SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ
Indir 50.63 Kb.
TitleSOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ
Date conversion12.04.2013
Size50.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.imamhatipogretmeni.com/depo2/klupler/1/1/mesleki_tatbikat_klubu_tuzugu_Yusuf_ERGEN.do
OKULUN ADI : İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ


SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
— Bu Yönetmeliğin amacı, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
— Bu Yönetmelik, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3
— Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 5/6/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11 inci maddesi, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 11 inci maddesi ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4
— Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Kurum: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile diğer yaygın eğitim kurumlarını,
d) Müdür: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim ile yaygın eğitim kurumu müdürlerini,
e) Sosyal Etkinlik: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarını,
f) Öğrenci Kulübü: Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grubu,
g) Toplum Hizmeti: Öğrencilerin, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmaları,
h) Danışman Öğretmen: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının rehberlik, danışmanlık ve gözetim görevini yürüten öğretmeni veya öğretmenleri,
ı) Gönüllü Veli: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli veya velileri,
j) Sosyal Etkinlikler Kurulu: Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kurulu
ifade eder.
AMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.
ESASLAR
Madde 7
— Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8
— Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9
— Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
TOPLUM HİZMETİ
Madde 12
— Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a)
Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.
TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13
— Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER
OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
— Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a)
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.
DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15
— Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.
SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16
— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.
GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17
— Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).
ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18
— Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.


ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19
— Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.
MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Öğrenci Kulübü yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen 37 (Otuzyedi) öğrenciden oluşmuştur.

2. Bu öğrenci kulübünün danışman öğretmeni Kazım UÇUR,Yusuf ERGEN ve Hüsamettin KAYA ’dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa10B’den Eyüp Saylan. Başkan yardımcılığına 11D’den Halime Önal, Sekreterliğe 11B’den Cansu Yavuz

Saymanlığa 11G’den Muhittin Demir üyeliğe de 9D’den Ayşe Koza seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna 10A’dan Mahsume Aydemir, 10İ’den Gülsüm Atlı ve 9L’den Ramazan Papatya seçilmişlerdir.


MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Kulüp üyelerinin yıl içinde alacağı görevleri tespit eder.

c. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

d.. Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Kulüp üyesi öğrencilerle ilgili gerekli evrakların düzenlenmesi ve zamanında okula ve/veya görevli öğretmenlere teslimini yapar.

f. Kulüp işlerinde görev alacak olan velilerin tespitini yapar.

g. Gönüllü velilerin yaptığı işleri denetler ve gözetir.

h. Hitabet ve din hizmetleri ile ilgili kavramların öğrencilere kazandırılmasını sağlar

i. Edinmiş olduğu Kur’an ve sünnet bilgisini, cemaatle iletişim yollarını öğretir.

j. Öğrencilere vakit namazları ve Cuma namazı kıldırma ve görevlendirmeler yapar

k. Okulun tanıtımı için program ve geceler düzenler.

l. Ramazan ayında mukabele, teravih ve diğer etkinlikleri organize eder.

m. Mübarek gecelerde okula ve halka yönelik programlar hazırlar.

MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

 1. Okul müdürüne,

 2. Görevli müdür yardımcısına,

 3. Öğrenci Kulübü danışman öğretmenine,

 4. Sosyal Etkinlikler Kuruluna

MESLEK TANITMA KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Meslek Tanıtma Kulübü şu öğrenci kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü

 2. Yayın ve İletişim Kulübü

 3. Yeşilay Kulübü

MESLEK TANITMA KULÜBÜNÜN 2006 – 2007 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ


EYLÜL - EKİM – KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.

 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.

 3. Belirlenen tarihte toplantının yapılması.

 4. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

 5. Kulüp panosunun hazırlanması.

 6. Ramazan Ayında Teravih kıldıracak öğrencilerin belirlenmesi

 7. Mukabele okuyacak öğrencilerin tespit edilmesi

 8. Cuma namazı kıldıracak öğrencilerin tespit edilmesi
ARALIK – OCAK

 1. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.

