1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?
Indir 42.13 Kb.
Title1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?
Date conversion13.12.2012
Size42.13 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.kucukyaliktml.k12.tr/test.doc
KİMYA 9 ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI


1) Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?

A) Hava B) Toprak C) Demir D) Ateş E) Su

2) Aşağıda elementlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elementlerde proton sayısı ayırt edici bir özelliktir.

B) Elementler saf maddelerdir.

C) Elementler moleküler yapıda olabilir.

D) Bütün maddeler elementtir.

E) Elementler sembollerle gösterilir.

3) N2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? ( N=14, O=16 )

A) 7/12 B) 2/3 C) 7/8 D) 3/2 E) 4/7

4) FeO ile Fe2O3 bileşiklerinde oksijenler arasındaki katlı oran kaçtır?

A) 3/2 B) 2/3 C) 5/3 D) 4/3 E) ¾

5) Atomun yapısı ile ilgili gelişmelerin başlangıcını yapan bilim adamı hangisidir?

A) Thomson B) Rutherford C) Dalton D) Bohr E) Chadwik

6) Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uymaz?

I) C2H6 ile CH3

II) CS2 ile CO2

III) SO2 ile SO3

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7) XY2 bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır?

A) 3/8 B) ¾ C) ½ D) 4/3 E) 2

8) N2O5 bileşiğinde10 gram oksijen kaç gram N ile birleşmiştir? ( N=14, O=16 )

A) 7 B) 14 C) 20 D) 28 E) 3,5

9) I) Ölümsüzlük iksirini bulmak

II) Sudan temiz enerji elde etmek

III) Metalleri altına çevirmek

Yukarıdakilerden hangisi simyanın temel hedeflerinden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

10) Atomla ilgili ortaya atılan aşağıdaki görüşlerden hangisi Dalton’a ait değildir?

A) Atomda (+) ve (-) tanecikler vardır.

B) Maddenin en küçük birimi atomdur.

C) Bir elementin bütün atomları aynıdır.

D) Kimyasal olaylar atomların birleşmesi ve ayrılması ile oluşur.

E) Atomlar bölünemez.

11) Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddenin en fazla hacim kapladığı hal gaz halidir.

B) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.

C) Katıların belirli bir şekli vardır.

D) Gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar.

E) Madde katı halden sıvı hale geçerken tanecikleri birbirine yaklaşır.

12) Simyacıların kullandıkları aletlerle ilgili


I) Fırın; maddenin ısıtılması, kavrulmsı, karıştırılması gibi işlemlerde kullanılılr.

II) İmbik, damıtma işlerinde kullanılır.

III) Saklama kaplarında, maddeler uzun süre bozulmadan saklanabilir. Yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

13) Aşağıdakilerden hangisi potasyum elementinin Sembolüdür?


A) P B) C C) Zn D)Fe E) K


14) Aşağıdakilerden hangisi çinko elementinin sembolüdür?

A) Cn B) Co C) Zn D)Fe E) Cu


14) Atomla ilgili;

I. Nötr bir atom verdiği elektron sayısı kadar(+) yük kazanır.

II.Nötr bir atomun proton sayısı elektron sayısına eşittir.

III.Kütle numarasından atom numarası çıkarılırsa atomun nötron sayısı bulunur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) yalnız I B)I ve II C)yalnız II D) I ve III E) I, II ve III


14) . Aşağıdaki bileşik çiftlerinin hangisinde katlı oran yoktur?

A)CH4 , C2H6 B)N2O , NO2 C)SO2 , SO3 D)FeO ,Fe2O3 E)H3PO4 , H3PO3


14) X+2 ve Y-2 elementlerinden oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?


A) XY B)XY2 C) X2Y D) X2Y3 E) X3Y2


15) Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisinin adı yanlıştır?

A) KCI: potasyum klorür

B) CaO: kalsiyum oksit

C) FeO: demir(II)oksit

D) MgSO4: magnezyum sülfat

E) CO: karbon oksit


16) kükürt hegza florür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KCI3 B)KCI5 C) SF6 D) PCI3 E) PCI5


17) X-3 iyonunda 54 elektron ve 71 nötron vardır. Kütle numarası kaçtır?

A) 120 B) 122 C) 118 D) 125 E) 115


18) 34X-2 iyonunun elektron sayısı 22 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16


8) MnO2 ve Mn2O7 bileşikleri arasında katlı oran kaçtır?


A) 2/7 B) ½ C) 1/7 D) 4/7 E) 3/4


19) 3 gr X bir miktar Y ile tepkimeye

girerek 8 gr bileşik oluşturuyor.

Bileşikteki sabit oran( mx/my )kaç?

A) 3/5 B) 5/8 C) 3/8 D)8/3 E) ¼


20) Atomlar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nötron sayısı ile proton sayısının toplamı kütle numarasını verir.

