhuriyet ve Tam Bağımsızlık Koşullarında KPR’nin İnşası

6. Hafta: 1945 Sonrası Birikim Rejimi, Devlet ve Bürokrasi

7. Hafta: Statü Hukukunda KPR

8. Hafta: 1980 Sonrası Esnekliğin İnşası: Birikim Rejimi ve Devlet

9. Hafta: Esnek Bürokrasi ve KPR (I)

10. Hafta: Esnek Bürokrasi ve KPR (II)

11. Hafta: Öğrenci Sunuşları

12. Hafta: Öğrenci Sunuşları


Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

GENEL

Aslan, Onur Ender, Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliğe, TODAİE Yayınları, Ankara, 2005.

Aslan, Onur Ender, Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri, TODAİE Yayınları, Ankara, 2006.

Aslan, Onur Ender, “Cumhuriyet ve Kadın Memurlar”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 4, 2006, s. 117-149.

Avcıoğlu, Doğan, Türkiye’nin Düzeni, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, Ankara, 1969 [1968].

Boratav, Korkut, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2004.

Güler, Birgül Ayman, Kamu Personeli, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.

Heper, Metin, Türkiye’de Devlet Geleneği, Çev. Nalan Soyarık, DoğuBatı Yayınları, Ankara, 2006 [1985].

Küçükömer, İdris, Düzenin Yabancılaşması – Batılaşma, Üçüncü Basım, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 2002, [1969].

Meriç, Cemil, Bu Ülke, İletişim, İstanbul, 1996 [1974].

19. YÜZYIL ve 20. YÜZYILIN BAŞI: İNŞA DÖNEMİ

Akçura, Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, Lotus Yayınevi, Ankara, 2005 [1904].

Aydemir, Şevket Süreyya, İnkılâp ve Kadro, 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986 [1932].

Berkes, Niyazi, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Kaynak Yayınları, İkinci Basım, İstanbul, 2002 [1965].

Divitçioğlu, Sencer, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, 3. Baskı, İstanbul 1981 [1967].

Gökalp, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Elips Kitap, İstanbul, 2006 [1923].

Gülmez, Mesut, Türkiye’de Çalışma İlişkileri – 1936 Öncesi, 2. Baskı, TODAİE Yayınları, Ankara, 1991.

Kurmuş, Orhan, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Bilim Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 1977 [1974],

Küçük, Yalçın, Türkiye Üzerine Tezler (1908-1978), Tekin Yayınevi, 5 Cilt, Beşinci Basım, İstanbul, 1989 [1977].

Prens Sabahattin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ve İzahlar, Çev. Fahri Unan, Ayraç, İstanbul, 1999.

Rathmann, Lothar, Berlin – Bağdat, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi, Çev. R. Zarakolu, 2. Baskı, Belge Yayınları, İstanbul, 1982 [1962].

Sanders, Liman Von, Türkiye’de Beş Sene – Bir Alman Paşasının Çanakkale ve Filistin Hatıraları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2006.

Savran, Sungur, Türkiye’de Sınıf Mücadeleleri (1919-1980), Kardelen Yayınları, İstanbul, 1992.

Sencer, Muzaffer, Osmanlı Toplum Yapısı, Sarmal, İkinci Baskı, 1999 [1969].

Timur, Taner, Osmanlı Çalışmaları – İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, V Yayınları, Ankara, 1989.

Timur, Taner, Osmanlı Toplumsal Düzeni, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Ankara, 2001.

Timur, Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 1993 [1971].

Yayla, Yıldızhan, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri – Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayını, İstanbul, 1982.

1945 SONRASI: STATÜ HUKUKU

Adal, Hasan Şükrü, Kamu Personel İdaresi, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul,1968.

Duguit, Leon, Kamu Hukuku Dersleri, Çev. Süheyp Derbil, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1954.

Gülmez, Mesut, “Çalışma İlişkisi Sistemleri Arasında Etkileşim ve Geçişme” ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 7 Sayı 1-2, 1980, s. 153-192.


1980 SONRASI: ESNEKLİK

Aslan, Onur Ender, 1982 Anayasasına Göre Kamu Personel Rejimi – Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

Bekke, Hans A. G. M. - First M. van der Meer (Ed.), Civil Service Systems in Western Europe, Edward Elgar, Cheltenham, 2000.

Boratav, Korkut, 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1991.

Dinçer, Ömer – Cevdet Yılmaz, Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Başbakanlık Yayını, Ankara, 2003.

Farnham, David - Sylvia Horton, Human Resources Flexibilities in the Public Services – International Perspectives, Palgrave Macmillan, NY, 2000.

Güler, Birgül Ayman, Onur Ender Aslan et. al., Belediye Personel Sistemi, TODAİE Yayını, Ankara, 1999.

Güler, Birgül Ayman, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, TODAİE Yayını, Ankara, 1996.

Güzelsarı, Selime, Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü – Türkiye’de Mali İdarede Yeniden Yapılanma, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2008.

Heper, Metin, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme – Siyaset Sosyoloji Açısından Bir İnceleme- Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1977.

Nunberg, Barbara - John Nellis, Civil Service Reform and the World Bank, World Bank Publication, Washington DC, 1995.

Yeldan, Erinç, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, 8. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

Değerlendirme şekli:

Vize: Kitap özeti (%80) Teslim vize haftası + Kitap özeti sunuşu (%20).

Final: “Take home” (%60) + Roman özet ve sunuşu (%20) Teslim final haftası + Derse katılım (%20).
Ders kodu, adı,

SED5703 Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Onur Ender Aslan

Dersin ön şartları:

-

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Seminer dersinin amacı, kamu yönetimi yazınında baskın olarak birbiri ile ilintisiz incelenen bürokrasi ve personel rejimleri arasında ilişkiyi tarihsel ve toplumsal bir

düzlemde irdelemektir.

Dersin Açıklaması:

Seminer dersinde bürokrasi ve kamu personel rejimi tarihsel ve toplumsal temelleri 18. Yüzyıldan itibaren kuruluş süreci incelenecektir. Bu doğrultuda, gelişmiş ve azgelişmiş ülke örnekleri ve Türkiye özelinde bu iki siyasal – toplumsal yapının kuruluşu ve tarihsel izlek içerisinde değişim noktaları irdelenecektir. Bürokrasi ve kamu personel rejimlerinin günümüzde aldığı biçim ve her iki kurumun bir birbiri ile ilintileri kuram ve toplumsal gerçekliğin yan yana olduğu bir yaklaşımla irdelenecektir.

İşlenen başlıca konular:

-

Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

-

Değerlendirme şekli:

Seminer dersinde öğrenciler, seçtikleri konuyu araştırıp ödev olarak hazırlaması ve sunması üzerinden yürüyecektir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconBAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconBahar Dönemi Seçmeli Ders İçerikleri

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ icon2009-2010 AKADEMİK YILI KAMU YÖNETİMİ BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ icon2009-2010 AKADEMİK YILI KOLLUK-ADALET-EĞİTİM-KAMU İ.Ö. BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconDERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconGüz Dönemi Ders İçerikleri

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ icon2009-2010 Bahar Dönemi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans stüdyolarının final jüri tarihleri ve içerikleri aşağıdadır. İlgilenen herkes davetlidir

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconDERS İÇERİKLERİ SINIF GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconBahar Dönemi Ders Planı (2008)

BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ iconBAHAR DÖNEMİ DERS PLANI (2009)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page