VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012
Indir 75.56 Kb.
TitleVALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012
Date conversion14.12.2012
Size75.56 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/yazili_sorulari/11/tarih/1-1/tarih1-1 (5).doc
ÖĞRENCİNİN
ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011–2012
11. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI NOT:
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )
Türklerde bağımsızlık duygusu bozkır kültürü sonucunda ortaya çıkmıştır. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Türklerde hükümeti ifade etmek için kullanılan ifadeye aygucı adı verilir. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Margos Antlaşması Attila ile Bizans arasında imzalanmıştır.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Kağıt ve hareketli matbaa tekniği Kansu Uygurları tarafından bulunmuştur. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Kutluk Devleti Kapgan Kağan tarafından kurulmuştur.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 2 Puan )
6 – Türklerde bugünkü anlamda devlet kelimesi …………………….. ile ifade edilmektedir.
7 – Türklerde yeni ülkelerin fethedilmesi keşif seferleri ve ………………………………………………………..………… sayesinde olmuştur.
8 – ………………………………………….….. devleti Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir.
9 –Orta Asya’dan Bizans’a giden ilk elçilik heyeti ……………………………………………………………. zamanında gönderilmiştir.
10 – Uygurlar, ……………………………………………….. döneminde mani dinini kabul etmişlerdir. 
Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız. (Her bir doğru cevap 8 Puan)

11-Kut İnancını açıklayarak Türk devletlerini nasıl etkilediğini yazınız?

12-Türklerde ordu-millet deyiminin kullanılmasının sebebi nedir? Yazınız.

13-Türklerde devleti oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız.

14-Türklerde hükümdarın görevleri nelerdir?4 madde yazınız.

15-Kurultay nedir? Kurultay hangi konuları görüşmek için toplanır? Yazınız.

16-Mete Han’ın Türk tarihindeki yeri ve önemi nedir? Yazınız.

17-Aşağıda verilen bilgilerin hangi devlete ait olduklarını yazınız.

• Çaka Bey ile anlaşarak Bizans’ı baskı altına almıştır.
• Tarihte Museviliği kabul eden tek Türk boyudur.
• İstanbul’u 2 defa kuşatmışlar fakat alamamışlardır.
• Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayalerine konu olmuştur.
• Baga Tarkan isimli hükümdarları kendi adına para bastırmıştır.

18. Doğuda Kingan Dağları,batıda Hazar Denizi,kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü,güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olan Türklerin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)
A) Orta Asya B) Anadolu C) Hindistan D) Çin E) Mısır

19.I. Değişik bölgelerde Türk devletlerinin ortaya çıkması
II. Türklerin değişik din ve kültürlerin etkisinde kalması 
III. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi
durumlarından hangileri Türklerin Orta Asya'dan göçlerinin sonuçları arasında gösterilemez? (4 puan)
A) Yalnız III B) Yalnız II C) Yalnız I D) I ve II E) II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçları arasında sayılmaz? (4 puan)
A) İlkçağ bitmiş ve Ortaçağ başlamıştır. 
B) Barbar kavimler Avrupa’da İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletler kurmuşlardır. 
C) Avrupa’da cumhuriyetle yönetilen devletler kuruldu.
D) Avrupa’da kalan Türkler Avrupa Hun Devleti, Avarlar ve Macaristan’ı kurmuşlardır.
E) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.

21.Türkler tarafından yazılan ilk tarihi belgeler kimler adına yazılmıştır? (4 puan)
A) Bilge Kağan – Baga Tarkan – Atilla
B) Bilge Kağan – Kültigin – Tonyukuk
C) Kültigin – Tonyukuk – İstemi Yabgu
D) Yollığ Tigin – Bilge Kağan – Mete Han
E)İlteriş kağan-Kapgan Kağan-Bilge Kağan

22. Çin,Roma,Bizans,Rus ve Moğol orduları Türk ordu sistemi örnek alınarak teşkilatlandırılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? (4 puan)
A) Türklerin saltanat sistemini benimsediğinin
B) Türk ordu sisteminin üstün özelliklere sahip olduğunun
C) Türk devletlerinde sınıf ayırımı olmadığının
D) Türk ordusunun Çin,Roma ve Rus ordularını karşısında başarılı olamadığının
E) Türklerin eski bir kültüre sahip olduğunun

23.İlk türk devletlerinde yaylak ve otlakların devlet malı olması aşağıdakilerden hangisini engellemiştir? 
(4 puan)
A)Hayvancılığın gelişmesini B)Tarım ürünlerinden alınan vergilerin azalmasını
C)Kişilerin büyük toprak sahibi olmasını D)Halkın göçebe yaşamasını E)Yerleşik hayata geçilmesini
BAŞARILAR
Emine EKİNOĞLU OKÇU


