OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için
Indir 41.7 Kb.
TitleOKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için
Date conversion01.04.2013
Size41.7 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://mugla.meb.gov.tr/sivilsavunma/desimal.doc

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA  DOSYA İÇERİĞİ

Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için

490 desimal numaralı bir dosya oluşturacaktır. Bu dosyanın örnek içeriği aşağıdaki şekilde olabilir.


KLASÖR: 490                                                              DOSYA NO: B.08.4.MEM.4.44.00.490.12/

SİVİL SAVUNMA PLANI  (490/12-1)

1

OKULUN SİVİL SAVUNMA PLANI VE YAZIŞMALAR

2

BİNA KAT PLANLARI,

3

KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI (490/12- 2)

1

OKULUN KORUYUCU GÜVENLİK ÖZEL TALİMATI

2

NÖBET TALİMATLARI (Nöbet tutulan ve tutulmayan okulların yazıları)

3

OKULUN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

4

BİNA ÇEVRE VE KAT PLANLARI ( Elektrik, Yangın Köşesi, Su Vanası, Kaçış Yolu)

5

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI (490/12-3)

 

OKULUN SABOTAJLARA KARŞI KORUMA PLANI

2

İLGİLİ YAZIŞMALAR

YANGIN DOSYASI (490/12-4)

1

BİNA YANGINDAN KORUNMA YÖNERGESİ

2

2002/4390 KARAR  SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

3

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNALARINI YANGINDAN KORUMA YÖNERGESİ

4

MEVCUT YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİNİN LİSTESİ (BAKIM VE ONARIMI)

5

İHTİYAÇ DUYULAN YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ

6

SİVİL SAVUNMA PLANINDAKİ İLGİLİ SERVİS PERSONELİNİN LİSTESİ

7

İLGİLİ YAZIŞMALAR

SEFERBERLİK  VE SAVAŞ HALLERİNDE EĞİTİMİN AKSATILMADAN DEVAMINI SAĞLAYICI  DETAY PLAN  (490/12-5)

1

DETAY PLAN

2

PERSONEL LİSTESİ HER YIL GÜNCELLEŞTİRİLECEK

3

SEFER GÖREV EMRİ ALAN PERSONELİN LİSTESİ

4

İLGİLİ YAZIŞMALAR

DENETLEME DOSYASI (490/12-6)

1

MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN DENETLEME FORMLARI İLE HER YIL OKUL MÜDÜRÜ, YARDIMCISI VE SİVİL SAVUNMA KOL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN KURUM İÇİ DENETLEMESİNİN YAPILDIĞINA DAİR FORM

2

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞINCA YAPILAN DENETLEME FORMLARI, DENETLEME SONUÇ RAPORLARI

3

DENETLEME NETİCESİNDE ALINAN GEREKLİ TEDBİRLERE AİT YAZIŞMALAR

4

HER YIL KASIM AYINDA OKULUN SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN RAPOR HALİNDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ HAKKINDAKİ YAZIŞMALAR

5

İLGİLİ YAZIŞMALAR

EĞİTİM VE TATBİKAT DOSYASI (490/12-7)

1

OKUL İDARESİ VE SİVİL SAVUNMA KOL ÖĞRETMENİ TARAFINDAN PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YILLIK EĞİTİM VE TATBIKAT PLANLARI

2

YAPILAN EĞİTİM VE TATBİKATIN SONUÇ RAPORU

3

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞINCA VERİLEN EĞİTİM, TATBİKAT VE KONFERANSLARA AİT TUTANAK

4

İLGİLİ YAZIŞMALAR

 

DEPREM ve DİĞER DOĞAL AFETLER(490/12-8)

1

YANGIN VE DEPREMLE İLGİLİ PERSONEL TAHLİYE TATBİKATI RAPORLARI

2

AFET HAZIRLIK EĞİTİM PROJESİ İLE İLGİLİ RAPORLAR.

3

20-31 MART DEPREM BİLİNÇLENDİRME HAFTASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

4

OKULUN ÖZELLİĞİNE GÖRE HER SINIFIN VE MUHTELİF DİĞER YERLERİN DEPREM ANINDA EN TEHLİKESİZ YERLERİNİN BELİRTİLDİĞİ PLANLAR İLE BİNA KAÇIŞ YOLU PLANI.

