? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?
Indir 0.5 Mb.
Title? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?
Page1/9
Date conversion10.04.2013
Size0.5 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.dkab.org/server/Depo/yazili_sorulari/9/eski/Sinif9_Donem2_Yazili1_Gonderen_Adem_CELIK
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

2. DÖNEM 1. YAZILI DORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………e

NO…………………… A GRUBU

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'anıkerim hakkında söylenemez?
A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir.
C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir.
2. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?
A. Hukuk B. Ahlâk C. Nefis D. Vicdan
3. Yasalarla belirlenmemiş olup halkın kendilerini uymaya zorunlu hissettikleri davranış biçimlerine ne denir?
A. Âdet B. Ahlâk C. Görgü kuralları D. Örf ve Adet
4. Bireylerin yapıp uymaya alıştıkları ve yapılıp uyulması toplum tarafından da gerekli görülen davranış kalıplarına ne denir?
A. Örf B. Âdet C. Töre D. Alışkanlık

5-Hira mağarasında (610 senesinde) Hz. Muhammed (Sav)'e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Temiz ol B)Dürüst ol C)Oku D)İnsanları uyar

6-Peygamberimizin doğumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

A)610 pazartesi B) 20 nisan 571 C) Pazartesi D) 12 Rebiulevvel

7. Kur'an surelerini oluşturan cümlelerden her birine ne ad verilir?
A. Ayet B. Cüz C. Bölüm D. Vahiy
8. "Hz Muhammed'in ahlâkı Kur'an'dı." sözünden ne anlıyorsunuz?
A. Hz. Muhammed’in bütün davranışları, sözleri Kur'an'ın ilke ve prensiplerine uygundu.
B. Hz. Muhammed çok Kur'an okurdu.
C. Kur'an Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir.
D. Kur'an'da bazı ahlâkî ilkeler bulunmaktadır.
9. Allah'ın izniyle peygamberlerin gerçekleştirdiği olağan üstü hâllere ne ad verilir?
A. Mücize B-Keramet C-Vahiy D-Darbı Mesel

10. Kur'an hangi halife zamanında derlenip kitap hâline getirilmiştir?
A. Hz. Osman B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz Ali

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Kur'an yaklaşık olarak 23 yılda tamamlanmıştır.
B. Hz. Muhammed 571 yılında Mekke'de doğmuştur.
C. Hz. Muhammed ve inananlar Mekke'den Medine'ye 620 yılında hicret etmişlerdir.
D. İslâmiyet evrensel bir dindir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’la ilgili kavramlardan değildir?

A.Sure B.Mukabele C.Tefsir D.Hadis

13- Dinimiz, kişinin onur ve şerefini korumak için bazı tedbirler almıştır. Nefsi (Canı) korumak için haram kıldığı davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)İçki İçmek B) İnsan Öldürmek C) Zina Etmek D) Hırsızlık Yapmak

14-"Hiçbir çocuk , babasının hakkını layıkı ile ödeyemez. Meğer ki baba , başkasının kölesi olup da onu satın alarak hürriyetine kavuşturmuş olsun." Hadis - i şerifinde ne anlatılıyor.

a-Babaların köle olabileceği b-Hürriyetin gerekli olduğu

c-Baba hakkının ödenemeyeceği d-Anne hakkının önemi

15-İnsanların edepsizleşmesine , aralarında kin ve düşmanlığın artmasına , ailelerin dağılmasına ve nesebin -soyun- karışmasına sebep olan çirkin davranış aşağıdakilerden hangisidir ?

a-Hırsızlık b-Kumar Oynamak c – Zina d-İçki İçmek

Not : 1-14. sorular7’şer puan

15.soru 2 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


B. Nasihat C. Sünnet D. Darbı mesel


B. İttifak C. Hadis D. İcma

B. Fıkıh C. Tefsir D. Siyer

KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………

NO…………………… B GRUBU


1- Aşağıdakilerden hangisi İslâmî bilginin ana kaynaklarından değildir?

