Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN
Indir 160.76 Kb.
TitleNot: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN
Date conversion19.04.2013
Size160.76 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.imamhatipogretmeni.com/depo2/dersnotlari/arapca/h2/Ismin_Cesitleri_Gonderen_Ahmet_BAL
ARAPÇA DİLBİLGİSİ


KELİME: Arapçada, 3 çeşit kelime vardır: 1-İsim 2-Fiil 3-Harf

1-İsim: İnsan, hayvan, bitki, cansız nesneyi veya manası zamana bağlı olmayan bir işi gösterir:

2-Fiil:Belli bir zamanda olan işi, olayı gösterir:

3-Harf: Başka bir kelime bulunmadıkça tam bir mana vermeyen kelimelerdir:


1-İSİM

A-İSMİN ÇEŞİTLERİ


1-İSMUT TAFDİL: Renk ve sakatlık dışında, bir vasfın, bir niteliğin, bir varlıkta başka bir varlıktakinden daha çok olduğunu gösterir. Bu isim, üç harfli fiilden erkek için ا فعلvezninde, dişi için ise فعلى vezninde türer.

Müennes müzekker

Daha büyük كبرى ßdaha büyük اكبر ß büyük كبير ß büyümek كبر

Daha küçük صغرى ßdaha küçük اصغر ßküçük صغير ßküçülmekصغر

Güneş, Aydan daha büyüktür. اشمس اكبر من القمر

Ay, Güneşten daha küçüktür. القمر اصغر من الشمس

Hatice, sınıftaki en büyük kızdır خديجة هى البنت الكبرى فى الصف

Arapçada, üstünlük bildiren افعل ve فعلى veznindeki isme, ismut tafdil denir. Bu ismin belirttiği vasıf kendinde bulunan kelimeye el-Mufezzalü (üstün tutulmuş), karşılaştırılan diğer kelimeye de el-Mufazzalü aleyh (kendisine karşı başkası üstün tutulmuş) denir.

Ömer, Halid’den daha bilgilidir. عمر اعلم من خالد

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır.

En güzel isimler الاسماء الحسنى


2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN (Zaman ve Yer İsimleri)=(Zaman ve Mekan zarfları): Fiilin meydana geldiği yeri ve zamanı belirten kelimelere zarf denir. Bir adı da mefulun fih’dir.

متى (ne zaman?) ve اين (nerede?) sorularının cevabı olurlar.


Zarflar zaman zarfı ve mekan zarfı olmak üzere iki kısımdır.


Önemli Zaman Zarfları

Sabah= صباح Ay= شهر Saat ساعة =

Öğle= ظهر Yıl= عام Bir an= حين

İkindi= عصر Yıl= سنة Bir an= لحظة

Akşam= مساء Sonra= بعد Sure=مدة

Yatsı= عشاء Önce= قبل Gün=يوم

Gündüz= نهار Esnasında= اثناء Hafta=اسبوع

Gece= ليل Boyunca= طوال Kuşluk=ضحى

Dün= امس Arasında= خلال

Yarın= غدا

Önemli Yer Zarfları


Doğu=شرق Ön,önünde=امام Uzağında=بعد

Batı=غرب Ön, önünde=قدام Yakınında=قرب

Sağ=يمين Arka, arkasında=وراء Yanında=عند

Sol=يسار Arka, arkasında=خلف Yanında=لدى

Orta,sı=وسط Alt, altında=تحت Arasında=بين

Altında=دون Üst, üstünde=فوق Etrafında=حول

Tarafında=نحو

NOT: Zarfların başına ب- فى cer harfleri gelir.

Kahirede dört sene kaldım. اقمت فى القاهرة (بالقاهرة) اربع سنوات


3-ZAMİRLER: Zamir, cümlede ismin yerini tutan kelimedir. Arapçada, zamir, şekil bakımından 3 çeşittir:


1-Ayrı Zamirler (Munfasıl Zamirler): Yalnız başlarına kullanılabilen zamirlerdir. Sayıları 24 olup 12 si özne (mübteda, fail), 12 si de meful içindir.

Özne Durumu İçin Ayrı Zamirler:


Cemi انتن انتم هن هم

Tensiye هما هما انتما انتما نحن

Müfret انا انت انت هى هو


Bu zamirler, cümlede sadece özne (mübteda veya fail) olarak bulunur.

