PROGRAMI GİRİŞ
Indir 234.59 Kb.
TitlePROGRAMI GİRİŞ
Page2/4
Date conversion09.04.2013
Size234.59 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://www.imamhatipde.com/ihl/program/5_fikih.doc
1   2   3   4

6.4. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ VE SÜRELERİÜNİTE ADIKAZANIM SAYISISÜRE/DERS SAATİORAN
(%)


I- Fıkıh İlmi

5

6

8,33

II- Fıkıh İlminin Doğuşu ve Gelişmesi

8

12

16,66

III- Fıkhi Hükümler ve Kaynakları

5

12

16,66

IV-İçtihat

7

4

5,55

V- Temizlik ve Namaz

14

14

19,44

VI- Oruç ve Zekât

10

8

11,11

VII- Hac ve Kurban

12

6

8,33

VIII- Fıkıh ve Sosyal Hayat

13

10

13,88

Toplam

74

72

100

Not: Ders saatleri, ünite açılımları ve kazanımlar birlikte düşünülerek belirlenmiştir.


6.5. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS KİTABI FORMA SAYISI

SINIF

KİTAP BOYUTU

FORMA SAYISI

11

19,5 x 27,5

8-12

6.6. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLAR, ETKİNLİK ÖRNEKLERİ VE AÇIKLAMALAR TABLOSU

FIKIH

11. SINIF

I- FIKIH İLMİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. Fıkıh ilmini tanımlayarak amacını konusunu ve önemini açıklar.

 2. İbadet ve sosyal ilişkilerin fıkıh ilminin kapsamı içinde yer aldığını bilir.

 3. Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini örneklerle açıklar.

 4. Fıkıh-Fıkıh Usulü ilişkisini temellendirir.

 5. Fıkıh ilminin temel özelliklerine örnekler verir.

Gruplar Araştırıyor: Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplardan biri ibadet, ikinci grup ise kişiler arası ilişkiler hakkında araştırma yaparak sınıfta sunum yapar (2. kazanım).

Fıkıh ve İlim Dalları: Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplardan biri fıkıh ilminin İslami ilimlerle ilişkisini, diğeri ise diğer ilim dalları ile ilişkisini tespit eder. Yapılan araştırmalar sınıfta sunulur ve fıkhın ilim dalları ile ilişkisi bir tablo halinde gösterilir (3 ve 4. kazanımlar).

Hayatımızdaki Fıkıh: Öğrencilere günlük hayattan fıkıh ilminin temel özellikleriyle ilgili örnekler buldurulur. Örnekler üzerinde öğrencilerin konuşmaları sağlanır. Çıkan sonuçlar maddeleştirilir (5. kazanım). 2. kazanım işlenirken ayrıntılara girilmeden öğrenci seviyesi ve yerel şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 3. kazanım işlenirken Temel Dinî Bilgiler dersindeki Temel İslam Bilimleri ile ilişkilendirme yapılacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler: bilimsellik, kültürel mirasa saygı, hakikat sevgisi.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: eleştirel düşünme, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, benzerlik ve farklılıkları keşfetme.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.
 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı Diğer derslerle ilişkilendirme

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirme


FIKIH

11. SINIF

II- FIKIH İLMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. Mezhepler öncesi fıkhi faaliyetleri irdeler.

 2. Fıkıh mezheplerinin doğuşunu hazırlayan sebepleri tartışır.

 3. Fıkhi mezheplerin belirgin özelliklerini açıklar.

 4. Fıkhi mezheplerin dinin yaşanmasında sağladığı kolaylıkların farkında olur.

 5. Bazı fıkhi mezheplerin mensubu kalmamasının sebeplerini tartışır.

 6. Taklit döneminin oluşmasına etki eden unsurları sorgular.

 7. Fıkıh tarihinde kanunlaştırma çalışmalarının sebeplerini kavrar.

 8. Fıkıh ilmindeki yeni gelişmelerin farkında olur.

Onlar Nasıl Çözdüler: Öğrenciler üç gruba ayrılır. Gruplardan biri Peygamberimiz, ikinci grup sahabiler, üçüncü grup ise tabiiler döneminde İslam’ın anlaşılmasında ve yaşanmasında karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik üretilen çözüm örnekleri bularak sınıfla paylaşılır (1. kazanım).