B) Atomun ağırlığının büyük bir kısmını protonlar ve nötronlar oluşturur.

C) Elektron sayısı daima proton sayısına eşittir.

D) İzotoplarının kütle numaraları farklıdır.

E) Atom negatif yüklü ise elektron sayısı proton sayısından büyüktür.


21) Bir elementin periyodik cetveldeki yeri

hangisi ile belirlenir?

A) Atom ağırlığı

B) Değerliği

C) Kimyasal özellikleri

D) Atom numarası

E) Fiziksel özellikleri


22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Dalton un atom modeline ait ifadelerden değildir?

A) Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır.

B) Atomlar bölünemez.

C) Maddenin en küçük yapı taşı atomlardır.

D) Atom proton, nötron ve elektronlardan oluşur.

E) Elementler belirli oranlarda birleşerek bileşik oluşturur.


23) 23X elementinin periyodik cetveldeki yeri neresidir?

Periyot Grup

A) 4 5A

B) 3 3B

C) 4 3A

D) 3 1A

E) 4 5B


24) Aşağıdali elementlerden hangisi metaldir?

A) N B) C C) P D) S E) K


25) Aşağıdali elementlerden hangisi kendi sınıfından elementlerle bileşik oluşturabilir?

A) Na B) C C) Cu D) Fe E) Mg

26) formülü verilen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karşısındaki adı yanlıştır?

A) Cl2O : Di klor mono oksit

B) PCl3 : Fosfor tri klorür

C) N2S5 : Di azot hegza sülfür

D) N2O : Güldürücü gaz

E) NH3 : Amonyak

27) Aşağıdaki bağlardan hangisinin türü yanlış verilmiştir.

Bağ Türü

A) C-C Apolar kovalent

B) O-H Polar kovalent

C) Na-Cl İyonik

D) O=O Apolar kovalent

E) N=N Polar kovalent


28) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekülleri apolardır?

A) HF B) HCl C) BeH2 D) H2O E) CO


29) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekülleri polardır?

A) H2O B) H2 C) O2 D) N2 E) Cl2


30) I) Van der Waals

II) Hidrojen bağları

III) Dipol-dipol

Yukardaki etkileşim türlerinden hangisi apolar moleküllerde gözlenmez?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III


31) Organik maddeler için; I) Tepkimeleri yavaş olur. II) Yanma ürünleri CO2 ve H2O dur.

III) Çoğu suda çözünmez.

Yargılarından hangisi yada hangileri genellikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yanlız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II,III


32) Alkanlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel formülleri CnH2n+2 dir.

B) Apolar yapıdadırlar.

C) Suda iyi çözünürler.

D) Atomları arasında yalnızca tekli bağlar vardır.

E) Yanıcıdırlar.


33) I) C3H8 : propan II) H-C≡C-H : etilen III) C2H5-OH : metil alkol


Yukarıda formülleri verilen moleküllerin hangisi yada hangilerinin adı yanlış verilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) IveII D) II ve III E) I,II ve III


34) Aşağıda verilen bileşiklerin hangisi organik bileşik değildir?


A) C4H10 B) CH3-OH C) H2SO4 D) CH3-COOH E) H-C≡C-H


35) Aşağıda verilen bileşiklerin hangisi organik bileşikler sınıfına girmez?

A) Alkanlar B) Aklinler C) Karbonhidratlar D) Tuzlar E) Alkoller


36) Yapısında sadece -OH grubu bulunan bileşiklere aşağıdaki hangi genel ad verilir?

A) Hidrokarbonlar B) Karboksilli asit C) Aminoasit D) Alkol E) Karbonhidrat


37) Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde molekül içi bağ polar kovalent, molekül apolardır?

( 1H, 8O , 7N , 5B , 17Cl )

A) BH3 B) H2O C) HF D) HCl E) NH3


38) Metan gazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hidrokarbondur. B) CH4 formülü ile gösterilir. C) Doğalgazda bulunur

D) Alkenlerin ilk üyesidir E) Moleküllü bir bileşiktir


39) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Sütün mayalanması B) Etin kokuşması C) Elmanın çürümesi

D) Suyun buharlaşması E) Demirin paslanması


40) Kimyasal tepkimelerde; I) Atom cinsi II) Atom sayısı III) Kütle IV) Hacim

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri her zaman korunur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) III ve IV E) I, II, III


41) I) Elektron veren atom indirgendir.

II) İndirgenme elektron alma olayıdır.

III) Yükseltgenme elektron verme olayıdır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) Yanlız II C) Yalnız III D) I ve II E) I,II,III


42) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmedir?

A) Mumun erimesi

B) Şekerin suda çözünmesi

C) Asit-baz tepkimesi

D) Camın kırılması

E) Buğdayın öğütülmesi


43) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmedir?