Sen çalışkansın انت مجتهد

O tacirdir هو تاجر

O (hanım) ilacı içtiهى شربت الدواء


Meful Durumu İçin Ayrı Zamirler:


Cemiاياكن اياكم اياهن اياهم

Tensiyeايانا اياكما اياكما اياهما اياهما

Müfretاياى اياك اياك اياها اياه


Bu zamirler, cümlede sadece meful (düz tümleç) olarak kullanılır.

Allah(cc) sizi ve bizi korusunحفظنا الله واياكم

(ancak) Sana ibadet ederizاياك نعبد


2-Bitişik Zamirler (Muttasıl Zamirler):

Cemiكن كم هن هم

Tensiyeنا كما كما هما هما

Müfretنى ك ك ها ه

Bitişik Zamirlerin Kullanılışı:


a)Fiil cümlesinde bir fiile eklenip meful olurlar.

Seni gördümرايتك Onu dövdünضربته Onları öldürdük قتلناهم


b)Bir isme eklenip mülkiyet zamiri işini görür.

Kitabınızكتابكم Evimizبيتنا Kalemin (dişi)قلمك


c)Bir cer harfine eklenip ismin çeşitli hallerinde bulunurlar.

Ona bir mektup yazdımكتبت اليه رسالة Onlara selam verdimسلمت عليهم


3-Örtülü Zamirler (Müstetir Zamirler): Görünmeksizin fiile bitişen, fiille birlikte bulunan zamirlerdir.

Köpek havladıالكلب نبح Mescide gitاذهب الى المسجد


4-İŞARET İSİMLERİ: Türkçede, bilindiği gibi, yakındaki bir şeyi göstermek için “bu”, az ötedekini göstermek için “şu”, uzaktakini göstermek için de “o” işaret sıfatları kullanılır. İşaret edilen şey çok ise, “bunlar”, “şunlar”, “onlar” denir. İşaret sıfatına, Arapçada işaret ismi denir.


Arapçadaki İşaret İsimleri Şunlardır:

Cemiأولاء أولاء Şunlar

Tensiyeتان (تين) ذان (ذين) Şu ikisi

Müfretذه ,تى ذا Şu

Arapçadaki esas işaret isimleri bunlardır. Ancak, yakın ve uzaktaki şeyleri göstermek için, bunların ön veya sonlarına takılar getirilir.


a)Yakın için işaret isimleri: başa bir ه eklenerek yapılır.

Cemiهؤلاء هؤلاء Bunlar

Tensiyeهاتان هذان Bu ikisi

Müfretهذه هذا Bu

b)Uzak için işaret isimleri: sona ك eklenerek yapılır.

Cemi اولئك اولئك Onlar

Tensiyeتانك ذانك O ikisi

Müfretتاك،تيك ذاك O


İşaret isimleri ile, işaret olunan şeyler, erlik, dişilik, teklik, ikilik ve çokluk bakımından birbirlerine uyarlar.


İşaret etmek için kullanılan kelimeye işaret ismi denir. Kendisine işaret olunan, gösterilen şeye de müşarun ileyh denir.


Muşarun ileyh = işaret ismi Muşarun ileyh = işaret ismi

Bu çocukهذا الولد Bu iki gülهاتان الوردتان

NOT: تيك ذاك kelimelerine ل Eklenerek daha uzaktaki bir şeye işaret edilir.

O kubbeتلك القبة O sarayذلك القصر


NOT: Arapçada, yer göstermek için, başlıca şu işaret isimleri kullanılır.

1-Burası, Buradaهنا 2-Şurası, Şuradaهناك 3-Orası, Oradaهنالك


5-İSMİ MEVSULLER: İsmi mevsul, iki cümleyi birbirine bağlayan, manası ancak kendisinden sonra gelen cümleyle tamam olan kelimedir. Türkçedeki ilgi zamiri gibi iş görür. İsmi mevsul’den sonra gelen cümleye sıla denir. Sıla’da, ismi mevsulle ilgili, ona dönen bir zamir bulunur, bu zamire aid zamiri denir.

Gördüğün adam (o adam ki gördün) gitti. ذهب الرجل الذى رأيته

Cümlesindekiالذى kelimesi ismi mevsul’dür.رأيته yan cümleciği sıla’dır. Bu sıla’dakiه zamiri de aid’dir.


Aid bazen yukarıda görüldüğü gibi açık, bazen de örtülü olur.

Gökleri ve yeri yaratan Allah’a taparızنعبد الله الذى خلق السموات والارض

Cümlesindeالذى kelimesi ismi mevsul’dür.خلق السموات والارض sıla’dır. Aid müstetir (örtülü) dür. Sıla, خلق هو السموات والارض demektir. Müstetirهو aid durumundadır.

