Müezzinlik ve Görevleri
Indir 22.5 Kb.
TitleMüezzinlik ve Görevleri
Date conversion09.04.2013
Size22.5 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.imamhatipogretmeni.com/depo2/dersnotlari/hitabet/115/2_konu_5unite_ders_notlari.doc
Müezzinlik ve Görevleri


Müezzinlik, din hizmetlerinin değişik bir bölümünü teşkil etmektedir. Müezzinliğin de kendine has görevleri ve sorumlulukları vardır.


Müezzinliğin Anlamı ve Önemi

Müezzin, sözlükte ezan okuyan kimse anlamına gelir. Terim olarak ise; Camide ezan okuyan, namazın cemaat halinde kılınmasında cami içi organizasyonu sağlayan, cemaati camiye davet eden ve çeşitli tesbihat dualarını yüksek sesle söyleyen din görevlisidir.

Müezzin imamın yardımcısıdır. İmamın bulunmadığı zamanlarda camide imamın görevleriyle de ayrıca sorumludur. Müezzinler, caminin bakımı ve korunmasını sağlarlar. Camiyi namaz vakitlerinde açar, yatsı namazının kılınmasından sonra kapatırlar.

Müezzinler, imama yardımcısı din görevlisi olarak, camiye erken gelmeli, camiyi namaz için hazırlamalıdır. Ses düzenini, ışık sistemini, halıların temizliğini, abdest alınacak yerlerin temizliğini, suların akıp akmadığını hatta cami etrafında varsa otopark alanlarının düzenini de sağlamalıdır. Kişilik olarak güler yüzlü, cemaatle iyi ilişkiler kurabilen, sözü ile davranışları bir bütünlük halinde olan, giyim kuşamıyla örf ve adetlere uygun davranan, temiz ve tertipli olmalıdır.


Müezzinlik ile İlgili Mevzuat


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Taşra Teşkilatı Görev ve Çalışma Yönergesi’nde müezzin-kayyımlarla ilgili 66. madde şöyledir:

Madde-66: Camilerin bakım, temizlik ve korunması ile aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan müezzin-kayyımların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

1- Camiyi müftülükçe tespit edilecek zamanlarda ibadete açmak ve kapalı tutulması gereken zamanlarda kapatmak.

2- Namaz vakitlerinde, vakit cetveline göre minareye çıkarak, varsa ses cihazını ayarlamak suretiyle ezan okumak (minaresi olmayan camilerde ezanı yüksekçe bir yere çıkarak okumak.)

3- Farz namazlardan önce kamet etmek.

4- Vakit namazları ile Cuma, bayram, teravih ve gerektiğinde cenaze namazlarında ibadetin gerektirdiği her türlü müezzinlik hizmetlerini yapmak, gereken hallerde tekbir almak.

5- Camide ibadetin huzur içinde yapılabilmesi için müftü veya cami imam-hatibi tarafından yapılan düzenlemelerden, müezzin-kayyımlarca yerine getirilmesi gerekli görülen işleri yapmak.

6- Teberrukât eşyasını korumak, camilerdeki ses cihazları ile diğer teknik araç ve gereçlerin bakımını, korunmasını ve çalışır durumda bulunmasını sağlamak. (Bu eşya cami müezzininin, yoksa imam-hatibin zimmetindedir. Birden fazla müezzini olan camilerde müezzinler, teberrukât eşyasının korunmasından, hasar veya zayiinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.)

7- Caminin ve çevresinin günlük, haftalık ve genel temizliğini yapmak.

8- İmam-hatibin bulunmadığı hallerde bu yönergenin 63. maddesinin 1, 2, 4, 5 ve 8. fıkralarında tespit edilen görevleri yapmak.

9- Kur’an-ı Kerim öğretiminde imam-hatibe yardımcı olmak.

10- Müftülükçe yapılacak program gereğince mukabele okumak, gerektiğinde dinî gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak.

11- Çağrıldığı kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

12- İmam-hatibin yapacağı bir düzenleme ile namaz vakitlerinden önce veya sonra Kur’an-ı Kerim okumak.

13- Cami minaresi ve ses cihazının ibadet maksadı dışında kullanılmasına engel olmak.

14- Başkanlık ve müftülük emirlerinden cami hizmetleri ile ilgili olanları camilerde uygulamak.

15- İzinsiz olarak vaaz etmek, makbuz satmak, para toplamak veya kitap satmak isteyenlere engel olmak.

16- Yerli ve yabancı ziyaretçilerin inceleme ve ziyaretlerini cemaati rahatsız etmeyecek biçimde ve cami adabına uyarak yapmalarına yardımcı olmak.

17- Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer işleri yapmak.


Ezan ve Makamları


Ezan, namaza çağrı anlamı taşımakla beraber İslam ülkelerinden dinin bir sembolüdür. Ezan ibadete ve namaza çağırmanın sembolü olup dünyanın her yerinde aynı şekilde okunmaktadır.

