*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir
Indir 204.85 Kb.
Title*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir
Page4/5
Date conversion01.04.2013
Size204.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.enversadic.net/FileUpload/ks45640/File/unite.ii_milli_uyanis.doc
1   2   3   4   5

Balıkesir Kongresi (26-31 Temmuz 1919)


Balıkesir Kongresi Yunanlılara karşı Batı Ana­dolu’nun bütünlüğü için; Redd-i İlhak Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda Hacim Muhittin başkanlı­ğında toplanmıştır.


Alınan Kararlar:


1.Yunanlılara karşı Kuva-yı Milliye’’nin güçlendirile­ceği kararlaştırıldı.

2.Batı Anadolu’daki güçlerin birleştirileceği kararlaştırıldı.

3.Seferberlik ilan edildi.

4.Padişaha bağlılık bildirildi.

Balıkesir Kongresi Amasya Genelgesinin bağım­sızlık yönünü kabul etmiştir. Batı Anadolu örgüt­lenmeye çalışılmıştır.

                     

 

Alaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919)


Batı Anadolu’nun Yunanlılara karşı bütünlüğünün korunması için Redd-i İlhak Cemiyetinin çalışma­ları sonucunda Hacim Muhittin başkanlığında top­lanmıştır.


Alınan Kararlar:


1.Erzurum ve Balıkesir Kongresinin kararları görü­şüldü

2.Milli mücadeleyi destekleme kararı alındı

3.Yunanlılarla savaşma kararı alındı

4.Gerektiğinde büyük devletlerin yardımının alına­bileceği vurgulandı

 


SİVAS KONGRESİ

4-11 EYLÜL 1919

Alınan Kararlar :

Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiş, bazı konularda değişiklik yapılmıştır.

“ Temsil Heyeti, Doğu Anadolu’yu temsil eder.” cümlesi “ Temsil Heyeti bütün vatanı temsil eder.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Bütün cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.

Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.

İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmalıdır.

Mebusan Meclisi’nin açılması için yapılan çalışmalar hızlandırılacaktır.

Yurdun bölünmesi düşünen, Ermeni ve Rum devleti kurmayı amaçlayan cemiyetlerin çalışmalarına izin verilemez.


Kongrenin Önemi:

1.Kongreler dönemi kapandı

2.Misak-ı Milli esasları belirlendi

3.Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi

4.Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı

5.Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı

6.Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı

7.Mustafa Kemal lider olarak benimsendi

8.Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı

9.Mondros Mütarekesi reddedildi

10.Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu

11.Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi

12.Mandacılık kesin olarak reddedildi

13 Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal edilmiştir.

14 Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı

Mustafa Kemal’in güç ve otoritesi artmış milli bir lider olarak ortaya çıkmıştır.

Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal edilmiştir.

Sivas Kongresi’nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilmiş, böylece Temsil Heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır.


Tarihteki Önemi


. Toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir.

Bütün Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir


Amasya Görüş­meleri(20-22 Ekim 1919)

Alınan Kararlar:

1.Hiçbir vilayet terk edilmeyecek, himaye kabul edilmeyecektir. Bütünlük ve istiklal korunacaktır.

2.Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi zedeleyici ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilmeye­cektir.

3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul hükümeti tarafından tanınacaktır.

4.Meclis-i Mebusan toplanmalıdır.

5.Meclis-i Mebusan İstanbul dışında toplanmalıdır. (Meclisin, İstanbul’da toplanması halinde, mili mü­cadele ruhunu yansıtamayacağı ve rahat çalışama­yacağı düşünülmüştür.)

6.Sivas Kongresi kararları meclis tarafından onay­lanmalıdır.

7.Yapılacak antlaşmalar için Heyet-i Temsiliye’nin onayı alınmalıdır.

8.Seçimlerin serbest yapılmalıdır.

