2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar
Indir 194.49 Kb.
Title2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar
Page4/6
Date conversion22.04.2013
Size194.49 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://istanbul.meb.gov.tr/upload/q2/dokumanlar/YSÖP DERSLERİNİN PROGRAMLARINA AİT KAZANIM LİSTE
1   2   3   4   5   6
TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA

AMAÇ VE KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

4.Söz varlığını zenginleştirme

 1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.

 2. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
Anlamını yazma: Cümlelerdeki ke­li­me­le­rin al­­tına, hangi anlamlarıyla kullanıldığı yazılır (1. kazanım).

Farklı olanı bulma: Te­mel­/me­caz/terim an­­­lamlarında kullanı­lan­/kul­lanıl­ma­yan kelimeler ara­­­sında farklı olan bulunur (1. kazanım).

 “Kelime Harmanı”: Dinlenenlere/izlenenlere yöne­lik ha­zır­lan­mış bulmaca çözülür (1. kazanım).

Eşleştirme: Kelimeler, eş/zıt/yakın anlam­lı­la­­rıyla eşleştirilir (1. kazanım).

Şema oluşturma: Kelimelerin eş/zıt/yakın an­­lamlılarıyla ilgili listeler, şemalar düzenlenir (1. kazanım).

 “Sihirli Kareler”: Okunan me­tin­den ha­re­ket­­le hazırlanan bulmacalar çö­zülür (1. kazanım).

Farkları bulma: Eş sesli kelimelerle ilgili me­tinler (şiir, mâni, atasözü vb.) okunur, ke­li­me­lerin anlam farkları söylenir (1. kazanım).

 “Çengel Bulmaca”: Hazırlanan bulmacada numaralandırılmış karelerdeki harfler birleştirilerek atasözü veya deyim bulunur (1. kazanım).

  “Ben Hazırladım, Sen Çöz”: Kelime ve kav­­­ramlar belirlenerek bunları içeren değişik bul­­macalar hazırlanır (1. kazanım).

 “Kelime Bulmaca” Bir temadan hareketle oluşturulan bulmacada yer alan harf ve heceler kullanılarak anlamlı kelimeler bulunur (1. kazanım).

Eşleştirme: Atasözleri ve deyimler uygun tu­­tumlarla/davranışlarla eşleştirilir (2. kazanım).

 “Canlan Biraz”: Metinde geçen deyim ve ata­­­sözleri değiştirilerek gerçek anlamlarıyla cüm­­le içinde kullanılır. Öğrencilerden bu deyim ve atasözlerini bulmaları istenir (2. kazanım).

Gruplandırma: Atasözleri ve deyimler an­­lam özelliklerine göre gruplandırılır (2. kazanım).

 “Düzenimi Kaybettim Yardım Eder misin?”: Öğrenilen kelimelerin harflerinin yerleri değiştirilerek öğrencilerden bu kelimeleri bulmaları ve cümle içinde kullanmaları istenir (2. kazanım).

 “Atasözlerimiz Canlandı”: Metinde ge­çen bir de­yim ve­ya ata­sö­züy­le ilgili oyun ha­zır­la­nır (2. kazanım).

 “Kelime Küpü”: Öğrenciler gruplara ayrı­la­rak her gruba bir kelime küpü verilir. Me­tinde ilk kez kar­­­­şılaşılan kelimeler, kü­pü­n farklı yüzlerine ya­zı­­lır. Her kelimeye farklı puanlar verilir. Küp sırayla atılarak öğrencilerden gelen ke­li­me­ler­­le ilgili birbirinden farklı cümleler oluş­tur­ma­la­­rı istenir. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve be­lirlenen sü­re­de cümleleri söyleyemeyen öğ­ren­ci oyundan çe­kilir. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci bi­rinci olur (2. kazanım).4. 1. Eş anlamlılık, yakın anlamlılık, karşıt anlamlılık, eş seslilik ilişkileri üzerinde durulur.

[!] Söz varlığını zenginleştirme çalışmalarında Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü, terimler sözlüğü, ansiklopedik sözlük vb. den yararlanılır.
TEMEL DİL BECERİSİ: OKUMA

AMAÇ VE KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

5. Okuma alışkanlığı kazanma

 1. Okuma planı yapar.

 2. Farklı türlerde metinler okur.

 3. Kitaplık, kütüphane, kitap fuarı ve kitap evlerinden faydalanır.

 4. Okudukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşır.

 5. Şiir ezberler, şiir dinletileri düzenler, ezberlediği şiirleri uygun ortamlarda okur.
Kitap sergisi: Sınıfta veya okulda konuya, ya­zara, türe göre kitap sergileri düzenlenir (2. kazanım).

Gezi: Kütüphanelere gezi düzen­le­nir (5. kazanım).

