DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları
Indir 30.74 Kb.
TitleDİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları
Date conversion11.04.2013
Size30.74 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://okunmusseker.files.wordpress.com/2011/05/divan-edebiyatc4b1.doc
DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) –çalış soruları

1-Kur’an, Arapça ve Farsça kültürü olan, hece ve aruzla şiirler söyleyen bir kişiliğe sahiptir. Hece vezniyle söylediği şiirleri, ilahileri söyleyiş itibarıyla düzgündür aruzla yazılmış şiirleri sanat iddiasından dinî-ahlâkî ve sûfîce şiirlerdir. “Yûsuf u Zelihâ” adlı mesnevisi XIII. Yüzyılın dinî ve fikrî hayatına uygundur. Ş………. HAMZA

2-«Hamûş» mahlasını kullanır. Mesnevî'sinde bir konudan diğerine geçer, başladığı bir hikâyenin arasına uzun tasavvufî öğütler sokar, konular arasında sık sık çağrışımlar yapar. Eserlerinin büyük çoğunluğunu Farsça ile yazmış olmakla birlikte, Dîvân'ında Türkçe-Farsça mülemma' şiirlere rastlanır. Diğer eserlerinde de Türkçe kelimelere rastlanır. Tasavvuf anlayışını bir yaşam biçimi hâline sokmuştur Dîvân-ı Kebîr, , Fî-hi mâ Fîh, Mecâlis-i Seb’a, Mektûbât ……………………….

3-23. yyda Klasik Türk Edebiyatının bilinen ilk örneklerini vermiştir. Şiirlerinde bir yoğunluk ve derinlik yoktur. Aynı motifleri türlü yönleriyle tekrarlamıştır. Şiirinde çağının ve sosyal çevresinin, sosyal hayatını, ahlâk ve güzellik anlayışını yansıtan ilk şairdir .HOCA…….

4-Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen şair, 1408’den önce Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Hurûfî tarîkatine mensub ve huruf bilgisine vâkıftır. Azerî edebiyatının XIV. Yüzyıldaki en büyük şahsiyet, tesirinin genişliği ve devamlılığı bakımından Türk edebiyatının en büyük temsilcilerindendir. Farsça ve özellikle Türkçe şiirler yazmıştır. Şiirlerinde çoğu kez kendi inancını dile getirmiştir. Buna rağmen, din dışı ve âşıkâne gazelleri de vardır. N..S..M..

5-XIV. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da yetişen Türk şair ve mutasavvıflarının en büyüklerindendir. Türkçeyi Arapça ve Farsça gibi bir ilim ve edebiyat dili değil, sadece basit bir konuşma dili saymak hususunda daha sonraki devirlerde de rastladığımız bu anlayışa karşı millî bir dil ve edebiyat yaratmak isteyen Anadolu şairleri arasında Âşık Paşa’ya önemli bir yer vermek gerekir. Fakat bu konuda onun üzerinde etkili olan en büyük etken halka hitâbetmek ve dervişliğin yolunu onlara göstermek yolundaki çalışma ve dinî düşünceleridir. Garibnâme’si çok geniş bir sahaya yayılmış ve okunmuş, etki yapmıştır …..IK PAŞA

6-XV. yüzyıl Türk şairlerindendir. Şeyhü'l-şuarâ unvanı ile anılan şâirin asıl adı Yûsuf Sinâneddîn’dir. Göz hastalıkları alanında ünlü bir tabib olması nedeniyle Hekim Sinan adıyla da ün kazanmıştır. «Har-nâme» mesnevisi ünlüdür. Asıl büyük şöhretini, Hüsrev ü Şîrîn’i sayesinde kazanmıştır………………

7-Mevlid’i ünlüdür……………..

8-XV. yüzyılın en usta divan şairi sayılır. Kerem kasidesi ünlüdür…A…..D PAŞA

9- Avni mahlasını kullanmıştır. Şiirlerinde rindâne ve âşıkane söyleyişlerin yanında hükümdarlığını yansıtan beyitler de vardır. F… S… M…..

10-XV. yüzyıl Anadolu Dîvân şiirinin, Bursalı Ahmed Paşa'dan sonra en ünlü şairidir. Türk Edebiyatı'nın İran etkisinden uzaklaştırılmasında büyük katkılarda bulunmuş, şiire canlılık kazandırmıştır. Şiirinde az ve öz anlatım yolunu seçmiş, zaman zaman kendi şiirini de övmüştür. Anlatımı atasözü tarzındadır. Türkçe söz ve ibareleri şiire sokarak bir çığır açmış. Millîleşme Akımı'nın ilk öncülerinden olmuştur. Türk şiirine, adeta bir kişilik kazandırmış, millî ruh ve zekâmızın mührünü vurmuştur. N……..Tİ