Farklılıktaki Zenginlik: Sınıf beş gruba ayrılır. Her bir grup fıkhi mezheplerden birisini temel özellikleriyle araştırarak sınıfta sunum yapar. Daha sonra da temel farklılıklar tespit edilir (2, 3 ve 4. kazanımlar).

Beyin Fırtınası: “Fıkıh ilminin niçin durağanlaştığı”, “taklit döneminin oluşmasına etki eden unsurlar”ın neler olduğu konusunda öğrencilere beyin fırtınası yaptırılır. Sonuçlar tablo halinde gösterilir (6. kazanım).[!] Mezheplerin sıralanışı çıkış tarihine göre yazılmıştır.

[!] Fıkıh konularındaki görüş farklılıklarının, zenginlik olduğu anlatılarak taklit ve taassubun zararlarına vurgu yapılmalıdır. İçtihadın ve akılcı yaklaşımın önemi vurgulanmalıdır.

[!] 4. kazanım işlenirken mezheplerin ayrımcılık ve ayrıştırıcı bir unsur olmadığı, aksine bireylerin dini anlama ve yaşamasında birer zenginlik ve kolaylık unsuru olduğu vurgusu yapılacaktır.

[!] 8. kazanım işlenirken günümüzde fıkıh ilminde gerçekleştirilen yeni açılımlara değinilecektir.

[!] Öncelikle verilecek değerler: bilimsellik, hakikat sevgisi, hoşgörü, tarihsel mirasa duyarlılık.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, problem çözme.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.


 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirme

FIKIH

11. SINIF

III- FIKHİ HÜKÜMLER VE KAYNAKLARI

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. Hüküm ve mükellefiyet kavramlarını tanımlar.

 2. Mükellefiyetin şartlarını ve ortadan kaldıran durumları açıklar.

 3. Ef’âl-i Mükellefîn’i tanımlar.

 4. Fıkhi hükümlerin kaynaklarını önem derecesine göre sıralar.

 5. Fıkhi hükümlerin temellendirilmesine örnekler verir.
Mükellef Kim? Öğrencilerden mükellef olmanın şartları ile mükellefiyeti ortadan kaldıran durumlar hakkında araştırma yapmaları istenir. Yapılan araştırmalar sınıfta sunulur. Ortaya çıkan sonuçlar tahtaya yazdırılır (1 ve 2. kazanım).

Örnekleri ile Ef’âl-i Mükellefîn: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, müfsit, helal ve haramın tanımları ve örnekleri bir tablo üzerinde gösterilir (3. kazanım).

Fıkhi Hükümlerin Kaynakları: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir gruptan fıkhi hükümlerin kaynakları ve bu kaynaklardan nasıl hüküm çıkarıldığı ile ilgili araştırma yapmaları ve sınıfta sunmaları istenir. Araştırmalar sınıfta sunularak fıkhi kaynakların önem derecesi sınıfta tartışılır (4. kazanım).


[!] 3. kazanım işlenirken hükmün çeşitleri olan farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, müfsit, helal ve haram kavramları örneklerle açıklanacaktır.

[!] 4. kazanım işlenirken fıkhi hükümle-rin diğer kaynaklarından olan İstihsan, Mesalih-i Mürsele, Sedd-i Zerâi, Örf-Adet ve İstishab hakkında ayrıntıya girilmeden kısa bilgi verilecektir.

[!] Öncelikle verilecek değerler: bilimsellik, tarihsel mirasa duyarlılık.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.

 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirmeFIKIH

11. SINIF

IV-İÇTİHATKAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. İçtihat kavramını Kur’an’dan hareketle açıklar.

 2. Hz. Muhammed’in içtihatlarına örnekler verir.

 3. Sahabe ve tabiînin sorunlara nasıl çözüm ürettiklerini kavrar.

 4. Hangi durumda ve kimler tarafından içtihat yapılabileceğini açıklar.

 5. İçtihadın niçin sürekli ve güncel olması gerektiğini tartışır.

 6. Sosyal değişimle içtihat arasında ilişki kurar.

 7. İçtihadın taklit ve taassubu önlemedeki işlevini fark eder.

Niçin İçtihat? Öğrencilerden içtihat kavramının tanımı ve “İçtihada duyulan ihtiyaç” ile ilgili araştırma yapmaları istenir. Kur’an’dan konuyu destekleyici örnek ayetler buldurulur. Öğrenciler bu ayetler çerçevesinde içtihadın önemi üzerinde konuşturulur (1. kazanım).