Haftanın hikâyesi: Öğrenciler tarafından oku­nan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf or­ta­mın­da paylaşılır. Okuduğu hikâyeyi en güzel şekilde an­latan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir (4. kazanım).

 “Haftanın Ödüllü Kitabı”: Okunan ki­tap­lar ta­nıtılır, en iyi tanıtılan kitap haftanın kitabı olarak se­­çilir. Kitabı tanıtan öğrenci ödüllendirilir (4. kazanım).

Pano düzenleme: Öğrencilerin sınıf veya okul pa­no­­la­rına seç­tik­­le­ri me­tin­lerle katılmaları sağlanır (4. kazanım).

Soru sorma: Aynı kitap bütün öğrenciler ta­­rafından okunur. Öğrencilerden biri kitabı ta­nı­tır­­ken diğerleri tarafından kitapla ilgili sorular so­­rulur (4. kazanım).

Şiir dinletisi: Sınıf ortamında bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti dü­zen­­lenir. Belli bir konuda farklı şairlerin şiir­le­rin­den­ olu­şan bir dinleti düzenlenir (5. kazanım).

Pano okuma: Pano okuma yönergesi ha­zır­la­na­rak öğrencilerden yönergeye uy­gun okuma yap­maları istenir.5. 1, 2. Öğrenciler, “İlköğretim Okulları İçin 100 Eser”i okumaya yönlendirilir. Hangi sınıfta hangi eserlerin okutulacağı Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ortak kararıyla belirlenir.

5. 5. Sınıf kitaplıkları kitap temin edilerek zen­gin­leş­ti­ri­lir.

5. 6. Okunanlarla ilgili duygu ve düşüncelerin paylaşılması, beğenilen şiirlerin ve düz yazıların kaynaktan veya ezbere okunması için uygun ortam hazırlanır.

[!] Her öğrenci için okuma gelişim dosyası dü­zen­­lenir. Okuma gelişim dos­yası; öğretmen ve öğ­ren­ci de­ğer­lendirme formlarını, öğrencinin yıl bo­­yun­ca yaptığı okuma etkinlikleriyle ilgili çalışma kâ­­ğıt­la­rını ve kitap raporlarını içerir. Değerlendirmeler dönem sonlarında yapılır.
6, 7, 8. SINIFLAR

TEMEL DİL BECERİSİ: YAZMA

AMAÇ VE KAZANIMLAR

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

AÇIKLAMALAR

1. Yazma kurallarını uygulama

 1. Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat eder.

 2. Düzgün, okunaklı ve işlek “bitişik eğik yazı”yla yazar.

 3. Standart Türkçe ile yazar.

 4. Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar.

 5. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.

 6. Tekrara düşmeden yazar.

 7. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
Düzenleme: Sınıfa biçim açısından farklı özellikler taşıyan elektronik mektup, mektup ve dilekçe örnekleri getirilir. Bunlardan hareketle kâğıt ve sayfa düzeni ile biçim özellikleri üzerinde durulur (1. kazanım).

 “Çizgiler Ne Söyler?”: Öğrencilere düze­ye uygun bir resim verilerek yorumlamaları is­­tenir.

İnceleme: Yazma çalışmaları sırasında metinlere ya da kitaba düzen vermek amacıyla okunan kitaplar ve basılı materyaller incelenir.[!] Yazma kurallarının uygulanmasında Türk Dil Ku­rumu Yazım Kılavuzu’nun son basımı esas alınır.

1. 1. Çizgisiz kâğıt kullanılır. Kâğıdın yalnızca ön yü­­­­züne yazılır. Kâğıdın kenarlarında, paragraflar, sa­tır­­­­lar ve kelimeler arasında uygun boşluk bırakılır.

1. 2. Okunaklılık: Her harfin karakteristik özelliğine uy­­­gun olarak ve başka bir harfi çağrıştırmayacak şe­kil­­de yazılmasıdır.

İşleklik: Yazının hem okunaklı hem de hızlı ve rahat ya­zılabilmesidir.

1. 4. Standart Türkçe: Türkçenin toplumda saygınlık uyan­­dı­ran, ko­nuşma dilindeki farklılıkları or­ta­dan kal­dı­ran, imlâsı Türk Dil Kurumu ta­ra­­fından belirlenmiş, ya­zı­lan ve ko­nuşulan ideal biçimidir.

[!] Türk alfabesindeki harflerin okunuşuna uygun olarak kısaltmalara ek getirilir.1   2   3   4   5   6

Similar:

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar icon2 TÜRKÇE 4-5 (Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar)

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconEtkinlik Örnekleri Açıklamalar

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconETKİNLİK 2: YÖNERGE ve AÇIKLAMALAR

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconA.Ö. A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TÜREV

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

2 TÜRKÇE 6-7 Kazanım-Etkinlik-Açıklamalar iconKAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page