4

İLGİLİ YAZIŞMALAR

 

SİVİL SAVUNMA PLANI

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ nce yayınlanan “Daire Ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu” esaslarına göre; müesseselerde (Okul ve kurumlarda) gerekli sivil savunma tesis, teşkil ve  tedbirlerini planlamak, vücuda getirmek ve  yürütmek’ ten   Müesseselerin yetkili temsil organları, amirleri veya sahipleri sorumludurlar. (Okul ve kurum müdürleri)

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN  SİVİL SAVUNMA BAKIMINDAN ANA GÖREVLERİ

            1- Okul Personeli ve öğrencilerinin korunması    

2-Hayati önemi haiz mekanizmanın, malzemenin ve stokların korunması, acil tamir ve ıslahı.

            3-Sivil Savunma Servislerinin kurulması, donatımı, eğitimi,

            4-Sivil Savunma tesislerinin kurulması.

            16-65 yaş arası personeli (Öğrenci dahil)  bulunan okul ve kurumlarda,  okula  ait sivil savunma hizmetlerinin tespit, koordine ve planlanması için, okul müdürünün başkanlığında Müdür yardımcıları ve ilgili öğretmenlerden oluşan bir  SİVİL SAVUNMA KOMİSYONU” kurulur.  Sivil Savunma Amirleri  (Okullarda  müdür yardımcısı veya Sivil Savunma Kolu Rehber Öğretmenleri) bu komisyonun tabii üyesi ve raportörüdür.

Okul ve Kurumlarımızda Okul Müdürleri  tarafından kendi adına sivil savunma teşkilat, hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen bir SİVİL SAVUNMA AMİRİ bulunur. Bu amir varsa müdür yardımcısı yoksa sivil savunma kolu rehber öğretmenidir.

            Milli Eğitim Müdürlüğü SİVİL SAVUNMA UZMANI  okul ve kurumların yapacağı sivil savunma işlerinde koordinatörlük ve Milli Eğitim Müdürü adına denetleme  görevi yapar.

SİVİL SAVUNMA AMİRİNİN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR

BARIŞTA:  

a) Müessesenin sivil savunma planının hazırlanması, onaylanması, gerçekleştirilmesi.

Planla tespit olunan;

- Sivil Savunma ekiplerinin kurulması, yetiştirilmesi, değişikliklerin de yerlerine yenilerinin seçilerek daima güncel bulundurulması,

- Planda bahsedilen malzeme ve teçhizatın temin edilmesi, bakım ve muhafazası,

- Kontrol merkezinin, alarm irtibat sisteminin kurulması ve diğer hazırlık tedbirlerinin alınması, bunların yapılması için gerekli ödenek ihtiyaçlarının ve işlerin tespiti.

- Okul Müdürüne  teklif ve sonuçlandırılmasının takibi,

-Şehir ile veya civar kurumlar ile  ilgili konularda mahalli sivil savunma idare kademeleri ile  kurumların sivil savunma amirleriyle temas ve koordinasyonun sağlanması.

OLAĞANÜSTÜ HALDE VE SEFERDE;          

a) Okuldaki sivil savunma teşkilat, tesisat ve hazırlıklarını bir daha gözden geçirerek noksanların giderilmesi veya ikmali için sivil savunma komisyonuna veya  okul müdürüne teklifte bulunulması. 

Bu amaçla;

-Sivil Savunma Kontrol Merkezi ve Karargah Servisinin, ikaz, alarm ve irtibat araç, gereç ve tesislerinin işe hazırlaması, personelin göreve başlatılması.

-Diğer servislerin personelinin yoklamadan geçirilmesi, her an göreve hazır bulundurulmaları,  eğitimi eksik olanların mümkünse kısa bir eğitimden geçirilmelerinin sağlanması..


-Servislerin malzeme ve teçhizatlarının  derhal işe hazır şekilde bulundurulmalarının sağlanması,. Ekip personelinin yanlarında bulundurması gerekli olan malzemelerinin kendilerine dağıtımının yapılmasının sağlanması.

b)- Koruyucu hazırlık olarak sığınak yerleri, yangınlara karşı korunma, makine, malzeme ve tesislerin ve malların korunması ve yedeklenmesi, gizleme gibi hususlarda tespit ve planlanan tedbirlerin  aldırılması.

c)- İkaz,alarm, taarruz ve sonrası devrelerde kontrol merkezinin görev ve faaliyetlerinin yürütülmesi.

            İşlerini de koordine eder.