O Böyle Çözüyordu: Öğrencilerden Hz. Muhammed’in sorunlara nasıl çözümler ürettiği ile ilgili örnekler bulup getirmeleri istenir. Elde edilen bulgular sınıf ortamında konuşulur (2. kazanım).

Her Sorunun Bir Çözümü Vardır: Birey ve toplumun karşılaştığı dinî sorunların çözümünde “İçtihadın yeri ve önemi nedir?” sorusu çerçevesince bir beyin fırtınası yaptırılır. Tartışmada elde edilen sonuçlar tahtaya listelenir (5, 6 ve 7. kazanımlar).[!] 5. kazanım işlenirken günlük yaşamdan öğrencilerin seviyesine uygun somut örnekler verilecektir.

[!] Fıkıh konularındaki görüş farklılıklarının bir zenginlik olduğu açıklanarak taklit ve taassubun zararlarına dikkat çekilecektir. İçtihadın ve akılcı yaklaşımın önemi vurgulanacaktır.

[!] 5 ve 6. kazanımlar işlenirken içtihadın birey ve toplum yaşamındaki önemi vurgulanacaktır.

[!] 7. kazanım işlenirken taassubun zararları, çağdaşlaşma ve uygarlık konularına da yer verilecektir.

[!] Öncelikle verilecek değerler: bilimsellik, cesaret, çalışkanlık, duyarlılık, tarihsel mirasa duyarlılık.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama, araştırma, eleştirel düşünme, değişim ve sürekliliği algılama, problem çözme.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.


 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirme


FIKIH

11. SINIF

V- TEMİZLİK VE NAMAZ

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

1. Temizliğin önemini kavrar.

2. Beden ve çevre temizliğine itina gösterir.

3. Guslü gerektiren durumları ve nasıl yapılacağını açıklar.

4. Abdesti gerektiren durumları açıklar.

5. Teyemmümü gerektiren durumları ve nasıl yapılaca-ğını açıklar.

6. Abdest ve teyemmümü bozan durumları sıralar.

7. Temizlik ile ibadet arasında ilişki kurar.

8. Namazın dindeki yerini ve önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

9. Namazın şartları ve rükünlerini açıklar.

10. Namazın farz, vacip ve sünnetlerini sıralar.

11. Namazı bozan durumları söyler.

12. Cemaate namaz kıldırır.

13. Namaz çeşitlerini açıklayarak kılınışlarını gösterir.

14. Namaz ibadetinin bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur.Temizlik İmandandır: Temizliğin birey ve toplum açısından önemiyle ilgili sınıfta bir tartışma başlatılır. Tartışma sonucu ortaya çıkan ortak görüşler tahtaya listelenir (1 ve 2. kazanımlar).

Sunu Hazırlıyoruz: Öğrencilerden temizlik ibadet ilişkisini konu edinen bir sunum hazırlamaları istenir. Hazırlanan sunular sınıf ortamında sunulur (7. kazanım).

Sorun Söyleyelim: Öğrenciler gruplara ayrılır. Grupların namaz çeşitleri, namazın farzları, namazın kılınışı ve namazı bozan hususlarla ilgili hazırlık yapmaları istenir. Yapılan hazırlıklar sınıfta soru–cevap yöntemiyle sunulur (9, 10,11 ve 12. kazanımlar).[!] Üniteye başlarken ilmihâlin ne anlama geldiği, toplumumuzda ilmihâllere verilen önem ve ilmihâllerin içeriği hakkında bilgi verilerek fıkıh ile ilmihâl arasındaki ilişki kurulacaktır.

[!] 4. kazanım işlenirken abdest dualarına da yer verilecek ve abdest duaları öğretilecektir. Ayrıca bu kazanımda suların temizliği konusuna vurgu yapılacaktır.

[!] 6. kazanım açıklanırken kadınların özel durumları hakkında da bilgi verilecektir.

[!] 13. kazanım işlenirken hasta, yolcu ve özürlülerin durumu açıklanacak, ayrıca namaz vakitleri ve namaz tesbihatına da yer verilecektir.