A. Kur’an B. Tefsir C. Sünnet D. İcma

2-Aşağıdakilerden hangisi dinimizin korunmasını istediği beş değerden biri değildir ?

a-Din b-Nesil c-Akıl d- İnançsızlık

3-"Ahlak ilkeleri evrenseldir , fakat bunların uygulanış biçimleri milletten millete değişir" Bu tanımlamaya göre aşağıdakilerden hangisi milletimizin ahlakıyla uyuşmaz.

a-Misafirperverlik b-İyilik sever olmaz c-Vatan sevgisi d-Baskıyı kabul etme

4-Allah teala'nın , kesinlikle affetmeyeceğini ifade ettiği günah hangisidir ?

a-Kul hakkı b-İçki içmek c-Yalan söyleme d- Kumar oynamak

5-"Her kim dilini ve iffetini korumayı bana garanti ederse , ben de ona cenneti garanti ederim" Hadis - şerifinde yapılmaması istenilen günahlar aşağıdakilerden hangileridir ?

a- Kumar- hırsızlık b- Gıybet-zina c- içki içmek d- Adam öldürmek

6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimizin ahlakını anlatıyor ?

a-Atalarının ahlakı üzeredir b-Onun ahlakı Ku'ran ahlakıdır.

c-Dedesinin ahlakıyla ahlaklaşmıştır d-Arkadaşlarının ahlakı dır

7- Kur'an hangi halife zamanından çoğaltılmıştır?
A. Hz. Osman B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz Ali

8- Aşağıdakilerden hangisi aile ile ilgili açıklama değildir?

a)Aile toplumun temelidir b)Eski ve önemli kurumlardandır

c)Ailesiz toplum olabilir d)Aile ana,baba,çocuklardan oluşur

9- Kur'an'ı belli kurallara göre geniş biçimde açıklayan bilim dalı hangisidir?
A. Siyer B-Tefsir C-hadis D-Meal B. Akait C. Kelâm D. Tefsir
10- Kur'an'ın 114 bölümünden her birine ne denir?
A. Ayet B. Cümle C. Cüz D. Sure

11- Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak için kullanılmaz?

A)Karakter B)Mizaç C)Huy D)Sevgi

12-Kur'an-ı Kerimin vahiy olunmaya başlandığı mübarek gece aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mevlid Gecesi B)Regaib Gecesi C)Berat Gecesi D)Kadir Gecesi

13-"....Ve kendinizi öldürmeyin , şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir" ayeti ile Allah teala hangi fiili yasaklamıştır.

a-Hırsızlık b-Yalan söylemek c-Cana kıyma (İntihar) d-Kumar

14-İslam dinini diğer ilahi dinlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Barış sever olması B)Evrensel olması C)Tek Allah inancı D)Ahiret inancı olması

15.Ailede kazanılan davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a)Yardımlaşmayı b)Yalan söylemeyi c)İyiyi, kötüyü d)Sevgiyi ,saygıyı


Not : 1-14. sorular7’şer puan

15.soru 2 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 10. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………

NO…………………… A GRUBU

1- Aşağıdakilerden hangisi Özgürlük kavramını en iyi anlatır?

a)Mutlak özgürlük olamaz b)Kişinin her istediğini yapması

c)Başkasına baskı yapmak d)Başkasının haklarına müdahale etmek

2-“Ey Muhammet Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki sen elbette dosdoğru yol üzere gönderilenlerdensin” ayeti neyi vurgular?

a)Hz Muhammed’in büyücü olduğu b)Mecnun olduğu c) O’nun alemlere rahmet gönderildiği

3-“Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik”ayeti neyin önemini ifade eder?

a)Peygamberlerin müjdeleyici olduklarını

b)Peygamberlerin korkutucu olduklarını

c)Peygamberlerin zorlaştırıcı olduklarını

4-Aşağıdakilerden hangisi kur’an’ın temel amaçlarından birisidir?

a)Doğru bilgi b)Doğru inanç c)Hepsi d)Doğru davranış ve yaşayış

5-Gerçek anlamda din ve vicdan özgürlüğüne sahip olan din aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hrıstiyanlık b)İslam c)Yahudilik d)Hinduizm

6-“Dinde zorlama yoktur”, “dileyen iman etsin dileyen inkar etsin..” ayetleriyle Allah hangi hakkın öneminden bahseder?

a)Yaşama hakkı b)eğitim hakkı c)İbadet hakkı d)Sağlık hakkı

7- Aşağıdakilerden hangisi hak ve özgürlükleri engelleyen davranışlardan değildir?

a)Adam öldürmek b)yalan söylemek c)İçki içmek d)Haksızlık yapmamak

8-“İşte o kitap yol göstericidir” ayetiyle doğru bilgiyi öğreten değişmeyen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kur’an b)Zebur c)Tevrat d)İncil

9-“Deki bende ancak sizin gibi bir insanım” ayetiyle vurgulanmak istenen nedir?

