Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması
Indir 37.66 Kb.
TitleSıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması
Date conversion15.12.2012
Size37.66 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~hjemre08/ders notlar
ADI:KÜBRA

SOYADI:KAYA

NUMARA:20743006

ŞUBE:03

DENEY NO:01

DENEYİN ADI:ÇÖZELTİLER


DENEYİN ADI: ÇÖZELTİLER

DENEYİN AMACI:Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması

DENEY İÇİN GEREKLİ TEORİK BİLGİ:

Katı,sıvı ve gazların birbirleri içerisinde çözünerek oluşturdukları homojen karışımlara çözelti denir. Homojen olmalarının nedeni çözeltilerin her noktasında yapı ve bileşimlerinin aynı noktasında aynı olmasıdır Çözeltiler,çözücü ve çözünen olmak üzere iki kısımdan oluşur.Çözücü;çözeltinin miktarca fazla olan bileşenidir.Çözünnen;çözücüye göre daha az miktarda bulunan bileşendir.

ÇÖZELTİ TİPLERİ:

Çözücü ve Çözünene Göre Sınıflandırma ;

1)Katı-Katı çözeltiler:alaşımlar(metal para,tunç…)

2)Katı-Sıvı çözeltiler:Şekerli su,tuzlu su

3)Sıvı-Sıvı çözeltiler:alkol-su karışımı

4)Gaz-Sıvı çözeltiler:amonyaklı su

5)Gaz-Gaz çözeltiler:hava

Çözeltiler içerdikleri çözünmüş madde miktarına göre üçe ayrılır:

1)Doymuş çözelti:Belli bir sıcaklıkta çözebildiği en fazla maddeyi çözmüş olan çözeltidir.

2)Doymamış çözelti:Belli bir sıcaklıkta çözebildiğinden daha az çözünen madde içeren çözeltidir.

3)Aşırı doymuş çözelti:Belli bir sıcaklıkta hazırlanan doymuş çözeltilerin sıcaklıkları değiştirildiğinde çökmesi gereken madde henüz bulunuyorsa aşırı doymuştur.

Çözeltileri seyreltik ve derişik olarak da ayırabiliriz.

1)Seyreltik çözelti:Çözüneni az çözücüsü fazla olan çözeltidir.

2)Derişik çözelti:Çözüneni çok çözücüsü çok olan çözeltilerdir.


Çözeltiler asidik,bazik ve nötr olabilir.

1)Asidik çözeltiler:Suda çözündüklerinde sudaki H+ iyonlarının derişimini arttıran maddelere asit,bu maddelerin sulu çözeltilerine de asidik çözelti denir.HCl,HNO3’ün sulu çözeltileri asidiktir

2)Bazik çözeltiler.Suda çözündüklerinde sudaki OH- iyonlarının derişimini arttıran maddelere baz,bu maddelerin sulu çözeltilerine ise bazik çözeltiler denir.NaOH,KOH’ınsulu çözeltileri baziktir.

3)Nötr çözeltiler:Çözeltiler içinde h+ ve Oh- iyonları derişimi saf sudaki H+ ve OH-iyon derişimine eşitse çözelti nötrdür.CO gibi

Çözünürlük : Belli bir sıcaklıkta, çözücünün belli miktarında çözünen madde miktarıdır. Çözücü miktarı genelde 100 ml ya da 100 gram, çözücü olarak da su alınır. Çözünürlük katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. 

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

1- Çözücü ve çözünenin cinsi :  Her madde her maddede çözünmez. Organik bileşikler organik çözücüde inorganik bileşikler inorganik çözücüde çözünürler. Polar bileşikler polar çözücüde apolar bileşikler apolar çözücüde çözünürler. Örneğin naftalin suda çözünmez fakat benzende çözünür. “Benzer benzeri çözer’’
 2-Sıcaklık
: Katıların çözünürlüğü genelde ısı alıcı (endotermik) olduğu halde gazların çözünürlüğü ekzotermiktir.Sıcaklığın arttırılması katıların çözünürlüğünü arttırdığı halde gazların çözünürlüğünü azaltır

3-Basınç:Basınç değişimi katıların çözünürlüğünü etkilemediği halde gazların çözünürlüğünü doğru orantılı olarak etkiler.

ÇÖZÜNME

Çözeltilerin oluşması fiziksel bir olaydır. Çözünen ve çözücü kimyasal özelliklerini kaybetmeden birbiri içinde homojen dağılırlar. Çözünme olayı maddelerin iyonlaşarak ya da moleküller halinde birbiri içinde dağılmasıdır.

ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

1- Sıcaklık : Çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişen maddelerin çözünme hızı sıcaklığın artmasıyla artar.

2- Tanecik Büyüklüğü : Çözünen maddenin tanecikleri ne kadar küçükse çözünme o kadar hızlı olur. 

3- Karıştırma : Çözeltinin karıştırılması katıyı küçük taneciklere ayırdığı için, çözücüyle temas eden yüzeyi artırır ve çözünme hızlanır.