İsmi mevsuller, ayrı ve ortak olmak üzere iki ana bölümde incelenir:


a)Ayrı ismi mevsuller

Cemiاللاتى اللائى اللواتى اللذين ki o kimseler

Tensiyeاللتان (اللتين) اللذان (اللذين) ki o ikisi (ni)

Müfretالتى اللذى ki o kimse

Rabbimiz! Bizi saptıran (cin ve insan cinsinden) iki cinsi bize göster.ربنا أرنا اللذين اضلانا

b)Ortak ismi mevsuller

1- من en, O kimse ki Yalnız akıllılar için kullanılır.

2- ما o şey ki Hayvan ve cansızlar için kullanılır.

3-اى اية hangisi İnsan, hayvan ve cansızlar için kullanılır.

Öğrenci, kendisine öğreteni sayarيحترم الطالب من علمه

Çocuk yapmadığı şeyi söylerيقول الطفل مالا يفعل

Hangisinin cesur olduğunu bilirizنعلم ايهم شجاع

Not: Hayvan ve cansızlar çok olursa, onları gösteren ismi mevsul olarakالتى kullanılar.

Gördüğüm kalemler uzundurالاقلام التى رايتها طويلة

Sattığım develer çokturالجمال التى بعتها كثيرة


6-SORU İSİMLERİ: Soru sormak için kullanılan isimlere soru (istifham) isimleri denir.

1- من من ذا (kim, kime, kimi) anlamını ifade ederler ve akıllı varlıklar için kullanılırlar.

Sen kimsin? من انت؟ Kimi seçtin? من ذا اخترت؟

2-ما ماذا (ne, neye, neyi) anlamını ifade eder. Aklı olmayan varlıklar için kullanılır.

Yanınızda yiyecek ne var?ما عندكم للاكل؟

Rabbiniz ne buyurdu?ماذا قال ربكم؟

3- ايان متى (ne zaman) anlamını ifade eder.

Kıyamet saati ne zaman kopacak?متى تقوم الساعة؟

İmtihan ne zaman?ايان الامتحان؟

4-أين (nerede, nereye) anlamındadır.

Muhammed nereye gitti?اين ذهب محمد؟

5-كيف (nasıl) anlamını ifade eder. Durum, vaziyet ve hali sormak için kullanılır.

Zeyd nasıl, ne ile gitti?كيف ذهب ذيد؟

6- اى (hangi,hangisi) anlamındadır.

Hangi çocuk?اى طفل؟

7-كم (kaç, kaçtane) anlamındadır.

Haftada kaç gün vardır?كم يوما فى الاسبوع ؟


Soru için bu isimlerden başka أ هل harfleri de kullanılmaktadır.

1- أ hem isim cümlesinden, hem de fiil cümlesinden önce gelebilir, cümleler müsbet (olumlu) veya menfi (olumsuz) olabilir.

Çocuk gitti mi?أذهب الطفل؟

Siz mi itiraz ettiniz?أانتم عارضتم؟

2- هل ise, yalnız müsbet (olumlu) cümle başında gelir.

Mektubu yazdın mı?هل كتبت الرسالة؟


7-ASLİ SAYILAR VE TEMYİZİ: (0-10) (11-19) (20-1000)


Müennes için Müzekker için

1( احد ) واحد واحدة ( احدى )

2اثنان ا ثنتان

3ثلاثة ثلاث

4 اربعة ا ربع

5خمسة خمس

6ستة ست

7 سبعة سبع

8ثمانية ثمان

9تسعة تسع

10عشرة عشر

Sayılar, sayılan isimden önce gelir. Yalnız 1 sayısı, sayılan isimden sonra gelir, sayılanın sıfatı durumunda olur.

Bir kız çocuğuطفلة واحدة Bir adamرجل واحد

Arapçada, sayıya aded, sayılana ma’dud denir. Bir cinsten iki varlığı göstermek içinاثنان veاثنتان pek kullanılmaz, isim doğrudan doğruya tensiye yapılır.

İki adam رجلان <- bir adam رخل

İki kız çocuğu طفلتان <- bir kız çocuğu طفلة

1.Kaide: 3-10 arasında, aded (sayı), ma’dud’un (sayılanın) zıt cinsinden olur, sayılan cemi olarak gelir ve mecrurdur. (son harfinin harekesi esre’dir.)


