1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık
Indir 1.84 Mb.
Title1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık
Page41/42
Date conversion18.04.2013
Size1.84 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://turuzdil6.persiangig.com/0159-Turk dil bilgisi-muherrem ergin(2.130KB).doc
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42
Partisip gurubu

683. Partisip gurubu bir partisiple ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime gurubudur. Partisip bir fiil şekli olduğuna göre ona bağlı unsurlar da fiilin gerektirdiği unsurlardır. Böylece partisip gurubu fiili partisip olan bir fiil gurubu demektir. Gurupta partisip sonda bulunur, ona bağlı unsurlar önce gelir. Partisip gurubunda da fâil az bulunur ve iyelik ekli olur. Partisip gurubu isim, bilhassa sıfat olarak kullanılır. -dıq, -dik ve -acaq, -ecek partisip gurupları umumiyetle iyelik gurubunun tamlanan unsuru olurlar ve iyelik eki ile kullanılırlar. Bu kullanışta bu iki partisip bazen gerundium ifadesi taşır. O zaman iyelik gurubunun tamlayan unsuru partisibin fâili durumuna geçer. Partisip gurubunda da vurgu partisibin önündedir. Şu misaller partisip guruplarıdır: denize giren, sudan gelen, haber gelir gelmez yola çıkan, (herkesin) çok yakından tanıdığ(ı), yarın sabahtan akşama kadar uğraşa uğraşa yapacağ(ım iş), her akşam İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya giden, (o) koşa koşa geldiğ(i zaman), seni ilk gördüğ(üm), sultanlara yaraşır (bir eda), canı çıkası, saati kaybolan, modası geçmiş, bütün istikbâli ayaklar altına alınmış.

Gerundium gurubu

684. Gerundium gurubu bir gerundium ile ona bağlı unsurlardan meydana gelen kelime gurubudur. Bu gurup da fiili gerundium olan bir fiil gurubu durumundadır. Gerundiumdan başka fiilin gerektirdiği unsurları ihtiva eder. Gerundium en sonda, gerekli unsurlar ondan önce gelir. Gerundium gurubu daima zarf olarak kullanılır. Bu fiil gurubunda fiilin gerekli bütün unsurları, bu arada fail de bol bol kullanılır. Gurubun normal vurgusu gerundiumdan önceki kelime üzerinde bulunur. Şu misaller gerundium guruplarıdır: sağa sola koşa koşa, sabahtan akşama kadar kırlarda gezip, kadın bütün camları temizleyerek, kardeşim dün memleketten para getirince, bizden ayrılanları arkada bırakıp yolumuza devam edince, çocuk hüngür hüngür ağlayarak etrafına bakmadan uzaklaşırken, hiçbir yerde hiç kimse ile uzun boylu konuşmadan.

Kısaltma gurupları

685. Bunlar kelime guruplarının ve cümlelerin kısalması, yıpranması neticesinde ortaya çıkan kelime guruplarıdır. Her hangi bir kaideleri yoktur. Daha geniş bir guruptan kısalmış ve klişeleşmiş guruplardır. Sayılan pek fazla değildir. gün aydın, güle güle, günden güne, baştanbaşa, o gün bugün, yan yana, sırt sırta, omuz omuza, baş başa, el ele, hâşâ huzur, git gide, baş aşağı, eller yukarı, ileri marş, sola çark, baş üstüne gibi guruplar böyle kısaltma guruplarıdır. Umumiyetle vurguları başta bulunur. İsnat, genitif, datif, lokatif, ablatif guruplarının da birer kısaltma gurubu sayılabileceklerini yukarıda söylemiştik, burada tekrar hatırlatalım.

Akkuzatif gurubu

6851. Akkuzatif gurubu akkuzatifli bir isim unsuru ile onun arkasından gelen bir isim unsurundan kurulur. İkinci unsur isimle yapılan bir birleşik fiilin isim kısmı olur ve dolayısıyla geçişli fiil ifadesi taşır: her şeyi borçlu, seni istikbal, yapılanı tenkit, kitabı birine ithaf gibi. Görülüyor ki akkuzatif gurubu partisip gurubu veya fiil gurubunun kısalmış, yardımcı fiili düşmüş şeklidir. Onun için akkuzatif gurubu da bir kısaltma gurubu sayılabilir. Ve bu yüzden birinci unsurdan sonra araya yer tamlayıcısı ve zarf unsurları da gelebilir: seni istasyonda istikbal, kitabı her gün orda birine hediye, her şeyi olur olmaz tenkit gibi.