ÇÖZÜNME ÇEŞİTLERİ

1-İyonlaşarak Çözünme : İyonik yapılı maddeler ile bazı kovalent yapılı maddeler suda çözünürken (+) veya (-) yüklü iyonlar oluştururlar. İyonlu çözeltilere elektriği ilettiği için elektrolit adı verilir.

a) Tuzların suda çözünmesi : (+) yüklü metal iyonları ve NH4+ (Amonyum) kökünün

(-) yüklü ametal iyonları ve köklerle oluşturdukları bileşiklere tuz denir.Örnek; NaCl, NaNO3, CaCl2 v.s.

NaCl(k) + H2O → Na+(aq) + Cl-(aq)

NaNO3 + H2O → Na+(aq) + NO3 -(aq)


b) Bazların suda çözünmesi : Metal iyonlarının; (OH)- iyonları ile yaptığı bileşikler suda çözündüklerinde (OH)- iyonlarını verdikleri için bazdırlar. Yapısında (OH)- iyonu bulundurmayan bazlar da vardır. Örnek; NH3 , CH3NH2 gibi.

NaOH(k) + H2O → Na+(aq) + OH-(aq)

NH3(g) + H2O → NH4+(aq) + OH-(aq)


  c) Asitlerin suda çözünmesi :Suda çözündüklerinde yapısındaki H+ iyonunu suya veren ya da suyun yapısındaki H+ iyonlarını arttıran maddeler asittir.

HCl(g) + H2O → H+(aq) + Cl-(aq)

HNO3(s) + H2O → H+(aq) + NO3-(aq)


d) Oksitlerin suda çözünmesi : Metal oksitler suda çözünürken suyu iyonlaştırarak OH- iyonları verdiklerinden bazik oksitlerdir. Ametal oksitler ise suda çözünürken suyu iyonlaştırarak H+ iyonları verdiklerinden asidik oksitlerdir.

Na2O(k) + H2O → 2 Na+(aq) + 2 OH-(aq) (Bazik Çözelti)

CO2(g) + H2O → CO3-2(aq) + 2H+(aq) (Asidik Çözelti)

2- Molekül Halinde Çözünme : Kovalent yapılı maddelerin bir çoğu suda çözünmezler. Çözünebilenlerin çoğu moleküller halinde suda çözünürler. (+) ve (-) iyonlar içermediğinden çözelti elektriği iletmez. Organik maddelerden alkoller, şekerli maddeler suda moleküller halinde çözünürler.

(Etil Alkol) C2H5OH(S) + H2O → C2H5OH(aq)

(Glikoz) C6H12O6(k) + H2O → C6H12O6(aq)

ÇÖZELTİ DERİŞİMLERİ

Derişim, verilen bir çözücüde ya da çözeltide bulunan çözünen miktarının ölçüsüdür. Bir çözeltinin birim hacminde çözünen maddenin gram cinsinden miktarıdır.

a) Kütle Kesri ve Kütle Yüzdesi : Çözünen maddenin kütlesinin çözeltinin toplam kütlesine oranı kütle kesri olarak adlandırılır ve genellikle “a” ile simgelenir. Kütle kesrinin 100 katına kütle yüzdesi adı verilir.Kütle kesri veya kütle yüzdesi sıcaklıkla değişmez.


b) Mol Kesri ve Mol Yüzdesi : Çözeltideki bileşenlerden birinin mol sayısının çözeltinin toplam mol sayısına oranına mol kesri denirMol kesrinin 100 katı mol yüzdesi adını alır.

c) Molarite : 1000 cm3 çözeltide çözünen maddenin mol sayısına molarite denir ve “M” ile simgelenir.Molaritenin birimi mol /litre yada molar ( M) dır. 

Molarite = Mol Sayısı / Çözeltinin Hacmi M=n/v 

İki veya daha fazla çözelti birbirine karıştırılırsa, 

M1V1 + M2V2+..............= MkVk

*Bir çözeltinin hacmi sıcaklığa bağlı olduğundan, molarite de sıcaklığa bağlıdır

d) Molalite :1000 gram çözücüde çözünen maddenin mol sayısına denir ve “m” ile gösterilir.. Kütlesi g2 olan bir maddeyi kütlesi g1 olan bir çözücüde çözdüğümüz zaman molalite için;

m = (n2 / g1)1000 = (g2 / M2) (1000 / g1)

bağıntısı yazılabilir. Burada M1 ve M2 sırasıyla çözücü ve çözünenin mol kütlelerini, n2 ise çözünenin molünü göstermektedir. Kütle sıcaklıkla değişmediğine göre, çözücü ve çözünen maddelerin kütlelerine bağlı olarak tanımlanan molalite de sıcaklıkla değişmez

e) Normalite : Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin eşdeğer gram sayısıdır.
Normalite = molarite x etki değeri 

Etki değeri: Asitlerde suya verilen H+ sayısı, bazlarda OH- sayısı, tuzlarda ise (+) ya da (-) yük sayısıdır. 
H2SO4 için etki değeri 2’dir.  NaOH için 1,CuSO4 için etki değeri 2’dir.

f) Formalite : Bir çözeltinin formalitesi, 1 litre çözeltide bulunan formül gram sayısıdır. “F” ile gösterilir.