 


Önemi:

1.Milli mücadele, Heyet-i Temsiliye ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İstanbul hükü­meti tarafından hukuken tanındı

2.Temsil Heyeti ile İstanbul arasındaki ilişkiler yumuşadı

3.İstanbul Anadolu’ya bağlı olmaya başladı.

4.İtilaf devletleri Anadolu hareketini İstanbul vası­tasıyla kontrol altına alamayacaklarını anlamıştır.

5.Meclis-i Meb’usan’ın toplanması kararlaştırılmış­tır.


Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

Sebepleri:

1.Ankara’nın güvenli olması

2.Meb’usan Meclisi çalışmalarının yakından izlen­mek istenmesi

3.Ankara’nın batı cephesine yakın olması

4.Ankara’nın iletişim ve ulaşım yönünden uygun olması.

Son Osmanlı Meb’usan Meclisinin toplanması

Misak-I Milli / Milli Ant (28 Ocak 1920)

Misak-ı Milli’nin Önemi:

1.Milli mücadelenin hedefi kesin olarak belli oldu

2.Milli sınırlar meclis onayından geçti

3.Milliyetçilik anlayışının yerleştiği görüldü

4.Meclis kapitülasyonlara ilk ciddi tepkiyi gösterdi.

5.Milli mücadele için meclisin desteği alındı

6.Kurtarılacak vatan belli oldu

7.Türk halkının temel hakları dile getirildi.

8.Ulusal devlet anlayışı kabul edildi

9.Alınan kararlar Turancılığın benimsenmediğini gösterdi

10.Ümmetçiliğin yerini ulusçuluk aldı

11.Mustafa Kemal’in askerlik hakları iade edildi

12.Misak-ı Milliyi öfkeyle karşılayan İtilaf Dev­letleri İstanbul’u resmen işgal etti.

13.Tam bağımsızlık ilkesi benimsendi


İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

Osmanlı Meb’usan Meclisi’nin Dağıtılması

Sebepleri:

1.Meclis-i Meb’usan’ın Misak-ı Milli’yi ilan etmesi

2.Mustafa Kemal’in otoritesini kırmak

3.Milli mücadeleyi Türk halkının gözünde kötü göstermek

4.Pan-islamist eğilimlerin ve giderek güçlenen Bol­şevik yayılmacılığın İngiltere’nin bölgesel çıkarla­rını tehdit edecek duruma gelmesi

Sonuçları:

1.Osmanlı Meclisi dağıtıldı

2. İstanbul’daki Türkler de kurtuluş adına İstan­bul’da ümit kalmadığını görünce Anadolu’ya geçti

3. TBMM’nin açılışına zemin hazırlandı

4.Bazı mebuslar sürgün edildi, bazı mebuslar tu­tuklandı; bazıları ise Anadolu’ya kaçtı.

5. İstanbul’dan Anadolu’ya göç başladı

6.Mustafa Kemal’in meclisin İstanbul’da toplan­mamasını isteme haklılığı ortaya çıktı.

İşgalciler halkın kendilerine karşı tepkisini önle­mek ve işgalden Milli Mücadelecileri sorumlu tut­mak için şu genelgeyi yayınladılar:

1.İşgal geçicidir

2.Saltanatın devamını ve güçlenmesini istemekteyiz

3.Anadolu’da işgal devletlerinin isteklerine muhale­fet edildiği takdirde; İstanbul da Türklerin elinden alınacaktır.

4.İstanbul’dan verilecek emirlere uyulmalıdır.

Mustafa Kemal’in İşgale Tepkisi:

1.İşgalciler kınandı

2.İstanbul ile ilişkiler kesildi

3.Anadolu’daki bazı işgalci subaylar, Malta’ya sürgün edilen Türk mebuslarına karşılık tutuklandı

4.Osmanlı’nın Anadolu’daki gelir kaynaklarına el kondu

5.İşgalcilerin sevkiyat yaptıkları Ulukışla-Geyve Demiryolu işlemez hale getirildi.


Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Kurulması

TBMM’nin Açılış Amaçları:

1.Milli iradeyi egemen kılmak

2.Ulusal güçleri bir arada tutmak

3.Bağımsızlığı sağlamak

4.Bağımsızlı ve egemenliği sağlayacak otorite ve gücü oluşturmak

TBMM’nin Açılmasının Önemi:

1.Milli egemenlik ilkesi kurumlaştı

2.Halkçı, ulusçu ve demokratik bir Türk devleti oluştu

3.Temsil heyetinin görevi sona erdi

4.Ulusal örgütlenme tamamlandı

TBMM’nin Özellikleri:

1.İhtilalcidir; İstanbul’daki otoriteye rağmen mec­lis açılmış, yeni bir devlet oluşturulup; hıyanet-i vata­niye gibi kanunlar çıkarılmıştır.

2.Kurucudur; yeni bir hükümet ve yeni bir devlet ortaya çıkarılmış; bir devlet için gerekli olan ka­nunlar ve anayasa hazırlanmıştır.

3.Halkçı, demokratik ve ulusçudur.

4.Milli egemenlik ilkesi temel ilkedir.

5.Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir

6.İstiklal mahkemelerini kurmakla yargı gücünü ortaya koymuştur.

7.Kurtarıcı bir meclistir.

8.Meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir.


 TBMM’nin Otoritesini Artırma Çalışmaları:

1.İstanbul hükümetinin çalışmaları yok sayıldı

2.Otoriteyi artırıcı tedbirler alındı

3.Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı

4.İstiklal mahkemeleri kuruldu

5.İsyanlar bastırıldı

6.Anayasa ilan edildi


Yeni Türk Devleti’nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)

Anayasa: Bir devletin en temel kanunudur.

Devletin yönetim şeklini, hak ve sorumlukları tespit eder.


Teşkilat-ı Esasiye’nin Özellikleri:

1.Olağan üstü durum için hazırlandığından dolayı geniş kapsamlı değildir.

2.Milli Egemenliği yansıtan ilk siyasi belgedir. 

3.Temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.

4.23 madde bir ek bölümden oluşur.

5.Yeni devlete işlerlik kazandırdı. 

6.Laik bir anayasa değildir.

7.Kuvvet ve yetkinin kaynağı millettir.

8.Meclisin üstünde güç yoktur.

9.En önemli değişikliğini cumhuriyetin ilanı ile gördü.

10.Yeni devletin kurulduğunu belgeledi.

11.TBMM’nin meşruluğunu tanıttı.

12.Amasya Genelgesinden itibaren oluşan ruh resmi hüviyet kazandı.

13.Meclis hükümeti sistemi benimsendi.

14.Milli egemenlik ilkesi yasallaştı.


TBMM'NE KARŞI ÇIKAN AYAKLANMALAR

Sebepleri:


1-İşgal devletlerinin işgallerini yerleştirmek istemesi

2-Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını etkisiz duruma getirmek istemesi

3-TBMM’nin halktan yeni fedakarlıklar istemesi

4-İtilaf devletlerinin milli mücadeleyi iç karışıklıklarla yıpratmak istemesi

5-Osmanlı ordusunun terhis edilmiş olmasından dolayı asayişsizlik olması

6-Bazı kuva’i milliyecilerin tutarsız davranışları ve düzenli ordunun emrine girmek istemeyişi

7-Bazı milli mücadelecilerin tutarsız davranışları

8-Milli mücadele politikasının bazı çıkar çevrelerini rahatsız etmesi

9-Kürtçülük düşüncesi ve Kürtlerin kışkırtılması

10-Azınlıkların emelleri

A)İstanbul Hükümeti'nin Neden Olduğu Ayaklanmalar

1.İngilizlerin, milli mücadelecileri Çanakkale Bo­ğazı çevresine yanaştırmak istemeyişi

2.İstanbul yönetiminin milli mücadeleden duy­duğu tedirginlik.