ÖĞRENCİNİN
ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ B 2010–2011
11. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI NOT:
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )
Türklerde halk ekonomik ve sosyal hürriyete sahiptir.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Türklerde ordu komutanlarına Şad adı verilir.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Anatolyus Antlaşması Çin ile Atilla arasında imzalanmıştır.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Kansu Uygurları siyasi alanda önemli başarılar elde etmişlerdir.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Mani dininin kabul edilmesi şehir kültürünün ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 2 Puan )
6 – Vatanı koruyarak halkı huzur içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi teşkilata …………………….. adı verilir.
7 – Türklerde en önemli savaş taktikleri sahte ricat ve …………………………….’dur.
8 – ……………………………. Döneminde Avrupa Hun devletinin dış politikası belirlenmiştir.
9 –Orta Asya’da kurulan ikinci büyük Türk devleti ………………………………………… devletidir.
10 – Karabalsagun şehrini kurarak başkent yapan hükümdar …………………………………………………………………………………’dır. 
Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız. (Her bir doğru cevap 8 Puan)

11-Veraset sistemi’ni açıklayarak Türk devletlerini nasıl etkilediğini yazınız?

12-Türk ordusunun bölümleri nelerdir? Yazınız.

13-Türklerde devleti oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız.

14-Türklerde hükümdarlık ve hakimiyet sembolleri nelerdir? Yazınız.

15-Kurultayda alınan kararların özellikleri nelerdir? Yazınız.

16-Mete Han döneminde Türk-Çin ilişkileri nasıldır? Yazınız.

17-Aşağıda verilen bilgilerin hangi devlete ait olduklarını yazınız.

• Hunların Ogur Türkleri ile kaynaşması sonucunda ortaya çıkmıştır.
• İslamiyeti topluca kabul eden ilk Türk boyudur.
• Krallık sistemine dayalı yönetim sistemini benimsemişlerdir.
• Farklı dinden ve ırktan toplulukların bir arada yaşayabildikleri güvenli ve huzurlu bir bölge oluşturmuşlardır.
• Moğol egemenliğine giren ilk Türk kavmidir.

18. Asya Hun İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra, Aral gölünün kuzeyinde toplanan Hunların 374'ten itibaren batıya doğru hareket ederek önlerine çıkan kavimleri Avrupa'nın içlerine doğru göçe mecbur etmeleri olayına ne denir? (4 puan)
A) Haçlı Seferleri B) Kavimler Göçü C) Yüzyıl Savaşları D) Rönesans E) Reform

19.Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde,
I. Salgın hayvan hastalıkları
II. Otlakların yetersizliği 
III. Yabancı kavimlerin baskısı etkili olmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Türk göçlerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğunu gösterir? (4 puan)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 

20.Doğuda Kingan Dağları,batıda Hazar Denizi,kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü,güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olan Türklerin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)
A) Orta Asya B) Anadolu C) Hindistan D) Çin E) Mısır

21.Türkler tarafından yazılan ilk tarihi belgeler kimler adına yazılmıştır? (4 puan)
A) Bilge Kağan – Baga Tarkan – Atilla
B) Bilge Kağan – Kültigin – Tonyukuk
C) Kültigin – Tonyukuk – İstemi Yabgu
D) Yollığ Tigin – Bilge Kağan – Mete Han
E)İlteriş kağan-Kapgan Kağan-Bilge Kağan

22. İslamiyet'ten önceki Türklere ait Orta Asya'da bulunan kurganlarda yapılan kazılarda,süs eşyaları, takılar,silahlar,ev eşyaları görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? (4 puan)
A) Mimarinin geliştiğine 
B) Medeniyette ileri gittiklerine
C) Yerleşik düzene geçtiklerine
D) Ölülerine törenler düzenlediklerine
E) Ahiret inancının olduğuna

23.Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özellikleri arasında değildir. (4 puan)
A)Süreklidir.
B)Genellikle süvarilerden oluşur.
C)Onlu sisteme göre teşkilatlanmıştır.
D)savaştan önce keşif ve yıpratma seferleri yapmıştır.
E)Ücretli askerlerden oluşmuştur.

BAŞARILAR
Emine EKİNOĞLU OKÇU


ÖĞRENCİNİN
ADI :
SOYADI:
SINIFI : NO:

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ C 2011–2012
11. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI NOT:
Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise DOĞRU, yanlış ise YANLIŞ seçeneğinin yanındaki kutucuğa [ X ] işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )
Türkler hükümranlık haklarını tam olarak kullandıkları topraklara ülke adını vermişlerdir. 
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Türklerde iktisadi güç anlamında kullanılan ifade ülügdür.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Galya Seferi Avrupa Hun devletinin başarısıyla sonuçlanmıştır.
[ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Turfan Uygurları Moğolları teşkilatlanma ve yönetim konularında etkilemişlerdir. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Uygurlar Basmil ve Karluklarla birleşerek I.Köktürk devletini yıkmışlardır. [ ] DOĞRU [ ] YANLIŞ
Aşağıdaki 6 ile 10’a kadar olan sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 2 Puan )
6 – İl ……………………………….. bir yönetim altında birleştirilmesiyle oluşur.
7 – Türklerde savaş sistemi hareket ve …………………………………. Üzerine kurulmuştur.
8 – Avrupa hun Devleti en parlak dönemini …………………………………. Zamanında yaşamıştır.
9 –……………………………. Devleti Aşina adıyla bilinen Türkler tarafından kurulmuştur.
10 – Türk Birliği ikinci kez …………………………………………….. tarafından yeniden sağlanmıştır.
Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız. (Her bir doğru cevap 8 Puan)

11-İkili teşkilatı açıklayarak Türk devletlerini nasıl etkilediğini yazınız?