[!] Öncelikle verilecek değerler: doğa sevgisi, doğal çevreye duyarlılık, ölçülülük, sağlıklı olmaya önem verme, temizlik, şükür

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması ve gözlem formları kullanılarak yapılabilir.
 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirmeFIKIH

11. SINIF

VI- ORUÇ VE ZEKÂT

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

1. Orucun dindeki yerini, önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

2. Oruçla ilgili kavramları tanımlar.

3. Oruç çeşitlerini açıklar.

4. Oruçla ilgili hükümleri kavrar.

5. Zekâtın dindeki yerini, önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

6. Zekâtla ilgili kavramları açıklar.

7. Zekâtla ilgili hükümleri kavrar.

8. Sadakanın dindeki yerini, önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

9. Sadaka kapsamına giren tavır, tutum ve davranışları ayırt eder.

10. Zekât ve sadakanın sosyal yardımlaşma ve dayanışmadaki önemini fark eder.Kaynaklar Böyle Diyor: Öğrencilerden orucun İslam dinindeki yeri ve önemiyle ilgili ayet ve hadisleri araştırmaları ve sınıf ortamında paylaşmaları istenir (1. kazanım).

Niçin Zekât? Öğrencilerden zekâtın İslam dinindeki yeri ve önemiyle ilgili ayet ve hadisleri araştırmaları ve sınıf ortamında paylaşmaları istenir (5. kazanım).

Kavram Haritası Oluşturalım: Öğrencilerden zekâtla ilgili kavramları bularak bir kavram haritası oluşturmaları istenir. Oluşturulan kavram haritasındaki kavramlar açıklanır (6. kazanım).

Mal Nasıl Temizlenir? “Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, Onları arıtıp yüceltirsin.” (9/Tevbe, 103) ayeti çerçevesinde zekâtla malların nasıl temizleneceği ve kişilerin nasıl arınacağı konusunda bir beyin fırtınası yaptırılır (10. kazanım).
[!] 4. kazanım işlenirken özürlülük hallerindeki oruç konusuna hasta, yaşlı, yolcu vb. durumlar açısından açıklık getirilecektir. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ise orucun müstehap ve mekruhları belirtilecektir.

[!] 10. kazanım işlenirken zekât ve sadakanın dayanışma açısından önemine somut örneklerle vurgu yapılacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler: adalet, dürüstlük, cömertlik, dayanışma, yardımseverlik, doğruluk, duyarlılık, şükür.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati.

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir. Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirme


FIKIH

11. SINIF

VII- HAC VE KURBAN

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

1. Haccın dindeki yerini, önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

2. Hac ile ilgili kavramları tanımlar.

3. Yapılışına göre haccın çeşitlerini açıklar.

4. Haccın şartları ve rükünlerini sıralar.

5. Umre ile haccı karşılaştırır.

6. Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini fark eder.

7. Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşimdeki önemini değerlendirir.

8. Kurbanın dindeki yerini, önemini ayet ve hadislerle temellendirir.

9. Kurban edilebilecek hayvan türlerini ve bunlarda aranan özellikleri sıralar.

10. Kurban çeşitlerini açıklar.

11. Kurbanın bireysel ve toplumsal hayattaki önemini fark eder.

12. Kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken hususları irdeler.Bir Sefer Olsa da Gitsem: Öğrencilerden haccın İslam dinindeki yeri ve önemiyle ilgili ayet ve hadisleri araştırmaları ve sınıf ortamında paylaşmaları istenir (1. kazanım).


Film İzliyoruz: Öğrencilere hacla ilgili film izletilir. Bazı sahneler üzerinde konuşulur (2 ve 3. kazanımlar).

Çeşitleriyle Kurban: Kurban çeşitleri hakkında öğrencilerin hazırlık yapmaları ve sınıfta yaptıkları hazırlıkları anlatmaları istenir. Kurban çeşitleri kavram haritası ile gösterilir (10. kazanım).


Benim Düşüncem: Öğrencilerden kurbanın toplumsal yaşamdaki yerini konu edinen bir kompozisyon yazmaları istenir. Yazılan kompozisyonlar sınıf ortamında okunur (11 ve 12. kazanımlar).
[!] 6 ve 7. kazanım işlenirken öğrencilerin yakın çevrelerinde edindikleri gözlemlerini paylaşmalarına imkân verilecektir.

[!] 12. kazanım işlenirken kurban kesimi ile ilgili yapılan yanlış uygulamalar hakkında konuşarak çözüm önerileri üzerinde öğrencilerin görüşlerine yer verilecektir.

[!] Öncelikle verilecek değerler: alçak gönüllülük, barış, cömertlik, yardımseverlik, doğal çevreye duyarlılık, dayanışma, hoşgörü, temizlik, şükür.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati.