Müennes için Müzekker için

1 kız çocuğu طفلة واحدة 1 çocukطفل واحد

2 طفلتان 2 طفلان

3 ثلاث طفلات 3 ثلاثة اطفال

4 اربع طفلات 4 اربعة اطفال

5 خمس طفلات 5 خمسة اطفال

6 ست طفلات 6 ستة اطفال

7 سبع طفلات 7 سبعة اطفال

8 ثمانى طفلات 8 ثمانية اطفال

9 تسع طفلات 9 تسعة اطفال

10 عشر طفلات 10 عشرة اطفال


2.Kaide: 11-19 arasındaki sayılara murekkeb (birleşik) sayılar denir. Sayılar birleşiktirler, her iki bölümünde son harfi üstün’dür.

Müennes için Müzekker için

11 kız çocuğu احدى عشرة طفلة 11 çocuk احد عشر طفلا

12 اثنتا عشرة طفلة 12 اثنا عشر طفلا

13 ثلاث عشرة طفلة 13 ثلاثة عشر طفلا

14 اربع عشرة طفلة 14 اربعة عشر طفلا

15 خمس عشرة طفلة 15 خمسة عشر طفلا

16 ست عشرة طفلة 16 ستة عشر طفلا

17 سبع عشرة طفلة 17 سبعة عشر طفلا

. 18 ثمانى عشرة طفلة 18 ثمانية عشر طفلا

19 تسع عشرة طفلة 19 تسعة عشر طفلا

3.Kaide:Mürekkeb (bitişik) sayılardan yalnız 12 mu’rab (cümledeki durumuna göre hareke alan) dır

12 çocuk geldi مرفوع جاء اثنا عشر طفلا

12 çocuk gördüm منصوب رايت اثنى عشر طفلا

12 çocuğu selamladım مجرور سلمت على اثنى عشر طفلا

Görüldüğü gibi, 12 sayısındakiاثنتان اثنان kelimelerinin sonundaki elif, merfu (ötre) durumunda elif olarak kalıyor, mensub (üstün) ve mecrur (esre) durumunda ise ya oluyor.


4.Kaide: Diğer mürekkeb (birleşik) sayılar mebni (son harekesi değişmeyen) dir. cümlede ne durumunda bulunursa bulunsunlar, hiçbir değişikliğe uğramazlar.

17 çocuk geldi مرفوع جاء سبعة عشر طفلا

17 çocuk gördüm منصوب رايت سبعة عشر طفلا

17 çocuğu selamladım مجرور سلمت على سبعة عشر طفلا

5.Kaide: 20-100 arasındaki sayılara العقود denir. Bu sayılar, hem müzekker, hem de müennes için ortak kullanılır.

20 erkek-kız çocuğu عشرون طفلا - طفلة

30 ثلاثون طفلا - طفلة

40 اربعون طفلا - طفلة

50 خمسون طفلا - طفلة

60 ستون طفلا - طفلة

70 سبعون طفلا - طفلة

80 ثمانون طفلا – طفلة

90 تسعون طفلا – طفلة

Nasb ve cer halinde, bu sayılardaki vav , ye olur.

Ref hali جاء عشرون طفلا 20 çocuk geldi

Nasb hali رايت عشرين طفلا 20 çocuk gördüm

Cer hali سلمت على عشرين طفلا 20 çocuğu selamladım

Aradaki sayılar, iki bölümden meydana gelir ve bu iki bölüm, birbirine vav ile bağlanır.


Müennes için Müzekker için

احدا وعشرون 21 واحد وعشرون

اثنتان وثلاثون 32 اثنان وثلاثون

ثلاث واربعون 43 ثلاثة واربعون

اربع وخمسون 54 اربعة وخمسون

خمس وستون 65 خمسة وستون

ست وسبعون 76 ستة وسبعون

سبع وثمانون 87 سبعة وثمانون

. ثمان وتسعون 98 ثمانية وتسعون

تسع وتسعون 99 تسعة وتسعون

İki bölümü birbirine vav ile bağlı olan bu sayılar mu’rab (cümledeki durumuna göre hareke alan) dır.

Ref hali ذهب سبعة واربعون تلميذا 47 öğrenci gitti

Nasb hali رايت سبعة واربعين تلميذا 47 öğrenci gördüm

Cer hali سلمت على سبعة واربعين تلميذا 47 öğrenciye selam verdim


6.Kaide: 100-1000 arasındaki sayılar: 100 ve 200 dışındakiler bileşiktir. İkinci bölüm muzafun ileyh sayıldığından mecrurdur. Bu sayılarda müzekker ve müennes için ortak kullanılır.