a)Peygamber olduğu b)Bizim gibi insan olduğu c)Melek olduğu

10-“Kur’an anlaşılmak için indirilmiştir” ayetini aşağıdakilerin hangisi daha iyi açıklar?

a)Kur’an Arapça indirilmiştir b) Kur’an 23 yılda inmiştir

c)Aklı olanlar anlasın diye indirilmiştir d)hepsi

11- “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu..”Ayetiyle Allah hangi hakkın öneminden bahseder?

a)yaşama hakkı b)Eğitim hakkı c)İbadet hakkı d)Özgürlük hakkı

13- Hz. Muhammed (sav) Veda hutbesinde; bütün insanların eşit olduğunu; can ve mal güvenliğinin kutsal olduğunu; kimseye zulmedilmeyeceğini bildirmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir.

A- İnsanların temel haklarıyla B- Kimlerin cennete gideceğiyle

C- Kimlerin hac ibadetinin kabul edileceğiyle D- Nasıl hutbe okunacağıyla


Not : 1-12. sorular8’şer puan

13.soru 4 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 10. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………

NO…………………… B GRUBU

1- -“Deki bende ancak sizin gibi bir insanım” ayetiyle vurgulanmak istenen nedir?

a)Peygamber olduğu b)Bizim gibi insan olduğu c)Melek olduğu

2-“Hz Muhammet bir peygamberdir sözüyle” aşağıdakilerden hangisi acıklanmıştır ?

a)Hz Muhammed’in büyücü olduğu b)Mecnun olduğu

c) O’nun alemlere rahmet gönderildiği d) peygamberi olduğu

3-“ Ey Muhammet seni alemlere rahmet olarak gönderdik”ayeti neyin önemini ifade eder?

a)Rahmet peygamberi olduğu b) korkutucu olduğu c) zorlaştırıcı olduğu d) Müjdeleyici olduğu

4-Aşağıdakilerden hangisi kur’an’ın temel özelliklerinden biri değildir?

a)Kaynağı vahiydir b)İlk suresi Fatihadır c)Milli bir kitaptır d)114 suredir

5-Kur’an’da “Canı Allah verdi Allah alır” ayetiyle Allah hangi hakkın öneminden bahseder?

a)yaşama hakkı b)Eğitim hakkı c)İbadet hakkı d)Özgürlük hakkı

6-Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” sözüyle neyin önemini vurgulamıştır?

a)Hepsi b)Kur’an’ı öğrenmenin ve öğretmenin önemini

c)Kur’an’ı ezberlemenin önemini d)Kur’an’ı anlamanın önemini

7”Asıl iyi olan kimse Allah’, ahirete ,meleklere,kitaplara,peygamberlere inanandır” ayetiyle neyin önemini vurgular?

a)Doğru davranış b)doğru bilgi c)Doğru inanış d)Doğru yaşayış

8-“Allah size ayetlerini böyle açıklar.Olur ki dünya ve ahiret hususunda iyice düşünürsünüz” ayetiyle neyin önemini vurgular?

a)Özel yaşam özgürlüğü b) inanç özgürlüğü c)Düşünce özgürlüğü d)ekonomik özgürlük

9 Gerçek anlamda din ve vicdan özgürlüğüne sahip olan din aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hrıstiyanlık b) Yahudilik c) İslam d)Hinduizm

10- Aşağıdakilerden hangisi hak kavramıyla ilgili bir kavram değildir?

a)Adalet b) Doğruluk c)hakikat d)sevği

11- “Ey insanlar adil davranın …Allah’tan korkun…söylediğiniz zaman akrabanız da olsa adaleti doğruyu söyleyin.”ayetiyle vurgulanmak istenen nedir?

a)yalancı şahitlik b)Adam kayırma

c)Adaletli ve doğru karar verme d)Hukukun üstünlüğüne güvenme

12“Kur’an anlaşılmak için indirilmiştir” ayetini aşağıdakilerin hangisi daha iyi açıklar?

a)Kur’an Arapça indirilmiştir b) Kur’an 23 yılda inmiştir

c)Aklı olanlar anlasın diye indirilmiştir d)hepsi

13- Din ve vicdan özgürlüğünün tam olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir.