 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.
 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirme


FIKIH

11. SINIF

VIII FIKIH VE SOSYAL HAYAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

Bu ünite sonunda öğrenciler;

 1. Temel hak ve hürriyetlerin birey ve toplum için önemini açıklar.

 2. İslam’ın temel hak ve hürriyetlere verdiği önemi irdeler.

 3. Birey ve toplumun temel hak ve hürriyetlerine saygı duyar.

 4. Kamu haklarının hem kendisi hem de başkaları açısından önemini fark eder.

 5. Kamu hakkı ihlalleri karşısında duyarlı davranır.

 6. Kamu haklarının gözetilmesine özen gösterir.

 7. Kamu hakkı ihlalini kul hakkı kapsamında değerlendirir.

 8. İslam’da evlilik ve aile hayatının öne-mini fark eder.

 9. Aile içi görev ve sorumlulukların bilincinde olur.

 10. İslam’ın beslenme ve sağlık konusundaki yaklaşımını açıklar.

 11. Çevre ve canlıların korunmasında duyarlı davranır.

 12. Şehitlik ve gaziliğe verilen önemi ayet ve hadislerle temellendirir.

 13. Atatürk’ün vatan savunmasına verdiği önemin farkında olur.

Sorunlar ve Çözümler: Temel hak ve özgürlüklere sahip çıkılmadığında birey ve toplum açısından ortaya çıkabilecek sorunlar üzerine beyin fırtınası yapılır (1, 2 ve 3. kazanımlar).

Kamu Hakkı Niçin Kul Hakkıdır? Öğrencilere “Tüyü bitmedik yetimin hakkı” sözünden ne anlıyorsunuz? ve “Kamu hakkı ihlalinin kul hakkı ile ilişkisi nedir?” soruları yöneltilir. Öğrencilerin tartışmaları ve yorum yapmaları sağlanır (4, 5, 6 ve 7. kazanımlar).

Sorumlu Aile: Öğrenciler üç gruba ayrılır. Gruplardan biri aile kurumu, ikincisi eşlerin ailedeki rolü ve görevleri, üçüncü grup ise çocukların ailedeki konumunu dinî kaynaklardan araştırır ve sınıfta sunar. Anne baba ve çocuklardan her birine düşen görev ve sorumluluklar listelenir (8 ve 9. kazanımlar).

Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi: Sınıfta, günümüzde yaşanan sağlık sorunlarında beslenmenin ve koruyucu sağlık tedbirlerinin yeri tartışmaya açılır. Öğrencilerden, çıkan sonuçlarla İslam’ın buyrukları arasında ilişki kurmaları istenir (10. kazanım).

Bir Fidan, Bin Nefes:Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.” hadisi tahtaya yansıtılarak günümüzde yaşanan çevre sorunları üzerine öğrencilerin yorum ve eleştiride bulunmaları istenir (11. kazanım).

Onlara Ölü Demeyin! Öğrencilerden şehitlik ve gazilikle ilgili ayet ve hadisler araştırmaları istenir. Bulunan ayet ve hadisler çerçevesinde şehitlik ve gaziliğin vatan savunmasındaki önemi üzerine konuşulur (12. kazanım).

[!] Bu ünitenin 1, 2 ve 3. kazanımlarının “Yaşama Hakkı” ile ilgili konu başlığında, kan vermenin önemine vurgu yapılacaktır.

[!] 8. kazanım işlenirken İslam’ın evlilik hayatına verdiği önemle ilgili somut örnekler üzerinde durulacaktır.

[!] 10. kazanım işlenirken İslam’ın yiyecek ve içecekler konusundaki emir ve tavsiyelerine yer verilecektir.

[!] 12. kazanım işlenirken TBMM tarafından Atatürk’e Gazilik unvanının verilişi ile vatan savunmasında şehitlik ve gaziliğin önemi üzerinde durulacaktır.

[!] Öncelikle verilecek değerler: adalet, aile kurumuna ve birliğine önem verme, demokrasi bilinci, dayanışma, doğal çevreye duyarlılık, doğruluk, gazilik, hakikat sevgisi, hoşgörü, millet sevgisi, sağlıklı olmaya önem verme, şehitlik, şükür.

[!] Öncelikle verilecek beceriler: Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, hadis kaynaklarını kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, araştırma, sosyal katılım, iletişim ve empati, problem çözme, değişim ve sürekliliği algılama, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama,

 Bu ünitede değerlendirmeler; açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve kompozisyon çalışması şeklinde yapılabilir.


