1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat
Indir 141.48 Kb.
Title1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat
Page5/6
Date conversion08.04.2013
Size141.48 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.angelfire.com/ak5/eminoglu/5_2002/cahiliye.doc
1   2   3   4   5   6

b. Züheyr Bin Ebi Sülma el-Muzeni ( ? - 609 M./ ? -13 H.Ö.)40


Arapların müzeyne kabilesinden olan bu şair, babasının mensup bulunduğu kabilesi, komşuları olan Benu Mürre ve Benu Abdullah Bin Gatafan’la Necd’de Medine’nin doğusunda yer alan el-Hacir taraflarında yaşıyordu. Züheyr, Benu Abdullah arasında doğdu ve yetişti41. Benü Abdullah Bin Gatafan kabilesi içinde yetişen Züheyr, babasını küçük yaşta kaybettikten sonra annesi şair Evs Bin Hacer ile evlenmişti. Züheyr bu talihsiz gelişmeler yüzünden kardeşleri ile birlikte dayıları olan şair Beşame Bin el-Gedir’in hameyesinde yaşadı. O, esasen içinde birçok şairin bulunduğu bir aileye mensuptu. Babası ebu Sülma Rebi’a, kızkardeşleri Sülma ile Hansa ve erkek kardeşi Evs te şairdiler. Züheyr’in oğulları, meşhur Burde kasidesinin sahibi Ka’b ve Buceyr de şair idiler42.

Züheyr, muallakasını, meşhur Dahis ve-l Ğabra’ savaşını sürdüren aynı kabilenin iki mühim kolu Abs ve Zübyan arasında barışı sağlayan Sinan oğlu Harim’le aynı kabileden Avf oğlu Hâris hakkındadır. Abs ve Zübyan kabileleri barış yapmak üzere iken Abs kabilesinden Hâbis oğlu Verd, Damdan oğlu Herim’i öldürmüş ve bunun üzerine Abs ile Zübyan kabileleri birbirlerine girmiş ve öldürülen Damdam oğlu Harim’in kardeşi Husayn, Hâris oğlu Verd’i veya Abs kabilesinden biri öldürmedikçe başını yıkamıyacağına and içmişti; Husayn, Abs kabilesinden birini öldürecek andını yerine getirmiş ise de Abs kabilesi de ayaklanmıştı. Hâris, öldürülen kimsenin diyeti olmak üzere bunlara yüz deve göndermek suretiyle hadiseyi önlemişti. Züheyr, muallakası ile ilk defa Herim’i ve Hârisi bu münasebetle övmüş ve bundan sonra Herim hakkındaki övgüleri birbiri ardınca gelmiştir.43

Züheyr, üvey babası Evs Bin Hucr’un ravisi ve Evs de Tufeyl el-Ganevi’nin ravisi olduğu, oğulu ise Ka’b’ ise kendisinin ravisi olduğu bilinmektedir. Ka’b’in de ravisi Hutey’a, Cümeyl ve Küseyyir’dir.44 Züheyr, İmru’ul Kays ve Lebid ile birlikte cahiliyle devrinin üç büyük şairlerindne biridir45. Şairin lüzumsuz unsurlardan ayıklanmış sağlam ve kusursuz bir dili vardı. Medihlerinde kişileri, geçici vasıfları ile değil de zati hususiyetleri ile medhetmekte, onların sahip olmadığı meziyetlerden bahsetmemekte ve asla mübalağaya kaçmamaktadır46.İkinci Halife Hz.Ömer, bu şair hakkında:“sözlerinde insicam vardır. Alışılmamış kelimeler kullanmaz ve hiçbir kimseyi kendisinde olmıyan vasıflarla methetmez.” demişti47. Hz.Ömer, gene bu şair için: “şairlerin şairi” de demişti48. Züheyr’in şiirlerinde özellikle, eğitici ve öğretici unsurlar öne çıkmıştır49. Buna ilaveten, hikemi şiirlerinde haksızlıktan ve zulümden kaçınmayı tavsiye eder, ağır başlı, ölçülü ve iyi olmayı öğütler.50

Züheyr’in divanı birçok defa yayınlanmıştır.

