Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir
Indir 55.32 Kb.
TitleDoymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir
Date conversion14.12.2012
Size55.32 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.turktelekomatl.k12.tr/Yonetim/db/icerikResimler/ünite-2-5_bölüm(1).doc
ORGANİK VE ANORGANİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN AYIRT EDİLMESİ

Organik bileşikler;

 • Karbonun oksitleri (CO, C02)

 • Karbonatları (C03-2) ve bikarbonatlar (HC03-1)

 • Siyanür ve siyanatları (CN-) hariç karbon bileşikleridir.

Organik sözcüğü, organizma sözcüğünden türemiştir. Bu terimi Berzelius kullanmıştır.

1828 yılına kadar bilinen bütün organik bileşiklerin kaynağı hayvanlar ve bitkilerdi. Ancak 1828 de WÖHLER, o zamana kadar yalnız idrardan elde edilen üreyi “Amonyum siyanatı” ısıtarak elde etti. Böylece ilk olarak organik bir madde sentez edilmiş oldu.


ORGANİK VE ANORGANİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLAR:

 1. Organik bileşikler yanıcıdır. An organik bileşikler ise genellikle yanıcı değildir.

 2. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşük, an organik bileşiklerin ise yüksektir.

 3. Organik bileşikler çoğunlukla suda çözünmez, ancak anorganik bileşikler genellikle suda çözünürler.

 4. Organik bileşikler çoğunlukla kovalent bağlı bileşiklerdir, ancak anorganik bileşikler genellikle iyoniktirler.

 5. Organik tepkimeler çok yavaş, ancak anorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir.

 6. Organik bileşiklerin kendilerine has bir kokuları vardır, ancak anorganik bileşikler kokusuzdur.

 7. Organik bileşiklerin sayısı oldukça fazla (Kullanılan elementler az), ancak anorganik bileşiklerin sayısı o kadar değildir. Bunun sebebi karbonun 4 bağ yapabilmesinden kaynaklanmaktadır.


BASİT HİDROKARBONLARIN VE YAYGIN ORGANİK BİLEŞİKLER

C ve H den oluşmuş organik bileşiklere HİDROKARBONLAR denir.

Hidrokarbonlar, ALİFATİK ve AROMATİK hidrokarbonlar olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Alifatik Hidrokarbonlar, düz zincirli ve dallanmış yada halkalı biçimde olabilirler.

Alifatik Hidrokarbonlar, doymuş ve doymamış biçimde de sınıflandırılabilir.

****

C atomu 4 bağının hepsini farklı atomlar ile yapmış ise, doymuş hidrokarbonlardır.

C=C, C≡C bağı içeren alifatik hidrokarbonlara doymamış hidrokarbonlar denir.

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN...; üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir.NOT: Tüm bileşiklerde C atomunun 4 lü bağ yapar.


ALKAN

 1. Genel formülü CnH2n+2 dir.

 1. C atomları arasındaki bütün bağlar tekli bağ.

 1. İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir.

 1. Doymuştur.

 1. En küçük üyesi 1 karbon atomludur.Metan : CH4 Etan : C2H6 Propan : C3H8

Butan : C4H10 Pentan : C5H12 Hekzan: C6H14

Heptan : C7H16 Oktan : C8H18 Nonan : C9H20

Dekan :C10H22


ALKİL: Alkanlardan bir H çıkartılmasıyla oluşan köke, ALKİL grubu denir. R harfi ile gösterilir. Genel formülleri CnH2n+1 dir.


****Halkalı yapıdaki alkanlarda SİKLO ALKANLAR denir. Genel formülleri CnH2n dir. Siklo alkanların genel formülleri alkenlere benzedikleri halde kimyasal özellikleri alkanlara benzemektedir. Doymuş hidrokarbonlardır. Siklo - ön ekiyle başlanarak isimlendirilirler.


ETKİNLİK: Verilen boşlukları doldurunuz? ( Top- Çubuk Modellerini Mutlaka Yaptırınız)

ADI

KAPALI FORMÜLÜ

AÇIK FORMÜLÜ

GEOMETRİK YAPISI

METAN

CH4

ETAN


PROPAN


BÜTAN


PENTAN


HEKSAN


HEPTAN


OKTAN

ADI

KAPALI FORMÜLÜ

AÇIK FORMÜLÜ

GEOMETRİK YAPISI

SİKLO PROPAN
SİKLO BÜTAN


SİKLO PENTAN
ALKENLER:

Genel formülleri CnH2n olan doymamış hidrokarbonlara ALKENLER denir. En küçük üyeleri C2H4 tür.

Meten : - Etan : C2H4 Propen : C3H6

Buten : C4H8 1-Penten: C5H10 1-Hekzen: C6H12

1-Hepten: C7H14


ALKİNLER:

Genel formülleri CnH2n-2 olan doymamış hidrokarbonlardır. Fonksiyonel grupları -C≡C- üçlü bağlarıdır. Alkinler birden fazla üçlü bağ taşıyabilirler. En küçük üyeleri C2H2 olan asetilendir.


Meten : - Etin: C2H2 Propin : C3H4

Butin : C4H6 1-Pentin: C5H8
AROMATİK HİDRO KARBONLAR:

 1. Halkalı yapı gösterirler.

 2. Halkadaki bağlar tek-çift-tek-çift şeklinde sıralanmıştır.

 3. Molekül tek düzlemlidir.

 4. Aromatik hidrokarbonlar doymamış oldukları halde,doymamış hidrokarbonların özelliklerini göstermezler.

 5. Aromatik hidrokarbonların en basit örneği benzen dir. (C6H6)
ALKOLLER:

Genel formülleri R-OH şeklinde olan organik bileşiklere denir. • Bir bileşiğin alkol olabilmesi için C atomuna yalnız bir –OH grubunun bağlı olması gerekmektedir.