A- Kişinin dilediği felsefi görüş yada dini inancı benimseyebilmesi

B- Benimsediği dini inancın gerektirdiği şekilde yaşayıp ibadet edebilmesi

C- Benimsediği inancın herkesçe benimsenmesi

D- Kabul ettiği dini inancı öğrenme,öğretme hürriyetine sahip olması


Not : 1-12. sorular8’şer puan

13.soru 4 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 11. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………

NO…………………… A GRUBU


1- “And olsun , Allah resulünde sizin için güzel bir örnek vardır” ayetiyle vurgulanmak istenen nedir?

a)Hz. Muhammed’in büyücü olduğu b) Hz Muhammed’in Örnek kişiliği

c) O’nun alemlere rahmet gönderildiği d) peygamberi olduğu

2-Güzel ahlaklı olmanın öğelerinden aşağıdakilerden hangisi değildir ?

a)sözünde durmama b)güvenilir olma c) Adaletli olma d) Dürüst olma

3-“ Ey Muhammet seni alemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti neyin önemini ifade eder?

a)Rahmet peygamberi olduğu b) korkutucu olduğu c) zorlaştırıcı olduğu d) Müjdeleyici olduğu

4-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarından biri değildir?

a)İnsan yapısı b)Sosyal sebepler c)Kültürel sebepler d)İnançtan kaynaklanan sebepler

5-Barış elçisi Hz Muhammet’in barışa verdiği önemi en iyi hangisi açıklar?

a)Savaşı teşvik etmesi b)Kendisine zulmedenleri bağışlaması c) Adaletli olma d) güvenilir olma

6-Peygamberimizin vefatın sonra Hz Aliyi halifeliğe en layık gören sıyası akım hangisidir?

a)Şiilik b)Mutezile c)Haricilik d)Maturidilik

7-Akılla Allah’ı bulmak iyiyi kötüden ancak dinle mümkündür insanda cüz’i irade yoktur diyen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mutezile b)Caferilik c)Eş’asrilik d)Maturidilik

8- Aşağıdakilerden hangisi İslam da yorum farklılıklarını birleştiren temel unsurlardan biri değildir?

a)Tevhit b)Ahiret c)Kur’an d)Sünnet

9-İslam’ın acıma merhamet anlayışını aşağıdakilerin hangisi daha iyi açıklar?

a) acımasız olma b) Kin ve nefret c)Sevgisizlik d)Yardımlaşmak

10-Dostluk, kardeşlik ve barış gibi olguların temeli sevgiye dayalıdır. Sevmeyi başarmak ve sevilmeyi hak etmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz.

A- Ahlaklı ve dürüst olmak B- Güzel sözlü ve tatlı dilli olmak C- Kıskanç olmak D- Hoşgörülü olmak

11-Bir dinin görüş ve anlayış farklılıkları neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?

A- Cemaat B-Tarikat C- Mezhep D-Dernek

12-“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun parçalanmayın” Rabbimiz bize bu ayet-i kerimeyle neyi kastetmektedir

a Allah’ın ipine tutunmayı b- Birlik ve beraberliği c- Kardeş olmamızı d- İbadet etmemizi


13-İslam tarihinde ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır.

A- Cemel vakası B- Hendek savaşı C-Sıffin Savaşı D- Mekkenin fethi


Not : 1-12. sorular8’şer puan

13.soru 4 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 11. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

ADI………………

SOYADI……………..

SINIFI………………

NO……………………

B GRUBU


1- “Ey insanlar !Hep birden barışa koşun ,şeytana ayak uydurmayan o size apaçık düşmandır” ayetiyle neyin önemini vurgular?

a)savaş yapmayı b)Birlik ve beraberliğe c)Kin ve nefrete d)Düşmanlığa

2-“ Ey Muhammet seni alemlere rahmet olarak gönderdik” ayeti neyin önemini ifade eder?

a)Rahmet peygamberi olduğu b) korkutucu olduğu c) zorlaştırıcı olduğu d) Müjdeleyici olduğu

3-Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ahlaki davranışlarından biri değildir?

a)Dürüst b)Hoşgörülü c)Sabırlı ve kararlı d)Cimri

4-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarından biri değildir?

a)Ekonomik sebepler b)Coğrafi sebepler c)Ahlaki sebepler d)Siyasi sebepler


5- “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” hadisiyle neyin önemi vurgulanıyor?

a)Hz Muhammed’in büyücü olduğu b) Hz Muhammed’in güzel ahlaklılığı

c) O’nun alemlere rahmet gönderildiği d) peygamberi olduğu

6- Aşağıdakilerden hangisi İslam da yorum farklılıklarını birleştiren temel unsurlardan birisidir?

a)Tevhit b)İbadet c)Ahlak d)Sünnet

7- İslam da siyası sebeplerden dolayı ortaya çıkan siyasi mezhep(oluşum) hangisidir?

