FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ
Indir 159.94 Kb.
TitleFORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ
Date conversion18.04.2013
Size159.94 Kb.
TypeFormu
Sourcehttp://yozgat.meb.gov.tr/dosyalar/burslar/burslarveyurtlar/Pansiyon_Denetim_Formu.doc
PANSİYON DENETİM FORMU

EK-1

A-DENETİM BİLGİLERİ

Denetime Onay Veren Makam
Denetim Onayının Tarih ve Sayısı
Denetim Tarihi ve Saati

…/…./20


B-PANSİYON BİLGİLERİ

Pansiyonun Adı
Bağlı Olduğu Genel Müdürlüğün Adı
Hizmet Türü

İlköğretim : ( ) Ortaöğretim: ( )

Pansiyonun Bağlı Olduğu Okulun Adı
Pansiyonun Adresi ve Telefonu
Pansiyonun Açılış Yılı
Pansiyonun Öğrenci Kapasitesi (Açılış onayındaki)

Kız: Erkek : Toplam:

Pansiyonda Barınan Mevcut Öğrenci Sayısı

Kız: Erkek : Toplam:

Yemek Hizmetinin Sağlanma Şekli

( ) Okul imkânlarıyla pansiyon mutfağında hazırlanarak,

( ) Şirket tarafından pansiyon mutfağı kullanarak,

( ) Şirket tarafından hazır yemek getirilerek,

Sorumlu Müdür Yardımcısının Adı- Soyadı ve GSMİletişim Bilgileri (e-posta adresi)

C-İNCELENECEK KONULAR VE TESPİTLER (*)

İNCELENECEK KONULAR

Evet

Hayır

AÇIKLAMA

 1. Pansiyon isim tabelası, birimlerin isim levhası / numaraları Kurum Tanıtım Kılavuzu’ndaki örneğe uygun olarak hazırlanıp uygun yerlere asılmış mı?


 1. Pansiyonda nöbet tutuluyor mu? Kamera sistemi var mı?


 1. Pansiyonda Atatürk Köşesi düzenlenmiş mi?


 1. Dayanıklı taşınırlara sicil numaraları verilmiş ve ait olduğu pansiyondaki tüm bölümlere Dayanıklı Taşınırlar Listeleri asılmış mı? (Taşınır Mal Yönetmeliği-Madde:10/ç, 36)


 1. Pansiyon kat ve yerleşim plânları uygun yerlere asılmış mı?


 1. Yönetici/Memur/Belletici Öğretmen odasında Atatürk fotoğrafı, İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe levhaları uygun şekilde asılmış mı?


 1. Pansiyon binasında ilgili mevzuatına göre bulunması gereken bölümler Pansiyon Yerleşim Plânına uygun olarak kullanılıyor mu?


 1. Pansiyon binasında ısınma, aydınlatma, su ve kanalizasyon durumları öğrenci kapasitesine göre ihtiyacı karşılıyor mu?


 1. Pansiyon binasının genel temizliği yeterli mi? (Temizlik Rehberi)(2092 STD)


 1. Pansiyonda öğrenciler için Dilek-İstek Kutusu var mı? Değerlendiriliyor mu?


 1. Pansiyonda Öğrenci Duyuru Panosu var mı?


 1. Bu panoda acil durumlarda aranılacak İtfaiye-İlk yardım-Polis/Jandarma İmdat vb. telefon numaralarını gösteren çizelge asılı bulunduruluyor mu?


 1. Günlük yemek numuneleri Yemek Saklama Tutanağı ile mevzuata uygun olarak oluşturulan komisyon tarafından kontrol edilip (tadılıp) 72 saat süre ile buzdolabında saklanıyor mu?


 1. Günlük Yemek Tabelaları, öğrencilerin kalori ihtiyacı ve istekleri dikkate alınarak Bakanlık gramaj listesine göre hazırlanıyor mu?