DENEY İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

 • 5 g yemek tuzu

 • 2 adet baoln joje(50 ml)

 • 2 adet beherglas(100 ml)

 • Su

 • Baget

 • Mezür

 • Eşit kollu terazi

 • Pipet

 • HNO3 çözeltisi

 • Huni

 • Kağıt

DENEYİN YAPILIŞI:

0,1 M 250 ml NaCl Çözeltisi Hazırlama :

Eşit kollu terazide iki eşit kütleli kağıt tarttık.Terazinin bir kolundaki kağıdın üzerine tuz diğer koluna da ağırlıkları koyduk.5 g yemek tuzu tarttık.Mezür ile 50 ml su ölçtük ve 100 ml’lik beher glasa suyu boşalttık.Baget ile karıştırılarak tuzun suda iyice çözünmesi sağladık. 250 ml’lik balon jojenin ağzın huni tuttuk ve hazırlanan çözelti balon jojeye aktardık..Beherde tuz kalmaması için beher suyla bir iki kez çalkaladık.250 ml’ye tamamlanana kadar balon jojeye aktardık.Balon jojeninağzını kapattık ve birkaçkez ters düz ederek dipteki daha derişik çözeltinin balon jojenin her tarafına dağılmasını ve homojen bir çözelti elde edilmesini sağlamış olduk.

DENEYİN SONUCU :

Balon jojenin ağzını elimizle kapatıp salladığımızdan balon jojenin dibinde tuz birikti. NaCl çözeltisi derişik bir çözeltisini tam olarak hazırlayamadık.

Kullanılan tuz miktarı=5 g

Su hacmi=250 ml

DENEYİN YORUMU:

Bu deneyde aşırı doymuş bir çözelti hazırlamış olduk..NaCl arasındaki bağlar koptu ve suda iyonlarına (Na+ ve Cl-) ayrıştı.


0,2 N 250 ml HNO3 ÇÖZELTİSİ HAZIRLAMA:

50 ml çeşme suyu mezürle ölçüp 100 ml’lik beherglasa boşalttık.3,3 ml HNO3’ü puar ve pipet yardımıyla aldık ve 100 ml’lik içi su dolu behere yavaça akıtıtık.Bir huni yardımıyla 250 ml’lik balon jojeye oluşan çözeltiyi aktardık ve hacmi ayar noktasına tamamladık. Balon jojenin kapağı kapatıp çalkaladık.Şekil 1

HESAPLAMALAR:

MA HNO3=63 (%67,7’lik çözelti)

dHNO3=1,42g/cm3

1ml HNO3 = 1,42g 1lt HNO3 =1420 g
mHNO3 = 67 . 1420 =951,4 g

100

nHNO3 = m = 951,4 gr

MA 63 gr/mol

M= n __= 951,4gr/63gr/mol =15,1 M

V 1

Normalite = molarite x etki değeri 

N=15,1×1=15,1

N = Eş değer gram sayısı

Hacim

N1×V1=N2×V2

0,2×250=15,1×V2

V2=3,3ml


DENEYİN SONUCU :

Kullanılması gereken HNO3 miktarı=3,3 ml

DENEYİN YORUMU :

Asitin suda çözünmesi ekzotermiktir.Derişik asit üzerine su eklendiğinde reaksiyon sonucu açığa çıkan ısı eklenen az miktardaki suyu vuharlaştırır.Yoğun asit ortamında oluşan ve dışarı çıkmaya çalışan su buharı asitin etrafa saçılmasına neden olur.Açığa çıkan ısı sonucu kap çatlayabilir ya da kırılabilir.Bu sebepten dolayı suyun üzerine asit dökülür.

KAZANIMLAR:

Bu deneyle asitin sulu çözeltisi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini,maddeleri tanıma yollarından birinin de koklama olduğunu öğredim.

KAYNAKÇA:ERTEN,S.,ÖZDEMİR,P.,AYDOĞDU,C.,YILMAZ,S.

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DENEY KILAVUZU

Add document to your blog or website

Similar:

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconDENEY 5-1: DOYMUŞ ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconMikropipet (ayarlı) 5-10 ml

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması icon7-ÇÖZELTİLER • ÇÖZELTİ

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconAyarlı direnç çeşitleri

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconÇÖZELTİ HAZIRLAMA PROBLEMLERİ

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconIII. RAPORLAMA Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu IV. DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconEK-2 420 kV, ÜÇ FAZLI, (175-250) MVAr AYARLI ŞÖNT REAKTÖR

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconEK-2 420 kV, ÜÇ FAZLI, (160-250) MVAr AYARLI ŞÖNT REAKTÖR

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconPARENTERAL ÇÖZELTİ VE DİĞER STERİL PREPARATLAR TEKNOLOJİSİ

Sıvılardan Ve Katılardan Ayarlı Çözelti Hazırlanması iconPARENTERAL ÇÖZELTİ VE DİĞER STERİL PREPARATLAR TEKNOLOJİSİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page