a)Şiilik b)Mutezile c)Eş’arilik d)Maturidilik

8-“Allah sizin için kolaylık istiyor zorluk istemiyor” ayeti neyin önemini ifade eder?

a)Zorluk çıkarma b) Sert ve acımasız olma c) Düşmanca davranma d) Hoşgörülü olma

9-Yunus emre “yaratılanı severiz yaratılandan ötürü” sözüyle neyi anlatmak istemektedir?

a)varlıkları sevme b)Acımasız olma c) Hoşgörülü d) Düşman ca davranma

10-İslam da ilk siyasi hareket olarak ortaya çıkan ve hakemlik olayını kabul etmeyen Kur’an’i hüküm bize yeter diyen siyasi oluşum hangisidir?

a)Şiilik b)Mutezile c)Eş’arilik d)Haricilik

11- “ Birbirinizi çekememezlik etmeyin! Birbirinize sırt çevirmeyin! Birbirinizle alakayı kesmeyin! Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun ” Yukarıdaki hadisi şerife göre aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir

A- Kıskançlık , B- Küskünlük, C- Kardeşlik, D- Yalancılık.

12-Güzel ahlaklı olmanın öğelerinden aşağıdakilerden hangisi değildir ?

a)sözünde durmama b)güvenilir olma c) Adaletli olma d) Dürüst olma

13-Bir dinin görüş ve anlayış farklılıkları neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?

A- Cemaat B-Tarikat C- Mezhep D-Dernek


Not : 1-12. sorular8’şer puan

13.soru 4 puandır. Başarılar dilerim Sınav süresi 40 dak

ADEM ÇELİK HASAN GÖKBULUT

Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğrt.


KÜÇÜKKÖY ANADOLU MESLEK,TEKNİK VE END. MESLEK LİSESİ 9. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

1. DÖNEM 1. YAZILI DORULARI

ADI………………SOYADI……………..SINIFI………………NO…………………… Tarih

A GRUBU

1)Aşağıdakilerden hangisi manevî temizliğe örnektir? (5 Puan)

A)Bedenimizi kirlerden arındırmak B)İyi niyetli olmak C)İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmak D)Bir işte çalışarak para kazanmak

2) Allah’a kulluk,onu anma ve yüceltme,onun hoşnutluğunu kazanma niyet ve arzusu ile yapılan ya da terk edilen her iyi davranış ibadet sayılır.İbadetlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan)

A)İbadetlerde kıbleye doğru dönülmesi

B)İbadetlerin devamlı olmasından ziyade çok ve belli sıklıkta yapılması

C)Kalp temizliğine özen göstererek dünyevi bir fayda zararın ön planda tutulması

D)İbadetin yalnızca Allah’a kulluk amacı taşıması,gösteriş için yapılmaması

3)İslâm’da ibadet amaçlı bir temizlik olan boy abdestinin farzları hangi seçenekte bir arada verilmiştir? (5 Puan)

A)Niyet etmek,ağzı yıkamak ve bütün vücudu yıkamak B)Ayakları yıkamak,ağzı ve burnu yıkamak

C)Ağzı yıkamak,burnu temizlemek ve bütün vücudu yıkamak D)Niyet etmek,elleri,yüzü ve ayakları yıkamak

S.4) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın karşına D, yanlış olanın karşısına Y yazınız.(10 Puan)

a) Tarihin bütün dönemlerinde insanı hem içten hem dıştan kuşatan bir din olgusuna rastlanmıştır.(......)

b) Yüce bir kudrete inanma ve ibadet etme eğilimi, insanın yaratılışından kaynaklanmaktadır.(.....)

c) Yüce yaratıcı, insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış, aklını kullanarak yaratıcısını bulmasını istemiş, o’na peygamberler ve kitaplar göndererek yardımcı olmuştur.(.......)

d)İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde inançsız ve dinsiz olmamıştır.(......)

e) Yüce yaratıcı, insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış, aklını kullanarak yaratıcısını bulmasını istemiş, o’na peygamberler ve kitaplar göndermemiştir.(.......)


