EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU
Indir 181.15 Kb.
TitleEĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU
Page1/5
Date conversion24.04.2013
Size181.15 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://muglateknolojiveliderlikforumu.wikispaces.com/file/view/EĞİTİCİ KILAVUZU.doc
  1   2   3   4   5
EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU

EĞİTMEN KILAVUZU

ANKARA/2011

Yeni Bir Geleceğe Beraberce!

Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan bağlarımızı kopartamayız. Aksine yükselmiş, ilerlemiş, çağdaş bir millet olarak medeniyet düzeyinin de üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


BÖLÜM 1


Amaç :

Kılavuzun amacı; Eğitimde Fatih Projesi kapsamında, eğitim yöneticilerinde, eğitimde teknoloji kullanımına karşı; olumlu tutum geliştirmek, farkındalık yaratmak amacı ile yapılacak olan saha çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam :

Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan İl-İlçe Mili Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Eğitim Denetmenleri, Okul-Kurum Müdürleri ve Müdür Yardımcıları’na yönelik düzenlenen “ Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu ” konulu saha çalışmalarını, bu çalışmaları yapan / yaptıran kişileri ve kuruluşları ve çalışma yapılan yerleri kapsar.

Uygulama Süreci:

Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu; eğitim yöneticilerine, teknoloji ile eğitim bilincini kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırma ve uygulama sırasında iş birliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir forum olma özelliği taşımaktadır. Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu; forum başlangıç tarihinden 10 (on) gün öncesinde sanal ortamda uzaktan eğitim ile başlamayıp, toplam 24 (yirmi dört) saatlik, ( 3 (üç) iş günü) yüz yüze eğitimi kapsayan, hem teorik hem de uygulamalı bir forumdur.

Bu kursa katılan eğitim liderleri;

 • Eğitimde Fatih Projesi hakkında bilgi sahibidir. Proje kapsamında, kendisine düşen görev ve sorumlulukların bilincindedir.

 • Eğitimde, teknoloji kullanımının kalıcı ve kaliteli öğrenme için olmazsa olmaz olduğu bilincine sahiptir. Yönetim anlayışını bu bilinç ile geliştirerek organize eder.

 • Teknoloji ile eğitim uygulamalarında hem yönetimsel hem de aktif olarak görev yapar, rol-model olur.

 • Etkili iletişim tekniklerini kullanarak kurum içi motivasyonu daimi kılar.

 • Vizyon sahibidir. Ulaşmak istediği hedefe yönelik, adımları iyi belirlenmiş bir çalışma planı hazırlar ve uygular.

 • Ülkemizde ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kendini geliştirir.

 • Yönetiminde bulunduğu kurum personelini, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda motive eder. Kurum içi paydaşların kişisel ve mesleki gelişimleri için düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim almalarını ve proje atamaları yaparak etkin katılımlarını sağlar.

 • Eğitimde teknoloji uygulamaları çalışmalarında aktif olarak rol alır, işbirliği içerisinde çalışır.

 • Acil eylem planına sahiptir.

 • Kişisel gelişimi için panel, konferans, sempozyum, kongre gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılır.

 • Öz değerlendirme becerilerini geliştirir.

 • Etik liderlik ilkelerini bilir ve uygular.

 • Çağa ayak uydurabilmek ve gelişmelerden yararlanabilmek için değişmenin gerektiğini bilir, değişiklikleri uygulamaktan korkmaz.

 • Web 2.0 araçları hakkında bilgi sahibidir, sosyal medyayı kullanır ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasını sağlar.

 • İnternet etiği, güvenilir internet, siber zorbalık konusunda bilgi sahibidir. Çalışmalarını bu bilgiler doğrultusunda düzenler ve gerekli önlemleri alır.

 • “Teknoloji lideri” olarak; teknoloji destekli eğitim faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarında yaratıcı düşünme becerilerini kullanır.

Genel İlkeler

 1. Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu; çalışmalarında yer alan etkinliklerde amaçlananlar, sergilenen tavırlar ve mesajlar, Atatürk İlke ve İnkılâplarını koruyucu, bilim ve aklı rehber edinen, ulusal birlik ve bütünlüğü destekleyici olmalıdır.

 2. Teknoloji ve Liderlik Forumu çalışmaları, eğitim yöneticilerinde Teknoloji destekli eğitime karşı duyarlılık ve farkındalık; işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini; toplumsal/kurumsal sorumluluk ve bilincini ve öz güveni geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir.