Müezzinin görevlerinin başında gelen ezan, günde beş defa namaz vakitleri girdiğinde okunan bir sünnettir. Sözlükte “bildirme” anlamına gelen ezan, mutlaka vaktinde ve diğer camilerle birlikte okunmalıdır.

Ezandaki ifadeler, Allah’ın varlığı, birliği, en büyük oluşu, Hz. Peygamber’in onun kulu ve peygamberi oluşu, namaza ve kurtuluşa çağrı ifade edişi şeklindedir.

İlk ezan hicretin 1. yılında Bilal-i Habeşî tarafından Hz. Peygamber’in muvafakati ile okunmuştur. Namaz vakitlerinin girip girmediği konusunda şüpheye kapılan ashab-ı kiram ile Hz. Peygamber görüş alış verişinde bulunmuştu. Bazıları ateş yakmak, çan vurmak, boru çalmak gibi bir çeşit teklifler öne sürmüşlerse de, Hz. Peygamber tarafından kabul görmemişti. Bu sırada sahabeden Hz. Abdullah b. Zeyd el-Ensarî koşarak gelmiş ve rüyasında şimdiki ezanın okunduğunu anlatmıştı. Hz. Ömer de aynı rüyayı kendisinin de gördüğünü belirtmiştir. Peygamberimiz bu okunuşu, Hz. Bilal-i Habeşî’ye öğretmesini Hz. Abdullah’tan istedi. Bilal-i Habeşî, ilk ezanı Medine’de sabah namazı için okumuştur. Hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar dünyanın her yerinde aynı şekilde halen okunmaktadır.

Ezan mutlaka vakti geldiğinde okunmalıdır. Müezzin kişi, ezanı ne gereğinden fazla uzatmalı, ne gereğinden fazla kısa tutmalıdır. Ezanın mantığında ağır ağır okumak, kametin mantığında ise hızlıca okumak vardır. Ezanda ses yükseltilebilir, kamette ise fazla yükseltilmez. Cuma namazında ikini ezan cami içinde okunur. Kamet ise caminin içinde okunmalıdır.

Ezanda her bir cümle bittiğinde biraz durmak, cümle sıralarına riayet etmek gerekir. Ezan ve kamette kıbleye yönelmek sünnettir. Minarede ezan okunurken minarenin etrafında dolaşmak sesin daha iyi duyurulması için iyidir. Ezanı makamla okumak müstehaptır. Ancak, teganni denilen sesin boğazdan değil de çene oynatılarak çıkarılması, garip makamlara kaçılması mekruhtur. Sesin alçaltılıp yükseltilmesi belli bir ritmikte olmazsa bir anlam ifade etmeyeceği gibi, dinleyenlerin de hoşuna gitmez. Güzel okunan bir ezan, insanların dini duygularını coşturur, dine olan ilgilerini artırır.

Ezanın namaz vakitlerine okunan makamları şöyle olmalıdır:

Sabah ezanı: Saba, Dilkeşhaveran

Öğle ezanı: Uşşak, Hicaz

İkindi ezanı: Hicaz

Akşam ezanı: Segâh

Yatsı ezanı: Hicaz, Rast


Müezzinlik ile İlgili Diğer Görevler

Müezzin, vakit girdiğinde ezan okumak suretiyle cemaati namaza çağırır. Namazdan sonra toplu olarak tesbih dualarını okuyarak cemaati yönlendirir. Ayrıca diğer görevleri şöyledir:

a) Vakit girdiğinde ezanı okur. Sonra sünneti kılmak üzere şöyle söyler:


b) Sünnet kılındıktan sonra farza başlamak için kamet okur. Kamet aynen ezan gibidir. Sadece farklı olarak “Hayye alel felâh” cümlesinden sonra şöyle der:


c) Cemaatle namaz bitince, imam selam verdikten sonra, müezzin şu duayı okur:


Allah’ım, Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Her çeşit güvenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah’ım senin şanın ne yücedir!”

d) Daha sonra şu dua okunur:


Bu duadan sonra, cemaat gizlice Ayet’el-Kürsî’yi okur. Ayet’el-Kürsî şudur:


e) Müezzin tesbih için gerekli duaları okur. Cemaat her birinde 33 defa bu duaları okur. Dualar şunlardır:


f) Tesbihler bittikten sonra duaya davet eder.

g) Duayı okuduktan sonra, cemaat hep birlikte elini kaldırır ve duaya başlar. İmamın el-Fatiha demesiyle Fatiha okunur ve namaz sona ermiş olur.

Add document to your blog or website

Similar:

Müezzinlik ve Görevleri iconGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Müezzinlik ve Görevleri iconBESİNLERİN GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconJANDARMANIN GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconİSKELETİN GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconSAFRANIN GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconTUŞLAR VE GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconKolesterolün Görevleri

Müezzinlik ve Görevleri icon1. KAVRAMANIN GÖREVLERİ

Müezzinlik ve Görevleri iconPERFORMANS GÖREVLERİ LISTESİ

Müezzinlik ve Görevleri icon1. Böbreğin Yapısı Ve Görevleri

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page