 1. Öğrenci Görev Dağılım Çizelgesi düzenlenip ilan panosuna asılmış mı?


 1. Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından pansiyonda aylara göre yapılacak işleri gösterir Pansiyon Yıllık İş Planı yapılmış mı?


 1. Ders yılı sonunda pansiyonun genel sağlık durumu ile ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren Ders Yılı Sonu Raporu düzenlenmiş mi? (Md.30/c)


 1. Öğrenci kayıtları (Parasız-Paralı yatılı) ve ilişik kesme işlemleri mevzuatına uygun olarak yapılıyor mu? (Öğrenci Dosyaları) (PYBS-MS-SY)


 1. Pansiyonda paralı yatılı olarak kalan öğrenci var mı? Varsa sayısı?


 1. EVET ise, bu öğrencilerden taksitler zamanında alınmış ve Öğrenci Taksit Defterine işlenmiş mi? (Md.22)


 1. Pansiyonda ihtiyaca göre yeterli sayıda çalışan personel var mı? Sayısı?Kadrolu :

Hiz. Alımı :

 1. Müdür tarafından onaylı Pansiyon İç Yönergesi düzenlenmiş mi? (Md.10)


 1. Pansiyonda izinsiz olarak öğrenci veya başka kişiler kalıyor mu? (Md. 5)


 1. Pansiyonla ilgili defter, çizelge ve dosyalar tutuluyor mu? (Harçlık Dağ.Def Gündelik-Ambar Esas-Ambar Denetleme-Öğrenci Taksit-Öğrenci Eşya Dağıtım-Revir-Eczane-Tabela Mevcudu ve Yoklama Defterleri) (Md.40)


 1. Bu defterlerin sayfaları numaralandırılmış ve kaç sayfa olduğu okul müdürü tarafından onaylanmış mı? (Tarih-imza-mühür)


 1. Hasta olan yatılı öğrenciler Revir Defterine kayıt ediliyor mu?


 1. Tabela Mevcudu Defteri (Çizelgesi) ilgilerce tutulup her gün tabelaya giren öğrenci, memur, öğretmen, belletici ve hizmetli sayıları yazılıyor mu?


 1. Okul müdürü tarafından Ambar Memuru yazılı olarak görevlendirilmiş mi?


 1. Ambar kontrol işlemleri yapılıyor Ambar Hesaplarını Denetleme Defteri tutuluyor mu? (md.40) (Ambar Sayım Cetvelleri) (Madde 12/f)


 1. Ambarda Çift Kilit Sistemi uygulanıyor mu? (Ambar Memuru-Müdür Yard.)


 1. Ambar günlük erzak çıkışları günlük tabelaya uygun mu? (Günlük Tabela ve Depo çıkış pusulaları)


 1. Ambar tartı aletinin yıllık ayarı belediyeye yaptırılıp konuyla ilgili tutanak/belge düzenlenmiş mi? (Dijital değilse)


 1. Gıdalar ambarda sağlık kurallarına uygun olarak saklanıyor mu?


 1. Gıda tüketiminde “ ilk gelen ilk çıkar “ kuralına uyuluyor mu?


 1. Ambarda/depoda kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri var mı?


 1. Yatılı öğrencilerin giyim ve kırtasiyeleri zamanında dağıtılıp bunlara ilişkin kayıtlar usulüne uygun olarak tutuluyor mu? (Öğrenci Eşya Dağıtım Def.)


 1. Öğrenci Kırtasiye Dağıtım ÇizelgesiTutanağı düzenlenmiş mi?