 • Ayrıca –OH grubunun bağlı olduğu C atomunun doymuş olması şartı vardır.

 • Anca –OH grupları farklı C lara bağlanmış ise bu bileşikler alkoldür.KARBONHİDRATLAR:

  • Yapısında C,H,O atomları bulunduran ve doğal olarak oluşan maddelerdir.

  • Genel olarak basit formülleri CH2O ve Genel formülleri Cn(H2O)m şeklimdedir. Sulu Karbon anlamına gelir.

  • Bileşiklerinde nH/nO oranı 2 dir.


*** Karbon hidratlar doğada fotosentezler sonunda oluşurlar.

6CO2 + 6H2O +Enerji → C6 (H2O)6 + 6O2

Bitkilerin oluşturdukları karbonhidratlar, canlılar tarafından kullanılır.

C6 (H2O)6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Enerji • Unlu ve şekerli bileşiklerin büyük bölümü, pamuk ve ketenli giyeceklerin ve ağaç aksamının büyük bölümü karbonhidratlardır.

 • Mono Sakkaritlerin en önemlileri Glikoz, Furuktoz ve galaktoz dur.

 • Karbonhidratlar; Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere 3 grupta incelenirler.

 • Di sakkaritler iki mol mono sakkaritten, 1 mol su çıkartılmasıyla oluşur.

 • Poli sakkaritlerde ise n tane C zinciri oksijen köprüleriyle bir birlerine bağlanmıştır.KARBOKSİLİK ASİT:

Karboksilik asitler; yapısında -COOH (karboksilik grubu) bulunduran asitlerdir.
AMİNO ASİTLER:

NH2 grubu içeren karboksilik asitlere aminokarboksilik asitler yada amino asitler denir.

Amino asitlerde hem -COOH grubu ve hem de –NH2 grubu bulundurdukları için hem asit ve hem de bazlar gibi davranırlar.
ORGANİK BİLEŞİKLERİN HİDROFİL VE HİDROFOB BÖLÜMLERİNİN AYIRT EDİLMESİ

CH3-OH molekülünü ele alırsak.

–OH kısmı daha önceden bildiğimiz gibi polar kısmıdır. Su polar olduğu için bu kısmı sararlar ve kendilerine doğru çekerler. Ancak CH3 kısmı ise apolar olduğundan su bu kısmı çekemez. Tersi taraftan düşündüğümüzde molekülün polar kısmı suyu sever, apolar kısmı ise suyu sevmez. Suyu seven kısma HİDROFİL uç, sevmeyen uca da HİDROFOB uçtur.

Polarlığın çözünmedeki rolünü, tanıdığı organik bileşiklerin kolay çözündüğü çözücülerle eşlenmesi

Kimyada önemli bir kural vardır. Bu kural, “ Benzer maddeler bir biri içersinde iyi çözünür”, şeklindedir.


 • Tuz (NaCl), suda iyi çözünür. Çünkü, ikisi de polardır.

 • Alkol suda iyi çözünür. Çünkü, alkollerin hidrofil grupları vardır.

 • Asetik asit suda iyi çözünür. Çünkü ikisi de polardır.

 • Zeytinyağı suda çözünme, çünkü; zeytinyağı apolar, su polardır.

 • Propan, benzende iyi çözünür. Çünkü her ikisi de apolardır.

 • Yağlı boya, benzende iyi çözünür. Çünkü her ikisi de apolardır.

 • Yağ (kir), deterjanda iyi çözünür. Çünkü yağlar apolardır ve detrejanın da apolar(kuyruk) bölümü vardır.

Add document to your blog or website

Similar:

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconBoratlar farklı bileşikler halinde ve değişik su molekülü içeren yapılarda oluşabilirler. Ticari mineralleri olarak en önemlileri kristal suyu içeren

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconALKAN BİTKİSEL ATIK YAĞ GERİ KAZANIM TESİSİ (SÜLEYMAN ALKAN)

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconAhmet Turan Alkan a alkan@aksiyon com tr Sayı: 555 25. 07. 2005

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconBAĞINTI 1)SIRALI İKİLİ X ve y gibi iki nesnenin sırası önemli olarak (x,y) şeklinde gösterimine sıralı ikili denir

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconDua kelimesi, sözlükte “çağırmak, istemek, yardım talep etmek” anlamına gelmektedir. Ayrıca Allah’a sunulacak talepleri içeren metinlere de dua denir. Dinî bir

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconHerhangi iki x ve y elemanını (x,y) biçiminde yazmaya sıralı ikili yada ikili denir a’ya sıralı ikilinin birinci bileşeni, b’ye sıralı ikilinin ikinci bileşeni

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir icon1 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ İÇİN DÜZ UÇLU, İKİLİ TAŞ ÇIKARMAFORSEPSİ Şartname ektedir

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconAlkenler yapılarında C=C karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim alkenlerdir. Alkenler

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconTEKRAR İÇEREN ALGORİTMA SORULARI

Doymuş hidrokarbonlara ALKAN, halkalı yapıdaki doymuş hidrokarbonlara SİKLO ALKAN; ikili bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKEN, iki tane ikili bağ içeren alkenlere ALKADİEN üçlü bağ içeren doymamış hidrokarbonlara ALKİN denir iconPCB ve PCT İçeren Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page