CÜMLELER

686. Cümle bir fikri, bir düşünceyi, bir hareketi, bir duyguyu, bir hadiseyi tam olarak bir hüküm hâlinde ifade eden kelime gurubudur. Bundan önce gördüğümüz kelime gurupları belirtme gurupları idi. Cümle ise bir hüküm gurubu’dur. Cümlenin temel fonksiyonu hüküm ifade etmektir. Onun için cümle en tam, en geniş kelime gurubudur.

Cümlenin varlığı için asgarî şart bir çekimli fiildir. Çekimli fiil cümlenin varlığı için lâzım ve kâfidir. Demek ki çekimli fiil olmak şartiyle tek kelime de bir cümle olabilmektedir: geliyorum, güzeldir gibi. Çekimli fiilde, eklerin şahıs da ifade etmesi dolayısıyla fiilden başka fail ifadesi de vardır. Onun için çekimli fiilden ibaret tek kelimelik bir cümlede de, biri kapalı olmak üzere, fiil ve fail olarak iki unsur var demektir. Bu iki unsur zaten cümlenin temel unsurlarıdır. Varlıkları tam bir cümlenin varlığı için kâfidir.

Cümle unsurları

687. En küçük cümle bu şekilde tek kelimelik cümledir. Hükmü daha geniş, daha etraflı, çeşitli şartları ile daha tam olarak ifade etmek için cümle birden fazla cümle unsurundan kurulur. Cümle unsurları fiil, fail, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf’tır. Yani cümlede fiil ile onun gerektirdiği unsurlar bulunur. Şu hâlde cümle hüküm ifade eden bir fiil gurubudur. Hükmün genişliğine göre cümlede cümle unsurlarından biri, bir kaçı veya hepsi bulunur. Biri bulunduğu zaman bu unsur fiil, bir kaçı bulunduğu zaman bu unsurlar fiil ile diğer unsurlardan bir veya bir kaçı olur. Fiil ve fâil cümlenin esas unsurları, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı da cümlenin yardımcı unsurlarıdır. Bir cümlede ancak bir fiil unsuru bulunur. Diğer unsurların ise bir cümlede aynı cinsten bir veya bir kaç tanesi bulunabilir. Yani bir cümlede bir kaç fail, bir kaç nesne, bir kaç yer tamlayıcısı, bir kaç zarf mevcut olabilir.

Fiil

688. Cümlenin en esaslı unsuru, ana unsuru, temel unsuru, cümlenin direğidir. Cümlenin bütün yapısı onun üzerine kurulur. Diğer bütün unsurlar fiilin etrafında toplanan, onu destekleyen, onu tamamlayan unsurlardır. Türkçe’de asıl unsurun tâli unsurdan sonra gelmesi prensibine uygun olarak, cümlenin esas unsuru olan fiil daima sonda bulunur. Kendisinden önce gelen diğer unsurların kesin bir sırası yoktur. Belirtilmek istenme derecelerine göre fiile yaklaştırılarak kullanılırlar. Umumiyetle fiile en yakın unsur, fiilden önceki unsur en üzerinde durulan unsurdur. Cümlenin normal vurgusu da fiilin önünde, bu unsur üzerinde bulunur. Fiil cümlede hareketi, oluşu, yapışı, hadiseyi, hükmü karşılayan unsurdur. Daima çekimli fiil hâlinde bulunur. Diğer bütün fiillerle yapılan cümlelerde bu unsur ya tek bir fiilin veya bir birleşik fiilin çekimli şeklidir. i- fiili ile yapılan cümlelerde ise bu fiilin ekli ve çekimli şekilleri ile onlardan önce gelen isim unsurundan teşekkül eder. Bu isim unsuru da ya tek bir isim veya isim yerine geçen bir kelime gurubu olur. Demek ki cümlede fiil unsuru ya tek veya birleşik bir fiilin çekimli şekli, ya i- fiilinin çekimli şekilleri ile bir isim unsurunun birleşmesinden doğan kelime veya kelime gurubudur. Bu unsur için fiil yerine daha geniş bir tabir olan predikat kelimesini de kullanıyoruz. Demek ki fiil veya predikat cümlede hareketi, hükmü ifade eden unsurdur. Bir yerde kaç fiil, kaç predikat varsa o kadar da cümle vardır.