 1. Yatılı öğrencilerin harçlıkları her ay zamanında dağıtılıp Eylül ayında 2 aylık olarak harçlık verilmiş mi? Bunlara ilişkin kayıtlar usulüne uygun olarak tutuluyor mu? (Md.26/1-ç) (ödeme evrakı)(Harçlık Dağ. Defteri)


 1. Pansiyonda ücretli olarak yemek yiyen var mı? Varsa sayısı? (Md.20)


 1. EVET ise, bunların yemek ücretleri her ayın başında peşin olarak tahsil edilip en geç 48 saat içinde ilgili saymanlığa makbuz karşılığında yatırılıyor mu? (Üst yazılar ve Muhasebe/Mal Müdürlüğü makbuzları)


 1. Pansiyon ücretini indirimli ödeyen (Md.26) ve yarım yatılı öğrenci var mı? (Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği- Md:174)


 1. Ders yılı içinde parasız yatılılığı sona eren öğrenci var mı? Varsa bu öğrenciler bir hafta içinde ilçe MEM’e bildirilmiş mi? (PYB Yönet. Md.24)


 1. Yatılı öğrenci velilerinden Evci İzin Dilekçesi alınıp izin verilen öğrenciler Evci İzin Defteri ne işlenmiş mi? (MTEY-Madde 176)


 1. Belletici Öğretmen Onayları usulüne uygun olarak alınıp okul müdürü tarafından görevleri yazılı olarak tebliğ edilmiş mi? (Md.10/1)


 1. Belletici Öğretmen Aylık Nöbet Çizelgeleri düzenlenip panoya asılmış ve ilgili öğretmenlere yazılı olarak tebliğ edilmiş mi?


 1. Pansiyon Nöbet Defteri tutuluyor mu? Nöbetçi belleticilerce nöbet devir teslimi ile bu defter ile yapılıyor mu?


 1. Çamaşır yıkama ve banyo hizmetleri plânlı bir şekilde yerine getiriliyor mu? Çamaşır Yıkama ve Banyo Talimatları ilgili yerlere asılmış mı?


 1. Sınıflara göre Banyo Kullanım Sıra Cetveli düzenlenip panoya asılmış mı?


 1. Banyo ısıtma sistemi ve genel temizliği yeterli olup dezenfekte ediliyor mu?


 1. Pansiyon binasının Elektrik İç Tesisatı Şeması ana tabloya en yakın yerde camlı bir çerçeve/dolap içinde muhafaza ediliyor mu?


 1. Pansiyon binasının Elektrik Tesisatı Yıllık Kontrolü yetkili  teknik  elemanlara  yaptırılıp evrak ve raporlar bir dosyada saklanıyor mu? (M.E.B.Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi madde 53/4)


 1. Elektrik sigortaları ait olduğu birimlere göre etiketlendirilmiş mi?


 1. Pansiyonda Yangın Talimatı düzenlenmiş mi? Ekipler/isimleri güncel mi?


 1. Pansiyondaki sıvı/katı yakıtlı kalorifer bacasının yıllık temizliği yaptırılıp (Tutanak) Kalorifer Kullanım Talimatı bölüme asılmış mı? (2116 STD) (M.E.B.Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi madde 42/2)


 1. Kalorifercinin Ateşçi Belgesi var mı? Bir örneği kazan dairesinde asılı mı?


 1. Pansiyonda elektrik jeneratörü var mı?


 1. Mutfakta bulunan LPG tüpleri dışarı konulup emniyet tedbiri alınmış mı?


 1. Mutfak, mekân ve donanım olarak sağlık koşullarına uygun mu?


 1. Mutfakta havalandırma için davlumbaz/aspiratör var mı?


 1. Mutfakta çalışır durumda bulaşık yıkama makinesi var mı?


 1. Mutfak çalışanlarının önlük, kep, eldiven ve maskeleri var mı?


 1. Mutfakta İlk Yardım Dolabı var mı?


 1. Mutfakta çalışanların listesi asılıp, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yapılıyor mu? (Yıllık genel kontrol- ayrıca her 3 ayda bir portör muayenesi yapıldığına dair belgeler)


 1. Muayene, Teslim Alma Ve Sayım Komisyonu müdür yrd, başkanlığında Ö.K.seçilen 1 öğretmen, görevli 2 belletici ve 1 ambar memurundan oluşturulmuş mu? (Md.16)


 1. Malî yılsonunda Ambar Sayım Cetvelleri düzenlenmiş, yeni yıla devir yapılmış mı? (Ambar defteri-Gelir gider cetveli)


 1. Pansiyonda dinlenme köşeleri oluşturulmuş ve buralara koltuk, kanepe, televizyon vb. konularak ev ortamının sağlanmasına özen gösterilmiş mi?