 3. Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu’nun, kurs içeriğinde tanımlanan etkinlikleri ve uygulamaları, hedef kitlede –içinde bulunduğu olumsuz ve yetersiz koşullara bakılmaksızın – teknoloji kullanımını özendirici; bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünmeyi ve öz güveni destekleyici; öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, uygulamayı ve gelişmeyi güdüleyici olmalıdır.

 4. Kursa katılan eğitim yöneticileri, uyum dönemi çalışmaları kapsamında kurs öncesi sanal ortamda 10 (on) günlük eğitime tabi tutulur.

 5. 3 (üç) günlük kurs programı esnek tutulmalı, kursiyerlerin hazır bulunuşluk ve ihtiyaçları doğrultusunda genel akışı bozmayacak şekilde uygulanmalıdır.

 6. Kurs etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında, kursun yapılacağı kurum ve kuruluşların olağan işleyişinin aksamamasına özen gösterilir.

 7. Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Kursu, kurs eğitmenlerine bağlı bulunduğu kurum tarafından yolluk ve yevmiyeleri ödenirken diğer kursiyerler kurs çalışmalarına görevli izinli olarak katılacaktır.

 8. Kurs çalışmaları Web 2.0 araçları kullanılarak internet ortamında yayınlanır, paylaşıma açılır.

Eğitim Görevlisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Eğitim görevlisi; düzenlemiş olduğu Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu, mahalli hizmet içi kursu çalışmalarının tamamının yürütülmesi ve raporlanmasından sorumludur.

Bu sorumluluklar, en az aşağıdaki fonksiyonları içerir:

 1. Kurs planını hazırlamak ve onaylatmak,

 2. Kursiyer listesini hazırlamak, gerekli yazışmalar yaparak kursiyerlerin elektronik adres ve telefon numaralarına sahip olmak,

 3. Kurs öncesi, sanal ortamda uzaktan eğitim başlamadan kursiyerlerle iletişime geçerek, yapılacak çalışma hakkında genel bilgi vermek, katılım konusunda motive etmek,

 4. Kurs planına uymak, herhangi bir değişiklik yapıldığında gerekçeleri ile belgelendirmek,

 5. Kursun yapılacağı kurum veya kuruluşu, uygun koşullar oluşacak şekilde hazırlamak / hazırlanmasını sağlamak,

 6. Kursiyerlere dağıtılacak kaynak CD leri, eğitim uygulamalarında kullanılacak araç ve gereçleri temin etmek, gelişebilecek aksaklıklara karşı gerekli önlemleri almak, 

 7. Kurs yapılacak ortamın en az 20 (yirmi) kişilik, Eğitimde Fatih Projesi kapsamında üretilmiş olan akıllı tahta ve yazılıma sahip, yeter sayıda bilgisayar ve ekipmanların, projeksiyon cihazının bulunduğu, ses ve gürültüden yalıtılmış, uygun havalandırma koşullarına sahip olmasına dikkat etmek.

Katılımcıların Görev ve Sorumlulukları

  • Eğitim görevlisi ile işbirliği yaparak, 10 (on) günlük sanal ortam uyum sürecinde ve yüz yüze eğitimin gerçekleştirileceği 3 (üç) günlük kurs süresince, kurs içeriği ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

  • Eğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu ile ilgili içerik ve uygulamaların gerekli, faydalı olacağını ve kendisinin hem kişisel hem de mesleki gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek çalışmalarını titizlikle yürütmek,

  • Kurs işleyişini olumsuz yönde etkileyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak,

  • Giyim kuşamında ve genel hareketlerinde görevli olduğu kurumu temsil edecek tarzda davranmak,

  • Grup çalışmalarında aktif görev almak.BÖLÜM 2

Yetişkin Eğitimi

Değerli Eğitim Görevlisi;

Çalışma sahalarınızda, okul - kurum yöneticileri ile Eğitimde Fatih Projesi ve Teknoloji Forumu içeriğine dayalı olarak yapacağınız kurslarda, sizlere rehberlik etmesi amacı ile bu kılavuz hazırlanmıştır.

Sizler için önemli bir kaynak teşkil edecek olan kılavuz kitabımız; yol haritanızdaki rotanızı takip ederken, atacağınız adımların sağlam ve başarılı olmasını hedeflemektedir. Amacımız, açacağınız kurslardaki mevcut süre ve kaynaklardan eğitim liderlerimizin faydalanmasını ve öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlamaktır.