 2. Yapılacakların karara bağlanması.

 3. II.Dönem de yapılacak etkinliklerin belirlenmesi

 4. Cuma namazı kıldıracak öğrencilerin tepit edilmesi

 5. Düzenlenecek Hafızlık, K.Kerim’i yüzünden okuma ve Ezan okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin seçilmesi

 6. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

 7. Dönem sonu raporunun hazırlanması
ŞUBAT – MART

 1. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.

 2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.

 3. Alınan kararların uygulanması.

 4. Esmau’l-Husna’yı ezbere okuma ve Hutbe ve vaaz yarışması düzenlenmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

 5. 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile ilgi etkinlik ve yazıların okul panolarına asılması

 6. Cuma namazı kıldıracak öğrencilerin tespit edilmesi
NİSAN – MAYIS

 1. Peygamberimize mektup yarışmasının düzenlenmesi ve Kutlu Doğum haftası etkinliklerinin tartışılması

 2. Esmau’l-Husna’yı ezbere okuma Hutbe ve vaaz yarışmasının yapılması

 3. Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi

 4. Peygamberimize mektup yarışmasının değerlendirilmesi ve dereceye giren eserlerin panolarda yayınlanması. Ödüllendirmenin yapılması

 5. Sınıflar arası İlmihal konulu bilgi yarışmasının yapılması

 6. Son sınıflar için bir veda programının yapılması için gerekli çalışmaların başlatılması

 7. Cuma namazı kıldıracak öğrencilerin tespit edilmesi
HAZİRAN

 1. Veda gecesinin velilerle birlikte coşkulu bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların yapılması

 2. Veda gecesinin yapılması

 3. Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmasıREHBER ÖĞRETMENLER


Kazım UÇUR Yusuf ERGEN Hüsamettin KAYA


İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ


MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ

GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR9A Hacer Gül Rukiye Yıldırım

9B Ayşegül Bahçeci Sevda Erdinç

9C Hüseyin Tat

9D Ayşe Koza Beyaz Temizkan

9F Meryem Deniz Duygu Çal

9H Mehmet Yarıcı

9G Yusuf Meydanoğlu Ebubekir Yazar Muhammed Sadi Yel

9İ M. Nuri Kalkan

9L Ramazan Papatya Erhan Birgin

9M Engin Aydoğan

10A Sahire Yıldırım Mahsume Demir

10B Eyüp Saylan Şener Keskin

10C Esra Yüksel Hatice Atılgan

10F M.Yusuf Yasul Ubeydullah Aras

10H Emine Demir Meryem Çelik

10İ Gülsüm Atlı Ayşegül Yıldırım

11A Mine Doğan

11B Cansu Yavuz

11D Halime Önal

11E Fatma Zavallıoğlu

11F Ahmet Şaşkın

11G Muhittin Demir

11H İsmail Ersöz Zülküf Dağdöven


Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen


Kazım UÇUR Yusuf ERGEN Hüsamettin KAYA


Ekrem ONHAN

Okul Müdürü

Add document to your blog or website

Similar:

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconKULÜBÜN ADI: MADDE 1- Kulübün adı; “DİYANET GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ, kısa adı DİGES ’ tir. KULÜBÜN MERKEZİ

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconSOSYAL KULÜBÜN ADI : YEŞİLAY KULÜBÜ

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconSOSYAL KULÜBÜN ADI : KIZILAY KULÜBÜ

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconSOSYAL KULÜBÜN ADI : TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM KULÜBÜ

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconHalkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, Halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconI C O, Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketleri Birliği, dünyada 750’den fazla halkla ilişkiler şirketini, sayısı 12. 000’i aşan çalışanıyla temsil

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ TARAFINDAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİNİN HALKLA İLİŞKİLER ORGANİZASYON ALANI, 11. SINIF ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENEN “ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON ALANINI TANIMA VE TANITMA KONULU BİLGİ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİDİR

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconKULÜBÜN RENGİ Kulübün rengi Turuncu, Lacivert ve Beyazdır. KULÜBÜN FLAMASI

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconSağ. Hiz. Halkla İlişkiler

SOSYAL KULÜBÜN ADI : MESLEKÎ TATBİKAT VE HALKLA İLİŞKİLER KULÜBÜ iconHALKLA İLİŞKİLER PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page