12-Türklerde kullanılan silahlar nedir? Sınıflandırarak yazınız.

13-Türklerde devleti oluşturan unsurlar nelerdir? Yazınız.

14-Türklerde hükümdar olacak kişilerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Yazınız.

15-Kurultay’a demokratik nitelik kazandıran özellikler nelerdir? Yazınız.

16-Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının sebepleri nelerdir? Yazınız.

17-Aşağıda verilen bilgilerin hangi devlete ait olduklarını yazınız.

• Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmişlerdir.
• Malazgirt Savaşının Selçuklular tarafından kazanılmasında etkili olmuşlardır.
• Müslümanlar ve Bizansla ticaret yaparak zenginleşmişlerdir.
• Ruslarla yaptıkları mücadeleler İgor destanına konu olmuştur.
• Hazar devletinin asıl kurucu kadrosunu oluşturan Türk boyudur.

18. Orta Asya Türklerinin komşu ülkelerle hareketli bir ticari hayatı olmuştur.
- Onlara canlı hayvan,deri,kösele,kürk ve hayvansal besinler satmışlardır.
- Komşularından yiyecek ve giyim eşyası almışlardır.
Bu durum,aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? (4 puan)
A) Avcılık yapıldığının.
B) Göçebe hayat tarzının olduğunun.
C) Ekonomisinin hayvancılığa dayalı olduğunun.
D) Dokuma sanatının geliştiğinin. 
E) Tarımsal faaliyetin olmadığının

19.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında sayılmaz? (4 puan)
A) Orta Asya’nın sert iklim yapısı 
B) Türk kültürünü geniş alanlara yaymak istemeleri
C) Nüfusun hızla artması sonucu geçim kaynaklarının yetersiz kalması 
D) hayvan hastalıklarının baş göstermesi
E)Türk boyları arasındaki siyasi çekişmeler

20. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçları arasında sayılmaz? (4puan)
A) İlkçağ bitmiş ve Ortaçağ başlamıştır. 
B) Barbar kavimler Avrupa’da İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletler kurmuşlardır. 
C) Avrupa’da cumhuriyetle yönetilen devletler kuruldu.
D) Avrupa’da kalan Türkler Avrupa Hun Devleti, Avarlar ve Macaristan’ı kurmuşlardır.
E) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.

21.Türkler tarafından yazılan ilk tarihi belgeler kimler adına yazılmıştır? (4 puan)
A) Bilge Kağan – Baga Tarkan – Atilla
B) Bilge Kağan – Kültigin – Tonyukuk
C) Kültigin – Tonyukuk – İstemi Yabgu
D) Yollığ Tigin – Bilge Kağan – Mete Han
E)İlteriş kağan-Kapgan Kağan-Bilge Kağan

22. Doğuda Kingan Dağları,batıda Hazar Denizi,kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü,güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olan Türklerin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)
A) Orta Asya B) Anadolu C) Hindistan D) Çin E) Mısır 

23.Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisi olan kutun hükümdarın bütün erkek çocuklarına geçtiğine inanılırdı.
Bu anlayışın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulabilir? (4 puan)
A)Hükümdarın sorumluluklarının artmasına
B)Taht kavgalarının yaşanmasına
C)Türk devletlerinin uzun süre yaşamasına
D)Orta Asya Türk Birliğinin sağlanmasına
E)Ordu sisteminde değişiklikler yapılmasına

BAŞARILAR
Emine EKİNOĞLU OKÇU www.yazilisorulari.org

Add document to your blog or website

Similar:

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconVALİ GÖKHAN AYDINER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 icon2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALÇOVA SACİDE AYAZ LİSESİ KİMYA DERSİ SINIFLAR DÖNEM YAZILI SORULARIDIR

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconVali Rahmi Bey İlköğretim Okulu 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconANTAKYA SELİM NEVZAT ŞAHİN ANADOLU LİSESİ

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconBAŞKAN Vali Yrd. Vali Vekili Toplantı ÖZÜ ÜYE Mehmet ARSLAN Tarihi 16. 07. 2003 ÖZEL İDARE

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 icon2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ KÜLTÜR FEN LİSESİ

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconLİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconLİSESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconLİSESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

VALİ NEVZAT AYAZ LİSESİ A 2011-2012 iconLİSESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page