Fail

689. Cümlenin fiilden sonra ikinci unsurudur. Fâil fiili yapan veya olan unsurdur. Fiile en yakın, fiilden ayrılmaz bir cümle unsurudur. Ayrıca zikredilmese bile fiilin içinde umumî olarak şahıs hâlinde ifade edilmek suretiyle varlığı cümlede daima hissedilir. Fâil isim cinsinden bir kelime veya bir kelime gurubu olur. Daima yalın hâlde bulunur; cümlenin çekimsiz bir unsurudur; fiile yalın hâlde, eksiz bağlanır. Fâil yalnız meçhul fiilli cümlelerde bulunmaz. Yalnız teklik üçüncü şahısları kullanılan meçhul fiiller fâil istemezler. Gereklik kipinin teklik üçüncü şahsının şahıssız, umumî kullanışında da fâil bulunmaz: gitmeli, yazmalı misallerinde olduğu gibi.

Nesne

690. Fiilin tesir ettiği nesneyi, şahsı, şeyi karşılayan cümle unsurudur. Fiillerin bir kısmı geçişli, bir kısmı geçişsizdir. Yani bir kısmı yapma, bir kısmı olma ifade eder. Yapma ifade edenlerin hareketi fiilden başka bir nesneye yönelir, ona tesir eder. Olma ifade edenlerin hareketi ise fâile yönelir, onun üzerinde kalır. Demek ki geçişli fiiller tesir edecek bir nesne isterler. İşte bu nesneyi karşılayan cümle unsuru nesnedir. Şu hâlde nesne yalnız fiili geçişli cümlelerde bulunur. Nesne unsuru daima akkuzatif hâlinde bulunur, fiile akkuzatifle bağlanır. Bu akkuzatif ya ekli, ya eksiz olur. Ekli akkuzatif nesnenin belirli olduğunu, belki de bilindiğini; eksiz akkuzatif ise nesnenin belirsiz, umumî olduğunu ifade eder. Ekli nesneye belirli nesne, eksiz nesneye belirsiz nesne denir. Nesne isim cinsinden bir kelime veya bir kelime gurubu olur.

Yer tamlayıcısı

691. Fiilin mekânını ve istikametini gösteren cümle unsurudur. Her hareketin zaman ve mekân içinde bir yeri ve bir istikameti vardır. İşte yer tamlayıcısı hareketin cereyan ettiği bu yeri ve istikameti ifade eder. Bu unsur da isim cinsinden bir kelime veya kelime gurubu olur. Fiile yer ve istikamet ekleri olan datif, lokatif ve ablatif ekleri ile bağlanır. Datifli yer tamlayıcısı hareketin kendisine yöneldiğini, kendisine doğru yaklaştığını; lokatifli yer tamlayıcısı hareketin kendi içinde cereyan ettiğini, kendi içinde bulunduğunu; ablatifli yer tamlayıcısı hareketin kendisinden uzaklaştığını gösterir.

Yer tamlayıcısının ana fonksiyonu zaman ve mekân içinde geniş mânâsiyle yer ve istikamet ifade etmektir. Fakat bu ana fonksiyon birlikte kullanıldığı fiilin mânâsına bağlı olarak yer, ayrılma, uzaklaşma, yaklaşma, bulunma, yön, zaman, müddet, sür’at, tarz, miktar, derece, durum, hâl, hedef, sebep, bedel, leh, aleyh, karşılaştırma, verme, bildirme, kuvvetlendirme, gaye, tercih, vasıf, şekil, devamlılık, iş, vasıta, aitlik, çıkma, terkip, ölçü, değer, görüş, noktainazar vs. vs. gibi datif, lokatif ve ablatifin taşıdığı çeşitli ifadeler hâlinde görülür (bk. § 355, 356, 357).