Androgoji (yetişkin eğitimi) alanında yapılan bilimsel çalışmalarda, bir yetişkinin dikkat ve konuya odaklanma süresinin 15- 20 dakika ile sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca yine yetişkin eğitiminde kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için, uygulama tabanlı eğitim- öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiği vurgulanır. Pasif öğrenmede ise, yetişkinin motivasyonunu kısa sürede yitirdiği ve öğrenmeye karşı direnç gösterdiği görülmektedir. Sınıf ortamında, dinleme ağırlıklı eğitimlerde öğrenilenlerin unutulması, deneysel öğretimlere oranla çok daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle kursiyerlerin çalışmalara aktif katılımı sağlanırken, grup çalışmaları ve proje atamaları ile etkili ve kalıcı öğrenme sağlanabilir. Zorlu bir proje görevini alan kursiyer, yüksek motivasyonunun da etkisiyle, daha hızlı öğrenecek, karşılaştığı zorluklar ve belirsizlikleri aşmaya ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Bu süreçte eğitim lideri olarak süreci iyi yönetmeli, çalışmanın her aşamasında rehber olmalısınız.

Eğitim görevlisi, kursiyerleri için rol-model olmalı, öncelikle konuya inanmalarını sağlamalıdır. Eğitim liderine duyulan güven, grup içinde kendiliğinden bilişsel bir birlikteliğin oluşmasını sağlayacaktır. Grup ruhu ne kadar güçlü olursa, ortak hedefe ulaşma doğrultusunda gösterilen çaba da o denli güçlü olur.

Saha çalışmalarınızda Teknoloji ve Liderlik konusunda farkındalık yaratmak, konuya inanmalarını, benimsemelerini sağlamak, bu doğrultuda çalışmak için kursiyerleri yüreklendirmek, motive etmek siz eğitim görevlilerinin sorumluluğudur. Yapılacak ilk iş, kursiyerlerinizi uyum sürecinde hem anket hem de gözlemleyerek değerlendirip, onların hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemektir. Onların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda kurs programında - genel akışı bozmayacak şekilde - değişiklikler yapabilir, kursiyerlerin sürece etkin katılımlarını sağlayabilirsiniz.

Eğitim uygulamalarının, “Yetişkin Eğitimi Prensipleri” doğrultusunda yapılması, kurs sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağlayacaktır.

Yetişkin eğitimi zor ve hassas bir süreçtir. Eğitim sürecinde dengeler iyi kurulmalı, ilgi ve dikkat daimi kılınmalıdır. Başarılı bir eğitim süreci için, kurs eğitmenleri başta kendi alanları olmak üzere her konuda kendilerini sürekli yenilemeli ve eğitim ortamlarını “Androgoji” nin temelleri üzerine kurmaları gerekmektedir.

Yetişkin Tanımı: Ergenlik sonrası psikolojik, sosyal ve ekonomik olgunluğa erişen ve kendi hayatını yönetme sorumluluğunu üstlenen kişiye “yetişkin” denir. Yetişkinlik dönemi evreleri genellikle; ilk yetişkinlik (20– 35), orta yetişkinlik (35–55) ve son yetişkinlik (55 ve yukarısı) olmak üzere üç temel safhaya ayrılmıştır.

Yetişkin Eğitiminin İlkeleri:
Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini şu şekilde özetleyebiliriz:

1-Öğrenmeye Duyulan İhtiyaç-Hazır Olma: Yetişkinler, ihtiyaçlarını değerlendirerek, öğrenmeyi hedefledikleri konu doğrultusunda kazanç analizini yaptıktan sonra, öğrenme faaliyetine başlayabilirler. Eğer öğrenecekleri konuyu, yaşamlarının her hangi bir alanında kullanamayacaklarına kanaat getirirlerse, öğrenmeye karşı isteksiz olurlar. Kısacası, yetişkinler bilmeleri gerektiğini düşündükleri ve ihtiyaçları olduğu konularda öğrenmeye hazırdırlar. Bu nedenle, öğretilmesi hedeflenen konunun bireyin ihtiyaçları doğrultusunda olmasına ve eğitim içeriğinin de hazır bulunuşluklarına ve ihtiyaç düzeylerine göre düzenlenmesine dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, 10 günlük “Uyum Süreci Çalışmaları”nda öğrenme sürecini başlatmadan önce, katılımcıları bu konuda yönlendirmeli, “ Neden bu eğitimi alacağız?” sorusunu net olarak cevaplandırmalarını sağlamalısınız. Aynı zamanda, Eğitimde Fatih Projesi’nin hayata geçirilmesi sürecinde, eğitim yöneticilerinde Eğitimde teknoloji farkındalığı oluşmaya başlamalı, teknoloji destekli eğitim uygulamalarına karşı olumlu tutum geliştirebilmelidirler. Bu bilinçle, öncelikle projeye ve yapılan eğitim uygulamalarına inanmaları, teknoloji ile eğitim konusunda görev ve sorumluluk almak üzere istekli olmaları sağlanmalıdır.

