Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)
Indir 14.46 Kb.
TitleBase form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)
Date conversion18.04.2013
Size14.46 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttps://esltevfikileri.wikispaces.com/file/view/List of Verbs-Irregular.doc
Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)

Arise Arose Arisen Ortaya çıkmak
Awake Awoke,awaked Awoken,awaked Uyandırmak
Be Was/Were Been Olmak
Bear Bore Borne,born Taşımak, doğurmak
Beat Beat Beaten Dövmek,vurmak
Become Became Become Olmak
Begin Began Begun Başlamak
Bend Bent Bent Eğmek, bükmek
Bid Bid Bid Fiyat önermek
Bind Bound Bound Bağlamak
Bite Bit Bitten Isırmak
Bleed Bled Bled Kanamak
Blow Blew Blown Esmek
Break Broke Broken Kırmak
Breed Bred Bred Yetiştirmek, üremek
Bring Brought Brought Getirmek
Broadcast Broadcast Broadcast Yayın yapmak
Build Built Built İnşa etmek
Burn Burnt Burnt Yanmak,yakmak
Burst Burst Burst Patlamak
Buy Bought Bought Satın almak
Cast Cast Cast Atmak, fırlatmak
Catch Caught Caught Yakalamak, yetişmek
Choose Chose Chosen Seçmek
Cling Clung Clung Tutmak,yapışmak
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Mal olmak,fiyat etmek
Creep Crept Crept Sürünmek, sürünerek gitmek
Cut Cut Cut Kesmek,
Deal Dealt Dealt Uğraşmak
Dig Dug Dug Kazmak
Do Did Done Yapmak
Draw Drew Drawn Çekmek, resim vb. çizmek
Dream Dreamt Dreamt Rüya görmek
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Sürmek, kullanmak
Dwell Dwelt Dwelt Yaşamak, oturmak
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek
Feed Fed Fed Beslemek
Feel Felt Felt Hissetmek
Fight Fought Fought Dövüşmek, savaşmak
Find Found Found Bulmak
Flee Fled Fled Kaçmak
IRREGULAR VERB LISTBase form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)

Fling Flung Flung Fırlatmak
Fly Flew Flown Uçmak
Forbear Forbore Forborne Kaçınmak, tahammül etmek
Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak
Forecast Forecast Forecast Olacağı tahmin etmek
Foresee Foresaw Foreseen Olacağı sezinlemek
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Forgive Forgave Forgiven Affetmek
Forsake Forsook Forsaken Terk etmek
Freeze Froze Frozen Donmak
Get Got Got Elde etmek,almak,olmak,varmak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone Gitmek
Grind Ground Ground Öğütmek
Grow Grew Grown Yetiştirmek, büyümek
Hang Hung,hanged Hung,hanged Asmak
Have Had Had Sahip olmak
Hear Heard Heard İşitmek
Hide Hid Hidden Saklamak, saklanmak
Hit Hit Hit Vurmak
Hold Held Held Tutmak
Hurt Hurt Hurt İncitmek
Keep Kept Kept Muhafaza etmek, tutmak
Kneel Knelt Knelt Diz çökmek
Knit Knit,knitted Knit,knitted Örmek
Know Knew Known Bilmek
Lay Laid Laid Yerleştirmek, koymak
Lead Led Led Yol göstermek, götürmek
Lean Leant,leaned Leant,leaned Eğilmek, yaslanmak
Leap Leapt,leaped Leapt,leaped Zıplamak
Learn Learnt,learned Learnt,learned Öğrenmek
Leave Left Left Ayrılmak, terk etmek, bırakmak
Lend Lent Lent Ödünç vermek
Let Let Let İzin vermek
Lie Lay Lain Uzanmak, yatmak
Light Lit,lighted Lit,lighted Yakmak
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made Yapmak
Mean Meant Meant Demek istemek,anlamında olma
Meet Met Met Karşılaşmak, buluşmak
Mistake Mistook Mistaken Yanılmak
Misunderstand Misunderstood Misunderstood Yanlış anlamak
Mow Mowed Mowed,mown Çim biçmek

Overcome Overcame Overcome Yenmek
Overdo Overdid Overdone Abartmak
Overthrow Overthrew Overthrown Yenmek, yerinden atmak
Pay Paid Paid Ödemek, ücretini vermek


Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)