 1. Pansiyon talimatları düzenlenmiş mi? (Yatakhane-Dolap yerleşim-Banyo-Çamaşır Yıkama-Etüt-Mutfakta Emniyet-Mutfakta Temizlik - Buzdolabı kullanımı-TV kullanma -Ambar-Yemek-Nöbet Hizmetleri, Talimatları)


 1. Etüt odaları/sınıfları öğrencilerin derslerine çalışabilecekleri, gerekli araç-gereçle donatılmış mı? Sayısı? (Masa-sandalye vb.)


 1. Öğrenci etütleri iç yönergede belirtilen saatlerde (En az 2 ders olarak) yapılıp Günlük Etüt Yoklama Cetvelleri tutuluyor mu?


 1. Pansiyonda öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli ilgi alanlarına yönelik bireysel/grup etkinliklerinde bulunabilecekleri bilgisayar, video, satranç vb. sosyal etkinlik alanları düzenlenmiş mi?


 1. Çalışır durumda ütü ve ütü masası ve diğer araç gereçle donatılmış yeterli sayıda ütü odası/odaları düzenlenmiş mi?


 1. Banyo ortamı kabin sistemi olup bölüme Banyo Talimatı asılmış mı?


 1. Çamaşırhanelerde yeterli sayıda ev tipi otomatik çamaşır ve kurutma makineleri konulmuş mu? Kullanma Talimatları var mı?


 1. Tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun kullanılıyor mu?


 1. Tuvaletler periyodik olarak dezenfekte ediliyor mu?


 1. Yatakhaneler öğrencilerin sınıf ve yaş gruplarına göre düzenlenip Yatakhane Kimlik Kartları yatak başlarında asılmış mı?


 1. İkili ranzalarda üst yatak kenarında korkuluk var mı?


 1. Öğrenci dolapları düzenli olup Dolap Yerleşim Planları asılmış mı?


 1. Yatakhanelerde; yeterli sayıda ranza/karyola ve etajer, yatak, yastık ve kılıfı, battaniye ve nevresim takımı, kişisel eşya dolabı, öğrenci fotoğraf ve kimliklerini içeren Yatakhane Plânı, masa, sandalye var mı?


 1. Yatak takımlarının (nevresim-yastık-çarşaf-kılıf-battaniye) temizlikleri yeterli olup Yatak Takımı Değiştirme Planı yapılmış mı?


 1. Yatakhane yatak takımları Eşya Dağıtım Defteri/Tutanağı tutuluyor mu?


 1. Pansiyondaki her yatakhanede Yatakhane Talimatı asılı mı?


 1. Yatakhane koridor girişlerinde ilgi yönerge uyarınca dolum tarihleri geçerli taşınabilir söndürme tüpleri konulmuş mu? ((M.E.B.Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi madde 76)


 1. Yatakhaneler yılda en az 1 defa ilaçlanmış mı? (Tutanak)


 1. Yemekhaneye yeterli sayıda masa, sandalye sürahi, bardak, tuzluk, peçete vb. gerekli malzemeler konulmuş mu?


 1. Pansiyon içme suyu numuneleri alınıp aylık kontrolü yaptırılmış mı? (Belge)


 1. Yemekhaneye Haftalık ya da 15 Günlük Yemek Listesi asılıyor mu?


 1. Yemekhanede zorunlu olan; yemek salonu, kiler, malzeme deposu, bulaşık yıkama yeri, soğuk hava deposu, içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu, yeterli sayıda tuvalet ve lâvabo gibi yerleri bulunuyor mu?