 Sınıf-okul içi etkinlik  Okul dışı etkinlik [!] Uyarı

 Ders içi ilişkilendirme  Sınırlamalar Ölçme ve değerlendirmeI- FIKIH İLMİ

II- FIKIH İLMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

III- FIKHİ HÜKÜMLER VE KAYNAKLARI

IV-İÇTİHAT

V- TEMİZLİK VE NAMAZ

VI- ORUÇ VE ZEKÂT

VII- HAC VE KURBAN

VIII- FIKIH VE SOSYAL HAYAT

1. Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi

2. Fıkıh İlminin Konusu ve Kapsamı

3. Fıkıh-Fıkıh Usulü İlişkisi

4. Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

5. Fıkıh İlminin Temel İlke ve Amaçları

5. 1. Mükellefiyette Kolaylık

5. 2. Helallerde Genişlik-Haramlarda Sınırlılık

5. 3. Hükümlerde Tedricilik

5. 4. Kamu Yararının Gözetilmesi

5. 5. Adaletin Gerçekleşmesi


1.Mezhepler Öncesi Dönem

1.1. Hz. Peygamber Dönemi

1.2. Sahabiler Dönemi

1.3. Tabiiler Dönemi

2.Mezheplerin Oluşum Dönemi

2.1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler

2.2. Hanefi Mezhebi

2.3. Maliki Mezhebi

2.4. Şafii Mezhebi

2.5. Hanbeli Mezhebi

2.6. Caferi Mezhebi

2.7. Mensubu Kalmayan Fıkıh Mezhepleri

3. Fıkıh İlminde Sonraki Gelişmeler

3.1. Taklit Dönemi

3.2. Fıkhın Kanunlaştırılması

3.3. Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler


1. Mükellefiyet: Yükümlülük

1.1. Mükellefiyetin Temel Şartları
1.2. Mükellefiyeti Ortadan Kaldıran Durumlar

2. Hükmün Çeşitleri: Ef’al-i Mükellefin

3. Fıkhî Hükümlerin Kaynakları

3.1. Kitap

3.2. Sünnet

3.3. İcma

3.4. Kıyas

3.5. Diğer Kaynaklar1. İçtihat Kavramı

2. Hz. Muhammed’in İçtihada Verdiği Önem
3. Sahabe ve Tâbiin İçtihatlarından Örnekler
4. İçtihadın Şartları

5. Sosyal Değişme ve İçtihadın Gerekliliği

6. İçtihadın Taklit ve Taassubu Önlemedeki Rolü 1. Temizlik ve Önemi

2. Temizliğin Çeşitleri

  1. 2.1. Beden Temizliği

  2. 2.2. Çevre Temizliği

3.İbadetle İlgili Temizlik

3.1.Gusül

3.2. Abdest

3.3.Teyemmüm

4. Namaz İbadeti

4.1.Namazın İslam’daki Yeri ve Önemi

4.2. Namazın Farzları

4.3. Namazın Vacipleri ve Sünnetleri

4.4 Namazı Bozan Haller

4.5. Namazla İlgili Diğer Hususlar

4.5.1. Sehiv ve Tilavet Secdesi

4.5.2. İmamet ve Cemaatle Namaz

4.5.3. Dua

4.6. Namaz Çeşitleri ve Kılınışları

4.6.1. Vakit Namazları

4.6.2. Cuma Namazı

4.6.3. Bayram Namazı

4.6.4. Cenaze Namazı

4.6.5. Teravih Namazı

4.6.6. Özel Durumlarda Namaz.


 1. Oruç İbadeti

  1. 1.1. Orucun İslam’daki Yeri ve Önemi

  2. 1.2. Oruçla İlgili Kavramlar

  3. 1.3. Oruç Çeşitleri

   1. 1.3.1. Ramazan Orucu

   2. 1.3.2. Diğer Oruçlar

  4. 1.4.Oruçla İlgili Hükümler

   1. 1.4.1. Orucu Bozan Durumlar

   2. 1.4.2. Orucu Bozmayan Durumlar

   3. 1.4.3. Orucun Kazası ve Kefareti

   4. 1.4.4. Özürlülük Hallerinde Oruç

   5. 1.4.5.Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 2. Zekât İbadeti

  1. 2.1. Zekâtın İslam’daki Yeri ve Önemi

  2. 2.2. Zekâtla İlgili Kavramlar

  3. 2.3. Zekâtı Kimler Verir?