Zarf

692. Fiilin muhtelif şartlarını ve zamanını gösteren cümle unsurudur. Hareketin nasıl, niçin, ne şekilde, hangi vasıtalarla, hangi sebeple, hülâsa, hangi şartlarla yapıldığını veya olduğunu ve hangi zamanda cereyan ettiğini göstermek için zarf unsuru kullanılır. Bu unsur zarf olarak kullanılan isim cinsinden bir kelime veya kelime gurubu, bir gerundium veya gerundium gurubu veya bir edat gurubu olur. Zarf da çekimsiz bir cümle unsurudur, fiile olduğu gibi, doğrudan doğruya bağlanır. Zarf unsurunun sonunda instrumental, eşitlik ve yön ekleri bulunabilir. Fakat bu hâl ekleri bir münasebet için değil, doğrudan doğruya zarf eki olarak kullanılan eklerdir. Hatta bazen zarfın sonunda ablatif eki de görülebilir. Fakat bu da bir kısalma ile ortaya çıkmış ve klişeleşmiş şekildir. Klişe ablatif bazen böyle zarf olabilmektedir. Edatlaşmış bazı kelimelerde bu şekilde klişe datif ve lokatif de görülebilir. Bütün bunların çekim demek olmadığı ve zarfın çekimsiz unsur olduğu unutulmamalıdır.

Zarfın ana fonksiyonu fiilin şartlarını ve zamanını göstermektir. Fakat bu ana fonksiyon birlikte kullanıldığı fiilin mânâsına göre şekil, tarz, vasıta, yön, eşitlik, benzerlik, sebep, miktar, derece, hâl, durum, bağlılık, hedef, bedel, âlet, karşılaştırma, zaman, müddet, sür’at vs. vs. gibi zarfların; instrumental, eşitlik ve yön eklerinin; gerundiumların, son çekim edatlarının, hâsılı zarf olarak kullanılan her türlü kelimelerin ve kelime guruplarının taşıdığı çeşitli ifadeler hâlinde görülür.

Cümle dışı unsurlar

693. Cümlede bu unsurlardan başka bir de bağlama ve ünlem edatları veya ünlem gurupları bulunabilir. Fakat bunlar esas hareketle, fiille ilgili olmayan ve cümleye sadece ilâve edilmiş bir durumda bulunan unsurlardır. Umumiyetle cümlelerin başlarında, sonlarında ve cümleler arasında bulunurlar. Parantez şeklinde cümle içine girdikleri de görülebilir. Bunlara cümle dışı unsurlar adını veriyoruz.

Fiil cümlesi, isim cümlesi

694. Türkçe’de fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere iki çeşit cümle vardır.

Fiil cümlesi

695. Predikatı, fiil unsuru müstakil bir fiil olan cümledir: Bugün çarsıda çok güzel bir kumaş gördüm, çocuk yolda annesini görünce oyunu bırakıp hemen onun arkasından koşuverdi gibi. Predikatı geçişli fiil olan fiil cümlesinde biraz önce gördüğümüz bütün cümle unsurları bulunabilir. Predikatı geçişsiz fiil olan fiil cümlesinde ise nesne bulunmaz. Demek ki tam teşekküllü fiil cümlesinde fiil geçişli ise fiil, fâil, nesne, yer tamlayıcısı ve zar unsurları, fiil geçişsiz ise fiil fâil, yer tamlayıcısı ve zarf unsurları bulunur. Ayça dün oyuncağını denize attı geçişli fiil cümlesinde Ayça fâil, dün zarf, oyuncağını nesne, denize yer tamlayıcısı, attı fiildir. Ali bugün evden çıkmadı geçişsiz fiil cümlesinde ise Ali fâil, bugün zarf, evden yer tamlayıcısı, çıkmadı fiildir.