1) Anzavur Ayaklanması

Jandarma emeklisi Binbaşı Ahmet Anzavur tarafından çıkarılmıştır.

Balıkesir, Biga, Gönen, Manyas ve Susurluk çevresinde yayılmıştır.

Ayaklanmayı Çerkez Ethem bastırmıştır.

2) Kuva-yı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) Ayaklanması

Kuva-yı Milliye'ye karşı İngilizler'in yardımları ile kurulmuştur.

İzmit ve Geyve çevresinde etkili olmuştur.

B)İstanbul Hükümeti ve İşgalci Devletlerin Kışkırtmaları İle Çıkarılan Ayaklanmalar

1) Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları

Boğazların kontrolünü sağlamak için İngilizler'in desteği ile çıkarılmıştır.

Ayaklanma, Çerkez Ethem'in yardımları ile Ali Fuat Paşa ve Refet Bey tarafından bastırılmıştır.


2) Yozgat Yenihan Ayaklanması

Osmanlı Hanedanı'na bağlı ayanlardan olan Çapanoğulları Yozgat'ta, Aynacıoğulları ise Zile'de ayaklanmışlardır.

Çerkez Ethem ayaklanmayı bastırmaya çalışmış, ancak Yunan ilerleyişi başladığından Batı Cephesi'ne geri çağrılmıştır.

Yıl sonunda ayaklanma merkezden gönderilen güçler tarafından bastırılmıştır.

3) Afyon Ayaklanması

Yunanlar'ın kışkırtması sonucu Çopur Musa Afyon'da 'Din elden gidiyor' diyerek ayaklanmıştır.

Kuva-yı Milliye güçleri ayaklanmayı bastırmıştır.

4) Konya Ayaklanması

Delibaş Mehmet, hükümet binasını basmış ve binaya el koymuştur.

Milli güçler tarafından ayaklanma bastırılmıştır (22 Kasım 1920).

5) Milli Aşiret Ayaklanması

Urfa Viranşehir'de Fransızlar'ın kışkırtmaları sonucu ayaklanmışlardır.

Ayaklanma Kuva-yı Milliye tarafından bastırılmıştır.

6) Ali Batı Ayaklanması

Midyat ve Nusaybin çevresinde çıkmıştır.

7) Şeyh Eşref Ayaklanması

Bayburt'ta çıkmıştır.

8) Koçkiri Ayaklanması

Erzincan, Zara ve Koçkiri çevresinde çıkmıştır.

9) Cemil Çeto Ayaklanması

Garzan ve çevresinde çıkmıştır.


C)Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar

Sebepleri:

1.Osmanlı’dan toprak koparma düşüncesi

2.Emellerinin olduğu bölgelerde çoğunluk olma düşüncesi ile, Türk milletini yıldırarak, bölgeden kaçırma

3.İşlerini kolaylaştırma düşüncesi ile işgallere ze­min hazırlama

4.İşgal devletlerinin kışkırtmaları


1) Rum Ayaklanmaları

Rumlar, Trabzon'da Pontus Rum Devleti'ni kurma düşüncesiyle ayaklanmışlardır.

İngilizler tarafından desteklenmiştir.

Kurtuluş Savaşı boyunca en uzun süren ayaklanma, Pontus Rum ayaklanmasıdır.

Ayaklanma Şubat 1923'te bastırılabilmiştir.


2) Ermeni Ayaklanmaları

Fransızlar'ın desteği ile Ermeni İntikam Alayı Adana ve çevresinde katliamlar yapmıştır.

Ayaklanma Güneydoğu Anadolu'ya yayılmıştır.

Milli Mücadele'nin kazanılması ile ayaklanmalar bastırılmıştır.


D)Kuva-yı Milliye Taraftarı Olup Sonradan Ayaklananlar

1) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

Denizli, Burdur, Dinar ve Çal çevresinde çıkmıştır.