  4. 2.4. Zekât Kimlere Verilir?

  5. 2.5. Zekât Nelerden Verilir?

 3. Sadaka

  1. 3.1. Sadakanın Dindeki yeri ve Önemi

  2. 3.2. Sadaka Çeşitleri

4. Zekât ve Sadakanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemi

1. Hac İbadeti

1.1.Haccın İslam’daki Yeri ve Önemi

1.2.Hac İle İlgili Kavramlar

1.3.Haccın Çeşitleri ve Yapılışı

1.4. Umre ve Yapılışı

 1. Kurban İbadeti

  1. Kurbanın İslam’daki Yeri ve Önemi

2.2.Kurban Çeşitleri

1. Temel Hak ve Hürriyetler

1.1. Yaşama Hakkı

1.2. İnanç ve İbadet Hürriyeti

1.3. Düşünce Hürriyeti

1.4. Neslin Korunması

1.5. Mülkiyet Hakkı

2. Kamu Haklarının Gözetilmesi

2.1. Kamu Mallarının Korunması

2.2. Ülke Zenginliklerinin Korunması

2.3. Ehliyet ve Liyakat

2.4. Vazifelerin Hakkıyla Yerine Getirilmesi

3. Evlilik ve Aile Hayatı

4. Beslenme ve Sağlık

5. Çevre ve Hayvan Hakları

6. Vatan Savunması:

Şehitlik ve Gazilik
  1. FIKIH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE AÇILIMLARIDERS

: Fıkıh

SINIF

: 11. sınıf

YAKLAŞIK SÜRE

: 40’

ÜNİTE

: Fıkıh İlmi

TEMEL BECERİLER

: Eleştirel düşünme, araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, benzerlik ve farklılıkları keşfetme

KAZANIMLAR

: Fıkıh ilminin diğer bilimlerle ilişkisini örneklerle açıklar.

Fıkıh-Fıkıh Usulü ilişkisini temellendirir

KAYNAK/MATERYAL

: Çalışma kâğıdı, projeksiyon
 1. Sınıf iki gruba ayrılır:

  • Birinci gruptan fıkıh ilminin Temel İslam Bilimleri ile ilişkisini,

  • İkinci gruptan ise fıkıh ilminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini araştırmaları istenir.

 2. Grupların yaptıkları araştırmaları sınıf ortamında sunmaları sağlanır.

 3. Sürece aşağıdaki sorularla devam edilebilir:

Fıkıh ilminin hangi dinî ilimlerle ilişkisi vardır?

Fıkıh ilminin fıkıh usulü ile ilişkisi nedir?

Fıkıh ilminin diğer ilim dallarıyla nasıl bir ilişkisi olabilir?

Fıkıh ilmi diğer ilim dallarından nasıl yararlanabilir? vb.

4. Sürecin sonunda öğrencilerin fıkıh ilminin İslam bilimleri ve diğer ilim dalları ile ilişkisini bir tablo halinde göstermeleri sağlanır (Ek 1) ve (Ek-2).
Ek 1 çalışma kâğıdı kontrol edilir.


1   2   3   4

Similar:

PROGRAMI GİRİŞ iconPROGRAMI GİRİŞ

PROGRAMI GİRİŞ iconBÖLÜM II ULUSAL ORMANCILIK PROGRAMI 1- Giriş

PROGRAMI GİRİŞ iconPROGRAMI ANA MENÜYE GİRİŞ ŞİFRESİ:*8 5555

PROGRAMI GİRİŞ iconKLİNİK NÜTRİSYON TEMEL EĞİTİM KURSU PROGRAMI Giriş

PROGRAMI GİRİŞ icon1. Giriş [Dokümanın amacını ve projeye genel bakışı anlatan bir giriş yapabilirsiniz.] Tanımlar

PROGRAMI GİRİŞ iconDAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ 1SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM

PROGRAMI GİRİŞ iconYıldız Teknik Üniversitesi SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ 2012-2013 Dönemi Giriş Sınavı Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Programı

PROGRAMI GİRİŞ icon1 Giriş; Tarih ve Kaynak Bilgisine Giriş 2

PROGRAMI GİRİŞ iconHukuka Giriş ve Medeni Hukukun Temel Kavramları I. Bölüm Hukuka Giriş

PROGRAMI GİRİŞ iconİKİNCİ BÖLÜM Mesleğe Giriş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Mesleğe Giriş

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page