3. Lebid Bin Ebi Rabi’a ( ? – 661 M. / ? – 41 H.)51


Arapların arasında elinin açıklığı ile meşhur Rebi’a adlı bir kimsenin oğludur. Annesi Abs kabilesinden Tâmire adlı bir kadındı. Lebid’in Künyesi ise Ebu Akiyl’dir52. Kendisinin Erbed adlı bir kardeşi ve iki de kızı olup bunlardan biri babası gibi şairdi. Lebid, muallaka sahipleri içinde biricik müslüman olan şairdir. Kabilesinin Medine’ye gönderdiği heyet içinde şair de yeraldı ve İslamiyeti kabul etti53.

Lebid, ikinci Halife Hz.Ömer devrinde Kûfe’de yerleşmişti. Hz.Ömer, valisi vasıtası ile Lebid’e müslüman olduktan sonra söylemiş olduğu şiirlerini sormuş; Lebid de Kur’an-ı Kerîm’in ikinci suresini yazıp vâliye getirmiş ve: “Allah, bana şiire mukabil bunu verdi.” demişti54. Lebid, müslüman olduktan sonra şiiri bırakmıştı. Bazıları kendisinin yalnız bir beyit söylemiş olduğunu rivayet etmektedirler55. Lebid, müslüman olduktan sonra Kûfe’ye yerleşmiş ve Benu Ca’fer Bin Kilab’ın çölünde defnedilmiştir. Ölümü Halife Muaviye’nin dönemine rastlamaktadır. Öldüğünde ise yaşının 145 olduğu rivayet edilmektedir.56

ec-Cumahi, Lebid’i III.Tabaka şairleri arasına alır57. Lebid’in Siirleri araplar tarafından çok takdir edilmiştir58. Söylemiş olduğu şiirlerinde tabiat ve hayvan tasvirlerinin yanı sıra hanif dininin bazı değerlerine rastlanır59.

Lebid’in divanı Ebu Amr eş-Şeybani, el-Asma’i, İbn es-Sikkit, et-Tusi, es-Sukkeri ve Muhammed Bin Habib gibi birçok dilci tarafından toplandı. Bunlar arasında Ali Bin Abdullah Bin Sinan et-Tusi, yazmaları günümüze kadar gelmiş bulunan çalışmasında Ebu Amr eş-Şeybani, el-Asma’i ve İbn Arabi’ye dayanmaktadır. Divanı Avrupa’da ve İslam dünyası’nda basılmıştır60.


1   2   3   4   5   6

Similar:

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconKariyer Planlama Dersinin amacı, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconKadın ana…Anadan gelen hakikatler inşallah gönüllerimize nüfuz eder. Yüce Allah kadınların hukukuna dair olan ayetleri sıraladı. Cahiliye döneminde kadının adı

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat icon1 HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ FEN VE TEKNOLOJİ SOSYAL BİLGİLER 2

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconA Derneğin Adı : Hayat Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneği” olup kısaca “HAYAT AĞACI DERNEĞİ”

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat icon1- Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliğinden önce Mekke’nin genel inanç durumunu niteleyen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahiliye Şirk B) Asr-ı Saadet Şirk C) Haniflik Tevhid D) Cahiliye Tevhid 2

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconDERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ: Üniversiteye ve üniversite yaşamına başlangıç niteliğindeki bilimsel ve mesleki; sosyal ve kültürel; sanatsal; sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconSiyasal, sosyal, ekonomik, kültürel

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconSOSYAL,KÜLTÜREL ve SPORTİF ALANLAR

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconSOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

1- Cahiliye Döneminde Sosyal Ve Kültürel Hayat iconBEZİRGAN KÖYÜ SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page