11-16. yy. şairidir. Yoğun bir lirizmle ifade ettiği şiirlerinde, aşkı uğruna her şeyini fedâ edebileceği bir insanî değer olarak görür. Fuzûlî'nin dili Azeri söyleyişidir. Seven insanı bir "acı çeken varlık" olarak gösterir. Türkçe yazdığı ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehadetini anlattığı Hadîkatü's - Sü'edâ ( Saadete Ermişlerin Bahçesi )'da konuyu üsluba feda etmemiştir. Leylâ ve Mecnun (Mesnevi),

Beng ü Bade, Şikâyetnâme (Mektuplar), F………

12-16. yy. şairi. Asıl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Hayatı boyunca çeşitli dönemlerde devlet hizmetinde bulundu, kadılık, kazaskerlik gibi makamlarda görev yaptı. Her ne kadar şiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sık sık konu alması itibariyle, dîvânı mutasavvıflar tarafından çok sevilir. Kanuni mersiyesi ünlüdür………………………

13-Muhibbî mahlasını kullanan hükümdar şair. K…. S… S……

14-17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış gazel ustalarındandır. Neşâtî'yle birlikte "Sebk-i Hindî"nin edebiyatımızdaki en başarılı temsilcisi olarak tanınır. "Sebk-i Hindî" şiirinde görülen anlam derinliği, hayal genişliği dilde yabancı kelime ve uzun tamlama kullanımı bu şairin de şiirlerinin de başlıca özelliklerindendir. N…..Lİ

15-17. yy ünlü kaside şairi. Hicve olan düşkünlüğünün kurbanı olmuştur. Hicivlerini "Siham-i Kaza" adli eserinde toplamıştır. N…………..

16-Osmanlı'nın duraklama devrinde yaşamış bir şairdi, yönetim ve toplumdaki dejenerasyona ve bozukluklara şahit oldu. Çevresindeki bu negatif olgular onu didaktik şiir yazmaya itmiş, eserlerinde devleti, toplumu ve sosyal hayatı eleştirmesine neden olmuştur. Ona göre şiir hayatın, karşılaşılan sorunların ve günlük yaşamın içinde olmalı, hayattan, insandan ve insanî konulardan izole edilmemelidir. Bu yüzden şiirleri hayat ile alâkalı, çözümler üretmeye çalışan, yer yer nasihatta bulunan bir yapıdadır. Eserlerinin herkes tarafından anlaşılması ve hayatla iç içe olmasını istemesindendir belki de, kullandığı dil yalın ve süssüzdür. Hayriye, Hayrabâd, Tuhfetü'l Haremeyn, Surname, eserleridir N…………………

17-Lâle Devri şairi. Dinin bazı yasaklarına karşı çıkmış, bu da onu tasavvufi düşüncelerden uzaklaştırmıştır. Nitekim eserlerinde kadın, içki gibi şuhane unsurları işlemiştir. Ona göre yaşamanın temel amacı dünya zevklerini tatmak, eğlenmekti. bazı eserlerinde aruz yerine hece ölçüsü kullanmıştır. İstanbul aşkıyla da tanınır, İstanbul şivesi akımının da öncüsüdür. Mahallileşme akımının öncüsüdür. Divan edebiyatındaki soyut sevgili ve mekanlar onun şiirlerinde somuta dönüşür N…………………

18-Nedim 'den sonraki dönemin en önemli şairlerindendir. Sembolizm benzeri bir tarzın Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve yarattığı manzumlarla divan edebiyatının gelişmesinde büyük bir rol oynamış olmasına rağmen divan şiirinin geleneklerinden de kopmamıştır. Hüsn ü Aşk, başyapıtıdır. Eserin kahramanları güzellik (hüsn) ve güzelliğe yönelişin sonucu olan aşk'tır. Sebk-i Hindî (Hint üslûbu) ile kaleme alınmış olan bu büyük eser, doğu edebiyatının zirvelerinden birisi olmuş ve bir çok dile çevrilmiştir...Ş….. G…….

19-Türk edebiyatında ilk mesnevi Yusuf Has Hacib’in ………………………………… adlı yapıtıdır.

20-Harname, batıdaki ……….. türü ile benzerlik gösterir.

21- Tazarruname:……………………………………………………; Kabusname……………………………………, ……………. nesir örneğidir.

22-Fuzuli’nin, bir naat olan ……………………………….., …………………………….. mesnevisi, Peygamber ailesini anlattığı ………………………..’sı Şah İsmail ile II:Bayezid’i karşılaştırdığı ……………………………’si ve tıp bilgisini sergilediği Sıhhat ve Maraz’ı en tanınmış eserleridir.

23-Tezkire:………………………………….., münşeat:…………………….

24- Heşt Behişt:………………………………, Latifi…………. Günümüzün biyografik anlamdaki eserleridir.