2-Öz Saygı-Kişisel Kontrol: Yetişkinler, yaşamlarının yönetimini ellerinde bulundurmak, kararlarını baskı ve dayatma olmadan kendi istekleri doğrultusunda almak isterler. Aksini hissettiklerinde savunmaya geçerek tepki gösterirler. Bu savunma, öğrenmeye karşı oluşturulan ilk dirençtir. Etkili iletişim yöntemlerini ve güdüleyici kullanarak kursiyerlere ortak hedef ve aidiyet duygusunu kazandırmanız gerekmektedir.


3-Önceki Deneyimler: Yetişkinler, eğitim ortamına çok fazla ön bilgi ve deneyim ile gelir. Bu durum, eğitim ortamında çok çeşitli duygu, düşünce, davranış ve algılayış biçiminin bulunacağı anlamına gelmektedir. Bu farklılıklar eğitim ortamını zenginleştirip, verimli beyin fırtınalarına ve tartışmalara neden olabileceği gibi negatif durumlara da sebebiyet verebilir. Kurs eğitmenleri, sürece hâkim olarak farklılıkları olumlu davranışlara dönüştürebilmeli, kişisel ön yargı ve alışkanlıkların, kurs içeriğine ve eğitim faaliyetlerine direnç oluşturmasını önlemelidir.

4-Öğrenmeye Odaklanma: Yetişkinler, hayat odaklı öğrenme faaliyetlerinde çok daha başarılı olurlar. Öğrenilecek bilgi ve tecrübelerin, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözmede ne derecede etken olacağı ile ilgilidirler. Kısacası gerçek hayat ortamında oluşturulmuş eğitim ortamları, yetişkinler için daha etkili bir öğretim tarzıdır. Konu içeriği verilirken, kullanılacak örnekler; içeriği sunarken uygulanacak etkinlikler, öğrenenlerin yaşam alanlarından seçilmelidir.

5-İlgi Ve İstek ( Motivasyon): Tough göre: ” Tüm normal yetişkinler gelişme ve ilerleme isteğine sahiptir. Yetişkinlerdeki başarma, saygı görme, yaptığı işi sevme, hayat kalitesini arttırma isteği; kariyer, yüksek ücretli veya daha iyi koşullu iş ortamında çalışmaktan çok daha fazla motive edici unsurlardır. Eğitim görevlileri, bu doğrultuda kursiyerleri motive etmeli, kendi kişisel gelişimlerini kurum, toplum, ülke yararına kullanmalarını sağlamalıdır.

Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntemleri

Yapılan bilimsel araştırmalarda; yetişkinlerde öğrenme becerisinin yaşla birlikte azalmadığı, ancak öğrenme sürecinin uzadığı görülmektedir. Öğrenme etkinliği için ayrılan zamanın, yetişkin eğitiminde daha geniş tutulması ve bu sürecin etkinliklerle zenginleştirilerek, katılımcının aktif öğrenmeyle teşvik edilmesi kalıcı öğrenme için önemlidir.

Yetişkin eğitiminde sıklıkla kullanılan öğretim yöntemleri şunlardır: Anlatım yöntemi, tartışma yöntemi, gösteri yöntemi, örnek olay yöntemi, forum, panel, seminer, konferans, beyin fırtınası, uzaktan eğitim, soru-cevap; ayrıca aidiyet ve ortak hedefe ulaşma duygusunun gelişmesi için grup çalışmalarının yapılması önemlidir.

  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website

Similar:

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconEğitimde Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu”

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconERZİNCAN FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ ve LİDERLİK FORUMU KURSU

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU icon02-04/07/2012 TARİHLERİ ARASINDA BOLU ANADOLU LİSESİNDE YAPILACAK OLAN 2012140096 NUMARALI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK EĞİTİM KURSU KATILIMCI LİSTESİ (LİSTE I)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconFATİH LİDERLİK FORUMU KURS GOOGLE DÖKÜMANLAR LİSTESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconTeknoloji ve Liderlik Forumu

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconGEBİZ LİSESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconÖĞRETMEN PROGRAMI LİDERLİK FORUMU

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconINTEL ÖĞRETMEN PROGRAMI LİDERLİK FORUMU GRUP ÇALIŞTAY RAPORU

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconİntel Öğrtemen Liderlik Forumu kaynak kitabı Modül 2’de; “Web 0 Araçlarını Tanımak” başlığı altında yer alan web teknolojilerini (web 0, web. 0 vs.)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ TEKNOLOJİ VE LİDERLİK FORUMU iconMillî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Eğitimde Liderlik Olgusu Eğitimi’ne Hoş geldiniz

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page