SİVİL SAVUNMA KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

1-Barışta; okulun özellikleri göz önünde tutularak Sivil Savunma bakımından gerekli teşkilat, tesisat ve tedbirlerin tespiti ve planlanması ile uygulanmasını sağlamak.

2-Donatım ve eğitim işlerinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol etmek.

3-Bu konularda üyeler arasında gerekli iş bölümü ve işbirliği düzenlemek.

4-Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş halinde; Sivil savunma teşkilat ve tedbirlerini bir kere daha gözden geçirerek herhangi bir taarruza karşı en son hazırlık tedbirlerini almak.

5-Taarruzdan sonra; Hasar durumuna göre okulun işler hale getirilmesi, kullanılan ve zayi olan malzemenin ikmali için gerekli çare ve tedbirlere başvurmak.

            6-Kurtarma servisinde görevli personelin ilde ve civar illerde oluşabilecek acil durumlarda, il acil kurtarma ve yardım ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve iş bölümünü düzenlemek. 

PLANLAMA


6/3150 Karar Sayılı  Sivil Savunma İle İlgili   Şahsi Mükellefiyet,  Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü   ile aynı karar sayılı  Sivil Savunma  İle İlgili   Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü ve bunlara dayalı olarak çıkartılmış bulunan DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KLAVUZU esaslarına göre;   yıllık ortalama personel mevcuduna göre; “SİVİL SAVUNMA PLANI “  yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

            Tüzüğün 62. Maddesi gereğince yıllık ortalama mevcudu 100 ve daha yukarı olan Bakanlığımız Kurum ve kuruluşları, DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU  esaslarına göre Sivil Savunma Planı yapmakla yükümlü bulunmaktadır.Planların gerçeğe uygun ve uygulama yeterliği bulunması şarttır. Bu husus ilgili makamlarca  yapılacak deneme ve denetlemelerle sağlanır.


            Sivil Savunma Planları düzenlenip onaylandıktan sonra da devamlı şekilde gözden geçirilir. Lüzum görülen değişiklikler yapılır. Her an güncel bulundurulur.

            Planların hazırlanmasından, gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneğin yıllara bölünerek tahsis ve bütçeye konulmasından, her yıl yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerle tesislerin gerçekleştirilmesinden  Okul ve kurum müdürleri sorumludurlar.

            Yıllık 15-65 yaş arası  ortalama personel mevcudu 200’den fazla olan resmi ve hususi Daire ve Müesseselerde (Genellikle Lise ve dengi okullarda) Sivil Savunma Planı yapılacak ve şu servisler kurulacaktır.

            1-Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi

            2-Emniyet ve Kılavuz Servisi

            3-İtfaiye Servisi

            4-Kurtarma Servisi

            5-İlkyardım Servisi

            6-Sosyal Yardım Servisi

            7-Teknik Onarım Servisi (Teknik personeli olan okul ve kurumlar kuracaktır)


Yıllık 15-65 yaş arası  ortalama personel mevcudu  100’den az olan Daire ve Müesseselerde (Genellikle Merkez ve Köy İlköğretim okulları) Sivil Savunma Planı yapılmayacaktır.

Ancak; bu  okullarımızda,

            95/7477 Karar Sayılı “Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 96. Maddesi esaslarına göre Yangınla Mücadele Ekipleri oluşturulacak ve, Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu’nun 112. Maddesindeki Sivil Savunma tedbirlerini de içeren bir  Sivil Savunma Tedbirler Planı hazırlanacaktır.

 

Add document to your blog or website

Similar:

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconİçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ nce yayınlanan “Daire Ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu” esaslarına göre; müesseselerde Okul

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA İKAZ VE ALARM MERKEZLERİ İLE RADYOLOJİK SAVUNMA TEŞKİLATININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ HAKKINDA YÖNERGE Yayim Tarihi : 16 Eylül 1974

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSivil Savunma ile ilgili şiir, resim ve yazılarınızı gönderin

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconT. C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconÜNİVERSİTEMİZDE PERSONEL VE ÖĞRENCİYE YÖNELİK SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER İLE

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI ile EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA TANIMI

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA PLANI

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA PLANI

OKULLARDA BULUNDURULACAK SİVİL SAVUNMA DOSYA İÇERİĞİ Her okul ve kurum müdürü sivil savunma ile ilgili yaptığı ve yapacağı iş ve işlemler için iconSİVİL SAVUNMA PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page