Unsurları kelime gurupları şeklinde olan fiil cümlesine de şu misali verelim ve tahlil edelim: Günlerden beri yağan şiddetli yağmurların tesiriyle göldeki su seviyesi sahildeki kayalıkların üstüne çıkmış bulunuyor; bu cümlede çıkmış bulunuyor fiil, göldeki su seviyesi fâil, günlerden beri yağan şiddetli yağmurların tesiriyle zarf, sahildeki kayalıkların üstüne yer tamlayıcısıdır; bunlardan çıkmış bulunuyor, çıkmış bulun- birleşik fiilinin şimdiki zamanının teklik üçüncü şahsıdır, çıkmış bulun- çıkmış partisibi ile bulun-yardımcı fiilinden yapılmış bir birleşik fiildir; göldeki su seviyesi bir sıfat tamlamasıdır,. göldeki tamlamanın sıfatı, su seviyesi isim kısmıdır, bu isim kısmı da bir belirsiz isim tamlamasıdır, su bu tamlamanın tamlayan, seviye tamlanan unsurudur; -si iyelik eki tamlama unsurudur; günlerden beri yağan şiddetli yağmurların tesiriyle bir edat gurubudur, ile gurubun edat, günlerden beri yağan şiddetli yağmurların tesiri isim unsurudur, bu isim unsuru da bir isim tamlaması olup günlerden beri yağan şiddetli yağmurlar tamlayan, tesir tamlanan unsurdur, -ın genitif ve -i iyelik ekleri tamlamayı yapan unsurlardır, buradaki tamlayan unsur da bir sıfat tamlaması olup günlerden beri yağan sıfatı, şiddetli yağmurlar isim kısmıdır, günlerden beri yağan bir partisip gurubu olup yağan gurubun partisibi, günlerden beri zarfıdır, günlerden beri de edat gurubu olup beri edatı, günler isim kısmıdır, -den eki gurup unsurudur, şiddetli yağmurlar ise sıfat tamlaması olup şiddetli sıfat, yağmurlar isim kısmıdır; sahildeki kayakların üstüne’de -e yer tamlayıcısı eki, sahildeki kayalıkların üstü isim tamlamasıdır, sahildeki kayalıklar bu tamlamanın tamlayan, üst tamlanan unsurudur, -m genitif ve iyelik eki tamlama unsurlarıdır; sahildeki kayalıklar ise sıfat tamlaması olup sahildeki sıfat, kayalıklar isim kısmıdır.

Cümle tahlili

696. Burada da görüldüğü gibi iki çeşit cümle tahlili vardır: cümlenin kısa tahlili, cümlenin geniş tahlili. Kısa cümle tahlili sadece cümle unsurlarını, fâili, fiili, nesneyi, yer tamlayıcısını, zarfı ayırmaktır. Geniş cümle tahlili ise bu cümle unsurlarını da çözerek mevcut kelime guruplarını tek kelimeye ininceye kadar ayırmaktır. Tek kelimeye indikten sonra artık kelime sahasına inilmiş olur ve kelimelerin bünyeleri üzerinde yapılacak tahliller kelime tahlilini teşkil eder.

İsim cümlesi

697. Predikatı, fiil unsuru isim fiili ile bir isim unsurundan mürekkep olan cümledir. İsim fiili predikatın fiil kısmım, isim unsuru ise predikatın isim kısmını teşkil eder. İsim fiili bildirme fiili olduğundan isim cümlesinin predikatı predikat ismi ile bildirici (bildirme unsuru)’den teşekkül eder diyebiliriz. Predikat ismi bir kelime veya bir kelime gurubu olur. Bildirme isim cümlesinin temelini teşkil eder, onun başlıca fonksiyonudur. Gerçekten isim cümlesinde bir nesnenin bir nesneye, bir şeyin bir şeye isnadı vardır. İsnadın sonuna bildirme unsurları getirilerek isnat hükme, iki unsur birbirine bağlanmış olur. i- fiilinin bir kısmı ek hâlinde olan, bir kısmı da çok defa ekleşen şekillerinden ibaret bulunan bildirme unsuru bu cümlelerde bazen kullanılmayabilir: hava güzeldir yerine hava güzel cümlesinde olduğu gibi. İstanbul Türkçe’sinde bu düşürme çok yapılmakta, buna karşılık bilhassa Azeri sahasındaki ağızlarda bildirme unsuru çok muhafaza edilmektedir. Nesne unsuru, tabiî, isim cümlesinde de bulunmaz. Yer tamlayıcılarından da yalnız lokatiflisi bulunur. Demek ki isim cümlesinin unsurları predikat, fâil, zarf ve lokatifli yer tamlayıcısı’dır. İsim cümlesi isnat, bildirme esasına dayandığı için tabiî, en mühim unsurları predikat ve fâildir. Predikat isnat, fâil de kendisine isnat yapılandır. Bunların yanında, gerektiği zaman zarf da üçüncü unsur olarak bulunur. Lokatifli yer tamlayıcısı ise isnadın yeri bahis konusu olduğu zaman getirilir. Şu misaller isim cümleleridir: Duvar beyazdır, babam bugün çok yorgunmuş, İstanbul’un havası sonbaharda çok güzeldir, Fuzulî divan edebiyatının en büyük şairidir, âh eylediğim serv-i hırâmânın içindir.