 1. Yemekhanede nöbetçi öğretmen ve yeterli sayıda nöbetçi öğrenci görevlendirilmesi yapılmış ve Yemekhane Talimatı asılmış mı?


 1. Pansiyonda en az iki öğrenci için revir odası düzenlenmiş mi?


 1. Revirde bulunması gereken gerekli araç gereç var mı? (Çerçeveli Atatürk resmi, çalışma masası ve koltuğu, telefon, ilk yardım çantası, hasta muayene masası, pansuman masası, hasta yatağı, sedye, vestiyer, komodin, paravan, ecza dolabı, kapaklı çöp kutusu ve sandalye)


 1. Revir odasında, içinde gerekli araç gereç bulunan ilk yardım çantası var mı?


 1. Revirdeki Ecza Dolabında kullanım süresi dolmuş ilaçlar var mı?


 1. Her öğretim yılında parasız-paralı yatılı öğrenciler en az bir defa genel sağlık muayenesinden geçirilip sonuçları öğrencinin dosyasındaki sağlık sayfasına işlenmiş mi? (Md.28)


 1. Pansiyonun bir önceki denetimi kim tarafından ve hangi tarihte yapılmıştır? Bir önceki denetimdeki tespit edilen noksanlar yerine getirilmiş midir? Getirilmemiş ise nedenleri nelerdir?

DENETİM EKİBİ (**)

İMZASI-MühürADI VE SOYADI

……………………………….

UNVANI

Başkan


Üye


PANSİYON DENETİM FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- (*) Formun (C- İNCELENECEK KONULAR VE TESPİTLER) bölümündeki soruların cevaplandırılmasında; sorulan soru ile ilgili işlemlerin tamamı mevzuata uygun ise sorunun karşısında bulunan sütuna "EVET" kısaca E cevabı, mevzuata aykırı ise "HAYIR" yerine kısaca H yazılacaktır. "HAYIR" cevabı verilmişse, ilgili sorunun karşısında bulunan açıklama sütununa mevzuata aykırı işlemin ne olduğu belirtilecektir. Bulunmayan hususlar için ise EVET-HAYIR kısmı – (Kısa Çizgi) işaretiyle kapatılacaktır.

2-(**) Formun sonuna denetim ekibinin isim ve unvanları yazılarak imzalanacak, diğer sayfaları ise paraflanacaktır.

Yararlanılan Kaynaklar:

 • Teftiş Kurulu Başkanlığı Lise Ve Dengi Okullar Denetim Rehberi 2007, Eğitim Ortamları Md. 41-48,

 • Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü -Pansiyon Yönetimi Kitabı 2004,

 • İlköğretim Genel Müdürlüğü-YİBO Okulları Yönetici Kılavuzu 2008,

 • Meslekî Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

 • M.E.B: Okul Pansiyonları Kanunu,

 • Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği.

 • M.E.B: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ nün 16/10/2009 tarihli ve 2026 sayılı genelgeleri (2009/4 sayılı genelge)

 • M.E.B. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Add document to your blog or website

Similar:

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconFORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconMUAYENEHANE DENETİM FORMU

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconMESLEKİ DENETİM BAŞVURU FORMU

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconSİMİT FIRINLARI DENETİM FORMU

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconIII. RAPORLAMA Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu IV. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconÜreten İşyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconÜreten İşyerlerine Ait Denetim ve Kontrol Formu

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconBEYAZ BAYRAK” OKUL DENETİM FORMU

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconACİL SERVİS SEVİYE TESPİT VE DENETİM FORMU

FORMU EK-1 A-DENETİM BİLGİLERİ iconOKUL ve KURUMLARDA YAPILACAK REHBERLİK VE DENETİM FORMU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page