100مائة 200مائتان 300ثلاثمائة 400اربعمائة 500خمسمائة

600ستمائة 700سبعمائة 800ثمانمائة 900تسعمائة 1000الف (الاف:ج)

700 gece (müennes)سبعمائة ليلة 700 gün (müzekker)سبعمائة يوم

107 kitap مائة وسبعة كتب 514 kitap خمسمائة واربعة عشر كتابا

968 kitap تسعمائة وثمانية وستون كتابا

Bu sayılardan sonra gelen ma’dud (sayılan şey), sayının son bölümüne göre, müfret veya cemii olur ve ona göre harekelenir.


Aded (sayı) – Ma’dud (sayılan) münasebeti şöyledir:


Aded (sayı) Ma’dud (sayılan)

3-10 cemi, mecrur عشرة كتب

11-19 müfret, mensub تسعة وتسعون كتابا

99’dan sonra müfret, mecrur عشرة الاف كتاب


8-SIRA SAYILARI: (1-19) (20-1000)


Müennes için Müzekker için

1. الاول الاولى

2. الثانى الثانية

3. الثالث الثالثة

4. الرابع الرابعة

5. الخامس الخامسة

6. السادس السادسة

7. السابع السابعة

8. الثامن الثامنة

9. التاسع التاسعة

10. العاشر العاشرة

11. حادى عشر حادية عشرة

12. ثانى عشر ثانية عشرة

13. ثالث عشر ثالثة عشرة


11-19 arasında sıra sayıları, fetha üzere mebnidirler, iki tarafında harekesi asla değişmez.


Onbirinci çocuk geldi جاء الطفل الحادى عشر

Onbirinci çocuğu gördüm رايت الطفل الحادى عشر

Onbirinci çocuğa selam verdim سلمت على الطفل الحادى عشر


Bu sayılar, marife olunca, her iki bölümde “el” takısı alır.

Ref hali (merfu-ötre) الدرس الحادى والعشرون 21. ders

Nasb hali (mensub-üstün) قرأت الدرس الحادى والعشرين 21.dersi okudum

Cer hali (mecrur-esre) سلمت على الرجل الحادى والعشرين 21. adama selam verdim

Add document to your blog or website

Similar:

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconGeçmişte, belirli bir zamanda, olmuş bitmiş eylemleri ifade etmek için bu tens kullanılır. Bu tensde fiilerin "past" hali) kullanılır. Fiiller "Düzenli"

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconGelecekteki belirli bir zaman geldiğinde artık geçmişte kalmış olacak ya da az önce tamamlanmış olacak bir eylemi ifade etmek için kullanılır

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconSolunum, genel anlamda canlı organizmada gaz değişimini ifade etmek için kullanılır

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconC-1- Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır. S-2

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconPast Perfect Continuous Tense, geçmişte bir eylemin başladığını ve geçmişte yaşanan başka bir eyleme kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconHAVE/HAS GOT have/has got Türkçe'de sahip olmak anlamındadır. Sahip olunan şeyleri ifade etmek ve sormak için kullanılır. Aşağıda şahıslara göre nasıl kullanıldığını inceleyin. POSITIVE (OLUMLU)

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconYüzyılımızın belki en önemli buluşu olan bilgisayarlar, artık günlük yaşantımızın her aşamasına girmeye başladı. Bu cihazlar önceleri belirli amaçlar için kullanılabilmesine karşılık, zaman içinde boyutlarının küçülmesi ve ucuzlaması sonucunda her alanda kullanılır olmuştur

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconA Her zaman olan / olabilecek olaylar için kullanılır

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconBir eylemin tekrarlandığının veya olağan bir şey olduğunu belirtmek için Simple Present kullanılır. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük iş veya programlı bir aktivite olabilir. Tam tersi yapılmayan veya tekrarlanmayan eylemler için de kullanılır

Not: Hem cemide, hem de tesniyelerde kıyas yapılırken, müennes içinde (فعلى değil) افعل vezni kullanılır. Ancak, en üstünlüğü ifade etmek için müenneslerde فعلى vezni kullanılır. En güzel isimler الاسماء الحسنى 2-İSM-İ ZAMAN ve İSM-İ MEKAN iconÖnceden başlamış ya da gelecekte başlayacak bir eylemin, gelecek zamanda da devam etmekte olacağını ifade eder. Bu yapı çoğu kez zaman gösteren bir zarf cümleciği ile kullanılır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page