S.5)Aşağıda boş bırakılan yelere uygun kavramları yazınız. (15 Puan)

a) Bir tanrıya inanma ve tapınma,tek bir tanrının varlığını kabul eden, birden çok tanrının varlığının mümkün olmadığını ileri süren görüşe.............................. denir.

b) Birden fazla tanrıya inanma ve tapınma,tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe .................... denir.

c) Tanrı evreni yaratmış ve yarattıktan sonra da kendi haline bırakmayıp her şeyi kontrolü altında tutmaktadır, her an yarattıklarını görüp gözeten, evrene ve insana bizzat(doğrudan) müdahale eden,"Tanrı'yı günlük yaşama sokan” biçiminde algılanan inanç biçimine ................. denir.

d) ................... göre “tanrı” evreni yaratmış ve yarattıktan sonra da her şeyi kendi haline bırakıp “emekliye” ayrılmıştır.Artık o evrene ve insana müdahale etmemektedir.Ancak insan ve evren zor durumda kaldığında müdahil olmaktadır.Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamak" veya "Tanrı'yı günlük yaşama sokmamak" biçiminde de algılanabilir.

e) .......................... göre Tanrı'nın varlığı meselesi insan aklının ötesinde bir konudur. O halde böyle bir varlık hakkında konuşmak veya hüküm vermek de imkânsızdır. Dolayısıyla bunlar Tanrı inancı karşısında tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir.

f)Farz ibadetlerin dışında Allah’ın hoşnutluğunu daha çok sevap kazanmak amacıyla yapılan ibadetlere…..ibadetler denir.


S.6)Aşağıda verilenlerden hangisi dinin yararlarından bir olamaz? (5 Puan)

a) Kuvvetli bir irade, sağlam bir karakter kazandırır.

b)İnsanların kendi aralarında güvenli, huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlar.

c)Hastalıklar ve felaketler karşısında, ümitli, korkusuz ve güvenli yapar.

d)İnsanları sürekli olarak bir karmaşa ortamına sürükler.

S.7) Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez? (5 Puan)

a)Anne ve babamızın sağduyuya dayalı istekleri karşısında olumsuz tavır takınmak

b) İnsanlara güzel sözler söylemek,nazik ve kibar davranmak,saygılı olmak.

c)Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamak

d)Bir öğretmenin sınıfa güler yüzle girmesi.

S.8) Aşağıdaki paragraf hangi temizliğin yapılmadığına değinmektedir? (5 Puan)

İslam’a göre temizlik bir bütündür.Sadece elbisesi ve bedeni temiz olan kişi “temiz” sayılmaz.Marketteki Berk bey tartarken yanlış tartıyor,iş yerindeki Didem sevmediği halde insanlara sevdiğini söylüyor,söz verdiği halde arkadaşına zamanında gelmeyen Zerrin bahaneler uyduruyor,Dönem hak etmediği bir bilgiyi sınavda arkadaşından kendi kağıdına sızdırıyor.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website

Similar:

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? icon2. “Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünmek.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconKurban İslam Dininin diğer ibadetleri gibi bir ibadettir. Asıl olan ibadet şuuru ile bu görevi yerine getirmektir

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconİslam, kelime manası olarak teslim olmak ve itaat etmek anlamlarının yanında barış, güven içinde bulunmak, esenlik, huzur ve mutluluk gibi anlamlara gelir

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconIşık ve çizelge gibi anlamlara gelen iki kelimenin birleşmesinden peydah olmuş bu kelimenin orjinal hali "chromatography"dir bir bitkinin yaprağını ezip

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconİslam Dininin Temel Kaynağı: Kur’an

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconÜlkemizde öyle yazarlarımız var ki bir yerlerden emir aldıkları gün gibi belli oluyor. Yaşadıkları ülkenin insanlarına özünden düşman gibi davranmaktan

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconBildirimizde, sözlü kültür verilerini esas alınarak hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi geçiş safhalarına dair ateş, tuz, süpürge, su, toprak, gibi inanç kodları üzerinde durularak bilgi verilecektir. METİN

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconBizler Tasavvufu mensup olduğumuz İslam Dininin temel Kaynaklarını esas alarak hayatımıza hâkim kılmaya gayret edenlerdeniz. Temel Kaynaklardan kastımız

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? icon1- Hz. Muhammed(SAV) ile Hz. Ali arasında gerçekleşen, sohbet ve arkadaşlık yapma anlamlarına gelen kavram hangisidir?

? A. Kutsal kitapların sonuncusudur. B. Belli bir topluma ve millete gönderilmiştir. C. İslam dininin temel kaynağıdır D. İnanç esasları, ibadetler ve ahlâk kuralları gibi konuları içerir. Tabiat, huy, alışkanlık, âdet, yaratılış gibi anlamlara gelen kavram hangisidir? iconAhlak Arapça bir kelime olup, tabiat, karekter, huy, seciye anlamlarına gelen "huluk" veya "hulk" kelimesinin çoğuludur. İnsanın huy ve davranışları iyi, güzel

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page