Bir fiil unsuru ihtiva etmesi itibariyle, şüphesiz, isim cümlesi de bir fiil cümlesinden başka bir şey değildir. Onun için bu cümleyi fiil cümlesinden büsbütün ayrı bir şey sanmamak, bu cümlenin fiil cümlesinin hususî bir şekli olduğunu unutmamak lâzımdır.

Fiil fâil uygunluğu

698. Fiil cümlesinde olsun, isim cümlesinde olsun, Türkçe’de fiil ile fâil arasında teklik ve çokluk bakımından belirli bir uygunluk görülür. Eskiden bu uygunluk tamdı. Bugün fâil canlı ise mutabakat yine olmakta; cansız ise olmamakta, yani fâil çokluk olduğu hâlde fiil teklik olmaktadır. Canlı fâillerin de bilhassa üçüncü şahıslarda teklik fiille kullanıldığı görülebilir. Aynı şekilde cansız çokluk fâillerin de çokluk fiille kullanıldığı vakidir.

Cümle unsurlarını bulma

699. Cümlede cümle unsurlarını bulmanın pratik bir yolu vardır. O da soru zamirlerini ve bazı soru sözlerini cümle unsurlarının yerine ve şekline koyarak predikatın önüne getirip soru sormaktır. Predikatın önüne gelecek kim veya ne sualine cevap veren unsur fâil; kimi veya neyi sualine cevap veren unsur nesne; kime, kimde, kimden, neye, nede, neden, nereye, nerede, nereden sualine cevap veren unsur yer tamlayıcısı; nasıl, niçin, ne şekilde, neden, neyle, kiminle, hangi şartlarla, ne zaman gibi suallere cevap veren unsur zarftır.

Eski gereklikle yapılan cümleler

700. Gereklik kipinin gerek ve lâzım kelimeleri ile yapılan eski şekli ile kurulan cümleler bugüne kadar kullanıla gelmiştir ve kullanılmaktadır. -malı, -meli şeklinin yanında bu eski gereklik unutulduğu için böyle cümleler tuhaf görünmekle beraber bunların yanlış olduğunu zannetmemek lâzımdır: bu böyle bilinmek gerek (bilinmelidir), dâvâmız kuvvetle ve cesaretle müdafaa edilmek lâzımdır (edilmelidir) misallerinde olduğu gibi.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Similar:

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconDil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconDil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconDİL: İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta, kendine has kuralları olan ve bu kurallar çerçevesinde gelişen ve değişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli anlaşmalar sistemidir. Dil iki şekilde kullanılır a. Konuşma Dili

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık icon1- "İnsanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden çok yönlü sosyal bir kurumdur." Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconİnsanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli araç dildir. Dil ise sözcüklerden oluşur. Sözcük,anlamı olan cümle kurmaya yarayan ses değerine sahip birimdir

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconFabl insanlar arasında geçmekte olan ibret verici olayların, hayvanlar arasında geçen olaylar haline dönüştürülerek anlatılmasıdır. Fabl, hem didaktik, hem de

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconCanlı hücrelerde, DNA ve karşılığı olan RNA molekülündeki nükleotid dizilişi ile sentezlenecek protein arasındaki bağı sağlayan kurallar topluluğudur

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık icon”Bir insan öldüğünde amel defteri kapanır. Ancak sadaka-i cariyesi veya ilmi bir eseri ya da kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin amel defteri kapanmaz.”

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconHİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNİN M. S. U. G. T., T. T. K., S. P. K. VE VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık iconGünlük yaşantımızda çevremizde canlı ya da cansız bir çok varlık ile işaret ve sembol görmekteyiz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page