25-Nazire:………………….

26-Edebiyatımızda en çok tuyuğ yazmış şair …………………………………….n’dir. Bu biçim yalnızca Türk edebiyatına özgüdür.

27-Hamse:………………..

28-Hamse sahibi şairler: Ali Şir Nevâi, Taşlıcalı Yahya, Nev’i-zâde Atâi’dir.

29-Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı türler:……………………..

30-İran edebiyatında Ömer Hayyam; edebiyatımızda ise Mevlânâ, Nabi, Nedim, Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya önemli …………şairleridir.

31- Gazelin özel bir biçimidir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. Uzun ve kısa dizeler gazel gibi kendi aralarında uyaklanırlar. Kısa dizelere “ziyade” adı verilir……………………..ZAT

32-Divan şiirinin en temel konusu aşık-……………-………………üçlüsü etrafında kurgulanır

33-Mazmun:…………………………………………..


Mesneviler konularına göre üçe ayrılır:

1- Destansı nitelikteki mesneviler (Firdevsi’nin Şehname’si) ;

2- öğretici nitelikteki mesneviler (Nabi’nin Hayriye’si) ;

3- din ve tasavvufla ilgili mesneviler (Mevlana’nın Mesnevi’si, Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u, Şeyh Galip’in Hüsn’ü Aşk’ı) .


1-Aşk konulu mesneviler: Fuzûlî- Leyla vü Mecnun

2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat)- Süleyan Çelebi, Şeyh, Galib- Hüsn ü Aşk

3. Tarihi- Destanî mesneviler: Mihailoğlu Ali Beğ - Gazavatnâme

4. Bir şehri ve güzelliklerini anlatan mesneviler: Bu tip mesnevilere şehr-engiz de denir. Türk edebiyatına özgü bir mesnevi türüdür. Önemli bir kenti güzellikleri ve önemli özellikleri ile anlatmayı amaçlar. Taşlıcalı Yahya - İstanbul Şehr-engizi, Enderunlu Fazıl - Zenan-nâme.

5. Hiciv ve mizah konulu mesneviler: Toplumun ya da kişilerin aksak ve eksik yönlerini, zaaflarını yermek ve bir anlamda ibret vermek amacıyla yazılan iğneleyici mesnevilerdir. Şeyhi’nin Harname’si bu tür mesnevilerin en güzel örneğidir.

6. Ahlakî-öğretici mesneviler: Nâbî- HayriyyeAceb bu derdümün dermânı yok mı

Ya bu sabr itmegün oranı yok mı

Yanaram mûmlayın başdan ayağa

Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı


Yandaki şiiri şekil yönünden inceleyiniz.Tâ kıldı tecellî bu benim gönlüme Allâh

Lutf ile eyva’llâh

Firkatda yanan cânıma vasl irdi be-dil-hâh

El-minnetü li’llâh


Yandaki şiiri şekil yönünden inceleyiniz.
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Nazım birimi genellikle ………… ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.

Nazım ölçüsü “aruz”dur.

Dili Arapça, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca’dır.

Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.

Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.

Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.

Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.

Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.

Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.

Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.

Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.

Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.

Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.

Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.

13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.


Divan edebiyatında roman ve hikaye gibi türler olmadığı için …………………bir bakıma bu türlerin yerini tutmuşlardır.


http://okunmusseker.wordpress.com/

Add document to your blog or website

Similar:

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconDivan edebiyatına "yüksek zümre edebiyatı", "havas edebiyatı", "Klasik Türk edebiyatı" gibi isimler verilir. Fakat her şairin bir "divan"ı olduğu için daha

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconTürk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconÇocuk Edebiyatı ve Divan Şiiri Örneğinde Nâbî’nin Hayriyyesi

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları icon2. a) Destan: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı (2,5 p) b) Halk Hikâyesi: İslami Devir Halk Edebiyatı (2,5 p) c) Mesnevi: Divan Edebiyatı (2,5 p) d) Roman: Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı. (2,5 p) 3

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconTÜRK EDEBİYATI’NDA FARSÇA DİVÂN VE DİVÂNÇELER Şadi Aydın

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconNİÇİN KLASİK TÜRK EDEBİYATI?

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconDİVAN ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları icon10. SINIF TÜRK EDEBİYATI- DİVAN ŞİİRİNDE GELİŞTİRİLEN NAZIM BİÇİMLERİ ÖRNEKLİ ANLATIMI

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları icon9-S : Türk şiirinde divan edebiyatı etkisinin kırılmaya başladığı dönem hangi dönemdir şiiridir

DİVAN EDEBİYATI (KLASİK TÜRK ŞİİRİ) -çalış soruları iconKlâsik Türk edebiyatı, tezkireler, biyografi, mekân, İstanbul ABSTRACT

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page