Put Put Put Koymak
Read Read Read Okumak
Rid Rid Rid Kurtulmak, kurtarmak
Ride Rode Ridden Ata binmek, atlagitmek
Ring Rang Rung Zil çalmak
Rise Rose Risen Yükselmek, doğmak
Run Ran Run Koşmak
Saw Sawed Sawn,sawed Testereyle kesmek
Say Said Said Demek, söylemek
See Saw Seen Görmek
Seek Sought Sought Aramak
Sell Sold Sold Satmak
Send Sent Sent Göndermek
Set Set Set Yerleştirmek, koymak
Sew Sewed Sewed,sewn Dikiş dikmek
Shake Shook Shaken Sarsmak, sallamak
Shear Sheared Shorn,sheared Yün vb. kırpmak
Shed Shed Shed Kan akıtmak
Shine Shone Shone Parlamak
Shoot Shot Shot Vurmak, atmak
Show Showed Shown,showed Göstermek
Shrink Shrank Shrunk Büzülmek, çekmek
Shut Shut Shut Kapamak
Sing Sang Sung Şarkı söylemek
Sink Sank Sunk Batmak
Sit Sat Sat Oturmak
Slay Slew Slain Öldürmek
Sleep Slept Slept Uyumak
Slide Slid Slid Kaymak
Sling Slung Slung Atmak, sapan atmak
Slit Slit Slit Yarmak, yırtmak
Smell Smelt,smelled Smelt, smelled Kokmak, koklamak
Sow Sowed Sown,sowed Tohum ekmek
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Speed Sped,speeded Sped.speeded Hızla gitmek
Spell Spelt,spelled Spelt,spelled Harflerini söylemek
Spend Spent Spent Harcamak
Spill Spilt,spilled Spilt,spilled Dökmek
Spin Spun Spun Dönmek
Spit Spat Spat Tükürmek
Split Split Split Yarılmak, bölmek
Spoil Spoilt,spoiled Spoilt,spoiled Bozmak

Spread Spread Spread Yaymak, yayılmak
Spring Sprang Sprung Sıçramak, fırlamak
Stand Stood Stood Ayakta durmak
Steal Stole Stolen Çalmak(hırsızlık yapmak)
Stick Stuck Stuck Sokmak, yapıştırmak
Stink Stank ,stunk Stunk Pis kokmak
Strew Strewed Strewed,strewn Dağıtmak, yaymak


Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3)

Stride Strode Stridden Uzun adımla yürümek

Sting Stung Stung Arı vb. sokmak

Strike Struck Struck Çarpmak
Strive Strove Striven Çabalamak
Swear Swore Sworn Yemin etmek, küfür etmek
Sweep Swept Swept Tükürmek
Sweel Swelled Swelled,swollen Şişmek
Swim Swam Swum Yüzmek
Swing Swung Swung Sallanmak
Take Took Taken Almak, götürmek
Teach Taught Taught Öğretmek
Tear Tore Torn Yırtmak
Tell Told Told Anlatmak, söylemek
Think Thought Thought Düşünmek, zannetmek
Thrive Throve,thrive Thriven,thrived Gelişmek
Throw Threw Thrown Atmak
Thrust Thrust Thrust Dürtmek, sokmak
Tread Trod Trodden Yol gitmek, yürümek
Undergo Underwent Undergone Zorluk çekmek
Understand Understood Understood Anlamak
Undertake Undertook Undertaken Üzerine almak
Uphold Upheld Upheld Desteklemek
Upset Upset Upset Altüst etmek, bozmak
Wake Woke Waken Uyanmak, uyandırmak
Wear Wore Worn Giymek
Weave Wove Woven Örmek
Weep Wept Wept Ağlamak
Wet Wetted, wet Wetted,wet Islatmak
Win Won Won Kazanmak
Wind Wound Wound Döndürmek, saat kurmak
Withdraw Withdrew Withdrawn Çekmek
Wring Wrung Wrung Bükmek
Write Wrote Written Yazmak
2011 Reyhan Güneş

Add document to your blog or website

Similar:

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconIRREGULAR VERBS INFINITIVE MEANING PAST PAST PARTICIPLE

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconSHOULD HAVE + Verb3 = past / geçmiş zaman

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconPast Participle

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) icon3. Hali (Past Participle)

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconC. Formation of Negative: To form the negative in the Simple Past Tense, place “ن” in front of the verb

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconSimple Past Tense and Past Continuous Tense

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconSIMPLE PAST TENSE

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconSIMPLE PAST TENSE

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconTHE SIMPLE PAST TENSE Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN

Base form(Verb1) Past Simple (Verb2) Past Participle (Verb3) iconSIMPLE PAST TENSE (GEÇMİŞ ZAMAN)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page