Ayaklanmayı I.İnönü savaşından önce Refet Bey bastırmıştır (30 Aralık 1920).

2) Çerkez Ethem Ayaklanması

Kütahya, Gediz ve Demirci çevresinde çıkmıştır.

Çerkez Ethem, I.İnönü Savaşı sırasında Düzenli Ordu'ya saldırmıştır.

I.İnönü Savaşı'ndan sonra ayaklanma bastırılmıştır (24 Ocak 1921).

Çerkez Ethem ve arkadaşları Yunanlar'a sığınmıştır.


TBMM'NİN AYAKLANMALARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

1.Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır (29 Nisan 1920).

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Çıkarılmasındaki Amaçlar


•   Meclis iradesi karşı gelenleri ve ayaklanmaları önlemek
•   Kuva-yi milliye amaçları dışında iş yapmasını önlemek
•   Cezaların geciktirilmeden uygulanmasını sağlamak
•   Meclise olan güveni artırmak
•   Askere alma işini hızlandırmak ve orduyu güçlendirmek
•   Osmanlı hükümetiyle işbirliği yapanları cezalandırmak
TBMM ilk hükümeti 2 Mayıs 1920’de kurdu.


2.İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur (11 Eylül 1920).

İSTİKLÂL MAHKEMELERİ (11 Eylül 1920)

Kuruluş Nedeni:

TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması.

Anadolu'da eşkıyaların çoğalması ve iç güvenliği tehdit etmeleri.

Kuva-yı Milliye birliklerinin düzensiz hareket etmeleri.

Askerden firar edenlerin artması.

TBMM'nin tüm yurtta otoriteyi eline almak istemesi.

İstiklâl Mahkemeleri'nin Özellikleri:

Mahkeme kararlarında temyiz hakkı yoktur.

Mahkeme üyeleri TBMM üyeleri arasından seçilmiştir.


İstiklâl Mahkemeleri'nin Yararları:


Asker kaçakları orduya geri dönmüştür.

Ayaklanmalar bastırılmıştır.

İç güvenlik sağlanmıştır.

Devlet organları işlemeye başlamıştır.

Vergi ve asker alımları kolaylaşmıştır.


Not 1: İstiklal Mahkemeleri ilk kez TBMM'ye karşı ayaklanmalar sırasında kurulmuştur.

Not 2: Tekalif-i Milliye Emirleri'ne karşı çıkmalar başlayınca İstiklal Mahkemeleri yeniden devreye girmiştir.

Not 3: Şeyh Said İsyanı sırasında İstiklal Mahkemeleri yine işlevini yerine getirmiştir

TBMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlem­ler:

1.İstanbul ile ilişkiler kesildi

2. İstanbul Hükümeti ile tüm ilişkiler kesilmiş, İstanbul'dan gelen evraklar geri gönderilmiş, İstanbul Hükümeti'nin yaptığı her türlü iş yok sayılmıştır.

3.İstanbul’un halkı milli mücadelecilere karşı kış­kırtmak için yayınladığı fetvalara karşı; Ankara müftüsü Rıfat Börekçi fetva yayınladı

4.Damat Ferit Paşa vatan haini kabul edildi

5.29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıka­rıldı

6.18 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri kuruldu

7.İsyanlara karşı Kuva-yı Milliye’, merkez ordusu ve düzenli ordu kullanıldı

 Düzenli Ordu kurularak Kuva-yı Milliye birlikleri kaldırılmıştır.

1   2   3   4   5

Similar:

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir icon*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu,topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. Verilen bilgiler

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconI. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconT. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yer Aldığı Cepheler. (Devamı Yaprakta)

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

*I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir iconKonu: XIX. Yüzyıldan I. Dünya Savaşı Sonuna Kadar Osmanlı Devleti

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page