A) Grizu patlaması

B) Petrolün damıtılması

C) Gıdaların sindirilmesi

D) Suyun elektrolizi

E) Sütten peynir elde edilmesi

44) I) Atom türü II) Atom sayısı III) Yük denkliği IV) Fiziksel hali V)Toplam elektron sayısı


A) I, II, III ve V B) II,III ve IV C) III, IV ve V D) I, III ve IV E) I, III ve V


45) Aşağıdaki gruplardan hangisi kolaylıkla tepkime vermez?

A) Alkaliler (1A)

B) Toprak alkaliler (2A)

C) Halojenler (7A)

D) 3A grubu elementleri

E) Soygazlar (8A)


46) Bir maddenin oksijenle tepkimesine ne ad verilir?


A) Yanma B) Nötrleşme C) Çözünme D) Çökelme E) Damıtma


47) Aşağıdaki tepkimelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Asit- baz tepkimelerine nötrleşme denir.

B) Çözeltilerde oluşan katı maddeye çökelti denir.

C) Nötrleşme tepkimelerinde elektron alışverişi vardır.

D) Sentez tepkimeleri birleşme tepkimelerdir.

E) Yanma tepkimeleri genelde ısı verir.


48) Çift bağ içeren moleküllerde çift bağın açılarak moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polimer B) Monomer C) Nötrleşme D) Yakıt Pili E) Hidroliz


49) Kimyasal tepkimeye girmeme isteği aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Asitlik B) Bazlık C) Yanıcılık D) Asallık E) Çözünürlük


50) Kimyasal değişim için aşağıdaki maddeler hangi sıra ile gerçekleşmelidir?


I) Tanecikler uygun geometride çarpışmalı.

II) Atomlar arası bağlar kopmalı

III) Başlangıç enerjisi olmalı

IV) Yeni bağlar oluşmalı

A) IV, III, II veI B) II, III, I ve IV C) I, IV, II ve III D) III, I, II ve IV E) III, II, I ve IV


51) Aşağıdaki karışımlardan hangisi homojen değildir?


A) Metal para B) Kolonya C) Köpüklü su D) Maden suyu E) Sirke


52) Aşağıdaki karışımlardan hangisi heterojen değildir?

A) Toprak B) Kolonya C) Köpüklü su D) Süt E) Tebeşir tozu + su


53) Su içine aşağıdaki maddelerden hangisi katıldığında süspansiyon karışım elde edilir?


A) Zeytin yağı B) Tebeşir tozu C) Alkol D) Şeker E) Yemek tuzu


54) Doymamış bir çözeltiyi doymuş hale getirmek için,

I) Çözünen eklemek

II) Çözücüyü buharlaştırma

III) Karıştırma

İşlemlerinden hangileri uygulanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III


55) Aşağıdaki maddelerden hangisi çözelti değildir?


A) Gazoz B) Hava C) Bronz D) Kolnya E) Civa


56) I) Şeker + su

II) Bakır + çinko

III) Tebeşir tozu + su

Yukardaki karışımlardan hangisi ya da hangileri çözelti oluşturabilir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III


57) Ayrımsal damıtma yönteminde sıvıların hangi temel özelliğinden yararlanılır?


A) Çözünürlük farkı B) Yoğunluk farkı C) Kaynama noktaları farkı

D) Basınç değişimi E) Hacim farkı


58) Aşağıdakilerden hangisi karışımların bir özelliği değildir?


A) Özellikleri bileşenlerinin özelliklerini taşır.

B) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.

C) Bileşenleri özelliklerini korur.

D) Bileşenlerin kütleleri arasında belirli bir oran vardır.

E) Hem homojen hem heterojen olabilirler.


59) Birbiriyle homojen karışmayan sıvıları ayırmak için ayırma hunisi kullanılır.

Bu tür sıvılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi farklı olmalıdır?

A) Kaynama noktaları B) Yoğunlukları C) Bir başka sıvıdaki çözünürlükleri

D) Donma noktaları E) Genleşme kat sayıları

60) Aşağıdaki karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

Karışım Yöntem

A) Tuzlu su Basit damıtma

B) Alkollü su Ayrımsal damıtma

C) Şeker + tuz + su Ayrımsal kristallendirme

D) Zeytinyağlı su Ayırma hunisi

E) Kum + demir tozu Yoğunluk farkı

Add document to your blog or website

Similar:

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? iconAşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin taşıdığı niteliklerden biri değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? iconAşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin taşıdığı niteliklerden biri değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1. Deniz kıyısındaki arazilerin iç kesimdeki arazilere göre daha değerli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi peygamber değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon1- Rasulullah’ın ismi aşağıdakilerden hangisi değildir? a

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? iconS-1 Aşağıdakilerden hangisi trafik işareti değildir

1 Aristoya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir? icon9. Aşağıdakilerden hangisi dile ait bilgilerden değildir?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page